SUSTAINABILITY LIBRARY 2020
KPI'er
KPI'er

KPI Arbeidshelse og sikkerhet

Lerøy Seafood Group (Konsernet) er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og dårlig helse, samt proaktivt forbedre Konsernets HMS-prestasjon, oppfylle juridiske og andre relevante krav og arbeide for å oppnå definerte HMS-mål.

HMS-policy

Konsernet har utviklet en policy for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen som på høyt nivå skisserer den langsiktige retningen for Konsernet for å støtte og kontinuerlig forbedre vår HMS-prestasjon. Policyen gir en generell beskrivelse av retning, samt rammeverk for å kunne sette HMS-mål.

Policyen stiller krav til Konsernets eget HMS-arbeid. De samme strenge kravene gjelder for selskapets samarbeidspartnere. Konsernets forretningspartnere må bekrefte at de anerkjenner og vil følge prinsippene angitt i Konsernets Etiske retningslinjer.

Konsernet har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom robust HMS-styring som er avgjørende for å lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative HMS-påvirkninger på arbeidsplassen.

HMS-KULTUR

Konsernet jobber kontinuerlig med å utvikle en sterk sikkerhetskultur som videreutvikler den definerte helse- og sikkerhetsretningen til Konsernet. HMS-kulturen i Konsernet støttes av Konsernets verdier, ledelsespraksis, aktivitetsmønstre og kompetanse – kjerneelementer for å sikre og opprettholde en bærekraftig HMS-kultur.

Den øverste ledelsen i Konsernet har det øverste ansvaret for en forsvarlig HMS-styring i Konsernet. Hvert selskap i Konsernet har identifisert spesifikke helse- og sikkerhetsroller og -ansvar tildelt en eller flere personer for å sikre god og konsekvent HMS-styring lokalt.

HMS-ledelse

Konsernet har implementert et kvalitetsstyringssystem som er tilgjengelig for alle selskaper i Konsernet samt ansatte* og arbeidere**. Systemet inneholder bl.a. HMS-dokumentasjon.

Konsernets selskaper har også egne lokale helse- og sikkerhetsstyringsdokumentasjonsbibliotek som inkluderer beskrivelse av arbeidsprosesser, prosedyrer og annen selskapsspesifikk relevant dokumentasjon for å sikre at alle operasjoner utføres på en sikker måte. Alle ansatte og arbeidere er dekket av relevant helse- og sikkerhetsstyringssystem.

Omfanget og arten av helse- og sikkerhetsledelsesarbeidet er definert av relevante egne, oppdragsgiver- og lovkrav. Konsernet har integrert risikostyring i sine organisatoriske aktiviteter. Dette inkluderer også HMS-styring som er en integrert del av styring, strategi og drift.

Kvalitetsstyring

Konsernet har et system for rapportering av sikkerhetsobservasjoner, nestenulykker, hendelser, avvik og forslag til forbedringer. Dette sikrer at alle typer sikkerhetsobservasjoner, nestenulykker, hendelser, avvik og forslag til forbedringer registreres i et system som hjelper konsernet med å få oversikt over hvilke typer saker som er registrert, identifisere trender og forbedringsområder. I 2021 startet konsernet et prosjekt der dagens system ble gjennomgått og forbedringsområder ble identifisert. HMS-saksregistreringsskjema vil bli oppdatert for å gjøre det mer brukervennlig samt forbedre kvaliteten på saksanalyser.

Hendelsesrapportering og risikostyring

Alle arbeidsrelaterte hendelser, både nestenulykker og faktiske hendelser, skal rapporteres i konsernets hendelses- og forbedringsforslagsrapporteringssystem hvor de gjennomgås, analyseres og håndteres av ansatte som har kompetanse til å evaluere, og myndigheten til å gjøre nødvendige endringer til eksisterende praksis for å forbedre organisasjonens HMS-prestasjon. Alle virksomheter har kartlagt sine arbeidsprosesser samt identifisert prosessrisikoer og risikoreduserende tiltak.

Dersom det er relevant og nødvendig, for eksempel ved en ekstraordinær eller ny arbeidsaktivitet som skal utføres, gjennomføres en sikker jobbanalyse (SJA) før igangsettelsen av den aktuelle aktiviteten for å sikre at potensielle risikoer identifiseres og det finnes barrierer som hjelper å redusere risikoene. Dersom SJA konkluderer med at det er behov for å oppdatere eller endre gjeldende prosesser eller prosedyre, sendes endringsforslaget til ansvarlig prosess/prosedyreeier som vurderer forslaget og eventuelt gjør nødvendige endringer.

100 % (5475 ansatte) av konsernets styringssystemer er internt og eksternt revidert via ulike sertifiseringsordninger konsernet er en del av.

Alle ansatte og arbeidstakere (5475) har fått nødvendig opplæring i hvordan en identifiserer risikoer og gjennomfører risikovurdering. Ansatte har også fått generisk organisasjonsrelevant opplæring i relevante prosesser, prosedyrer samt spesifikk opplæring avhengig av stilling og type arbeid de utfører. Gjennomgang av spesifikke, arbeidsrelaterte farer, farlige aktiviteter og prosedyrer for å håndtere disse er inkludert i opplæringen.

I 2021 har konsernet utviklet en generell HMS-opplæring som vil bli lansert i 1. kvartal 2022. Den nettbaserte opplæringen er tilgjengelig på konsernets digitale opplæringsplattform Motimate og dekker temaer som:

HMS-ledelse i Lerøy:

Lovkrav
Ledelsessystem for arbeidsmiljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøpolicy og -mål
HMS-roller i organisasjonen

Kvalitetsledelse i Lerøy:

Lerøy Kvalitetsstyringssystem
Rapportering av avvik og hendelser – definisjoner og saksbehandling
Rapportering og varsling

Registrering av arbeidsrelaterte skader:

Trender og statistikk
Risikoreduserende tiltak

Beredskap og risikostyring:

Beredskap
Risikovurdering, handlingsplaner og sikker jobbanalyse
Opplæring

Arbeidsmiljø og Ytre miljø

Internt og eksternt miljø
Arbeidsmiljø og dets viktigste funksjoner

Helse- og sikkerhetsoppfølging og kontinuerlig forbedring

HMS-oppfølging
Kontinuerlig forbedring og Årsplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Samsvar

Alle selskaper i konsernet er i samsvar med eksisterende lovgivning om sikkerhet på arbeidsplassen i landene de opererer i, samt følger prinsippene fastsatt ISO 45001:2018-standarden Arbeidshelse og sikkerhet: Grunnleggende prinsipper.

HMS og helsefremmende arbeidsplass

Alle selskaper i konsernet som har ansatte har etablert samarbeid med en bedriftshelsetjenesteleverandør. Bedriftshelsetjeneste ved behov bistår med risikoidentifikasjonsprosesser og fungerer som rådgivende organ som vurderer ulike helse- og sikkerhetsspørsmål.

Konsernet bruker kun autoriserte bedriftshelsetjenesteleverandører, samt utfører en due diligence prosess før avtale med en bedriftshelsetjenesteleverandør inngås.

Konsernet arbeider med å fremme ansattes og arbeidstakers helse ved å tilby frivillige helsefremmende tjenester, som trening og frivillige treningsgrupper som ansatte og arbeidstakere kan delta i. Noen av selskapene tilbyr en årlig legesjekk for å vurdere helsetilstanden til vedkommende og iverksetter behandling om nødvendig. Informasjon om konsernets helsefremmende arbeid publiseres på og kommuniseres via selskapets intranett som er tilgjengelig for alle ansatte.

Ansattes medvirkning

Konsernet har fire kjerneverdier – ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ. Disse inngår i alle våre aktiviteter og skal definere vår atferd på jobb. Alle ansatte oppfordres til å gi tilbakemeldinger og dermed påvirke og utvikle en transparent toveis kommunikasjon, konsultasjon og deltakelsespraksis på arbeidsplassen.

Ansatte oppfordres til å bidra og kommentere HMS-styringspraksis i selskapet. Det sikres at alle ansatte har mulighet til å rapportere farlige situasjoner, slik at nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak kan iverksettes. Konsernet ser på konsultasjon og deltakelse av ansatte som en betydelig suksessfaktor for organisasjonen.

83 % av alle selskapene i Konsernet har en formell HMS-komité som har som mål å muliggjøre toveis kommunikasjon og utveksling av informasjon samt gi tilbakemeldinger.

Ansattes representanter, som representerer arbeidstakere, er en sentral del av Arbeidsmiljøutvalget. De ulike arbeidsmiljøutvalgene møtes minst fire ganger i året, ekstra møter kan holdes ved behov.

Utvalgene behandler ulike HMS- relaterte spørsmål - opplæring, organisasjonsendringer, korrigerende og forebyggende tiltak, risikovurdering samt andre arbeidsmiljørelaterte spørsmål. Konsernet har som mål å være en lærende organisasjon og inviterer til tilbakemeldinger om forbedring av trygg arbeidspraksis.

Ansattes rett til å fjerne seg fra farlige arbeidssituasjoner

Konsernets Etiske retningslinjer, som alle ansatte i konsernet må følge, kommuniserer at helse og sikkerhet er Konsernets prioritet nummer én og at det ikke skal inngås kompromisser når det gjelder ansattes og arbeideres sikkerhet. Alle ansatte og arbeidstakere har rett til å fjerne seg fra arbeidssituasjoner som de mener kan forårsake skade eller negativ innvirkning på arbeidstakernes helse.

Varsling

Konsernet har etablert en anonym varslingskanal for å sikre at det finnes en lavterskelrapporteringsarena for de som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold anonymt. Konsernet garanterer at rapportøren kan forbli anonym, og at all data behandles og lagres på en kryptert måte og at den som rapporterer er beskyttet mot represalier.

De rapporterte varslingssakene håndteres av en uavhengig tredjepart – konsulentfirmaet Ernst & Young. Alle ansatte som melder fra om bekymringer skal motta tilbakemelding om sin melding senest 14 dager etter innsendelse av varslerrapporten.

Konsernet overvåker og måler følgende KPI-er for HMS (2021):

 • Skadefrekvens H1-verdi: 15, 33
 • Sykefravær (total): 5,85 %
 • Korttidssykefravær: 2,44%
 • Langtidssykefravær: 3,42 %
 • Arbeidsrelaterte skader med fravær: 123
 • Arbeidsrelaterte skader uten fravær: 144
 • Antall nestenulykker: 680
 • Antall sikkerhetsobservasjoner: 3 273
 • Antall arbeidsrelaterte dødsfall: 1
 • Andel (%) selskap med HMS/arbeidsmiljøkomite: 83%

KPI-mål

 • Redusere H1- verdi med 10% innen utgangen av 2022
 • Redusere H2- verdi med 10% innen utgangen av 2022
 • Totalt antall registrerte nestenulykker og sikkerhetsobservasjoner 2021: 3 per årsverk
 • Redusere sykefravær med 2% innen utgangen av 2025

Disse KPI-ene måles kvartalsvis og er et effektivt verktøy for å indikere konsernets HMS-arbeid. Resultatene av disse målingene fungerer som byggesteiner for konsernets helse- og sikkerhetsprioriteringsplanlegging.

*Egne ansatte har en arbeidskontrakt direkte med et av Konsernets selskaper.
**Innleide ansatte som utfører arbeid i en viss periode (for eksempel sesongarbeidere) og som er innleid via bemanningsbyrå. Arbeidstakere har en skriftlig arbeidsavtale med bemanningsbyrå.

KPI'er

KPI Lus

KPI'er

KPI Utslipp av klimagasser

KPI'er

KPI Sertifisering

KPI'er

KPI Rømminger

KPI'er

KPI Råvarer fiskefôr

KPI'er

KPI Medisinbruk

KPI'er

KPI Matavfall

KPI'er

KPI Fiskehelse og fiskevelferd

KPI'er

KPI Biologisk mangfold

KPI'er

KPI Avskoging

KPI'er

KPI Produkt tilbakekalling

KPI'er

KPI Leverandørevaluering

KPI'er

KPI Sporbarhet

KPI'er

KPI Plast