Tilbake
Årsberetning

Finansielle forhold
For året 2017 oppnådde Lerøy Seafood Group en omsetning på 18 624 millioner kroner, noe som er en økning fra 17 269 millioner kroner i 2016. Dette er den høyeste omsetningen i konsernets historie. Veksten i konsernets omsetning skyldes i hovedsak økt aktivitet innen hvitfisk, økt høstet volum i havbruk, gode markedsforhold for laks og god utvikling i konsernets nedstrømsaktiviteter.

Som følge av oppkjøpet innen hvitfisk, som ble sluttført i andre halvår 2016, er konsernet i dag fullt vertikalt integrert innen både rødfisk og hvitfisk. Lerøy Seafood Group er det ledende norske sjømatselskapet og derigjennom et av verdens ledende sjømatselskaper. Det er konsernets klare ambisjon å videreutvikle denne posisjonen i årene som kommer.

Konsernets driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i 2017 på 3 717 millioner kroner, sammenlignet med 2 843 millioner kroner i 2016. Resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i 2017 på 3 805 millioner kroner, mot 2 926 millioner kroner i 2016. Resultat per aksje før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler og minoritet, var NOK 4,90 per aksje, sammenlignet med 3,84 per aksje i 2016.

I oktober 2016 oppnådde Lerøy Seafood Group 100 % eierskap i Havfisk ASA (Havfisk) og Norway Seafoods Group AS. Som følge av transaksjonen ble begge selskapene konsolidert i Lerøy Seafood Group fra 1. september 2016. Disse virksomhetene utgjør segmentet Villfangst. Norway Seafoods Group AS har senere skiftet navn til Lerøy Norway Seafoods AS (LNWS).

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer over 30 % av totalkvoten for trålflåten. Etter overtagelse av tråleren Nordtind fra verft i januar 2018 har Havfisk ti trålere i drift. Havfisk eier flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til LNWS på langsiktige kontrakter. Gjennom Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

For året 2017 var total fangstvolum i Havfisk på 66 729 tonn, som er en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Selskapet hadde stabilt god drift gjennom året.

LNWS sitt primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer åtte foredlingsanlegg i Norge, fem av anleggene er leid av Havfisk. LNWS er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge. LNWS eide tidligere to fabrikker i Danmark, men disse ble solgt i starten av 2017 til Seafood Danmark A/S et dansk sjømatkonsern hvor Lerøy Seafood Group ASA eier 33 % av aksjene.

Segmentet Havbruk oppnådde i 2017 et rekordhøyt driftsresultat før justeringer av virkelig verdi knyttet til biologiske eiendeler på 2 942 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 523 millioner kroner sammenlignet med et driftsresultat på 2 419 millioner kroner i 2016.

For året 2017 høstet konsernet 158 000 tonn laks og ørret, noe som er en oppgang fra 150 000 tonn i 2016.

Prisene for atlantisk laks og ørret var sterke også i 2017, men med høy volatilitet gjennom året. Den biologiske produksjonen i Norge bedret seg betydelig i 2017 sammenlignet med år 2016, noe som medførte økt utbud og noe press på prisene mot slutten av året. For året som helhet bedret konsernets prisoppnåelse på laks og ørret seg med 9 % i 2017 sammenlignet med 2016. Importrestriksjonene til Russland og noen nærliggende nasjoner etter 7. august 2014 har påvirket prisoppnåelsen for ørret negativt. Ørretprisene var i bedring gjennom året 2016 og var ved inngangen til år 2017 på nivå med laks, men svekket seg dessverre sammenlignet med laks gjennom året. Konsernets prisoppnåelse for ørret ble i 2017 cirka fire kroner lavere per kilo enn tilsvarende for laks.

Uttakskostnadene for norsk havbruksnæring og Lerøy har hatt en negativ utvikling etter år 2013 som følge av tilpasninger til nye politiske reguleringer. Gjennom 2017 er det tegn på at denne negative utviklingen kan ha snudd. Konsernets biologiske produksjon i 2017 var bedre enn senere år, og gjennom året er det gradvis også synliggjort i fallende produksjonskostnader. Per i dag er det tydelige indikasjoner på at den fallende kostnadstrenden skal fortsette i 2018. Dette får vi først fasiten på etter hvert som biomassen i sjø blir tatt ut.

Det er som følge av store ulikheter i biologiske rammevilkår store variasjoner i uttakskost mellom regionene. Lerøy Aurora er fortsatt på et industriledende lavt nivå, Lerøy Midt er i betydelig bedring, mens Lerøy Sjøtroll også i 2017 opplevde vesentlige utfordringer på høsten og et kostnadsnivå som ikke er tilfredsstillende. Lerøy Sjøtroll har iverksatt bygging av et nytt RAS-/postsmoltanlegg på Kjærelva i Fitjar kommune i Hordaland. Anlegget vil motta egg i andre kvartal 2018, og første leveranse/ utsett av smolt fra anlegget vil skje i 2019. Konsernet har, blant annet tuftet på kunnskap fra tilsvarende anlegg i konsernet, store forventninger til investeringen.

Segmentet VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D) var tidligere to segmenter, VAP (Value-added processing) og S&D (Salg og Distribusjon), men ble slått sammen til ett segment fra 2017, da aktiviteten i større og større grad ble overlappende.

Lerøy Seafood Group har betydelige nedstrømsaktiviteter med en klar ambisjon om å drive etterspørselen etter sjømat i form av nye produkter og utvikling av markedene. Konsernet selger, foredler og distribuerer egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk fra egen trålflåte, men har også en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette gjør konsernet til en leverandør av et bredt produktspekter av sjømatprodukter. Konsernet ser positive synergier i markedsarbeidet som følge av oppkjøpet innen hvitfisk.

Utviklingen i segmentet gjennom 2017 har vært positiv, og driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler er opp fra MNOK 399 i 2016 til MNOK 435 i 2017. Konsernet har forventninger om en fortsatt positiv utvikling både i aktivitetsnivå og inntjening i 2018.

Før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var konsernets inntekt fra tilknyttede selskaper 298 millioner kroner i 2017, en økning på 84 millioner kroner sammenlignet med inntekten på 214 millioner kroner i 2016. Den viktigste bidragsyteren til resultatet, Norskott Havbruk, er Skottlands nest største havbruksselskap, hvor konsernet har en eierinteresse på 50 %.

Konsernets netto finansposter utgjorde i 2017 minus 210 millioner kroner, mot minus 131 millioner kroner i 2016. Økt finanskostnad kommer som følge av noe økt gjeld som følge av store oppkjøp.

Resultatet for 2017 tilsvarer et resultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 4,90 kroner per aksje, sammenlignet med 3,84 kroner per aksje i 2016. Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling i 2018 at utbyttet for 2017 settes til 1,50 kroner per aksje. Forslaget er i henhold til selskapets utbyttepolitikk og reflekterer konsernets soliditet, sterke finansielle posisjon og gode forventninger til resultatutviklingen. Styret vektlegger også kontinuitet og forutsigbarhet for selskapets aksjonærer.

Avkastningen på konsernets sysselsatte kapital før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var i 2017 på 25,8 %, mot 23,9 % i 2016. Konsernet er solid, med en regnskapsmessig egenkapital på 14 482 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 56 %. Konsernets sterke kontantstrøm gjennom år 2017 medførte at netto rentebærende gjeld ble redusert med 1 171 millioner og endte på 2 262 millioner kroner ved utgangen av 2017, sammenlignet med 3 433 millioner kroner per 31.12.16.

I forbindelse med kjøpet av Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS gjennomførte Lerøy Seafood Group den 2. juni 2016 en rettet emisjon, med utstedelse av 5 000 000 nye aksjer samt salg av 300 000 egne aksjer til en pris av 415 kroner per aksje. Etter emisjonen var det 59 577 368 utestående aksjer i selskapet. På LSG sin ordinære generalforsamling den 23. mai 2017 ble det besluttet å gjennomføre en aksjesplitt 1:10 slik at totalbeholdningen på 59 577 368 aksjer hver pålydende NOK 1 ble omgjort til 595 773 680 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Selskapet eier 297 760 egne aksjer.

Operasjonell kontantstrøm i 2017 er på sterke 3 688 millioner kroner. Det er utbetalt 834 millioner i utbytte og betalt 494 millioner kroner i skatt. Konsernet har foretatt netto investeringer i varige driftsmidler for 1 464 millioner kroner. Totalbalansen er på 25 658 millioner kroner per 31.12.17, mot 25 079 millioner kroner per 31.12.16. Konsernets finansielle stilling er god og skal fortsatt brukes til å sikre økt verdiskaping gjennom organisk vekst, alliansebygging og oppkjøp. Konsernet rapporterer i henhold til de internasjonale regnskapsreglene kjent under betegnelsen IFRS.

Sentrale risikofaktorer
Konsernets resultater er sterkt knyttet til utviklingen i markedene for sjømat. Særlig prisen på atlantisk laks og ørret er av stor betydning, men nå også i større grad prisen på hvitfisk, særlig torsk. Prisutviklingen for laks og ørret har de siste årene vært svært positiv. Gjennom sin betydelige markedsaktivitet er konsernet tett på sluttmarkedet, og vi mener at den sterke utviklingen i etterspørselen etter sjømat generelt, og særlig etter fersk sjømat i forbrukervennlig format, gir grunn til optimisme for aktiviteten i årene som kommer. De sterke prisene for laks og ørret reflekterer sterk etterspørsel, men må også sees i sammenheng med manglende vekst i produksjonen av produktene.

Lerøy Seafood Group har en betydelig eksponering mot fangst av ulike arter villfisk på norske kvoter. Det er knyttet politisk risiko til myndighetenes forvaltning, herunder rammevilkår for havbruk og konsesjonsvilkår knyttet til fiskerilovgivningen.

Industriutvikling og sysselsetting i kapitalkrevende globalt konkurranseutsatte aktiviteter som havbruk, fiskeri- og videreforedling er krevende og forutsetter at næringsutøver og politisk nasjonal ledelse tenker langsiktig. Kortsiktig tenkning er ikke forenlig med hva som kreves for å lykkes med industriell utvikling, sysselsetting og verdiskapning. Det er sentralt i konsernets strategi at en, uansett rammevilkår, arbeider langsiktig for å sikre en globalt konkurransedyktig struktur som også i fremtiden kan sikre industriell utvikling i de mange lokalsamfunn hvor konsernet er etablert.

Konsernet har ved utgangen av året levende fisk for om lag 4 milliarder norske kroner i sin balanse. Biologisk risiko har vært, og vil være, en betydelig risikofaktor for konsernets virksomhet. Vurdering og håndtering av biologisk risiko må derfor være en del av konsernets kjernekompetanse.

Næringen har andre finansielle og operasjonelle risikofaktorer, blant annet prisutviklingen på innsatsfaktorer. Norsk sjømatnæring og videreforedlingsindustrien i Norge og EU har historisk vært eksponert for risiko i form av vedvarende trusler om langsiktige politiske handelshindringer som EU-kommisjonen har representert. De politiske handelshindringene som nå er lagt på norsk laks og ørret til Russland, og kompleksiteten i handelen med Kina, synliggjør også politisk risiko i praksis. På kort sikt vanskeliggjør disse hindringene konsernets markedsarbeid og verdiskaping. Markedet for sjømat av god kvalitet er imidlertid globalt og i sterk vekst. Denne veksten har i stor grad over tid kompensert for politiske handelshindringer. Det underbygger vår optimisme og oppfatning om at konsernet er godt posisjonert til å videreføre sin gode langsiktige utvikling.

Styret er opptatt av å sikre systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Konsernets overordnede finansstrategi sikrer finansiering, hensiktsmessige finansielle lånebetingelser, likviditet, kundekreditt, valuta og markedsrisiko. Det legges vekt på å finne frem til effektive og bærekraftige løsninger i alle ledd i konsernets verdikjede.

Strukturelle forhold
Konsernet skal gjennom sin aktivitet skape varige verdier. Det stilles derfor strenge krav til risikostyring og evne til langsiktighet i utviklingen av bærekraftige strategiske forretningsprosesser.

Gjennom organisk vekst og en serie oppkjøp siden børsnotering sommeren 2002 er konsernet i dag en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Oppkjøpene av Havfisk ASA og Norway Seafood Group AS gjør konsernet til Norges største aktør og en betydelig global aktør innen hvitfisk. Videre har konsernet i senere år videreutviklet og styrket sin stilling som en sentral aktør for distribusjon av sjømat i Norge og internasjonalt. Konsernet har en aktiv rolle i utviklingen av verdikjeden for sjømat, med et stadig større globalt nedslagsfelt.

Lerøy Seafood Group sin investering i norsk hvitfisksektor er gjort i et industrielt evighetsperspektiv. Industrianleggene er basert på råstoff levert fra egne trålere og kjøp fra kystflåten. Hensiktsmessige rammevilkår, herunder forutsigbarhet, er helt avgjørende for at vi som industriell aktør kan ta vårt ansvar. Hvitfisksektoren er preget av sesongmessige svingninger og et enormt kapitalbehov. Vi er av den klare oppfatning at skal vi bygge en bærekraftig industri, herunder skape attraktive arbeidsplasser, så kreves det hensiktsmessige rammevilkår, investeringsevne, produktutvikling og global markedsadgang. Styret beklager, og synes det er trist, at den tabloide debatten rundt regulatoriske forhold i hvitfisksektoren preges av manglende kunnskap og utallige forsøk på å villede politisk ledelse, herunder også fra professoralt hold. Vi håper og tror at det skal være mulig å skape forståelse, hos nasjonal politisk ledelse, for hva som kreves for å skape sysselsetting og verdier i tiårene som kommer. Vi forutsetter nå at eventuelle fremtidige justeringer i rammevilkår uansett blir tuftet på kunnskap og innsikt, slik at en ikke svekker selskapenes industrielle driftsgrunnlag.

Lerøy Seafood Group sine investeringer innenfor hvitfisksektoren vil bidra til en fremtidsrettet utvikling og har i vesentlig grad styrket konsernet sin posisjon som global totalleverandør av sjømat. Gjennom Lerøy Seafood Group sin veletablerte integrerte verdikjede for rødfisk ligger det et vesentlig potensial til økt verdiskaping gjennom ytterligere utvikling av markedet for hvitfisk. Dette omfatter å styrke konsernets posisjon som leverandør av fersk/refreshed sjømat med et fullt assortiment av sjømatprodukter. Styret er fortsatt av den oppfatning at oppkjøpet over tid vil styrke de aktuelle virksomhetene sin industrielle utvikling og generere verdier for samfunnet, ansatte og konsernets aksjonærer.

Konsernets finansielle stilling er meget god, og styret vektlegger at konsernet gjennom all sin virksomhet opprettholder tilliten hos aktørene i de ulike delene av det globale kapitalmarkedet. Den sterke balansen og løpende inntjening underbygger konsernets klare ambisjon om å forbli en ledende aktør gjennom nasjonale og globale verdiskapende strukturendringer i sjømatnæringen. Lerøy Seafood Group vil fortsatt selektivt vurdere mulige investerings- og fusjonsalternativer samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre lønnsom vekst og varig verdiskaping. Dette gjelder investeringsmuligheter både oppstrøms og nedstrøms. Konsernet skal videreføre sin vekststrategi, som også innebærer å stadig utvikle og forbedre sine forretningsområder gjennom hele verdikjeden.

Styret mener at konsernets mangeårige satsing på bærekraftige produksjonsmetoder, alliansebygging, utvikling av kvalitetsprodukter, nye markeder, kvalitetssikring av verdikjeden og merkevarebygging vil bidra til ytterligere verdiskaping i tiden fremover.

Konsernet vil videreføre sitt arbeid for varig verdiskaping gjennom fokus på strategisk forretningsutvikling og effektivisering av drift. Dette arbeidet skal, med utgangspunkt i kundens ønsker, sikre kontinuitet i leveranser, kvalitet og kostnadseffektivitet samt resultere i økt lønnsomhet. Effektivisering av drift i alle ledd er en kontinuerlig prosess som bidrar til å styrke konsernets konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Selskapets børsnotering sørger for en markedsplass for selskapets aksjer, god fremtidig tilgang på risikokapital samt muligheter for bruk av selskapets aksjer som oppgjørsmiddel ved eventuelle fremtidige oppkjøp/fusjoner. Selskapet hadde 5 297 aksjonærer per 31.12.17, mot 4 211 aksjonærer per 31.12.16.

Ansatte
Morselskapet Lerøy Seafood Group ASA har hovedkontor i Bergen. Morselskapet i konsernet har foruten konsernleder elleve ansatte. Administrativt håndteres personalfunksjoner for morselskapet gjennom det heleide datterselskapet Lerøy Seafood AS. Konsernet har sysselsatt 4 298 årsverk i 2017, fordelt på 2 880 menn og 1 418 kvinner. Av konsernets årsverk er 825 utenfor Norge. Kvinneandelen er på 33,0 %, en liten økning fra året før.

Uavhengig av ønsket om likestilling mellom kjønnene har konsernet gjennom rekrutteringspolitikk og avlønningssystemer alltid lagt vekt på at det er den enkeltes kompetanse, innsats og ansvar som er avgjørende. Videre ønsker selskapet til enhver tid å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte samt å hindre diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, etnisk tilhørighet, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har også som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver der det er mulig.

Selskapet er en aktør i en global næring der stadige endringer i rammevilkårene krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere.

Styret vil, som tidligere år, benytte anledningen til å berømme konsernets medarbeidere for deres innsats og forståelse for behovet for resultatorientert driftsfokus og endringsvilje i alle ledd. Styret takker alle ansatte for god innsats gjennom året.

Helse, miljø og sikkerhet
I datterselskapet Lerøy Midt skjedde det en uønsket hendelse under arbeid ved selskapets ensilasjeanlegg. Hendelsen medførte skade på to av våre medarbeidere. Hendelsen viser at vi må videreføre et sterkt fokus på rutiner og etterlevelse av disse samt tiltak som ivaretar våre medarbeidere sin sikkerhet. Dette arbeidet er en evigvarende prosess mot vår visjon om null skader.

Det er registrert et samlet sykefravær på 5,97 % i 2017. Det er en økning fra 4,4 % i 2016. Sykefraværet er fordelt på 3,79 % langtidsfravær og 2,18 % korttidsfravær. Styret er tilfreds med at sykefraværet er fallende, og at konsernet jobber aktivt med å holde sykefraværet lavt. Organisasjonene i de enkelte datterselskapene er i stadig utvikling for å sikre at nye utfordringer og endringer i rammebetingelser kan håndteres. Arbeidsmiljøet og samarbeidsforholdene er gode.

Ytre miljø
I et nasjonalt og globalt perspektiv er styret av den oppfatning at selskapets produksjon av atlantisk laks og ørret er blant den mest bærekraftige og miljøvennlige matproduksjonen som finnes. Samtidig er styret og konsernet svært opptatt av mulige utfordringer knyttet til punktforurensning. Derfor følges dette opp med løpende undersøkelser ved selskapets lokaliteter. Konsernets virksomhet er nær knyttet til de naturgitte forholdene i norske og internasjonale ferskvannskilder og havområder. Tilgang til rent vann og rent hav er en forutsetning for konsernets drift. Styret og konsernet mener driften i 2017 er bærekraftig. Dette underbygges ikke bare i konsernets omfattende Bærekraftsrapport, som er tilgjengelig i konsernets årsrapport samt på www.leroyseafood.com, men også i flere nasjonale og internasjonale rapporter som omhandler havbruk og fiskeri. Konsernet foretar investeringer for å minimere sin påvirkning på det ytre miljøet, og det arbeides kontinuerlig for å opprettholde gode miljøholdninger hos ledelse og ansatte.

Resultat og disponeringer i Lerøy Seafood Group ASA
Selskapets og konsernets regnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Lerøy Seafood Group ASA hadde i 2017 et årsresultat etter skatt på 2 775 millioner kroner, mot et sammenlignbart årsresultat på 1 503 millioner kroner i 2016. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for 2017 (NOK 1 000):

  • Til utbytte (kr 1,50 per aksje): 893 661
  • Til annen egenkapital: 1 881 239
  • Total disponert: 2 774 899

Konsernets morselskap er solid, med en regnskapsmessig egenkapitalandel på 74,4 %, og har en tilfredsstillende finansiering og likviditet som samsvarer med konsernets strategi og driftsplaner.

Markedsforhold og utsiktene fremover
Konsernet og norsk havbruksnæring har hatt en positiv utvikling i biologisk produksjon av laksefisk gjennom 2017 og inn i 2018. Dette har gitt økt tilvekst og gav mot slutten av 2017 vekst i høstet volum av laks i Norge. Konsernet er tett på sluttmarkedet for sjømat, herunder laks, og kan slå fast at etterspørselstrenden fortsatt er svært sterk. Konsernet peker derfor på de unike muligheter som hensiktsmessige rammevilkår tuftet på kunnskap om næringens globalt miljømessige konkurransekraft vil kunne gi. Havbruksnæringen i Norge har, blant annet med grunnlag i naturgitte fortrinn, gjennom flere tiår utviklet seg til å bli noe så unikt som en norsk globalt kostnads- og miljømessig konkurransedyktig matprodusent.

Det vil alltid være helt avgjørende at norske myndigheter i sin regulering forstår hva som kreves for at den norske sjømatnæringen over tid skal være globalt konkurransedyktig. Konsernet vil fortsatt prøve å bidra til en kunnskapsbasert og samfunnsmessig verdiskapende dialog om behovet for hensiktsmessige rammevilkår i årene som kommer.

Globalt konkurranseutsatte næringer tåler over tid ikke særnorske resultatavhengige skatter og avgifter.

Konsernet mener det er rom for driftsmessige forbedringer i alle de tre regionene hvor konsernet har havbruksaktivitet. Konsernets investeringer vil gi organisk volumvekst i alle regionene og forventning om betydelig reduserte produksjonskostnader i to av regionene. Per i dag forventes et eget høstet volum i 2018 på 169 000 GWT. Inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskap på 13 000 GWT, forventes et samlet volum for 2018 på 182 000 GWT. Slaktevolumet vil av mange årsaker kunne variere, men estimatavviket skal under normale omstendigheter ikke variere særlig utover det konsernet har vist de senere år.

For hvitfisk har utviklingen i 2017 vært god, selv om det fortsatt er vanskelig med industriell utvikling og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Situasjonen er påvirket av politiske rammevilkår, men konsernet har en klar ambisjon om at en under gjeldende vilkår gjennom investeringer, bedret markedsarbeid og effektivisering i drift skal øke konkurransekraften og inntjeningen, også i dette leddet av virksomheten. Arbeidet med industriell utvikling av hvitfisk krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. Slike investeringer er kun mulige ved forutsigbarhet i rammevilkår. Konsernet og dets ansatte har derfor en klar forventning om ro i dette arbeidet i årene som kommer.

Norsk kvote på torsk og hyse er redusert med henholdsvis 12,3 % og 12,6 % i 2018 sammenlignet med 2017. Konsernets fartøykvoter er redusert noe mer, delvis forklart av en buffer med kvote som ennå ikke er tildelt. Det er konsernets forventning at mer kvote vil bli tildelt gjennom 2018, og konsernet er også godt posisjonert for rekefiske. Per i dag er beste indikasjon på fangstvolum av hvitfisk og reker i 2018 om lag 65 000 tonn.

Styret forventer per i dag en tilfredsstillende inntjening også i 2018.

Bergen, 19. april 2018