Tilbake
Hovedtall
Hovedtall 2017
Eierstyring og selskapsledelse
Styret i LSG legger vekt på at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse med en tydelig rollefordeling mellom aksjonærer, styret og den daglige ledelsen. Lerøy Seafood Group ASA har som målsetting at alle ledd i konsernets verdikjede skal driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) sin oppdaterte anbefaling av 30. oktober 2014, se også www.nues.no. Kapittelet er strukturert på samme måte som anbefalingen, og for ordens skyld er hvert punkt i anbefalingen tatt med. Eventuelle avvik er kommentert.

Selskapets verdigrunnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Konsernets verdigrunnlag om å være kreativ, åpen, ansvarlig og ærlig bygger på konsernets visjon om å skape verdens ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat. Konsernets kjernevirksomhet er en vertikalt integrert verdikjede for produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling av sjømat, innkjøp, salg og markedsføring av sjømat, distribusjon av sjømat og produktutvikling.

Lerøy Seafood Group ASA er seg bevisst sitt ansvar for etikk, samfunn og miljø. Lerøy Seafood Group ASA har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer for ansatte i konsernet med det formål å etablere felles prinsipper og regler som skal gjelde for alle ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datter– selskaper. Konsernets etiske retningslinjer for atferd reflekterer de verdiene konsernet står for, og gir de ansatte veiledning i hvilke prinsipper de skal følge når det gjelder forretningspraksis, habilitet, interessekonflikter, politisk aktivitet, representasjon, informasjonsbehandling og taushetsplikt, forhold til samarbeidspartnere, korrupsjon, varsling, smøring m.m. Hver enkelt ansatt har ansvar for å følge de etiske retningslinjene. For å hjelpe de ansatte med å fatte riktige beslutninger har konsernet utarbeidet en etikktest som kan brukes ved behov. Selskapets ledelse har ansvar for at reglene etterleves.

Videre har Lerøy Seafood Group som en generell regel at konsernet, med alle sine samarbeidspartnere, skal følge de respektive landenes lovgivning samt bedriftens egne / Lerøy Seafood Groups kvalitetssystemer og rutiner. Som en hovedregel skal de strengeste kravene etterleves.

Dersom avvik oppstår, skal det iverksettes tiltak for utbedring av forholdene. Konsernets målsetting er å bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljøvern – både i eget konsern, overfor våre leverandører og underleverandører samt overfor andre handelspartnere.

Konsernet utarbeider årlig en miljørapport som gir en status og oversikt over de miljømessige aspektene ved konsernets verdikjede. Konsernet har definerte fokusområder, måleindikatorer og miljømål. En kort oppsummering av miljørapportens hovedinnhold gis i kapittelet Bærekraft. Hele bærekraftsrapporten ligger på www.leroyseafood. com.

2. Virksomhet

I henhold til Lerøy Seafood Groups vedtekter er selskapets formål som følger: «Selskapets formål er erverv og forvaltning av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse.» Vedtektene for morselskapet reflekterer utelukkende at morselskapet er et holdingselskap med det formål å eie selskaper. Konsernets mål og hovedstrategier fremgår av totaliteten i årsrapporten, men kan oppsummeres som følger: «Konsernets kjernevirksomhet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.»

3. Selskapskapital og utbytte

Teknisk informasjon. På LSG sin ordinære generalforsamling den 23. mai 2017 ble det besluttet å gjennomføre en aksjesplitt 1:10 slik at totalbeholdningen på 59 577 368 aksjer hver pålydende NOK 1 ble omgjort til 595 773 680 aksjer hver pålydende NOK 0,1.

Selskapet hadde 5 297 aksjonærer per 31.12.17, hvorav 611 utenlandske. Selskapets aksjonærregister, jf. også allmennaksjeloven § 4-4, ble første gang registrert i Verdipapirsentralen den 28.11.97 og har VPS-nummeret ISIN NO-0003096208. Kontofører er DNB ASA, Oslo. Aksjens Tickerkode på Oslo Børs' hovedliste er LSG. Selskapets organisasjonsnummer i foretaksregisteret er 975 350 940.

Egenkapital. Konsernet er solid, med en regnskapsmessig egenkapital på 14 482 122 millioner kroner per 31.12.17. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 56,4 %. Antall utestående aksjer i selskapet per 31.12.17 er 595 773 680. Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Konsernet hadde 29 776 egne aksjer per 31.12.17.

Finansielle mål. Løpende strukturelle endringer i den globale næringen som selskapet opererer i, kombinert med næringens naturlige sykliske karakter, krever at selskapet til enhver tid må ha tilfredsstillende finansiell beredskap. Dette forutsetter et godt forhold til selskapets aksjonærer og egenkapitalmarkedene. Selskapet har alltid lagt stor vekt på å ha stor grad av tillit hos sine finansielle partnere og derved tilgang til nødvendig lånekapital på gode vilkår. Styret og konsernledelsens finansielle mål reflekteres gjennom et etablert soliditetskrav og et avkastningskrav. Soliditetskravet tilsier at konsernets egenkapitalandel over tid ikke skal være under 30 %. Konsernets inntjening skal over tid generere en årlig avkastning på konsernets gjennomsnittlige sysselsatte kapital på 18 % før skatt.

Utbytte. Lerøy Seafood Group vil tilstrebe tilfredsstillende lønnsomhet i all sin virksomhet. Aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapingen selskapet genererer, og vil fremkomme som utbytte og kursutvikling på aksjen. Utbyttet bør vise en utvikling sett i forhold til selskapets soliditet, vekst og resultatutvikling.

Selskapets utbyttepolitikk tilsier at ordinært utbytte over tid skal ligge mellom 30 og 40 % av resultatet etter skatt. Det må imidlertid hele tiden sikres at konsernet har tilfredsstillende finansiell beredskap for å sikre eventuelle nye lønnsomme investeringer. Over tid skal den økonomiske verdiskapingen skje mer gjennom kursstigning enn gjennom utdelt utbytte.

Styret har foreslått et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 1,50 per aksje, som er NOK 0,20 mer per aksje satt i forhold til utbetaling av utbytte for 2016. Forslaget er i henhold til selskapets nevnte utbyttepolitikk.

Fullmakter gitt til styret. Styrets fullmakter er gitt i henhold til allmennaksjeloven, jf. særlig lovens kapittel 9 og 10.

Fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret fikk ved ordinær generalforsamling 12.05.00 for første gang fullmakt til erverv av egne aksjer. Den ble sist benyttet i 2011 ved erverv av 100 000 egne aksjer. Fullmakten ble senest fornyet ved ordinær generalforsamling den 23.05.17 og gjelder for erverv av inntil 50 000 000 aksjer i en periode på 18 måneder fra vedtakstidspunktet. Fullmakten vil bli foreslått fornyet ved ordinær generalforsamling 23.05.18.

Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkeltaksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA. Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5 000 000 ved å utstede inntil 50 000 000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,10 gjennom én eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer og/eller mot eksterne investorer. Denne typen fullmakt ble første gang gitt ved ordinær generalforsamling 04.05.99 og senest fornyet ved ordinær generalforsamling 23.05.17. Styret benyttet seg av denne fullmakten den 02.06.2016 og gjennomførte en rettet emisjon bestående av 5 000 000 nye aksjer pålydende NOK 1,0 og salg av 300 000 egne aksjer. Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett, og det vil bli foreslått å etablere en ny tilsvarende fullmakt i ordinær generalforsamling 23.05.18.

Styrets fullmakter har gyldighetstid utover ett år og er ikke avgrenset til nærmere definerte formål slik det er anbefalt av NUES. Dette er hovedsakelig av operasjonelle årsaker, men også for å synliggjøre at selskapet er ekspansivt og anser aksjen som et mulig oppgjørsmiddel. Hensikten med denne praksisen er å sikre selskapet best mulig strategisk forretningsutvikling. Selskapet har imidlertid praktisert årlig fornying av fullmaktene ved ordinær generalforsamling.

4. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående

Selskapet har bare én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling. Aksjonærrettigheter er regulert i allmennaksjeloven, jf. særlig allmennaksjelovens kapittel 4. Lerøy Seafood Groups vedtekter og avtaler sikrer alle aksjonærer likebehandling.

Likebehandling av selskapets aksjonærer og transaksjoner med nærstående. Lerøy Seafood Group ASA legger vekt på korrekt og åpen informasjon til aksjonærer, potensielle aksjonærer og andre interessenter.

Ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskap og aksjonær, aksjonærens morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse. Dersom nevnte transaksjoner forekommer, blir de dokumentert og utført etter prinsippet om armlengdes avstand. Selskapet har retningslinjer for å sikre at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret dersom de har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. I tilfeller hvor et selskap som et styremedlem har tilknytning til, gjør arbeid for styret i Lerøy Seafood Group ASA, behandles spørsmålet om uavhengighet særskilt i styret.

5. Fri omsettelighet

I henhold til selskapets vedtekter er det ingen omsetningsbegrensninger på Lerøy Seafood Groups aksjer.

6. Generalforsamling

Innkalling til og gjennomføring av ordinær generalforsamling. Lerøy Seafood Group ASA avholdt ordinær generalforsamling ved selskapets hoved Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse kontor på Bontelabo i Bergen den 23. mai 2017. Innkalling med forslag til dagsorden, møteseddel og fullmaktsskjema ble sendt til alle aksjonærer med registrert adresse tre uker før general forsamlingen. Innkallingen var utformet i henhold til kravene i allmennaksjeloven og generalforsamlingsforskriften vedrørende innhold i og tilgjengeliggjøring av saksdokumenter. I henhold til selskapets vedtekter ble alle dokumenter som skulle behandles på generalforsamlingen, gjort tilgjengelige på selskapets nettsider, www.leroyseafood.com.

Dette ble gjort 21 dager før generalforsamlingen skulle avholdes.

Saksdokumentene var utførlige nok til at aksjonærene kunne ta stilling til alle sakene som skulle behandles. Påmeldingsfristen var satt til dagen før generalforsamlingen skulle avholdes. Styret og møteleder hadde før utsendelse av innkalling kvalitetssikret rutinene for påmelding og stemmegivning samt fullmaktsskjema for å møte og avgi stemme for andre aksjonærer.

På generalforsamlingen var styret representert ved styrets leder samt konsernleder og andre medlemmer av konsernledelsen. Etter avtale med valgkomiteens leder la styrelederen frem komiteens innstilling.

En uavhengig møteledelse i generalforsamlingen sikres ved at generalforsamlingen velger møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Innkallingen til og gjennomføringen av den ordinære generalforsamlingen i 2017 fulgte den praksisen som Lerøy Seafood Group ASA har etablert i senere år.

Deltakelse uten tilstedeværelse. Allmennaksjeloven og generalforsamlingsforskriften åpner for flere fremgangsmåter for at aksjonærer kan delta og stemme på generalforsamlingen uten å være til stede. Lerøy Seafood Group har i sin innkalling til general forsamling lagt til rette for at aksjonærer kan stemme ved bruk av fullmakt. Fullmakten var utformet slik at det kunne stemmes over hver enkelt sak som ble behandlet, og hver enkelt kandidat som skulle velges. Selskapet har rutiner som sikrer kontroll og oversikt over deltakelse og stemmegivning.

Selskapet offentliggjør signert protokoll umiddelbart etter avholdt generalforsamling. Det ble i 2017 ikke avholdt ekstraordinære generalforsamlinger.

I generalforsamlingen er styret normalt representert ved styrets leder, som også representerer majoritetseieren i LSG. Siden fysisk fremmøte fra øvrige aksjonærer er svært begrenset, har det ikke vært ansett som nødvendig at alle styremedlemmene deltar på generalforsamlingen.

7. Valgkomité

Selskapets valgkomité består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Selskapets valgkomité skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styre. Valgkomiteens medlemmer er Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen. Selskapet har ikke utarbeidet spesifikke retningslinjer for valgkomiteen, men valgkomiteens sammensetning er slik at hensynet til aksjonærfellesskapet er ivaretatt ved at flertallet i komiteen er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, samt at selskapets vedtekter også angir de ytre rammene for komiteens arbeid.

Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer. Generalforsamlingen beslutter honorar til medlemmer i selskapets styre og valgkomité.

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen, er gjort tilgjengelig på www.leroyseafood.com. Det er lagt til rette for at valgkomiteen har kontakt med aksjonærer, styremedlemmer og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater, og for at aksjonærene kan foreslå kandidater overfor komiteen.

Valgkomiteens innstilling inngår i saksdokumentene til generalforsamlingen, som gjøres tilgjengelige innen 21-dagersfristen for innkalling til generalforsamling.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling. Lerøy Seafood Group ASA har ikke etablert bedriftsforsamling.

Styrets sammensetning og styrets uavhengighet. Styret i Lerøy Seafood Group ASA skal med sin sentrale plassering mellom eiere og ledelse utgjøre det kollegiet som ivaretar alle aksjonærenes behov for strategisk styring og driftsmessig kontroll. Styrets funksjon og fokus vil alltid variere noe avhengig av selskapsinterne forhold samt av utviklingen i eksterne rammebetingelser.

Lerøy-konsernets utvikling fra å være et familieeid selskap til å bli et børsnotert allmennaksjeselskap har vært preget av eiernes sterke bevissthet om hvilket styre selskapet har behov for. Flertallet av styrets medlemmer i Lerøy-konsernet har siden tidlig på 1990-tallet vært uavhengige av konsernets ledelse. Dette skal sikre styrets evne til å utfordre konsernets ledelse. Med bakgrunn i blant annet styrets sammensetning (størrelse, uavhengighet til hovedeiere og ledelse m.m.) har en til nå, med unntak av det lovpålagte kravet til revisjonsutvalg, ikke sett behovet for såkalte styrekomiteer.

Etter allmennaksjeloven kan daglig leder ikke være styremedlem. NUES er også tydelig i sin anbefaling om at verken daglig leder eller andre ledende ansatte i selskapet bør være styremedlemmer. I Lerøy Seafood Group ASA er verken konsernleder eller andre ledende ansatte medlemmer av selskapets styre.

Valgperiode og tjenestetid. Både styrets leder og øvrige styremedlemmer velges for to år om gangen. Valgkomiteen sender sin innstilling til generalforsamlingen, som velger styrets leder og øvrige styremedlemmer.

Informasjon om styrets medlemmer. Styrets leder, Helge Singelstad (1963), ble valgt inn i konsernets styre ved ekstraordinær generalforsamling den 26.11.09. Helge Singelstad er utdannet dataingeniør, siviløkonom fra NHH og har i tillegg grunnfag i juss fra Universitet i Bergen. Helge Singelstad har tidligere vært både konsernleder, visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group. Han har derfor inngående kjennskap til konsernet og bransjen. Helge Singelstad er også styreleder i Austevoll Seafood ASA og styrets nestleder i DOF ASA. Han er administrerende direktør i Laco AS. Laco AS er majoritetseier i Austevoll Seafood ASA. Helge Singelstad har ingen aksjer eller opsjoner i Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.17, men eier indirekte aksjer i selskapet som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Styremedlem Arne Møgster (1975) har vært styremedlem siden ordinær generalforsamling 26.05.09. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration og MSc in International Shipping. Arne Møgster er konsernleder i Austevoll Seafood ASA og har en rekke styreverv i ulike selskaper. Som aksjonær i Laco AS eier Arne Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (1963) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 20.05.08. Drivenes er utdannet Bachelor of Business Administration fra BI og har en Master of Business Administration i strategisk ledelse fra NHH. Drivenes er finansdirektør i Austevoll Seafood ASA og har i tillegg en rekke styreverv i ulike selskaper. Britt Kathrine Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA. 

Styremedlem Hege Charlotte Bakken (1973) ble valgt inn i selskapets styre ved ekstraordinær generalforsamling 12.12.08. Bakken er utdannet MSc fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet og har en Executive MBA fra ESCP-EAP i Paris. Hege Charlotte Bakken er Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris. Bakken har tidligere vært Senior Advisor i Hemingway Corporate Finance, Amsterdam, Chief Operating Officer i Marvesa Holding N.V. og Managing Director i Marvesa Rotterdam N.V. Bakken har også erfaring fra blant annet Pronova Biopharma Norge AS, FishMarket International AS, Frionor AS og Norway Seafoods ASA. Bakken har vært styremedlem i Pronova Biopharma Norge AS og Pronova BioPharma ASA. Hege Charlotte Bakken eier ingen aksjer i selskapet per 31.12.17.

Styremedlem Didrik Munch (1956) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 23.05.2012. Munch er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo. Munch har hatt diverse stillinger i politiet (1977–1986). Fra 1986 til 1997 arbeidet han innen finans, primært i DNB-systemet, og var de siste årene medlem av konsernledelsen i DNB som divisjonsdirektør for bedriftskundedivisjonen. Fra 1997 til 2008 var Munch adm. dir. i Bergens Tidende AS. Deretter var Didrik Munch konsernsjef i Media Norge AS (endret navn til Schibsted Norge AS i april 2012) fra 2008 frem til 28.02.2018. I dag er Munch selvstendig næringsdrivende og har blant annet verv som styreleder i Storebrand ASA, styremedlem i Grieg Star Group AS og styremedlem i Schibsted Media AS. Munch har gjennom årene hatt en rekke verv som styreleder og styremedlem i ulike selskap. Didrik Munch eier ingen aksjer i selskapet per 31.12.17.

Karoline Møgster (1980) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling den 23.05.2017. Karoline Møgster er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (candidata juris) og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH (MRR). Hun har erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS og arbeider nå som advokat for Møgster-gruppen. Hun er styremedlem i Laco AS og har styreerfaring fra DOF ASA og andre selskaper i DOF-konsernet. Som aksjonær i Laco AS eier Karoline Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Styremedlem Hans Petter Vestre (1966) ble valgt som ansattes representant ved ordinær generalforsamling den 24.04.95. Vestre er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Vestre ble ansatt i Hallvard Lerøy AS som salgsleder i 1992. Vestre arbeider i dag som teamleder i Lerøy Seafood AS. Hans Petter Vestre eier 120 aksjer i selskapet per 31.12.17.

Konsernets struktur med autonome enheter i ulike regioner ledes gjennom konsernledelsens deltakelse i selskapenes styrende organer. De ansatte bidrar med sin representasjon også i datterselskapenes styrer til en god driftsutvikling. Styret har ikke valgt nestleder. Styrets leder har til dags dato ikke hatt fravær. Ved et eventuelt fravær vil styret organisere ledelsen av møtet på en tilfredsstillende måte.

Oppfordring til styrets medlemmer om å eie aksjer i selskapet. De fleste av styremedlemmene i Lerøy Seafood Group ASA eier aksjer i selskapet, direkte eller indirekte.

9. Styrets arbeid

Styrets oppgaver. Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Hensikten er å sikre en kontinuerlig oppfølging og videreutvikling av selskapet. Styret har gjennom flere år, også i sine åtte møter i 2017, hatt særlig fokus på sammenhengen mellom operasjonell drift og strategisk forretningsutvikling. Styret arbeider målrettet sammen med selskapets ledelse for at konsernet skal bli et mest mulig lønnsomt, helintegrert og internasjonalt sjømatkonsern. Dette arbeidet har vært gjennomført i henhold til det som over lang tid har vært kommunisert til omverdenen. Styrets arbeid reflekterer strategien, og resultatet av arbeidet reflekteres gjennom administrasjonens gjennomføring. Selv om arbeidet med selskapets strategiske utvikling er en kontinuerlig prosess i styrets arbeid, gjennomføres det også egne strategisamlinger. Dette ble også gjort i 2017.

Instruks for styret og den daglige ledelsen. Det er utarbeidet instruks for styrets arbeid. Rammene for daglig leders arbeid ligger i egen instruks i tillegg til at de fastsettes gjennom en tett dialog med selskapets styreleder.

Uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter hvor styreleder er aktivt engasjert. Styrets leder behandler ikke saker der han har personlige interesser. Slike saker ledes av et av de øvrige styremedlemmene. Det har gjennom året ikke vært saker av denne karakter.

Styreutvalg. Revisjonsutvalg. I henhold til allmennaksjeloven § 6-41 (1) har børsnoterte selskaper plikt til å etablere et revisjonsutvalg som skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Revisjonsutvalget i Lerøy Seafood Group ASA består av Didrik Munch (leder) og Britt Kathrine Drivenes. Revisjonsutvalget rapporterer til styrets leder. Revisjonsutvalget forestår kvalitetssikring av intern kontroll og rapportering. I tillegg har det ansvaret for styrets dialog med og oppfølging av ekstern revisor. Revisor følger opp sitt arbeid i brevs form til administrasjon og styre gjennom revisjonsutvalget. Selskapet har ikke et såkalt kompensasjonsutvalg.

Styreevaluering. Selskapets eiere har i flere år ivaretatt behovet for ulik kompetanse, kontinuitet, fornyelse og endringer i selskapets aksjonærstruktur gjennom styrets sammensetning. Selskapets interessenter vil alltid være tjent med at styrets sammensetning endres med utgangspunkt i de kravene og forventningene som stilles til konsernet. Styrets evaluering av seg selv og konsernets ledelse er en prosess som naturlig nok må sees i sammenheng med konsernets utvikling. Styret har til nå ikke laget rapporter om styrets evaluering av eget arbeid. Dette er en bevisst prioritering og må sees i sammenheng med innholdet i øvrige redegjørelser i selskapets kommunikasjon med omverdenen. For øvrig vil ekstern vurdering av styrets arbeid trolig også i fremtiden være mest avgjørende.

10. Risikostyring og intern kontroll

Internkontroll og risikostyring. Konsernets aktiviteter er ulike, avhengig av hvor i verdikjeden en befinner seg, og krever ulike former for oppfølging og styring. Gode interne styringssystemer er en vesentlig suksessfaktor som stadig må utvikles for å tilpasses skiftende forhold. Konsernets regionale oppbygging med selvstendige enheter, også når det gjelder korttidsrapportering, gir god kontroll og sterkt fokus. Internkontrollen bygger på daglige og ukentlige rapporter som oppsummeres i månedsrapporter tilpasset det enkelte selskapet samt på konsernnivå. Det er lagt vekt på å utvikle en enhetlig rapporteringsrutine og enhetlige formater, slik at man sikrer korrekt rapportering i alle enheter og opp til et aggregert nivå.

Som en konsekvens av at Lerøy Seafood Group er et internasjonalt sjømatkonsern med desentralisert virksomhet og betydelig biologisk produksjon, er selskapet eksponert for en rekke risikoforhold. Styret er derfor opptatt av at konsernet til enhver tid har iverksatt nødvendige tiltak for å styre risiko, avgrense enkeltrisikoer og holde det samlede risikobildet innenfor akseptable grenser.

Operasjonell risiko. Havbruk foregår i relativt åpne farvann hvor man av miljø- og fiskehelsehensyn oppnår de beste oppdrettsbetingelsene. Dette stiller store krav til både ansatte og utstyr. Produksjonsanleggene er kontinuerlig eksponert for naturkreftene, noe som representerer en viss risiko for ødeleggelse av utstyr med påfølgende risiko for rømming av fisk. Selskapet har hatt tre tilfeller av rømming av fisk i 2017, jf. den mer detaljerte beskrivelsen i konsernets miljørapport. Dyrehold i intensive kulturer vil alltid utgjøre en viss sykdomsrisiko. Fisken er spesielt eksponert for sykdom når den starter livet i sjøen, siden den i denne perioden er utsatt for stress og skal venne seg til et helt nytt miljø. Risikoen for sykdomsutbrudd reduseres ved hjelp av god kvalitet på smolten, vaksinasjoner, godt dyrehold og valg av gode lokaliteter. Konsernet har også fokus på bærekraftig fôr.

Ytterligere kommentarer til den biologiske produksjonen står i konsernets Bærekraftsrapport.

Markedsrisiko. Konsernets resultat er i stor grad knyttet til utviklingen av verdens lakse- og og ørretpriser, og nå også i større grad prisen på hvitfisk, særlig torsk. For å redusere risikoen forsøker man til enhver tid å ha en gitt andel av omsetningen som kontraktssalg.

Videre har norsk oppdrettsnæring, og videreforedlingindustrien i Norge og i EU, historisk vært eksponert for den risikoen som vedvarende trusler om langsiktige politiske handelshindringer fra EU-kommisjonen har representert. EU-kommisjonen opphevet i 2008 tiltaket med såkalt minstepris for norsk laks og straffetoll på norsk ørret. I 2011 ble straffetollen på hel laks til USA fjernet. Den 7. august 2014 innførte Russland importstopp for norsk laks og ørret. Siden Russland normalt er et stort marked for norsk laks og ørret, hadde importstoppen negativ påvirkning på prisoppnåelsen for ørret også i 2017.

Valutarisiko. Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Valutaderivater sammen med opptrekk/innskudd på flervalutakonti benyttes for i størst mulig grad å fjerne valutarisikoen på utestående kundefordringer, inngåtte salgskontrakter samt pågående kontraktsforhandlinger. Konsernets langsiktige gjeld er i all hovedsak i norske kroner.

Kredittrisiko. I henhold til konsernets strategi for håndtering av kredittrisiko er konsernets kundefordringer i all hovedsak dekket av kredittforsikring eller andre sikringsformer. Det foretas kredittvurdering av alle nye kunder.

Renterisiko. Hoveddelen av konsernets langsiktige gjeld er basert på avtaler om flytende rente, og vi er således eksponert for en økning i markedsrenten. Risikoen er redusert gjennom bruk av rentebytteavtaler.

Likviditetsrisiko. Den største enkeltfaktoren knyttet til likviditetsrisiko er svingninger i lakseprisene, og nå også i større grad prisen på hvitfisk, særlig torsk. I tillegg påvirkes likviditeten av blant annet svingninger i produksjons- og slaktevolum samt endringer i fôrprisen, som er den viktigste enkeltfaktoren på kostnadssiden. Fôrkostnader påvirkes av prisutviklingen på marine råvarer og landbruksprodukter.

Styrets gjennomgang. En vesentlig del av styrets arbeid er å sikre at selskapets ledelse kjenner og forstår konsernets risikoområder, og at risikoen styres gjennom hensiktsmessig internkontroll. Vurderinger og evalueringer av både ledelsens og styrets forståelse av risiko og internkontroll foretas løpende. Revisjonsutvalget spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Beskrivelse av hovedelementene i risikostyring og internkontroll knyttet til finansiell rapportering. Internkontrollen i konsernet bygger på rammeverket fra «Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions» (COSO) og omfatter kontrollmiljø, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon samt oppfølging. Innholdet i de ulike elementene beskrives nedenfor.

Kontrollmiljø. Kjernen i virksomheten er medarbeidernes individuelle egenskaper, etiske verdier og kompetanse i tillegg til miljøet de arbeider i.

Retningslinjer for finansiell rapportering. Konsernregnskapssjef gir, på vegne av finansdirektør, retningslinjer til enheter i konsernet. Disse retningslinjene stiller krav til både innhold i og prosess for finansiell rapportering.

Organisering og ansvar. Konsernregnskapssjef rapporterer til finansdirektør og har ansvar for fagområder som finansiell rapportering, budsjett og internkontroll over finansiell rapportering i konsernet.

Lederne for rapporterende enheter har ansvar for løpende finansiell oppfølging og rapportering. Enhetene har ledergrupper og økonomifunksjoner tilpasset sin organisasjon og virksomhet. Ledelsen i enhetene skal sørge for å implementere hensiktsmessig og effektiv internkontroll og har ansvaret for å etterleve kravene.

Revisjonsutvalget skal føre tilsyn med prosessen for finansiell rapportering og kontrollere at konsernets internkontroll og risikostyringssystemer fungerer effektivt. Revisjonsutvalget skal videre påse at konsernet har en uavhengig og effektiv ekstern revisjon.

Årsregnskaper for alle selskaper i konsernet revideres av ekstern revisor, innenfor rammene fastsatt i internasjonale standarder for revisjon og kvalitetskontroll.

Risikovurdering. Konsernregnskapssjef og finansdirektør identifiserer, vurderer og overvåker risiko for feil i konsernets finansielle rapportering i samarbeid med ledere av rapporterende enheter.

Kontrollaktiviteter. Rapporterende enheter har ansvar for å iverksette tilstrekkelige kontrollhandlinger for å forebygge feil i den finansielle rapporteringen.

Det er etablert prosesser og kontrolltiltak som skal sørge for kvalitetssikring av finansiell rapportering. Tiltakene omfatter fullmakter, arbeidsdeling, avstemminger/ dokumentasjon, IT-kontroller, analyser, ledelsesgjennomganger og styrerepresentasjon i datterselskaper.

Konsernregnskapssjef gir retningslinjer for finansiell rapportering til enheter i konsernet. Konsernregnskapssjef påser at rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper og styrets retningslinjer.

Konsernregnskapssjef og finansdirektør vurderer løpende konsernselskapenes og forretningsområdenes finansielle rapportering. Det foretas analyser mot tidligere perioder, mellom ulike enheter og mot andre selskaper i bransjen.

Gjennomgang i konsernledelsen. Konsernledelsen gjennomgår månedlig finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser.

Behandling i revisjonsutvalget, styret og generalforsamlingen. Revisjonsutvalget og styret gjennomgår kvartalsvis finansiell rapportering for konsernet. I sine gjennomganger har revisjonsutvalget diskusjoner med ledelsen og ekstern revisor. Minst én gang i året har styret møte med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede.

Styret behandler kvartalsregnskap og forslag til årsregnskap. Årsregnskapet fastsettes av generalforsamlingen.

Informasjon og kommunikasjon. Konsernet legger vekt på korrekt og åpen informasjon til aksjonærer, potensielle aksjonærer og andre interessenter. Punkt 13, «Informasjon og kommunikasjon», inneholder mer detaljert informasjon.

Oppfølging rapporterende enheter. De ansvarlige for rapporterende enheter skal sørge for hensiktsmessig og effektiv internkontroll i samsvar med krav og har ansvaret for å etterleve disse.

Konsernnivå. Konsernregnskapssjef og finansdirektør gjennomgår enhetenes og konsernets finansielle rapportering og vurderer eventuelle feil, mangler og forbedringsbehov.

Ekstern revisor. Ekstern revisor skal gi revisjonsutvalget en beskrivelse av hovedelementene i revisjonen av foregående regnskapsår, særlig om vesentlige svakheter som er avdekket ved internkontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen.

Styret. Styret ved revisjonsutvalget fører tilsyn med prosessen for finansiell rapportering.

11. Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styrets aksjonærvalgte medlemmer har ikke opsjoner. Hvis selskaper som styremedlemmer har tilknytning til, gjør arbeid for selskapets styre, behandles spørsmålet om uavhengighet særskilt i styret.

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer foreslås av valgkomiteen og vedtas av generalforsamlingen. I generalforsamlingen 23.05.17 ble det vedtatt at styrets godtgjørelse skal være følgende: Årlig godtgjørelse til styrets leder NOK 375 000. Årlig godtgjørelse til øvrige styremedlemmer NOK 200 000. Det utbetales imidlertid ikke godtgjørelse til styreleder i form av innberetningspliktig styrehonorar. Lerøy Seafood Group ASA faktureres for denne tjenesten samt konsulenthonorar i forbindelse med rollen som arbeidende styreleder fra konsernspissen Laco AS, hvor styreleder er ansatt.

Merarbeid som medlemmer av styrets underutvalg utfører, foreslås kompensert særskilt i tillegg til styrehonorarenes grunnsatser med NOK 40 000 per år.

Årlig godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer utgjør NOK 35 000 per medlem.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Dette punktet tas opp i kapittelet med styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen vil stemme separat over de veiledende og de bindende retningslinjene.

13. Informasjon og kommunikasjon

Lerøy Seafood Group ASA legger vekt på korrekt og åpen informasjon til aksjonærer, potensielle aksjonærer og andre interessenter. Tidsriktig, relevant, konsistent og samtidig informasjon skal danne grunnlag for alle interessenters vurdering av selskapets aksjeverdi. Selskapets viktigste medium for informasjonsdistribusjon er Oslo Børs’ meldingssystem, men selskapet vil også holde presentasjoner for investorer og analytikere. Lerøy Seafood Group informerer sine aksjonærer gjennom årsberetning, kvartalsvise rapporter samt presentasjoner når det er hensiktsmessig. Ellers blir det sendt ut pressemeldinger ved viktige hendelser i markeder hvor selskapet opererer, og om andre forhold som måtte være relevante. Lerøy Seafood Group ASA publiserer årlig selskapets finansielle kalender, som viser datoene for kvartalspresentasjonene samt datoen for årets generalforsamling. Dato for utbetaling av utbytte besluttes på selskapets ordinære generalforsamling.

Selskapets hjemmeside oppdateres fortløpende med informasjon som sendes aksjonærene. Selskapets internettadresse er: www. leroyseafood.com. Det er ikke utarbeidet særskilte retningslinjer for selskapets kontakt med aksjonærer utenfor generalforsamlingen. Det skyldes at dagens innarbeidede praktisering av dette forholdet anses å fungere godt.

14. Selskapsovertakelse

Lerøy Seafood Group ASA har ingen begrensninger i vedtektene vedrørende selskapsovertakelse. Aksjene i Lerøy Seafood Group ASA ble fra 03.06.02 notert på hovedlisten til Oslo Børs og er fritt omsettelige innenfor det som følger av norsk lovgivning. Selskapet har bare én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Dersom det blir fremsatt et overtakelsestilbud mot selskapet, vil styret gi en uttalelse om tilbudet før tilbudsperiodens utløp. I styrets uttalelse vil det også gis en anbefaling om hvorvidt aksjonærene bør akseptere tilbudet. Styret vil legge vekt på at aksjonærene skal likebehandles, og at virksomheten ikke forstyrres unødig.

15. Revisor

Revisjon – årlig plan. Lerøy Seafood Group ASA har i en årrekke engasjert PricewaterhouseCoopers AS som konsernrevisor. Selskapets revisor arbeider etter en revisjonsplan som i forkant gjennomgås med revisjonsutvalget og administrasjonen. Revisor og revisjonsutvalget gjennomgår årlig selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Styret er kjent med hovedtrekkene i de tjenestene selskapets administrasjon kjøper fra revisor.

Behandling av årsregnskapet. Revisor avholder møter med revisjonsutvalget og administrasjonen etter interimsrevisjonen og i forbindelse med selskapets fremlegging av delårsrapport for fjerde kvartal. Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet godkjennes, og avholder i den forbindelse også et møte med styret uten at administrasjonen er til stede. Revisor gjennomgår da eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurderinger av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Det har til dags dato ikke forekommet forhold som har medført slik uenighet.

Revisor – andre tjenester. Revisor gir en skriftlig bekreftelse av uavhengighet til revisjonsutvalget og opplyser skriftlig overfor revisjonsutvalget hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon som er levert. Revisjonsselskapet er også av betydelig størrelse, i tillegg til at de praktiserer intern rotasjon. Dermed er kravet til uavhengighet godt ivaretatt.

Revisor er for øvrig tilgjengelig for spørsmål og kommentarer til årsregnskapet og andre forhold om styret ønsker det.

Revisors godtgjørelse. Fakturerte honorar fra revisor fremkommer i egen note i årsregnskapet. På selskapets ordinære generalforsamling gis det også orientering om revisors godtgjørelse.

Det er ikke fastsatt særskilte retningslinjer for den dag lige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret holder seg i stedet fortløpende orientert om hovedtrekkene i de tjenestene selskapets administrasjon kjøper fra revisor.

Styrets erklæring
Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA.

Forrige regnskapsårs retningslinjer er blitt gjennomført av selskapet. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført.

Retningslinjene er veiledende for styret med unntak av punktene knyttet til opsjoner og andre ytelser basert på aksjer eller utvikling av aksjekurs i konsernet, som er bindende.

Hovedprinsipper for selskapets lønnspolitikk

Konsernets utvikling er nært knyttet til konsernets evne til å rekruttere og holde på ledende ansatte. Konsernet bruker ulike modeller for avlønning av ledende ansatte. Ledende ansatte avlønnes etter markedsmessige betingelser. Godtgjørelse varierer over tid når det gjelder både nivå og metodikk. I tillegg til årslønn bruker konsernet resultatavhengig bonus, som kan utgjøre inntil en årslønn, engangsutbetalinger, såkalte «sign on fees», permisjonsordninger, videreutdanningsmuligheter samt opsjonsavtaler. Konsernet har for tiden ikke opsjonsprogram. Konsernet har kollektive pensjonsordninger. Styret ved styrets leder har til nå naturlig nok gjennomført det praktiske i forbindelse med inngåelse av avtale med konsernleder. Godtgjørelse til andre medlemmer av konsernledelsen fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Godtgjørelsen vurderes årlig, men med et langsiktig perspektiv, jf. ønsket om kontinuitet.

Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til basislønn

Utgangspunkt: basislønn. Lederlønnen skal være konkurransedyktig. Lerøy Seafood Group skal tiltrekke seg og beholde de mest attraktive lederne. Basislønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn. Det gjelder ingen særskilte rammer for det samlede nivået for ledernes ytelser.

Tilleggsytelser: bonusordning. Lederlønnen skal være motiverende, og lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater. Konsernet bruker en resultatavhengig bonusordning som kan utgjøre inntil én årslønn.

Opsjoner. Konsernet har for tiden ikke opsjonsprogram.

Pensjonsordninger. Alle selskaper i konsernet tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Konsernet praktiserer i dag bare innskuddsbaserte pensjonsordninger. Ledende ansatte i konsernet er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger.

Etterlønnsordninger. Konsernet begrenser bruken av såkalt etterlønn, men det har vært benyttet i enkelte tilfeller, dog begrenset til to års lønn. Etterlønn kan for alle involverte parter være et godt alternativ i enkelte sammenhenger.

Naturalytelser. Lederne vil normalt tildeles naturalytelser som er vanlige for tilsvarende stillinger. Det gjelder ingen særskilte begrensninger for hva slags naturalytelser som kan avtales.

Andre ytelser. Selskapets ansatte har i forbindelse med offentlige emisjoner, første gang i 1998, fått retten til å tegne et begrenset antall aksjer til rabattert pris (20 %).

Prosedyre for fastsettelse av lederlønn

Innledning. Når det gjelder godtgjørelsen til de enkelte ledende ansatte, vises det til note i regnskapet.

Fastsettelse av lønn til konsernleder. Kompensasjon til konsernleder fastsettes årlig av styreleder etter fullmakt fra styret.

Fastsettelse av lønn til konsernledergruppen. Kompensasjon til de enkelte medlemmene av konsernledergruppen fastsettes av konsernleder i samråd med styrets leder. Styret skal orienteres om lønnsfastsettelsen i etterkant av fastsettelsen.

Fastsettelse av insentivordninger. Generelle ordninger for tildeling av variable ytelser, herunder bonusordninger, fastsettes av styret. Konsernleder tildeler insentivordninger og andre ytelser til konsernets ledelse innenfor rammene av de ordningene som styret har fastsatt.

Styrets godtgjørelse. Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styrets medlemmer har ikke opsjoner. Godtgjørelse til styret fastsettes årlig av ordinær generalforsamling.

Fastsettelse av lederlønn i andre selskaper i konsernet

Andre selskaper i Lerøy Seafood Group-konsernet skal følge hovedprinsippene for konsernets lederlønns- politikk slik disse er beskrevet under første punkt.

Bergen, 19. april 2018
Styret i Lerøy Seafood Group ASA

Årsberetning

Finansielle forhold
For året 2017 oppnådde Lerøy Seafood Group en omsetning på 18 624 millioner kroner, noe som er en økning fra 17 269 millioner kroner i 2016. Dette er den høyeste omsetningen i konsernets historie. Veksten i konsernets omsetning skyldes i hovedsak økt aktivitet innen hvitfisk, økt høstet volum i havbruk, gode markedsforhold for laks og god utvikling i konsernets nedstrømsaktiviteter.

Som følge av oppkjøpet innen hvitfisk, som ble sluttført i andre halvår 2016, er konsernet i dag fullt vertikalt integrert innen både rødfisk og hvitfisk. Lerøy Seafood Group er det ledende norske sjømatselskapet og derigjennom et av verdens ledende sjømatselskaper. Det er konsernets klare ambisjon å videreutvikle denne posisjonen i årene som kommer.

Konsernets driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i 2017 på 3 717 millioner kroner, sammenlignet med 2 843 millioner kroner i 2016. Resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i 2017 på 3 805 millioner kroner, mot 2 926 millioner kroner i 2016. Resultat per aksje før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler og minoritet, var NOK 4,90 per aksje, sammenlignet med 3,84 per aksje i 2016.

I oktober 2016 oppnådde Lerøy Seafood Group 100 % eierskap i Havfisk ASA (Havfisk) og Norway Seafoods Group AS. Som følge av transaksjonen ble begge selskapene konsolidert i Lerøy Seafood Group fra 1. september 2016. Disse virksomhetene utgjør segmentet Villfangst. Norway Seafoods Group AS har senere skiftet navn til Lerøy Norway Seafoods AS (LNWS).

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer over 30 % av totalkvoten for trålflåten. Etter overtagelse av tråleren Nordtind fra verft i januar 2018 har Havfisk ti trålere i drift. Havfisk eier flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til LNWS på langsiktige kontrakter. Gjennom Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

For året 2017 var total fangstvolum i Havfisk på 66 729 tonn, som er en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Selskapet hadde stabilt god drift gjennom året.

LNWS sitt primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer åtte foredlingsanlegg i Norge, fem av anleggene er leid av Havfisk. LNWS er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge. LNWS eide tidligere to fabrikker i Danmark, men disse ble solgt i starten av 2017 til Seafood Danmark A/S et dansk sjømatkonsern hvor Lerøy Seafood Group ASA eier 33 % av aksjene.

Segmentet Havbruk oppnådde i 2017 et rekordhøyt driftsresultat før justeringer av virkelig verdi knyttet til biologiske eiendeler på 2 942 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 523 millioner kroner sammenlignet med et driftsresultat på 2 419 millioner kroner i 2016.

For året 2017 høstet konsernet 158 000 tonn laks og ørret, noe som er en oppgang fra 150 000 tonn i 2016.

Prisene for atlantisk laks og ørret var sterke også i 2017, men med høy volatilitet gjennom året. Den biologiske produksjonen i Norge bedret seg betydelig i 2017 sammenlignet med år 2016, noe som medførte økt utbud og noe press på prisene mot slutten av året. For året som helhet bedret konsernets prisoppnåelse på laks og ørret seg med 9 % i 2017 sammenlignet med 2016. Importrestriksjonene til Russland og noen nærliggende nasjoner etter 7. august 2014 har påvirket prisoppnåelsen for ørret negativt. Ørretprisene var i bedring gjennom året 2016 og var ved inngangen til år 2017 på nivå med laks, men svekket seg dessverre sammenlignet med laks gjennom året. Konsernets prisoppnåelse for ørret ble i 2017 cirka fire kroner lavere per kilo enn tilsvarende for laks.

Uttakskostnadene for norsk havbruksnæring og Lerøy har hatt en negativ utvikling etter år 2013 som følge av tilpasninger til nye politiske reguleringer. Gjennom 2017 er det tegn på at denne negative utviklingen kan ha snudd. Konsernets biologiske produksjon i 2017 var bedre enn senere år, og gjennom året er det gradvis også synliggjort i fallende produksjonskostnader. Per i dag er det tydelige indikasjoner på at den fallende kostnadstrenden skal fortsette i 2018. Dette får vi først fasiten på etter hvert som biomassen i sjø blir tatt ut.

Det er som følge av store ulikheter i biologiske rammevilkår store variasjoner i uttakskost mellom regionene. Lerøy Aurora er fortsatt på et industriledende lavt nivå, Lerøy Midt er i betydelig bedring, mens Lerøy Sjøtroll også i 2017 opplevde vesentlige utfordringer på høsten og et kostnadsnivå som ikke er tilfredsstillende. Lerøy Sjøtroll har iverksatt bygging av et nytt RAS-/postsmoltanlegg på Kjærelva i Fitjar kommune i Hordaland. Anlegget vil motta egg i andre kvartal 2018, og første leveranse/ utsett av smolt fra anlegget vil skje i 2019. Konsernet har, blant annet tuftet på kunnskap fra tilsvarende anlegg i konsernet, store forventninger til investeringen.

Segmentet VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D) var tidligere to segmenter, VAP (Value-added processing) og S&D (Salg og Distribusjon), men ble slått sammen til ett segment fra 2017, da aktiviteten i større og større grad ble overlappende.

Lerøy Seafood Group har betydelige nedstrømsaktiviteter med en klar ambisjon om å drive etterspørselen etter sjømat i form av nye produkter og utvikling av markedene. Konsernet selger, foredler og distribuerer egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk fra egen trålflåte, men har også en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette gjør konsernet til en leverandør av et bredt produktspekter av sjømatprodukter. Konsernet ser positive synergier i markedsarbeidet som følge av oppkjøpet innen hvitfisk.

Utviklingen i segmentet gjennom 2017 har vært positiv, og driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler er opp fra MNOK 399 i 2016 til MNOK 435 i 2017. Konsernet har forventninger om en fortsatt positiv utvikling både i aktivitetsnivå og inntjening i 2018.

Før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var konsernets inntekt fra tilknyttede selskaper 298 millioner kroner i 2017, en økning på 84 millioner kroner sammenlignet med inntekten på 214 millioner kroner i 2016. Den viktigste bidragsyteren til resultatet, Norskott Havbruk, er Skottlands nest største havbruksselskap, hvor konsernet har en eierinteresse på 50 %.

Konsernets netto finansposter utgjorde i 2017 minus 210 millioner kroner, mot minus 131 millioner kroner i 2016. Økt finanskostnad kommer som følge av noe økt gjeld som følge av store oppkjøp.

Resultatet for 2017 tilsvarer et resultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 4,90 kroner per aksje, sammenlignet med 3,84 kroner per aksje i 2016. Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling i 2018 at utbyttet for 2017 settes til 1,50 kroner per aksje. Forslaget er i henhold til selskapets utbyttepolitikk og reflekterer konsernets soliditet, sterke finansielle posisjon og gode forventninger til resultatutviklingen. Styret vektlegger også kontinuitet og forutsigbarhet for selskapets aksjonærer.

Avkastningen på konsernets sysselsatte kapital før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var i 2017 på 25,8 %, mot 23,9 % i 2016. Konsernet er solid, med en regnskapsmessig egenkapital på 14 482 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 56 %. Konsernets sterke kontantstrøm gjennom år 2017 medførte at netto rentebærende gjeld ble redusert med 1 171 millioner og endte på 2 262 millioner kroner ved utgangen av 2017, sammenlignet med 3 433 millioner kroner per 31.12.16.

I forbindelse med kjøpet av Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS gjennomførte Lerøy Seafood Group den 2. juni 2016 en rettet emisjon, med utstedelse av 5 000 000 nye aksjer samt salg av 300 000 egne aksjer til en pris av 415 kroner per aksje. Etter emisjonen var det 59 577 368 utestående aksjer i selskapet. På LSG sin ordinære generalforsamling den 23. mai 2017 ble det besluttet å gjennomføre en aksjesplitt 1:10 slik at totalbeholdningen på 59 577 368 aksjer hver pålydende NOK 1 ble omgjort til 595 773 680 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Selskapet eier 297 760 egne aksjer.

Operasjonell kontantstrøm i 2017 er på sterke 3 688 millioner kroner. Det er utbetalt 834 millioner i utbytte og betalt 494 millioner kroner i skatt. Konsernet har foretatt netto investeringer i varige driftsmidler for 1 464 millioner kroner. Totalbalansen er på 25 658 millioner kroner per 31.12.17, mot 25 079 millioner kroner per 31.12.16. Konsernets finansielle stilling er god og skal fortsatt brukes til å sikre økt verdiskaping gjennom organisk vekst, alliansebygging og oppkjøp. Konsernet rapporterer i henhold til de internasjonale regnskapsreglene kjent under betegnelsen IFRS.

Sentrale risikofaktorer
Konsernets resultater er sterkt knyttet til utviklingen i markedene for sjømat. Særlig prisen på atlantisk laks og ørret er av stor betydning, men nå også i større grad prisen på hvitfisk, særlig torsk. Prisutviklingen for laks og ørret har de siste årene vært svært positiv. Gjennom sin betydelige markedsaktivitet er konsernet tett på sluttmarkedet, og vi mener at den sterke utviklingen i etterspørselen etter sjømat generelt, og særlig etter fersk sjømat i forbrukervennlig format, gir grunn til optimisme for aktiviteten i årene som kommer. De sterke prisene for laks og ørret reflekterer sterk etterspørsel, men må også sees i sammenheng med manglende vekst i produksjonen av produktene.

Lerøy Seafood Group har en betydelig eksponering mot fangst av ulike arter villfisk på norske kvoter. Det er knyttet politisk risiko til myndighetenes forvaltning, herunder rammevilkår for havbruk og konsesjonsvilkår knyttet til fiskerilovgivningen.

Industriutvikling og sysselsetting i kapitalkrevende globalt konkurranseutsatte aktiviteter som havbruk, fiskeri- og videreforedling er krevende og forutsetter at næringsutøver og politisk nasjonal ledelse tenker langsiktig. Kortsiktig tenkning er ikke forenlig med hva som kreves for å lykkes med industriell utvikling, sysselsetting og verdiskapning. Det er sentralt i konsernets strategi at en, uansett rammevilkår, arbeider langsiktig for å sikre en globalt konkurransedyktig struktur som også i fremtiden kan sikre industriell utvikling i de mange lokalsamfunn hvor konsernet er etablert.

Konsernet har ved utgangen av året levende fisk for om lag 4 milliarder norske kroner i sin balanse. Biologisk risiko har vært, og vil være, en betydelig risikofaktor for konsernets virksomhet. Vurdering og håndtering av biologisk risiko må derfor være en del av konsernets kjernekompetanse.

Næringen har andre finansielle og operasjonelle risikofaktorer, blant annet prisutviklingen på innsatsfaktorer. Norsk sjømatnæring og videreforedlingsindustrien i Norge og EU har historisk vært eksponert for risiko i form av vedvarende trusler om langsiktige politiske handelshindringer som EU-kommisjonen har representert. De politiske handelshindringene som nå er lagt på norsk laks og ørret til Russland, og kompleksiteten i handelen med Kina, synliggjør også politisk risiko i praksis. På kort sikt vanskeliggjør disse hindringene konsernets markedsarbeid og verdiskaping. Markedet for sjømat av god kvalitet er imidlertid globalt og i sterk vekst. Denne veksten har i stor grad over tid kompensert for politiske handelshindringer. Det underbygger vår optimisme og oppfatning om at konsernet er godt posisjonert til å videreføre sin gode langsiktige utvikling.

Styret er opptatt av å sikre systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Konsernets overordnede finansstrategi sikrer finansiering, hensiktsmessige finansielle lånebetingelser, likviditet, kundekreditt, valuta og markedsrisiko. Det legges vekt på å finne frem til effektive og bærekraftige løsninger i alle ledd i konsernets verdikjede.

Strukturelle forhold
Konsernet skal gjennom sin aktivitet skape varige verdier. Det stilles derfor strenge krav til risikostyring og evne til langsiktighet i utviklingen av bærekraftige strategiske forretningsprosesser.

Gjennom organisk vekst og en serie oppkjøp siden børsnotering sommeren 2002 er konsernet i dag en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Oppkjøpene av Havfisk ASA og Norway Seafood Group AS gjør konsernet til Norges største aktør og en betydelig global aktør innen hvitfisk. Videre har konsernet i senere år videreutviklet og styrket sin stilling som en sentral aktør for distribusjon av sjømat i Norge og internasjonalt. Konsernet har en aktiv rolle i utviklingen av verdikjeden for sjømat, med et stadig større globalt nedslagsfelt.

Lerøy Seafood Group sin investering i norsk hvitfisksektor er gjort i et industrielt evighetsperspektiv. Industrianleggene er basert på råstoff levert fra egne trålere og kjøp fra kystflåten. Hensiktsmessige rammevilkår, herunder forutsigbarhet, er helt avgjørende for at vi som industriell aktør kan ta vårt ansvar. Hvitfisksektoren er preget av sesongmessige svingninger og et enormt kapitalbehov. Vi er av den klare oppfatning at skal vi bygge en bærekraftig industri, herunder skape attraktive arbeidsplasser, så kreves det hensiktsmessige rammevilkår, investeringsevne, produktutvikling og global markedsadgang. Styret beklager, og synes det er trist, at den tabloide debatten rundt regulatoriske forhold i hvitfisksektoren preges av manglende kunnskap og utallige forsøk på å villede politisk ledelse, herunder også fra professoralt hold. Vi håper og tror at det skal være mulig å skape forståelse, hos nasjonal politisk ledelse, for hva som kreves for å skape sysselsetting og verdier i tiårene som kommer. Vi forutsetter nå at eventuelle fremtidige justeringer i rammevilkår uansett blir tuftet på kunnskap og innsikt, slik at en ikke svekker selskapenes industrielle driftsgrunnlag.

Lerøy Seafood Group sine investeringer innenfor hvitfisksektoren vil bidra til en fremtidsrettet utvikling og har i vesentlig grad styrket konsernet sin posisjon som global totalleverandør av sjømat. Gjennom Lerøy Seafood Group sin veletablerte integrerte verdikjede for rødfisk ligger det et vesentlig potensial til økt verdiskaping gjennom ytterligere utvikling av markedet for hvitfisk. Dette omfatter å styrke konsernets posisjon som leverandør av fersk/refreshed sjømat med et fullt assortiment av sjømatprodukter. Styret er fortsatt av den oppfatning at oppkjøpet over tid vil styrke de aktuelle virksomhetene sin industrielle utvikling og generere verdier for samfunnet, ansatte og konsernets aksjonærer.

Konsernets finansielle stilling er meget god, og styret vektlegger at konsernet gjennom all sin virksomhet opprettholder tilliten hos aktørene i de ulike delene av det globale kapitalmarkedet. Den sterke balansen og løpende inntjening underbygger konsernets klare ambisjon om å forbli en ledende aktør gjennom nasjonale og globale verdiskapende strukturendringer i sjømatnæringen. Lerøy Seafood Group vil fortsatt selektivt vurdere mulige investerings- og fusjonsalternativer samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre lønnsom vekst og varig verdiskaping. Dette gjelder investeringsmuligheter både oppstrøms og nedstrøms. Konsernet skal videreføre sin vekststrategi, som også innebærer å stadig utvikle og forbedre sine forretningsområder gjennom hele verdikjeden.

Styret mener at konsernets mangeårige satsing på bærekraftige produksjonsmetoder, alliansebygging, utvikling av kvalitetsprodukter, nye markeder, kvalitetssikring av verdikjeden og merkevarebygging vil bidra til ytterligere verdiskaping i tiden fremover.

Konsernet vil videreføre sitt arbeid for varig verdiskaping gjennom fokus på strategisk forretningsutvikling og effektivisering av drift. Dette arbeidet skal, med utgangspunkt i kundens ønsker, sikre kontinuitet i leveranser, kvalitet og kostnadseffektivitet samt resultere i økt lønnsomhet. Effektivisering av drift i alle ledd er en kontinuerlig prosess som bidrar til å styrke konsernets konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Selskapets børsnotering sørger for en markedsplass for selskapets aksjer, god fremtidig tilgang på risikokapital samt muligheter for bruk av selskapets aksjer som oppgjørsmiddel ved eventuelle fremtidige oppkjøp/fusjoner. Selskapet hadde 5 297 aksjonærer per 31.12.17, mot 4 211 aksjonærer per 31.12.16.

Ansatte
Morselskapet Lerøy Seafood Group ASA har hovedkontor i Bergen. Morselskapet i konsernet har foruten konsernleder elleve ansatte. Administrativt håndteres personalfunksjoner for morselskapet gjennom det heleide datterselskapet Lerøy Seafood AS. Konsernet har sysselsatt 4 298 årsverk i 2017, fordelt på 2 880 menn og 1 418 kvinner. Av konsernets årsverk er 825 utenfor Norge. Kvinneandelen er på 33,0 %, en liten økning fra året før.

Uavhengig av ønsket om likestilling mellom kjønnene har konsernet gjennom rekrutteringspolitikk og avlønningssystemer alltid lagt vekt på at det er den enkeltes kompetanse, innsats og ansvar som er avgjørende. Videre ønsker selskapet til enhver tid å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte samt å hindre diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, etnisk tilhørighet, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har også som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver der det er mulig.

Selskapet er en aktør i en global næring der stadige endringer i rammevilkårene krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere.

Styret vil, som tidligere år, benytte anledningen til å berømme konsernets medarbeidere for deres innsats og forståelse for behovet for resultatorientert driftsfokus og endringsvilje i alle ledd. Styret takker alle ansatte for god innsats gjennom året.

Helse, miljø og sikkerhet
I datterselskapet Lerøy Midt skjedde det en uønsket hendelse under arbeid ved selskapets ensilasjeanlegg. Hendelsen medførte skade på to av våre medarbeidere. Hendelsen viser at vi må videreføre et sterkt fokus på rutiner og etterlevelse av disse samt tiltak som ivaretar våre medarbeidere sin sikkerhet. Dette arbeidet er en evigvarende prosess mot vår visjon om null skader.

Det er registrert et samlet sykefravær på 5,97 % i 2017. Det er en økning fra 4,4 % i 2016. Sykefraværet er fordelt på 3,79 % langtidsfravær og 2,18 % korttidsfravær. Styret er tilfreds med at sykefraværet er fallende, og at konsernet jobber aktivt med å holde sykefraværet lavt. Organisasjonene i de enkelte datterselskapene er i stadig utvikling for å sikre at nye utfordringer og endringer i rammebetingelser kan håndteres. Arbeidsmiljøet og samarbeidsforholdene er gode.

Ytre miljø
I et nasjonalt og globalt perspektiv er styret av den oppfatning at selskapets produksjon av atlantisk laks og ørret er blant den mest bærekraftige og miljøvennlige matproduksjonen som finnes. Samtidig er styret og konsernet svært opptatt av mulige utfordringer knyttet til punktforurensning. Derfor følges dette opp med løpende undersøkelser ved selskapets lokaliteter. Konsernets virksomhet er nær knyttet til de naturgitte forholdene i norske og internasjonale ferskvannskilder og havområder. Tilgang til rent vann og rent hav er en forutsetning for konsernets drift. Styret og konsernet mener driften i 2017 er bærekraftig. Dette underbygges ikke bare i konsernets omfattende Bærekraftsrapport, som er tilgjengelig i konsernets årsrapport samt på www.leroyseafood.com, men også i flere nasjonale og internasjonale rapporter som omhandler havbruk og fiskeri. Konsernet foretar investeringer for å minimere sin påvirkning på det ytre miljøet, og det arbeides kontinuerlig for å opprettholde gode miljøholdninger hos ledelse og ansatte.

Resultat og disponeringer i Lerøy Seafood Group ASA
Selskapets og konsernets regnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Lerøy Seafood Group ASA hadde i 2017 et årsresultat etter skatt på 2 775 millioner kroner, mot et sammenlignbart årsresultat på 1 503 millioner kroner i 2016. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for 2017 (NOK 1 000):

  • Til utbytte (kr 1,50 per aksje): 893 661
  • Til annen egenkapital: 1 881 239
  • Total disponert: 2 774 899

Konsernets morselskap er solid, med en regnskapsmessig egenkapitalandel på 74,4 %, og har en tilfredsstillende finansiering og likviditet som samsvarer med konsernets strategi og driftsplaner.

Markedsforhold og utsiktene fremover
Konsernet og norsk havbruksnæring har hatt en positiv utvikling i biologisk produksjon av laksefisk gjennom 2017 og inn i 2018. Dette har gitt økt tilvekst og gav mot slutten av 2017 vekst i høstet volum av laks i Norge. Konsernet er tett på sluttmarkedet for sjømat, herunder laks, og kan slå fast at etterspørselstrenden fortsatt er svært sterk. Konsernet peker derfor på de unike muligheter som hensiktsmessige rammevilkår tuftet på kunnskap om næringens globalt miljømessige konkurransekraft vil kunne gi. Havbruksnæringen i Norge har, blant annet med grunnlag i naturgitte fortrinn, gjennom flere tiår utviklet seg til å bli noe så unikt som en norsk globalt kostnads- og miljømessig konkurransedyktig matprodusent.

Det vil alltid være helt avgjørende at norske myndigheter i sin regulering forstår hva som kreves for at den norske sjømatnæringen over tid skal være globalt konkurransedyktig. Konsernet vil fortsatt prøve å bidra til en kunnskapsbasert og samfunnsmessig verdiskapende dialog om behovet for hensiktsmessige rammevilkår i årene som kommer.

Globalt konkurranseutsatte næringer tåler over tid ikke særnorske resultatavhengige skatter og avgifter.

Konsernet mener det er rom for driftsmessige forbedringer i alle de tre regionene hvor konsernet har havbruksaktivitet. Konsernets investeringer vil gi organisk volumvekst i alle regionene og forventning om betydelig reduserte produksjonskostnader i to av regionene. Per i dag forventes et eget høstet volum i 2018 på 169 000 GWT. Inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskap på 13 000 GWT, forventes et samlet volum for 2018 på 182 000 GWT. Slaktevolumet vil av mange årsaker kunne variere, men estimatavviket skal under normale omstendigheter ikke variere særlig utover det konsernet har vist de senere år.

For hvitfisk har utviklingen i 2017 vært god, selv om det fortsatt er vanskelig med industriell utvikling og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Situasjonen er påvirket av politiske rammevilkår, men konsernet har en klar ambisjon om at en under gjeldende vilkår gjennom investeringer, bedret markedsarbeid og effektivisering i drift skal øke konkurransekraften og inntjeningen, også i dette leddet av virksomheten. Arbeidet med industriell utvikling av hvitfisk krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. Slike investeringer er kun mulige ved forutsigbarhet i rammevilkår. Konsernet og dets ansatte har derfor en klar forventning om ro i dette arbeidet i årene som kommer.

Norsk kvote på torsk og hyse er redusert med henholdsvis 12,3 % og 12,6 % i 2018 sammenlignet med 2017. Konsernets fartøykvoter er redusert noe mer, delvis forklart av en buffer med kvote som ennå ikke er tildelt. Det er konsernets forventning at mer kvote vil bli tildelt gjennom 2018, og konsernet er også godt posisjonert for rekefiske. Per i dag er beste indikasjon på fangstvolum av hvitfisk og reker i 2018 om lag 65 000 tonn.

Styret forventer per i dag en tilfredsstillende inntjening også i 2018.

Bergen, 19. april 2018

Årsregnskap for konsernet 2017
Årsregnskap for morselskap 2017
Erklæring fra styret og daglig leder
Revisors beretning