Tilbake
Positiv utvikling og stort potensial
Konsernlederen har ordet
2017 går inn i historien som det beste året noen gang i Lerøy. Omsetningen økte fra 17,3 milliarder kroner i 2016 til 18,6 milliarder kroner i 2017. Videre har vi hatt rekordhøyt volum, og driftsresultatet har økt fra 2,8 milliarder kroner i 2016 til 3,7 milliarder kroner i 2017. Igjen har vi tatt et steg på veien mot vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.
Konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Kolbjørn Beltestad.

Selskapet har de siste 25 år hatt en kontinuerlig positiv utvikling, og har et fantastisk utgangspunkt for videre utvikling. Lerøy fremstår i dag som et unikt sjømatkonsern med en helintegrert verdikjede innen laks, ørret og hvitfisk. Få selskaper kan vise til det samme.

Økt etterspørsel
Vi ser en sterk økning i etterspørselen etter sjømat over hele verden. Dette har bidratt til høye priser på både laks og hvitfisk, noe som har vært en medvirkende årsak til det gode resultatet. Vi har stor tro på at denne utviklingen vil fortsette også de neste årene.

Å ha god markedsadgang er helt avgjørende for et selskap som Lerøy, som selger sjømat til mer enn 70 ulike land over hele verden. Et eksempel på dette er Kina. Høsten 2010 ble Norge utestengt fra direkte eksport til Kina, og situasjonen har vært helt fastlåst frem til slutten av 2017. Takket være et godt og målrettet arbeid fra norske myndigheter ser vi nå at Kina begynner å åpne seg igjen. Dette arbeidet kan ha stor betydning for etterspørselen etter laks fra Kina de kommende årene. Vi er fortsatt utestengt fra Russland, som er et av de markedene med størst potensial for laks og ørret. Vi får håpe og tro at også dette markedet etter hvert åpner opp for direkte import av norsk laks og ørret.

2017 var et fantastisk år, og vi kan bli enda bedre – det vi gjorde bra i går, må vi gjøre enda bedre i dag.
Henning Kolbjørn Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group

Utvikling og forbedring
2017 var et fantastisk år, men vi kan bli enda bedre! Vi driver med utvikling i et evighetsperspektiv og jobber med et målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom hele verdikjeden. En av våre viktigste oppgaver fremover er å få alle våre ansatte til å ha fokus på dette. Det vi gjorde i går må vi gjøre enda bedre i dag!

Vi ser at ting endrer seg stadig raskere. Dette betyr at vi i større grad må tenke nytt og jobbe enda mer målrettet med innovasjon og nytenkning i hele selskapet. Digitalisering og teknologiutvikling som sikrer maksimal produksjonseffektivitet og sanntidsbasert datagrunnlag for å utvikle enda bedre styringsverktøy, gir oss i dag nye muligheter for å drive mer effektivt og fremtidsrettet i alle ledd i verdikjeden. Endring og forbedringsarbeid krever store investeringer.

Lerøy Seafood Group investerer årlig betydelige beløp i alle ledd av verdikjeden, 2017 var intet unntak.

Investering i hvitfisk
I 2016 overtok Lerøy Seafood Group aksjene i Havfisk og Norway Seafoods (nå Lerøy Norway Seafood). Havfisk er Norges største trålselskap, med ti trålere. I 2017 ble selskapets nyeste tråler Nortind bygget. Denne ble satt i drift i januar 2018. Vi har store forventninger til at den nye tråleren vil bidra til enda større fangsteffektivitet og bedret produktkvalitet.

Lerøy Norway Seafoods driver mottak og bearbeiding av hvitfisk fra trål og kystfiske i Nord-Norge. Selskapet har over mange år vært underinvestert, og det har vært et sterkt behov for å investere med tanke på bedring i effektivitet og kvalitet i anleggene. I 2017 ble det gjort store investeringer i flere av fabrikkene. Lerøy vil gjøre betydelige investeringer også i fremtiden, men det forutsetter at myndighetene legger til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår.

Bygger nye, fremtidsrettede industrianlegg
Høsten 2017 startet vi byggingen av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg for stor smolt på Kjærelva i Fitjar kommune. Her vil vi kunne produsere smolt av høy kvalitet, opptil 500 gram, som vil korte inn tiden i åpen sjø. Første innlegg av rogn vil være våren 2018, og første utsett i sjø planlegges i 2019. Dette anlegget vil bidra til betydelige kvalitetsforbedringer på smolten, bedre fiskehelse, bedret produksjon i sjø og fremtidig vekst i volum i Hordaland. I 2016 besluttet vi å investere i fremtidens industrianlegg med stor kapasitet på slakting og filetering av laks på Hitra i Lerøy Midt. I utviklingen av dette anlegget har vi hatt fokus på ny teknologi, automatisering, kapasitet, effektivitet, mattrygghet, miljø og kvalitet. Byggingen har gått som planlagt, og anlegget vil være klart for produksjon i mai 2018.

Stor aktivitet i utlandet
Lerøy har stor aktivitet med flere fabrikker i Nederland. I april startet byggingen av Lerøy Seafood Center Urk. Dette er en fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og mattrygghet med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter. Dette vil være den mest moderne fabrikken i Europa med de fremste innovative teknologiske løsningene og vil være et verktøy i arbeidet med å ta opp konkurransen med lavkostnadsproduksjon i Øst-Europa og Asia. Anlegget vil også ha en betydelig kapasitet på frys som vil kunne fungere som sentralt fryselager for våre andre virksomheter i Europa og for videre distribusjon til Asia og USA.

 

Vårt mål er at forbrukerne skal velge våre sjømatprodukter i stedet for andre proteiner.
Henning Kolbjørn Beltestad

Forbruker i fokus
Lerøy Seafood Group har i mange år vært et av de ledende selskapene på konsept- og produktutvikling. Vårt mål er at forbrukerne skal velge våre sjømatprodukter istedenfor andre proteiner. Vi har blant annet vært med på å drive utviklingen av «ready meals» og sushi i Europa. Vi har i dag produksjon i Norge, Finland, Frankrike og Spania, og jobber med å videreutvikle dette også inn i nye markeder. Det største Europa-markedet for oss i dag er Spania, hvor vi har fabrikk i Madrid. Vi har nettopp åpnet en ny fabrikk i Barcelona, og vi har akkurat ferdigstilt en ny fabrikk i Valencia. «Ready meals» er produkter med kort holdbarhet og som krever lokal nærhet til marked og produksjon. I tillegg er det avgjørende med tett samarbeid med kunde der kvalitet, innovasjon og produktutvikling står meget sentralt. Det skal bli utrolig spennende å følge utviklingen i dette markedet fremover.

Jeg ser med stor iver frem til å fortsette med å videreutvikle Lerøy Seafood Group i godt samarbeid med ansatte og strategiske alliansepartnere i utviklingen av en enda mer fremtidsrettet, effektiv, konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede som skal skape merverdi for alle involverte samarbeidspartnere og ikke minst forbrukeren som siste og viktigste ledd. Uten dem ville vi ikke kunne holde på med det vi gjør.

Tusen takk til alle for et fantastisk samarbeid i 2017!

Virksomhetsredegjørelse
Lerøy har, gjennom oppkjøp i 2016, blitt Norges klart største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk. Dermed har en av verdens største sjømatprodusenter og -eksportører av laks og ørret også fått en betydelig internasjonal posisjon innen hvitfisk.

Lerøy Seafood Group har vokst betydelig organisk, men også gjennom oppkjøp de siste 15 årene. Per i dag er konsernet en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Gjennom oppkjøp i 2016 er konsernet dessuten blitt Norges klart største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk, med en betydelig internasjonal posisjon. Lerøy Seafood Group er en av verdens største sjømateksportører. Sjømatbransjen er fortsatt en ung bransje med store muligheter for videreutvikling og vekst også i fremtiden.

Styret og administrasjonen mener det er hevet over enhver tvil at historiske oppkjøp har skapt betydelige verdier for selskapet og dets aksjonærer. Også fremtidige investeringer må skape grunnlag for god drift og lønnsomhet. I den forbindelse er ledelsens kompetanse svært viktig, men også den kompetansen som finnes i organisasjonen for øvrig.

Konsernets kjernevirksomhet krever ulike former for kompetanse og stor grad av endringsvilje. Konsernet består derfor av medarbeidere som har ulik formell bakgrunn og erfaring fra ulike bransjer. Ettersom konsernet er en aktør i en global næring der rammebetingelsene stadig er i endring og utvikling, kreves det at medarbeiderne får vedlikeholdt og utviklet sin kompetanse. Konsernet har et ungt, men likevel erfarent miljø. Endringer i selskapets rammevilkår krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. Konsernet har medarbeidere som tilfredsstiller disse kravene. Medarbeidernes fokus på konkurranseevne og resultater gjenspeiles i deres engasjement for at enkeltselskapene også skal kunne imøtekomme fremtidige krav og derved oppfylle konsernets strategiske målsettinger og resultatkrav.

De siste årenes utvikling har vært mulig fordi konsernet har vært en attraktiv arbeidsplass for dyktige mennesker. En av flere viktige forutsetninger for at konsernet skal fortsette sin gode utvikling, er at vi kan tilby attraktive jobber til flest mulig dyktige medarbeidere. Konsernet må vinne i konkurransen om resultatorienterte og kompetente medarbeidere med stor arbeidskapasitet og endringsvilje.

Veksten til Lerøy Seafood Group stiller stadig større krav til forretningssystemer, risikostyring og kapital. Konsernet har et kontinuerlig fokus på å utvikle forretningssystemer som kan vokse med selskapet, og som skaper konkurransefortrinn i markedet. Risikostyring er svært sentralt og omfatter alle deler av virksomheten. Det er en betydelig biologisk risiko forbundet med konsernets produksjonsselskaper, men også med salgs- og distribusjonsvirksomheten. Konsernet er svært opptatt av risikostyring i daglig drift, men også gjennom å sikre at mulige fremtidige oppkjøp og allianser passer inn i konsernets risikoprofil. 

Havbruk er svært kapitalkrevende. Næringen har tradisjonelt vært underkapitalisert med tilhørende høy finansiell risiko, noe som er lite forenlig med næringens sykliske karakter. Det har alltid vært, og vil alltid være, sentralt i Lerøy Seafood Groups strategi å ha en sunn, fleksibel og bærekraftig finansiering. Administrasjonen og styret i Lerøy Seafood Group arbeider aktivt for å sikre finansielle og strukturelle forhold som gjør det mulig for konsernet å nå sine langsiktige økonomiske mål. Den finansielle beredskapen konsernet har, og skal ha, vil gjøre det mulig å delta i de verdiskapende strukturendringene som pågår.

 

Lerøy Seafood Group, verdikjede og de ulike segmentene

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter. Virksomheten utøves i dag gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt. Konsernet rapporterer for 2017 i tre segmenter: Havbruk, Villfangst, og Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAPS&D).

Konsernet ser på seg selv som et lokalt selskap med et globalt perspektiv. Konsernet skal være en virksomhet med lokal forankring på de stedene hvor vi er virksomme, og på den måten bidra i alle lokalsamfunn uavhengig av region og nasjonalitet.

I segmentet Havbruk ligger konsernets aktiviteter innen produksjon av laks og ørret, herunder slakting, samt en økende andel filetering. Konsernets selskaper i dette segmentet er en betydelig arbeidsgiver langs norskekysten og skal være en synlig og deltakende aktør i alle regionene de opererer i. Selskapene i dette segmentet investerer også betydelig langs norskekysten, og samlede investeringer i dette segmentet langs kysten i 2017 var om lag 1, 2 milliarder kroner. Av nye, store investeringer som pågikk i 2017, er bygging av nytt smoltanlegg for laks på Kjærelva (Hordaland) og for ørret på Bjørsvik (Hordaland) samt en ny foredlingsfabrikk på Hitra (Sør-Trøndelag). Segmentet har 1 419 ansatte i Norge.

Segment Villfangst og fiskeri består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. I løpet av 2016 ble konsernet eneeier i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Disse aktiviteter er også en betydelig bidragsyter langs norskekysten i form av ansatte så vel som investeringer. Segmentet har 973 ansatte i Norge.

Segmentet Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAPS&S) har ansvaret for konsernets salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og foredling av sjømat. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked, og konsernet har i senere år investert betydelig i å utvikle nedstrømsaktivitetene i sluttmarkedene. Segmentet har 1 469 ansatte, hvorav 579 i Norge.

 

Havbruk

For å kunne oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlige leveranser innen konsernets hovedområder, atlantisk laks og ørret, mener Lerøy det er avgjørende å være en helintegrert leverandør. Kontroll gjennom hele verdikjeden er en sentral og svært viktig del av selskapets strategi. Blant annet ønsker vi å sikre koordinert vekst i sentrale deler av produksjonskjeden. Eksempler på dette er store investeringer i ny smoltproduksjon, blant annet produksjon basert på resirkuleringsteknologi.

Konsernet har gjennomført store utbygginger: Et helt nytt anlegg stod ferdig i Region Midt i 2013, anlegget i Region Nord stod ferdig i 2015. I 2017 og 2018 bygger konsernet ut henholdsvis ett smoltanlegg for laks og ett for ørret i Region Vest.

Konsernets produksjon av atlantisk laks og ørret har siden 2002 hatt en god utvikling og består nå av virksomheter som i 2017 samlet høstet 158 000 tonn. Produksjonen skjer i tre regioner iNorge : Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag, og Lerøy Sjøtroll lokalisert i Hordaland. I tillegg kommer konsernets produksjon av laks i Skottland gjennom det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk. Konsernet eier 50 % av dette selskapet, som høstet 31 000 tonn laks i 2017. Med dette er konsernet en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Inneværende år forventer Lerøy å høste 182 000 tonn laks og ørret, inkludert Lerøys andel av volumet i Norskott Havbruk.

Konsernet mener det er rom for vekst innenfor eksisterende konsesjoner utover dette. Senere år har uttakskostnaden for laks og ørret steget. Dyrere fôr, som i stor grad skyldes en svekket norsk krone, og økte kostnader forbundet med lusebekjempelse har vært de viktigste årsakene til økt uttakskost. I 2017 har konsernets biologiske produksjon hatt en positiv utvikling, men de lange ledetidene i produksjon av laks og ørret gjør at det tar tid før dette vises i uttakskostnader.

Ledetidene i produksjon av laks og ørret er svært lange, så uttakskostnaden i 2017 er høyere enn i 2016, men i løpet av året har trenden snudd. For 2018 forventes per i dag lavere uttakskostnader enn i 2017. Som følge av bedret biologisk produksjon i Norge steg også utbudet av laks fra Norge i andre halvår i 2017. Dette gav press på spotprisene i andre halvår, fra et svært høyt nivå i første halvår. For konsernet var prisoppnåelsen på laks og ørret samlet opp med 9 % sammenlignet med 2016.

Summen av disse faktorene knyttet til volum, pris og kostnader er en omsetningsøkning i havbruksvirksomheten fra 8 338 millioner kroner i 2016 til 9 385 millioner kroner i 2017. I samme periode økte driftsresultatet fra 2 419 millioner kroner i 2016 til 2 942 millioner kroner i 2017. Driftsresultatet per produsert kilo økte fra 16,1 kroner i 2016 til 18,6 kroner i 2017.

 

Region Nord

Lerøy Aurora AS er bærebjelken i produksjonsregion Nord. Lerøy Aurora er en helintegrert produsent av atlantisk laks. Selskapet høstet i 2017 39 200 tonn atlantisk laks, en økning fra 30 000 tonn i 2016.

I 2016 satte Lerøy Aurora ut stor smolt på over 200 gram for første gang, et utsett som var mulig takket være betydelige investeringer i smoltanlegget i Laksefjord. Utbyggingen har gitt Lerøy Aurora tilgang på flere og større smolt av høy kvalitet, og har dermed både økt produksjonen og bidratt til kortere produksjonstid i sjø.

Med bakgrunn i de gode erfaringene vedtok konsernet i 2017 å starte videre utbygging av smoltanlegget i Laksefjord, noe som ytterligere vil øke kapasiteten av stor smolt i Lerøy Aurora. Lerøy Aurora har også et av Norges mest moderne prosesseringsanlegg for laks på Skjervøy. I tillegg til at anlegget på Skjervøy slakter egen fisk, er det også en betydelig tilbyder av slakteritjenester til andre leverandører. I 2015 ble det investert i en helautomatisert filetlinje på Skjervøy, noe som har økt anleggets filetkapasitet betydelig. Lerøy Aurora hadde en marginal økning i uttakskost for høstet laks i 2017 sammenlignet med 2016, men er fortsatt på et industriledende nivå. Per i dag forventes et tilsvarende uttakskostnivå i 2018.

I sum oppnådde Region Nord en driftsmargin per produsert kilo på 26,1 kroner i 2017, som er en økning fra 24,2 kr i 2016. Konsernet er fornøyd med utviklingen i Lerøy Aurora også i 2017, og den vedtatte investeringen i mer postsmoltkapasitet vil legge til rette for at Lerøy Aurora skal vokse innenfor sin region i årene som kommer. For 2018 forventes per i dag et høstet volum i Lerøy Aurora på 38 000 GWT. 

Region Midt

Lerøy Midt er en stor produsent av laks i Midt-Norge og har en betydelig videreforedlingskapasitet.

Mens 2015 og 2016 var utfordrende år for Lerøy Midt, med høy andel av fisk høstet på lavere snittvekt enn planlagt, har utviklingen i 2017 vært svært positiv. I 2017 høstet Lerøy Midt 64 500 tonn atlantisk laks, som var en betydelig økning fra 52 200 tonn laks i 2016. Konsernet er godt fornøyd med utviklingen gjennom året og forventer videre vekst i høstet volum i 2018. For året 2018 forventes per i dag et høstet volum på 68 000 GWT.

Uttakskostnaden i Lerøy Midt var marginalt høyere i 2017 enn i 2016, men trenden er betydelig ned mot slutten av året, og per i dag forventes betydelig lavere uttakskostnader i 2018 sammenlignet med 2017. For året 2017 oppnådde Lerøy Midt en driftsmargin per produsert kilo på 17,7 kroner, en økning fra 14, 3 kroner i 2016.

Gjennom 2017 har byggingen av konsernets nye foredlingsanlegg for laks på Hitra pågått for fullt. Anlegget skal stå ferdig i andre kvartal i 2018 og vil representere verdens mest moderne og effektive slakteri og foredlingsenhet for laks. 

Region Vest

Region Vest består i all hovedsak av selskapene Lerøy Vest AS, som er 100 % eid av Lerøy Seafood Group, og Sjøtroll Havbruk AS, der Lerøy Seafood Group ASA eier 50,71 % av aksjene. Selskapene drives som ett og har felles ledelse. Lerøy Sjøtroll hadde i 2017 en produksjon på 54 000 tonn laks og ørret, som er en reduksjon fra 68 000 GWT i 2017. Av produksjonen i 2017 bestod om lag 23 000 GWT av ørret. Konsernet er ikke fornøyd med utviklingen i Lerøy Sjøtroll i 2017, og høsten 2017 oppstod en akutt situasjon på noen enkeltlokaliteter med generasjonen av laks fra høsten 2016. Denne situasjonen påvirket høstet volum og uttakskostnad negativt, og uttakskostnaden i 2017 var betydelig høyere enn i 2016. I sum var driftsmarginen per kilo for 2017 på NOK 14,4, som er en økning fra NOK 14,0 i 2016. Konsernet er ikke tilfreds med uttakskostnad og produsert volum i Lerøy Sjøtroll, og en rekke tiltak er iverksatt senere år. Det tiltaket konsernet har mest tro på, er byggingen av et av verdens største RAS post-smoltanlegg på Fitjar. Det er planlagt innlegg av egg her i andre kvartal 2018, med første utsett av smolt i 2019. Basert på egen erfaring har konsernet betydelige forventninger til denne investeringen, herunder at den har potensial for betydelig reduksjon i uttakskost og økt produksjonsvolum i regionen. For 2017 ventes Lerøy Sjøtroll å høste 63 000 GWT, av disse om lag 25 000 GWT ørret. Videre har konsernet en forventning, per i dag, om lavere uttakskost.

Villfangst og hvitfisk

Den 2. juni 2016 inngikk Lerøy Seafood Group avtaler som ved gjennomføring ville gjøre konsernet til majoritetseier i både Havfisk ASA og Norway Seafoods AS. Den 31. august 2016 ble kjøpene gjennomført, og etter dette hadde Lerøy en eierandel på 67 % av aksjene i Havfisk og 74 % av aksjene i Norway Seafoods ASA. Den 16. september 2016 fremsatte Lerøy pliktig tilbud om å kjøpe alle aksjer i Havfisk ASA og frivillig tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Norway Seafoods AS, og den 20. oktober 2016 meldte konsernet at det ved utløpet av det pliktige tilbudet på Havfisk hadde mottatt aksepter som ville gi Lerøy et totalt eierskap i Havfisk på 96 %. Den 27. oktober 2016 valgte Lerøy å benytte seg av allmennaksjelovens mulighet til tvungen utløsning av minoritetsposter og ble eier av 100 % av aksjene i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS.

Dette representerer i sum det største oppkjøp i konsernets historie, og som følge av transaksjonene ble Havfisk ASA og Norway Seafoods AS konsolidert i Lerøys regnskap fra 1. september 2016. Virksomhetene hadde i 2017 et positivt bidrag på 386 millioner kroner.

Havfisk ASA sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk, og Havfisk eide ved utgangen av regnskapsåret 100 % av aksjene i Nordland Havfiske AS, 60 % av aksjene i Hammerfest Industrifiske AS og 97,62 % av aksjene i Finnmark Havfiske AS. Havfisk har hatt ni trålere i drift i 2017 med tilhørende 29,6 kvoteenheter for torsk/hyse.

Havfisk inngikk i februar 2016 en avtale med Vard om bygging av et nytt fartøy til erstatning for «Stamsund». Kontraktsverdien er på 325 millioner kroner. Havtråleren er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. Den ble levert i januar 2018, og per i dag har konsernet ti trålere i drift. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62. breddegrad. Dette tilsvarer over 30 % av de tildelte kvotene for trålerflåten. Havfisk eier flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter. Gjennom Havfisks trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

Norway Seafoods består av til sammen åtte foredlingsanlegg i Nord-Norge. Av anleggene er fem anlegg leid av Havfisk AS. I Norge produserer Norway Seafoods hovedsakelig fersk og frossen filet, loins, porsjoner og halestykker av torsk, sei og hyse. I tillegg produseres det noe saltfisk samt produkter av kongekrabbe og snøkrabbe. Norway Seafoods er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge.

Med virkning fra 1. januar 2017 inngikk Lerøy Seafood AS en avtale om virksomhetsoverdragelse av salgs-, markeds-, logistikk- og kredittfunksjonene i Norway Seafoods. Avtalen innebar at om lag 20 ansatte ved selskapets kontorer i Oslo og Ålesund ble tilbudt arbeid i Lerøy Seafood AS i Bergen, og at ferdigvarelageret i Norway Seafoods ble overtatt av Lerøy Seafood. Ytterligere ble det inngått en avtale om salg av Norway Seafoods' danske virksomhet til Seafood International A/S, som er et dansk sjømatkonsern.

Virksomheten ble solgt 9. januar 2017. Seafood International A/S har siden skiftet navn til Seafood Danmark A/S, og konsernet er eier av 1/3 av aksjene i selskapet. I første kvartal 2017 ble også Norway Seafoods Group AS og Norway Seafoods AS fusjonert, med Norway Seafoods AS som det overtakende selskapet. Norway Seafoods AS skiftet navn til Lerøy Norway Seafoods, og gjennom 2017 var det betydelige endringer i ledelsesstrukturen, hvor leder i Havfisk nå også er leder i Lerøy Norway Seafoods.

Konsernet har redusert kostnadene betydelig og startet arbeidet med å ta ut synergier i Lerøy Norway Seafoods. Samtidig er dette arbeidet i startfasen, og mye er ugjort. Industriell bearbeiding av hvitfisk i Norge er krevende, men konsernet mener det er mulig, og at løsningen ligger i bedret markedsarbeid og mer effektiv drift. Arbeidet vil ta tid, men konsernet er overbevist om at det vil gi gevinster.

Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAP, S&D)

Helt sentralt i Lerøy Seafood Groups vekststrategi er å tilby nye produkter til nye markeder. For å kunne gjøre dette må man kjenne, og være nær, kunden og markedet. Lerøy Seafood Group har en lang og stolt historie innen salg, distribusjon og videreforedling av sjømat.

Konsernet selger i dag sjømat i mer enn 70 markeder over hele verden og har et omfattende kundenettverk i de fleste av disse markedene. Dette gir konsernet en unik kunnskap om trender i markedet, og samtidig gir den store kundeporteføljen en betydelig risikospredning. Samtidig er det en tydelig konsumenttrend fra helfisk til mer bearbeidete produkter.

De siste årene har konsernet foretatt betydelige investeringer i såkalte fish-cuts. Dette er fabrikker i sluttmarkedet med en forholdsvis enkel bearbeiding, men store volumer, der nærhet til sluttkunden er sentralt. Fish-cuts muliggjør på mange måter en revolusjon innen distribusjon av fersk fisk. Nye og enkle forbrukerrettede forpakninger samt korte og effektive logistikk-kjeder gjør det mulig for mange flere butikker å selge fersk fisk. Videre har konsernet utviklet seg betydelig videre innen «ready-meals» segmentet i 2016 og 2017 og ser svært interessante muligheter her. Disse investeringene gjør at skillelinjer mellom hva som tidligere var videreforedling, og salg og distribusjon, viskes ut.

Aktivitene innen Salg og Distribusjon innebærer i større og større grad også videreforedling, og dette er årsaken til at konsernet har slått sammen rapporteringsenhetene Videreforedling (VAP) og Salg og Distribusjon (S&D) til ett segment fra 1.1.2017. I 2017 hadde segmentet Salg og Distribusjon en omsetning på 17,6 milliarder NOK – en økning fra 16,0 milliarder i 2016. Driftsmarginen i 2017 var på 2,5 %, som er på linje med 2016. Driftsresultatet i segmentet økte fra 399 millioner kroner i 2016 til 435 millioner kroner i 2017.

Lerøy Fossen AS driver i dag utelukkende med videreforedling av laks og ørret gjennom Norges største røkeri på Osterøy utenfor Bergen. Selskapet har en sterk lokal forankring og har fokus på kvalitet. Bedriftens produkter selges over hele verden og passer svært godt inn i Lerøy Seafood Groups markedsstrategi, som innebærer stadig mer videreforedling.

Lerøy Smøgen Seafood AB er et svensk sjømatselskap som er involvert i produksjon av ulike typer røkte sjømatprodukter samt produksjon og distribusjon av sjømatsalater og lakeprodukter basert på skalldyr. Selskapets produkter markedsføres i en rekke land. Lerøy Smøgen Seafood AB er en viktig inkubator for nye produkter i Lerøy Seafood Group ASA.

Rode Beheer B.V. (Rode) er en av de ledende produsentene av videreforedlet sjømat i Nederland og har en bred portefølje av røkte, marinerte, ferskpakkede og frosne produkter. Rode er svært godt posisjonert for å tilby sjømat av høy kvalitet i markeder som Benelux, Tyskland og Frankrike. I 2016 ble Lerøy Seafood Group eier av 100 % av aksjene i Rode, og i 2017 har selskapet ferdigstilt en svært moderne enhet for salg, distribusjon og foredling i Nederland. Denne forventes å gi betydelige bidrag i årene som kommer.

Bulandet Fiskeindustri AS er en moderne norsk videreforedlingsbedrift av hvitfisk for det norske dagligvaremarkedet. Fabrikken ligger på Bulandet i Sogn og Fjordane. Det viktigste råstoffgrunnlaget er sei, torsk, brosme og lange. Selskapets produkter er viktige for å komplettere konsernets produktsortiment.

Lerøy Seafood AS er målt i omsetning det største selskapet i konsernet, og navet i konsernets salgs- og logistikkvirksomhet. Selskapet skiftet navn fra Hallvard Lerøy AS til Lerøy Seafood AS i starten av 2017. Med bakgrunn i Lerøy Seafood AS’ sentrale posisjon i verdikjeden er utvikling og vedlikehold av samspillet med samarbeidspartnere et prioritert område.

Konsernets globale salgsnettverk består av Lerøy Seafood AS’ salgskontorer i en rekke land samt etablerte søsterselskaper i Sverige, Finland, Frankrike, Nederland, Spania, Portugal og Tyrkia. Lerøy Seafood AS har salgskontorer i Kina, Japan, Frankrike og USA. Sammen med søsterselskapene dekker salgskontorene dermed ulike deler av konsernets internasjonale markeder. Konsernets tilstedeværelse i sentrale markeder gir muligheter for tettere oppfølging av nøkkelkunder samt utvikling av nye kunderelasjoner.

Konsernet vil arbeide for tilstedeværelse i enda flere markeder fremover. I tillegg til internasjonalt salgs- og markedsarbeid driver konsernet også med nasjonal distribusjon av fersk fisk til det norske markedet gjennom Lerøy Sjømathuset for dagligvare og Lerøy Sjømatgruppen for storkjøkken, hvor konsernets norske grossistselskaper deltar sammen med andre eksterne selskaper. Virksomheten baserer seg på regional forankring og kompetanse i den regionen som kunden opererer i. Samtidig tilbyr nettverket de storskalafordelene som er knyttet til riksdekkende markedsarbeid og distribusjon av sjømat.

Lerøy Sverige AB er holdingselskapet for de tre svenske selskapene Lerøy Allt i Fisk AB, Lerøy Stockholm AB og Lerøy Nordhav AB. Lerøy Allt i Fisk AB holder til i Göteborg og er et fullsortiments sjømatselskap med en spesielt sterk posisjon i det svenske catering- og storhusholdningsmarkedet. Lerøy Stockholm AB holder til i Stockholm og er en av Stockholms største sjømatdistributører med særlig god kompetanse innen dagligvarehandel. Salgs- og distribusjonsvirksomheten i Frankrike er sentral og består i dag av SAS Lerøy Seafood France, som i tillegg til to «fish-cuts» har salgskontor i Boulogne i Frankrike. I 2014 startet konsernet opp salgs- og distribusjonsvirksomhet i Spania gjennom etableringen av Lerøy Processing Spain. Selskapet er i rivende utvikling. I tillegg til en moderne fabrikk i utkanten av Madrid er det i 2017 åpnet to nye fabrikker for ready-meals. Utviklingen i Spania er svært spennende, og konsernet har stor tro på at det er godt posisjonert for videre positiv utvikling. Aktiviteten i Portugal drives gjennom selskapet Lerøy Portugal Lda. Selskapet har hatt en god posisjon på den iberiske halvøy, som er et stort og viktig marked for norsk sjømat. Selskapet arbeider målrettet for å styrke sin posisjon som distributør av fersk sjømat i Portugal.

Lerøy Finland OY ble en del av Lerøy Seafood Group i 2011. Lerøy Finland OY holder til i Åbo/ Turku i Finland og har en sterk posisjon innen salg og distribusjon av sjømat i sitt hjemmemarked.

Konsernets aktivitet i Tyrkia drives gjennom selskapet Leroy Turkey. Selskapet har i nært samarbeid med Lerøy Seafood AS utviklet det tyrkiske markedet for atlantisk laks. Lerøy Seafood Group økte i 2015 sin eierandel i selskapet fra 50 % til 100 %.

Tilknyttet virksomhet

Lerøy Seafood Group ASA har eierandeler i flere tilknyttede selskaper. De største er Norskott Havbruk AS, Seafood Danmark A/S og Seistar Holding AS. Norskott Havbruk AS er eid 50 % av henholdsvis Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA.

Norskott Havbruk ble etablert i 2001 med det formål å kjøpe firmaet som i dag har navnet Scottish Sea Farms Ltd. (SSF). SSF er det nest største havbruksselskapet i Skottland. Selskapet høstet 31 000 tonn laks i 2017. SSF produserer smolt, hovedsakelig for å dekke eget behov. Selskapet driver to moderne landanlegg for prosessering av laks, henholdsvis i Skottland og på Shetland. Selskapet arbeider kontinuerlig for å befeste sin stilling som den ledende og mest kostnadseffektive produsenten av atlantisk laks av høy kvalitet innenfor EU. Selskapet er allerede godt posisjonert i flere markedssegmenter med fokus på høy kvalitet, blant annet gjennom det anerkjente merket Label Rouge.

I 2018 forventer selskapet å høste 26 000 tonn laks. SSF har et betydelig potensial for organisk vekst i årene som kommer, og har planer som innebærer at årlig høstet volum skal være mellom 35 og 40 tusen tonn fra eksisterende lisenser. For å sikre dette investerer selskapet for tiden betydelig i smoltproduksjon.

I 2015 kjøpte konsernet en 50 % eierandel i brønnbåtrederiet Seistar Holding AS. Seistar Holding AS er leverandør av brønnbåttjenester til Region Vest. Selskapet fikk levert en ny, stor brønnbåt i 2016, en båt som blir viktig for konsernets havbruksvirksomhet i Hordaland. Konsernet har i lengre tid jobbet med selskapet Brdr. Schlie i Danmark. I 2013 inngikk partene et samarbeid og etablerte selskapet Lerøy Schlie A/S, som de hver eier 50 % av. I starten av 2017 solgte Lerøy sine aksjer i Lerøy Schlie A/S og Norway Seafoods Groups aktivitet i Danmark til Seafood International A/S. Seafood International A/S skiftet siden navn til Seafood Danmark A/S, der Lerøy eier 1/3 av aksjene. Norway Seafoods Groups aktivitet i Danmark har senere år vært svært utfordrende, men utviklingen i selskapene i Danmark i 2017 har vært god.

 

 

Lokal forankring, globalt perspektiv

Hver eneste dag bidrar våre mer enn 4 000 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 70 ulike land.

 

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier ti trålere og får jevnlig leveranse fra mer enn 600 kystfartøy. Daglig leverer disse hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord­Norge, Midt­Norge og på Vestlandet til lokaliteter for videre bearbeiding.

Samtidig som vi har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har vi produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800­-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over hele kloden.

Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Da startet fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen med salg av levende fisk på fisketorget i Bergen.

Fisken hadde Lerøen fisket selv eller kjøpt av fiskerkollegaer. Han slepte fisken i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til torget i Bergen. En rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømforhold.

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg gradvis til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Selskapet investerte etter hvert i anlegg for mottak av pelagisk fisk, mottak av hvitfisk og havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 1990-tallet gjorde at selskapet etterhvert måtte avvikle mottaksaktivitetene og selge daværende eierinteresser innenfor havbruk for å sikre hovedaktiviteten, nemlig grossist- og eksportvirksomheten. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner. 

Endret strategi

Vekstmulighetene innenfor havbruk sammenholdt med økte kundekrav gjorde at konsernets forretningsidé og strategi måtte endres radikalt. Den nye strategien ville kreve betydelig med kapital. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, herunder ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen. Starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruk, kom i 1999. Da ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i UK.

Ole Mikkel Lerøen slepte fisken i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til torget i Bergen, en rotur på mellom seks og tolv timer.

Kapitaltilgang og kompetanse

I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.

I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Dette var lite forenlig med de krav som stilles til aktører i havbruksnæringen. Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da det i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde navnet Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i år 2014. Forannevnte selskaper samt en del mindre oppkjøp er sammen med dyktig lokal ledelse utviklet gjennom organisk vekst til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret.

Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet Bearbeiding (VAP). I tillegg til å skape større produktbredde og tilgang til nye markeder gir investering i videreforedling større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret. Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen). I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde. I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen). Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømatselskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. I april 2017 startet konsernet byggingen av Lerøy Seafood Center Urk i Nederland, en fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og matvaretrygghet med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter. Dette vil være den mest moderne fabrikken i Europa med de fremste innovative teknologiske løsningene. Dessverre blir det stadig dårligere rammevilkår for industriutvikling i Norge. Dette har medført økende utflytting av produksjonen fra Norge til lavkostland.

Når nye markeder

Lerøy Seafood Group har til tross for dette investert betydelige beløp i Norge, senest gjennom utbygging og dobling av kapasiteten ved anlegget på Osterøy utenfor Bergen i 2014.

Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsning i segmentet Salg og Distribusjon. Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk-kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa hvor Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready meals» og sushi. I tillegg til fabrikken selskapet har i Madrid, har vi i 2017 ferdigstilt en ny fabrikk i Barcelona, og i februar 2018 ble fabrikken i Valencia ferdig. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 70 markeder over hele verden.

Siden utviklingen av virksomhetene i de to segmentene VAP og Salg og Distribusjon har vist en større og større grad av overlapping, har de blitt rapportert som ett segment i 2017 – VAPS&D.

Innovatør innen sjømat

Helt siden starten har konsernet vært en pionerbedrift innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal, sjømatnæring. Hovedfokus har alltid vært på utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet.

2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, har konsernet startet en ny og spennende reise hvor hvitfisk i 2017 ble integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden på alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2018 i en unik posisjon og godt posisjonert for videre vekst og utvikling. 

Berlevåg
Lerøy i lokalsamfunnet
I Berlevåg har Lerøy sitt anlegg 30 fast ansatte og en del sesongarbeidere, en hjørnesteinsbedrift i en kommune med knapt 1000 innbyggere.
I Berlevåg har Lerøy sitt anlegg 30 fast ansatte og en del sesongarbeidere, en hjørnesteinsbedrift i en kommune med knapt 1000 innbyggere.
Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2017
 • Integrering av hvitfisk i verdikjeden (Villfangst)
 • Kjærelva, Fitjar (Havbruk): Byggestart nytt produksjonsanlegg
 • Leroy Processing Spain: Bygging av ny fabrikk i Barcelona og Valencia (VAPS&D)
 • Rode (VAPS&D): Byggestart nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra
2016
 • Kapitaltilførsel
 • Kjøp av 100% av aksjene i Havfisk ASA (trålrederi) og Norway Seafoods Group AS (foredling, salg og distribusjon av hvitfisk)
 • Rode Beheer BV (VAPS&D): Oppkjøp av de resterende 49,9 % av aksjene
2015
 • Seistar Holding AS (brønnbåtrederi): Kjøp av 50 % av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia (fish-cut): Eierandelen økes fra 50 % til 100 % (tidl. Alfarm Alarko Lerøy)
 • Norsk Oppdrettsservice AS (rensefisk): Eierandelen økes fra 34 % til 51 %
 • Senja Akvakultursenter AS (rensefisk): Kjøp av 100 % av aksjene
 • Preline Fishfarming System AS (FoU): Eier 91 % av aksjene
2014
 • Villa Organic AS (Havbruk): Fisjoneres, og Lerøy Aurora får åtte nye matfiskkonsesjoner
 • Fish-cut-satsing: Investeringer i nye fabrikker i Norge, Frankrike, Spania og Danmark
 • Villa Organic AS (Havbruk): Oppkjøp av 49,4 % av aksjene
2012
 • Rode Beheer BV (VAPS&D): Oppkjøp til 50,1 % eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet 
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS (Havbruk): Oppkjøp av 50,71 % av aksjene
2009
 • Austevoll Seafood ASA reduserer sin eierandel  i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood ASA øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
 • Lerøy Fossen AS (VAPS&D ): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing (VAPS&D): Investeringer som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Bulandet Fiskeindustri AS (VAPS&D): Konsernforhold etableres gjennom kjøp av over 50 % av aksjene
 • Lerøy Alfheim (VAPS&D): Investering innenfor grossist- og distribusjonsvirksomhet i Norge
 • Laksefjord AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Lerøy Aurora AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS): Partnerskap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal (VAPS&D): Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
2002
 • Lerøy Smøgen (VAPS&D): Investering i røkerivirksomhet i Sverige
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige (VAPS&D): Investering i  distribusjonsselskaper i Sverige
 • Scottish Sea Farms Ltd: Investering etablert gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks 
Viktige hendelser 2017
Bygging og etablering av nye fabrikker og produksjonsanlegg samt integrering av hvitfiskselskapene Havfisk og Norway Seafoods Group er noen av hendelsene som utmerket seg i året som gikk.

Integrering av Havfisk og Norway Seafoods Group 

Etter at vi i 2016 kjøpte opp 100 % av aksjene i Havfisk og Norway Seafoods Group, ble 2017 året da hvitfisk skulle integreres i konsernets veletablerte verdikjede – en spennende og krevende prosess. Norway Seafoods endret navn til Lerøy Norway Seafoods, samtidig som de to selskapene Norway Seafoods AS og Norway Seafoods Group AS ble fusjonert. Fabrikkorganiseringen i Lerøy Norway Seafoods og organiseringen av Havfisk ble videreført under segmentet Villfangst, mens selskapenes salgs- og logistikkfunksjoner ble samordnet med konsernets salgs- og distribusjonsavdeling i Bergen.

Med en integrert salgsorganisasjon er konsernet nå på god vei mot en enda sterkere posisjon i markedet. Videreutviklingen av eksisterende og nye markeder for hvitfisk samt mer effektive logistikkløsninger og synergier mellom rødfisk og hvitfisk gir selskapet store muligheter fremover. Lerøy-konsernet har nå tilgang til over 20 prosent av all torsk fra Norge. Dette gir selskapet et enestående utgangspunkt, og Lerøy fremstår i dag som et unikt helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen både hvitfisk og rødfisk: fra fjord og hav til konsument.

Ny fabrikk på Jøsnøya

I fjerde kvartal av 2016 startet Lerøy byggingen av en ny fabrikk på Jøsnøya i Hitra kommune. Den skal etter planen stå ferdig i andre kvartal av 2018, og så langt har fremdriftsplanen holdt. Den første fisken vil etter planen bli slaktet og bearbeidet i mai 2018. Byggingen av denne fabrikken er en betydelig investering som vil styrke konsernets satsing på foredlede produkter. Fabrikken vil ha stor grad av automatisering, og mange av prosessene som tidligere var manuelle arbeidsoppgaver, vil nå bli utført av nyutviklet teknologi. Utviklingen av ny teknologi har skjedd i et tett og konstruktivt samarbeid med flere sentrale utstyrsleverandører. Kapasiteten på Jøsnøya vil være vesentlig høyere enn på det gamle anlegget. Spesielt vil kapasiteten innen filetproduksjon øke. Dette gir større fleksibilitet og handlingsrom. Som følge av utbyggingen vil selskapets gamle slakteri på Dolmøya bli lagt ned i andre kvartal av 2018.

Nytt produksjonsanlegg ved Kjærelva

I mai 2017 startet Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS byggingen av ett av verdens største RAS-anlegg for settefisk ved Kjærelva i Fitjar kommune. Ved ferdigstillelse i 2019 vil bygget være et av de største og mest-produserende settefiskanlegg i verden. Anlegget vil bestå av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst. Produksjonsanlegget vil være utstyrt med de mest avanserte filtre for vannrensing både inn og ut av avdelingene og vil gi tilnærmet 0-utslipp av næringssalter. Når anlegget er i full produksjon i 2020 vil antall ansatte øke fra dagens 7 til 25 ansatte ved full drift. Det planlegges med rogninnlegg i andre kvartal 2018 og første leveranse/utsett fra anlegget til sjø vil bli i 2019. Konsernet har etter hvert tilegnet seg god og bred erfaring med denne type teknologi og det forventes at denne investeringen vil bidra til å redusere produksjonskostnadene i Lerøy Sjøtroll.   

Sushiproduksjon i Spania 

Lerøy Processing Spain, konsernets salgs- og distribusjonsvirksomhet i Spania, driver i dag en moderne fabrikk i utkanten av Madrid og er en stor produsent av sushi. I april 2017 åpnet de en ny fabrikk i Barcelona, og enda en fabrikk er planlagt i Valencia med åpningsdato i februar 2018. Fabrikken vil drive produksjon av sushi og ferdige retter, for eksempel japanske dumplings, og det vil være en egen glutenfri avdeling for sushi. Det er forventet at fabrikken, som har 90 ansatte, vil produsere 16–18 millioner sushibiter i 2018. Fabrikkene i både Madrid og Barcelona ble tildelt «High Level» ved IFS-evalueringen (International Food Standard) i 2017. Dette er en felles standard som brukes for å kvalitetssikre og velge leverandører. Det hjelper forhandlere med å sikre at matvaretryggheten på de produserte varene ivaretas på en god måte.

Ny fabrikk i Nederland

I april i 2017 begynte arbeidet med å reise et nytt industribygg ved Rode Vis. Rode Vis har vært en del av Lerøy Seafood Group siden 2012. Den nye fabrikken ligger i Urk i Nederland og er selskapets femte etablering i byen. Mattrygghet står sentralt i den nye fabrikken, og prosesseringslinjer, kutteteknologi og pakkelinjer vil være fullautomatisert. Produksjonsprosesser er separert, og manuelt arbeid er minimert. Fabrikken har nærhet til både det europeiske markedet og Schiphol, Europas største flyplass. I tillegg ligger den nær containerterminalene i Rotterdam og Antwerpen. Til sammen gjør dette Urk perfekt som europeisk logistikksenter. Fabrikken skal ferdigstilles i begynnelsen av 2018.

Om konsernet
Lerøy på alle kjøkken
Visjon og verdier
Lerøy Seafood Group er opptatt av at ressursene i havet forvaltes på en forsvarlig måte slik at næringen kan vokse og levere sjømat av høy kvalitet til kommende generasjoner også i fremtiden.
Fra hav og fjord til bord
Verdikjeden
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks, ørret, hvitfisk og skalldyr. Det betyr at vi i tillegg til å drive fangst og havbruk pakker og foredler fisk ved fabrikkene våre, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 70 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter, og virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

Konsernet rapporterer i tre segmenter:

 • Havbruk
 • Villfangst
 • Value added products (VAP), Salg og Distribusjon

Havbruk

I segmentet Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk samt slakting og en økende andel produksjon av bearbeidede produkter. Konsernets selskaper i dette segmentet, Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.

Villfangst

Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Havfisk har i dag ti trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik. I tillegg har Lerøy også anlegg på Bulandet og på Sommarøy.

VAP, Salg og Distribusjon

Innen Salg og Distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden. Segmentet VAP driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Nederland og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Prioriterte oppgaver
Lerøy Seafood Group har en visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet vil derfor fortsatt måtte ha et spesielt fokus på følgende områder:

Allianser
Verdier skapes av foretak i verdikjeder som danner nettverk. Foretak i nettverk har gode muligheter til å fokusere på egen kjernevirksomhet samt dra nytte av stordriftsfordeler og redusert risiko. Vi må stadig forbedre konsernets kjernevirksomhet, blant annet ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden. Dette vil over tid sikre produktbredde, markedstilpassede, kostnadseffektive løsninger og dermed lønnsomhet.

Markedsorientering
Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede løsninger og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.

Miljø og kvalitet
Vi skal fokusere på gode kvalitets- og miljøholdninger hos ledelse og ansatte. I tillegg skal vi videreutvikle prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden fra avl til smolt, matfisk, slakting, foredling, salg og distribusjon.

Risikostyring
Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.

Kunnskap
Vi skal prioritere videreutvikling av kompetanse, herunder endringsvilje i alle ledd og på alle nivåer. Lønnsom vekst krever god kompetanse på ledelse, bedret drift, utvikling av insentivsystemer, økonomisk styring, utnyttelse av ny teknologi, produkt- og markedskunnskap samt systematisk markedsføring. Strategisk forretningsutvikling Konsernet har gjennom flere år gjort betydelige oppkjøp.

Strategisk forretningsutvikling
er avgjørende også i den videre utviklingen av konsernet. Ovennevnte områder skal sikre best mulig utnyttelse av konsernets ressurser og optimal verdiskaping for selskapets aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere.

Nøkkeltall Samfunnsansvar
Etikk og Samfunnsansvar
Hovedaktiviteten til Lerøy er i Norge, men vi handler med store deler av verden. Derfor vil vi sikre at alle våre aktiviteter er i tråd med vårt verdisett.

Lerøy Seafood Group er et konsern med aktiviteter og interessenter over hele verden. For å sikre alle aktiviteter som foregår, har vi utarbeidet et verdisett som skal følge oss og våre samarbeidspartnere i vårt daglige virke. Våre etiske retningslinjer er styrebehandlet og implementert i alle selskaper i konsernet. Praktisering av de etiske retningslinjene er et selskapsansvar, men det påhviler også den enkelte arbeidstaker et selvstendig ansvar ved utføring av ulike arbeidsoppgaver. Selskapets ledelse er ansvarlig for å påse at de etiske retningslinjene blir fulgt og etterlevd.

Regelverket inneholder blant annet:

 • Etiske krav til leverandører og underleverandører
 • Krav til regulering av arbeidsforhold for arbeidstakere
 • Rettigheter for ansatte hos oss, hos våre leverandører og hos våre underleverandører
 • HMS-forhold
 • Tvangsarbeid/diskriminering 
 • Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljø 
 • Korrupsjon 
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Etiske rammer for de ansatte som representerer selskapet utad

Lerøy Seafood Group har et internasjonalt arbeidsmiljø. Flere av våre ansatte kommer fra andre land, og ved flere av våre selskaper er mange nasjonaliteter representert i arbeidsstyrken. Noen av våre selskaper ligger nær lokale flyktningmottak, og ansettelse i våre selskaper bidrar til god integrering i lokalsamfunnet. Mange av dem som bor på slike mottak, arbeider i kortere eller lengre perioder ved våre anlegg. Slik bidrar de til verdiskaping og får verdifull erfaring fra norsk arbeidsliv. Selskapene i Lerøy Seafood Group har et nært samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Dette tar utgangspunkt i et nært samarbeid mellom lokale tillitsvalgte og den lokale ledelsen i hvert enkelt selskap. Samarbeidet videreføres på sentralt nivå, der ledelsen og et arbeidsutvalg som representerer de fleste fagorganiserte, utveksler informasjon og diskuterer felles utfordringer og muligheter både jevnlig og ved behov. Ved behov gjennomføres det dessuten formelle drøftelser og forhandlinger. Lerøy Seafood Group rapporterer også i henhold til GRI, Global Reporting Initiative, se www.leroyseafood. no Bærekraftsrapport. Konsernet gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse hvor ulike interne og eksterne interessenter ble intervjuet. Denne konkluderte med at vår bærekraftsrapportering bør fokusere på fem hovedområder: produkt, ansatte, miljø, samfunn og verdikjede.

Ringvirkninger - støtte til samfunn lokalt

Sjømatnæringen, som i århundrer har vært, er fortsatt, og vil også i framtiden være svært viktig for Norge. Kysten og våre kystsamfunn hadde ikke vært det samme uten fiskeri- og havbruksnæringen, men det mange ikke er klar over, er den viktige rollen denne næringen har også for andre kommuner i Norge. For hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen skapes det samtidig 1,1 årsverk i andre næringer rundt om i Norge. Samfunn som før var truet av fraflytting, ser nå med optimistiske øyne på fremtiden. Det er behov for ny arbeidskraft, ikke bare i fiskeri- og havbruksnæringen, men også i lokale og nasjonale næringer som leverer produkter til vår næring. Flere kommuner er avhengige av aktiviteten og arbeidsplassene som fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til å opprettholde. Det søkes etter lærere, og personell til å drifte barnehager. Det bygges nye veier, og det utvikles ny teknologi for å nevne noe.

Lerøy Seafood Group er sterkt engasjert i lokalmiljøet i de områdene hvor vi driver virksomhet, og ønsker å bidra med inntekter gjennom kjøp av varer, utstyr og tjenester lokalt så langt dette er mulig. De totale innkjøpene av varer, utstyr og tjenester fra Lerøy Seafood Groups selskaper i Norge var på 12,5 milliarder kroner i 2017, og tallene viser at vi gjorde innkjøp fra mer enn 287 ulike kommuner i Norge. Lerøy Seafood Group drev i 2017 virksomhet i nærmere 60 kommuner i Norge. Våre ansatte bidro med 460 millioner kroner i skatt til 257 ulike kommuner. Basert på vår virksomhet de åtte siste årene har Lerøy Seafood Group som konsern bidratt med mer enn 3 milliarder kroner i skatt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde en rekke lokalsamfunn og arbeidsplasser rundt om i Norge.

Målt i verdiskapning per årsverk, bidrar de enkelte delnæringer i 2014 som følger*:

 • Fiske og fangst 1 082 millioner kroner per årsverk
 • Havbruk 2 663 millioner kroner per årsverk
 •  Fiskeforedling 1 103 millioner kroner per årsverk 

2017

 • Omsetning: 18 623 515 (1000 NOK)
 • Resultat før skatt: 2 093 467 (1000 NOK)
 • Innkjøp eks egne selskaper i Norge: 12,5 milliarder
 • Innkjøp i Norge fra 5 246 ulike leverandører
 • Innkjøp fra leverandører i Norge i 287 ulike kommuner
 • Skatt fra de ansatte i Norge: 460 millioner kroner
 • Skatt fra konsernet: 819,9 millioner kroner
 • Skatt til 257 ulike kommuner i Norge
 • 4 298 antall årsverk i Norge
 • Gir 5 157 antall årsverk i næringslivet ellersNorge
 • 1 280 millioner kroner fra konsernet og de ansatte i Norge i skatter og avgifter
 • 1 215 sykehjemsplasser eller 7 186 kommunale barnehagerplasser 

Lerøy Seafood Group har som selskap valgt å støtte ulike aktiviteter for barn og unge lokalt. Kosthold, helse og sunn mat er viktige felles verdier i dette samarbeidet og viktige innsatsfaktorer om en vil prestere godt. Det er derfor gledelig å se at barn og unge koser seg med sunn sjømat i ulike sammenhenger.

FNs bærekraftsmål

FN-landene har vedtatt 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmål ser på miljøet, økonomien og samfunnsutviklingen i en sammenheng.

.

 • Ekstrem fattigdom må utryddes
 • Sosiale ulikheter bør utjevnes
 • Klimaendringene må bremses

Alle de 193 FN- landene har deltatt i utformingen av bærekraftmålene. I Lerøy har vi valgt og jobbe mot noen av de 17 målområdene. De utvalgte målområdene er de mest relevante for våre prosesser, men vi har også andre mål som tangerer under andre målområder. Det settes interne mål for disse områdene i våre underliggende selskap.

Våre merkevarer
Lerøy har flere kjente merkevarer i sitt sortiment og en rekke ulike produkter basert både på hvit og rød fisk. Merkevarene våre finnes både i inn- og utland, og vi jobber hele tiden for å utvikle og optimalisere våre produkter, for å møte de krav som settes i markedet for smakfull sjømat.
Lerøy var først ute med...

Charterfly fullastet med laks til Japan

Visste du at det ikke ble brukt laks i det japanske sushi-kjøkkenet før på midten 1980-tallet? I 1995 dro Lerøys første av til sammen tusen charterfly til Japan fullastet med norsk laks, som i dag er blant verdens mest ettertraktede råvarer. I 2017 sendte Lerøy 9000 tonn fersk laks og laksefilet og 1 250 tonn fersk ørret til Japan. For hver hundrede laks som kommer til landet, er 25 fra Lerøy. Også i Norge og ellers i Europa er sushi "hot". Hvert år produserer Lerøy mer enn 40 000 000 sushibiter.

Distribusjon av fersk sjømat i Norge

I 2006 ble Lerøy valgt som hovedleverandør av fersk sjømat til NorgesGruppen. Resultatet førte til et fruktbart samarbeid, og med et fokus på kontroll, kvalitet og effektiv distribusjon kunne Lerøy levere ferskere fisk av høyere kvalitet til norske dagligvarekunder. Som del av samarbeidet ble regionale grossister samlet i et nettverk kalt Sjømatgruppen. Disse utgjør en landsdekkende leverandør for de store kundegruppene, som hotell, kantine og offentlig sektor, men også til små og store fiskedisker i matvarebutikker fra nord til sør. Slik jobbes det kontinuerlig for å gi tilgang til et bredt spekter av sjømat til alle, og fisk av ypperste kvalitet både til restauranter og den lille lokalbutikken.

Helintegrert leverandør av rød– og hvit fisk

Med oppkjøpet av Norway Seafoods og Havfisk ble Lerøy i 2016 en helintegrert leverandør av rød- og hvitfisk. Havfisk er Norges største trålrederi med ti fartøy, og fisker i hovedsak torsk, hyse og sei. Lerøy Norway Seafoods har over 130 års erfaring og får fisken sin fra 1 700 lokale fiskere. Det de leverer, tilsvarer 200 millioner årlige fiskemåltid. Lerøy Seafood Group er dermed ikke lenger bare verdens nest største produsent av ørret og laks, men et sjømatkonsern. Det betyr også en større kontroll på hele verdikjeden fra hav til fat. Dette gir selskapet en ny og unik posisjon, ikke bare i Norge, men på verdensbasis.

Ikke bruk av kitinhemmere

Kitinhemmere er i en årrekke blitt brukt i medikamentell behandling av merdene. Middelet er godkjent av norske myndigheter og brukes fortsatt i næringen, men Fiskeridirektoratet har innført begrensninger på bruken, på grunn av mistanke om at noen kombinasjoner av kitinhemmere kan skade enkelte arter under skallskiftet. Det er så langt ikke dokumentert om bruken er skadelig, men Lerøy Seafood Group har valgt å følge føre-var-prinsippet og har derfor kuttet ut bruken av disse midlene.

Tining ved bruk av radiobølger

På Lerøys filetfabrikk i Stamsund i Lofoten gjøres det testkjøring av en teknologisk nyvinning når det gjelder filetproduksjon. Tenk deg en mikrobølgeovn lik den mange av oss har hjemme, hvor du på kort tid kan tine eller varme mat fra frossen til spiseklar tilstand. I Stamsund tas nå radiobølger i bruk for å tine fisk før produksjon. Radiobølgene er lengre, det vil si mindre intense enn mikrobølger, og kan utnyttes til å tine hodekappet og sløyd fisk i 48 kilos blokker fra bunnfrossen tilstand til to–tre minusgrader i løpet av en drøy halvannen time. Dette er trolig første gang dette gjøres på blokker av fisk. «Alle» vet at Lofoten er torskens vugge, og det er hit torsken trekker årvisst om vinteren for å sikre neste generasjon. Dette foregår i perioden februar–april, og i disse månedene foregår et intenst sesongfiske. En fabrikk må dog ha råstoff hele året. Ved å fryse fisken bare timer etter fangst holdes den helt fersk, og med moderne tineteknologi kan altså Stamsund produsere med ferskt råstoff hele året.

ASC­ sertifiserte havbruksanlegg

Lerøy Seafood Group har deltatt i utviklingen av ASC-standarden siden 2004 og var det første selskapet i verden som oppnådde "chain of custody" for sine salgs-, distribusjons- og bearbeidingsprosesser, som også omfatter røyking. Lerøy leverer nå ASC-sertifisert laks fra Norge hver eneste uke året rundt. ASC-sertifisering inngår i forretningsutviklingen til Lerøy, og antall sertifiserte anlegg øker stadig. ASCs laksestandard er den strengeste standarden for ansvarlig havbruk, og krever mer innsyn enn noen gang før. Sertifiseringen foregår via en prosess som omfatter en uavhengig tredjepart, og har en rekke standardkrav på blant annet fôr og sporing.

Pakking av fersk fisk i aluminiumsformer i Norge

I 2007 skulle det bli enda enklere å lage middag da ferske fiskefileter for første gang her til lands ble levert i aluminiumsformer som kunne settes rett i ovnen. Produktet ble naturlig nok kalt «Rett i Ovnen» og skulle revolusjonere laksemiddagen. Suksessen ble så stor at Lerøy Seafood fortsatt leverer blant annet sine fineste lakse–, torske– og steinbitfileter i disse resirkulerbare formene. Det som én gang startet som en god idé, er blitt standard forpakning for ferske fileter solgt i Norge i dag. I 2017 utviklet Lerøy kampanjen «Til Låns» i samarbeid med Norsk Gjenvinning, som kunne fortelle forbrukerne at formen kan resirkuleres nærmest til evig tid dersom den leveres til returpunktet for metall og glass. Hvis alle aluminiumsformer Lerøy bruker i sin årlige produksjon, gjenvinnes, tilsvarer dette 6 000 sykler og et mindre miljøfotavtrykk.

Flere arter på ett og samme sted

I 2014 ble Ocean Forest opprettet som et samarbeid med miljøstiftelsen Bellona. Her dyrkes tare og blåskjell som skal fange opp fosfor, nitrogen og CO2 fra fisk som svømmer i havbruksanlegg. IMTA står for Integrated Multi Tropic Aquacultur, som i praksis betyr å ha flere arter i kultur i samme området. I Ocean Forest dyrkes makroalger samlokalisert med lakseproduksjon, og Lerøy var blant de aller første selskapene i Norge som gjorde dette.

4 suksesshistorier
Norsk sjømat er trygt og godt, og gjør inntrykk over hele verden – fra en liten provins i Nederland til pulserende Japan.
Storsatsing på et lite sted
Rode Vis fra Urk i Nederland, et dattersel­skap av den norske Lerøy­gruppen, vil i 2018 åpne sin femte prosesseringsenhet, Lerøy Seafood Center. Med mattrygghet og bæ­rekraft som solide bærebjelker er selskapet klar for fremtiden.

Den nye fasiliteten, som også er lokalisert på Urk, gir 11 000 m2 ekstra produksjonsplass og vil bidra til å doble den årlige produksjonen fra 15 000 tonn til 30 000 tonn per år. Her vil det i større grad tas i bruk ny teknologi, som vil bidra til at en del av produksjonen vil automatiseres. 

– Fokuset på matvaretrygghet blir nå enda større, og vi tar med dette et stort steg som kan sikre suk­ sessen vi har hatt i selskapet, sier administrerende direktør, Tjeerd Hoekstra. 

«Født med fiskeskjell på kroppen» 

Med mindre du er lokalkjent i Nederland, har du kanskje ikke hørt om Urk. Den tidligere øyen er også en kommune i den nederlandske provinsen Flevoland, og ble innlemmet i fastlandet da området rundt øyen ble tørrlagt. Her bor i overkant av 20 000 innbyggere, og det er lange fiske­ og sjømatstradisjoner fra flere hundre år tilbake. De lokale sier selv at dette er et sted hvor man nærmest er «født med fiskeskjell på kroppen». 

Importerer norsk laks 

På slutten av 80­tallet var dette et sted hvor det var naturlig å starte virksomhet med foredling av fisk. Her ble det importert norsk laks fra leverandører som Lerøy, som ble behandlet, røkt og distribuert ut av landet. Resultatet var delikate «high­end» produkter, og selskapet opplevde jevn vekst med en betydelig økonomisk økning i årene 2000 til 2010. I 2012 ble Rode kjøpt opp av Lerøy Seafoods Group – et naturlig steg for begge selskapene. 

– Det var et enkelt og logisk valg for oss. En partner som produserer råmateriale, gir oss blant annet sikkerhet og kontinuitet når det gjelder blant annet pris og produkter av høyeste kvalitet, sier Hoekstra. 

Aurora Salmon foretrukket i japanske sushi-kjøkken
Et unikt marked krever et unikt produkt. Slik ble Aurora Salmon konseptet skapt for Japan.

I over ti år har det blitt produsert et helt eget produkt for det japanske sushi­ og sashimi­markedet i Japan. Vi snakker om Aurora Salmon, en spesiallaks produsert etter egne spesifikasjoner i samarbeid med langsiktige partnere i Japan. Laksen kommer kun fra Lerøy Aurora sine lokaliteter i Troms. 

Vokser opp i nordlys og midnattssol 

Aurora Salmon vokser opp i klart arktisk vann under sterkt varierende årstider med mørketid, nordlys og midnattssol, og ble nøye utvalgt av japanske sjømateksperter på besøk i Norge. De ville finne verdens beste laks. 

Etter innhøsting fraktes laksen med Finnair i Helsinki på raskest mulig måte til Tokyo, Osaka og Nagoya i Japan – og bruker kun 36 timer fra den norske kysten til japanske matfat. 

Perfekt til sushi 

Etterspørselen er stor, og volumet har økt jevnlig siden lanseringen. I dag er det slik at for hver hundrede laks som kommer til sushiens hjemland, er 25 fra Lerøy, og 16 av disse er Aurora Salmon. 

Produktet er populært blant landets mest anerkjente sushikokker og er kjent som en råvare i ypperste klasse. 

Integrert parasittkontroll
Lerøy har i 2017 ikke brukt antibiotika i produksjonen av laks og ørret og omfanget av medikamentell behandling er fortsatt svært lavt.

Det har Lerøy oppnådd gjennom implementering av konseptet "integrert parasittkontroll". Det benyttes en rekke ulike tiltak i rotasjon for at lakselusen ikke skal få tid til å tilpasse seg. Tiltakene består av blant annet overvåking, aksjonsgrenser, strukturelle–, mekaniske– og biologiske tiltak, samt behandlingstiltak. 

Biologiske tiltak som funker 

– Lakselusen har et evolusjonært fortrinn på grunn av sin korte livssyklus – dette gjør den svært tilpas­ ningsdyktig. Vårt svar på denne utfordringen er rotasjon av ulike kontrolltiltak, sier Bjarne Reinert, fiskehelsesjef ved Lerøy Seafood Group. Han forklarer det slik: 

– Ensidig bruk av enkeltmetoder gjør at parasitten kan utvikle resistens; dette er en kjent problemstilling innenfor parasittkontroll. Resultatet er at enkelt metoder, mister sin effekt over tid. Økt kapasitet av medikamentfrie tiltak samt økt effekt av det som kalles biologiske tiltak, som rensefisk kan være et eksempel på, er noen av årsakene til reduksjonen i bruk av legemidler de siste årene. 

– Vi har tro og tillit til at lakselus best kontrolleres ved bruk av en rekke ulike kontrolltiltak. Effektive og trygge virkemidler vil spille en rolle også i en fremtidig strategi, men vi er opptatt av at bruken skal være forsvarlig med hensyn til matvaretrygghet, fiskevelferd, miljø, resistens og økonomi, sier Reinert. 

Sysselsetter folk i hele landet
Slik bidrar Lerøy Seafood Group som samfunnsbygger.

Norge er verdens nest største sjømateksportør etter Kina, og Lerøy Seafood Group er sjømatkonsernet som også er nest størst på lakse­ og ørretproduksjon. Fra vårt relativt lille, langstrakte land sendes Lerøys produkter til 80 ulike land i hele verden – det utgjør 5 millioner sjømatmåltid hver dag. 

Samtidig blir store mengder varer, utstyr og tjenester kjøpt lokalt så langt det lar seg gjøre. Bare i 2015 utgjorde slike innkjøp i Norge nesten 12 milliarder kroner, fordelt på 5 269 virksomheter i 28 kommuner. 

Ringvirkninger ut over næringen 

Et stort selskap betyr også mange ansatte – nærmere bestemt 4 000 ansatte fordelt på virksomhet i nær 60 kommuner. For hvert årsverk i fisker­ og havbruksnæringen skapes 1,1 årsverk i en annen næring. Dette kan være arbeidsplasser innen transport, bygg og anlegg, lokale håndverksbedrifter og forskning. 

En halv milliard skattekroner 

I 2016 bidro Lerøys ansatte med nesten en halv milliard kroner i skatt til kommuner og stat, og konsernet betalte sammenlagt godt over en halv milliard kroner i skatt og arbeidsgiveravgift. 

Dette var også året hvor Lerøy Seafood Groups kjøpte opp Havfisk ASA og Norway Seafood Groups AS, og dermed utvidet selskapet også innen hvitfisk og kan kalle seg et helintegrert selskap med kontroll over hele verdikjeden.

Utvikler nytt fôr
Enda mer bærekraftig fôr
For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret også i framtiden samarbeider Lerøy om utviklingen av et nytt og bedre fiskefôr. Nå erstattes deler av fiskeoljen med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.
For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret erstattes deler av fiskeoljen i fôret med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.

På den måten reduseres bruken av fiskeolje i fôret til laks og ørret samtidig som de beholder sitt høye innhold av omega-3-DHA – noe både fisken og vi alle trenger å spise nok av. EPA og DHA er navnet på viktige marine essensielle fettsyrer som ikke produseres av kroppen selv – de må tilsettes gjennom kosten. EPA er spesielt viktig for immunsystemet og DHA for hjernen.

Lerøy tidlig ute
Laks og ørret spiser i naturen mye fisk, og fôret som brukes i havbruk, består også av blant annet fiskeolje. I dag er fiskeolje den eneste naturlig kilden til de viktige fettsyrene EPA og DHA, men det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden.

Derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laks og ørret har et forsvarlig nivå av EPA og DHA. Dette gjøres ved å erstatte deler av fiskeoljen i fôret med en type mikroalger som også har et høyt innhold av omega-3-DHA.

Ved å bruke disse algene øker man andelen omega-3-DHA i sjømat samtidig som man sørger for enda mer bærekraftig havbruk og reduserer bruk av villfanget fisk.

Behov for innovasjon
Den nye fôrserien er utviklet i nært samarbeid med en av Lerøys fòrprodusenter samt den aktuelle produsenten av mikroalger. Lerøy er det første havbruksselskapet som tar i bruk mikroalger i et slikt omfang. Dette fordi selskapet synes det er viktig å ta ansvar på området, både med hensyn til forvaltning av de ville fiskebestandene som fiskeolje kommer fra, og med hensyn til fiskehelse og vår humane helse.

Nytt og bedre fiskefôr

 • Sammen med nære samarbeidspartnere har Lerøy utviklet et nytt og mer bærekraftig fiskefôr.
 • Deler av fiskeoljen i fôret erstattes med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.
 • I 2017 ble fôret brukt i produksjon av laks på over ett kilo.
 • Ved å bruke disse algene i fôret øker man andelen omega- 3 i sjømaten.
Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. Lerøy har vært i forkant med utvikling av nye muligheter innen bærekraftige ingredienser.
Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. Det er viktig å være i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat, sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group.

Slik reduseres også avhengigheten av marine fôringredienser.

Dyrkes på land
Algene i det nyutviklede fiskefôret Lerøy bruker, produseres i São Paolo i Brasil. Algene er basert på en algeart som ble oppdaget i mango-sumpene i Florida. Selv om arten er funnet i havmiljøet, blir de nå dyrket på land i lukkede gjæringstanker som ligner de som brukes til fermentering av øl.

Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 40 000 tonn fôr med mikroalgene som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes dette fôret for fullt i produksjon av laks på over ett kilo.

Lukkede havbruksanlegg
Preline – havbruksanlegg skapt for fremtiden
Formålet med et lukket, flytende havbruksanlegg er å optimalisere forholdene for fisken de første månedene i sjø. Dermed får fisken bedre vekstvilkår, økt trivsel og beskyttelse mot sykdom og lakselus.
Hensikten med det lukkede havbruksanlegget Preline er å produsere postsmolt, en større og mer robust smolt, som settes i sjø i åpne anlegg når den er mellom 0,5 og 1 kilo

Det foregår noe spennende på Sagen i Hordaland. Her er det første Preline-anlegget etablert og oppnår gode resultater. Det betyr begynnelsen på et havbruk med enda bedre vekstvilkår, god beskyttelse mot sykdom og lakselus – og ingen rømming. Ideen og filosofien er å gi smolten, som er ung fisk som flyttes fra ferskvann til sjø, så optimale forhold som mulig de første fem-seks månedene i sjø.

Resultatene fra prototypen er så gode at det planlegges et nytt anlegg i dobbel størrelse. Teknologien vil også gjøre det mulig å ta i bruk områder som i dag er lite egnet for havbruk, og gjøre disse til verdifulle arealer for matproduksjon i sjø.

– Prinsippet og konseptet fungerer veldig bra. Med prototypen vi etablerte i 2015, viser våre erfaringer at både ideen bak det biologiske og teknologiske fungerer, sier Harald Sveier, styreleder for Preline-prosjektet og teknisk sjef i Lerøy.

I praksis betyr det at Lerøy har hatt en bratt læringskurve. Mye av det tekniske utstyret har blitt modifisert og oppgradert på prototypen under testperioden. Sveier forteller også at de har opplevd god trivsel hos fisken og lav dødelighet.

– Fisken som starter syklusen i Preline-anlegg, har god tilvekst, samtidig som den blir veldig robust når den flyttes over til ordinære merder for videre vekst. Antall lusebehandlinger på denne fisken etter at den er kommet over i åpne merder, er redusert med totalt 90 prosent. Det er vi fornøyde med, sier Sveier, og understreker at dette også viser viktigheten av å lage en så robust fisk som overhodet mulig.

Optimaliserte forhold
I dag er det vanlig å sette smolt i åpne merder, men utfordringen til slutt er da at man ikke kan kontrollere vær og vind, tidevannsstrømninger, månefaser og temperatur. Disse utfordringene møter man i liten grad i et Preline-anlegg, hvor vannstrøm og vannkvalitet styres og kontrolleres. Ved å sette opp en konstant vannstrøm får fisken også mer mosjon, og det er vitenskapelig dokumentert at mosjon gir en mer levedyktig og sterkere fisk.

Bekjemper lakselus

 • Erfaringene viser at laksen som har vært i Pipefarm, er sterkere og mer beskyttet mot sykdom også etter at den forlater det lukkede anlegget. Det ser vi blant annet på at det nesten ikke har vært behov for medikamentell eller mekanisk behandling av fisken etter utsett fra Pipefarm.

 • Omfanget av medikamentell behandling har vært lavt i flere år og er det fortsatt. Det har Lerøy oppnådd gjennom det en strategi basert på prinsippene om integrert parasittkontroll. Det benyttes en rekke ulike tiltak i rotasjon for at lakselusen ikke skal få tid til å tilpasse seg. Tiltakene består av blant annet overvåking, aksjonsgrenser, strukturelle, mekaniske og biologiske tiltak, samt behandlingstiltak.
Fisken som starter syklusen i Preline-anlegg, har god tilvekst, samtidig som den blir veldig robust når den flyttes over til ordinære merder for videre vekst. Antall lusebehandlinger på denne fisken etter at den er kommet over i åpne merder, er redusert med totalt 90 prosent.
Harald Sveier, styreleder Preline-prosjektet og teknisk sjef i Lerøy

Preline-anlegget som ble sjøsatt i Samnanger kommune i Hordaland, er formet som et ovalt, flytende rør med volum på 2 000 m.. Her befinner fisken seg, og gjennom røret går en konstant vannstrøm.

I et tradisjonelt havbruksanlegg er laksen cirka femten måneder i sjø – fra smolt til slakt. Med Preline er fisken i et lukket anlegg i seks av disse femten månedene, og forholdene for laksen optimaliseres dermed i de mest kritiske levemånedene.

Samtidig blir produksjonstiden i åpne merder kortere – den reduseres fra femten til åtte måneder. Erfaringene viser at laks som starter livet i sjøen i et lukket havbruksanlegg som Preline, er sterkere og mer beskyttet mot sykdommer enn fisk i åpne merder.

Økt fiskevelferd
– Sammenlignet med tradisjonelt havbruk har vi større kontroll over både miljø og fiskehelse fordi fisken er bedre beskyttet mot parasitter, bakterier og virus. I Preline- anlegget tar vi inn vann fra 30–35 meters dyp, og det er færre smittekilder i dette vannet sammenlignet med overflatevann, forteller Sveier.

Anlegget er også konstruert slik at rømmingsfaren er betydelig redusert sammenlignet med tradisjonelle merder i sjø. Det er dermed forventet redusert rømmingsfare og bedre fiskevelferd ved bruk av Preline. Ved utgangen av 2017 var det totalt satt ut seks generasjoner fisk i anlegget.

Sammenlignet med tradisjonelle havbruk har vi større kontroll over både miljø og fiskehelse fordi fisken er bedre beskyttet mot parasitter, bakterier og virus.
Harald Sveier

Ny prototype under utvikling
Nå jobbes det med å lage prototype nummer to basert på erfaringene som er gjort.

– Det blir et nytt anlegg i dobbel størrelse av den eksisterende. Denne gangen har vi trukket inn enda mer teknisk ekspertise, internt og eksternt, for å løse de teknologiske utfordringene vi har møtt så langt.

Sveier forteller at Lerøy har jobbet med utviklingen en stund, og at det er søkt om utviklingskonsesjoner basert på den fremtidige teknologien som utvikles i det nye prosjektet kalt «Pipefarm».

– Målet er å være i gang med uttestingen av neste steg av denne teknologien i løpet av 2018, sier Harald Sveier.

Mattrygghet
Serverer trygg mat fra havet
Hele tiden jobber vi aktivt for å kvalitetssikre produktene som går ut i butikk, og sørger for at forbrukerne kan spore middagsmaten sin.
Som helintegrert sjømatleverandør har Lerøy muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre alle sine produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan selskapet oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter nettopp gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan Lerøy oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

Sporing
Lerøy har sporing på alle sine produkter slik at du kan følge fiskens reise helt fra båt og merd frem til du står med produktet i hånden i butikk. Vi ønsker å gi forbrukerne best mulig informasjon og ha full åpenhet rundt vår produksjon av laks, og som del av dette har vi sammen med NorgesGruppen lansert nettsiden gladlaks.no. Her kan du enkelt spore nettopp din fiskemiddag og se hvor laksen kommer fra, samtidig som du kan lære mer om vårt sortiment.

En miljøvennlig og lønnsom drift som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

Lerøys hovedmålsetting i forbindelse med miljø og bærekraft

Fiskefôr
Vi stiller krav til våre leverandører av fiskefôr for å sikre at råvarene som benyttes i fôret, er sporbare og blir forvaltet på en god måte etter fastsatte kvoter. Det betyr at ingrediensene i fôret skal være fisket eller høstet på en etisk forsvarlig måte, innenfor lovlige rammer basert på bærekraft. De marine råvarene skal være sertifisert etter IFFO-standarden (International Fishmeal and Fishoil Organisation) eller MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council), og sertifiseringsordningen skal inneholde retningslinjer som ivaretar krav om bærekraft også overfor små pelagiske fiskerier. Bruk av avskjær skal prioriteres så langt det er mulig.

Dessuten skal ikke palmeolje benyttes i fiskefôret vårt, og om det brukes råvarer basert på soya, skal disse være sporbare samt sertifisert av RTRS (Roundtable for Responsible Soy) eller tilsvarende.

Mattrygghet
Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp et kvalitetssystem som inneholder rutiner og prosedyrer som skal sikre oss trygge og gode produkter av ypperste kvalitet. Lerøy stiller høye krav, gjennomfører jevnlige analyser og har mellom 250 og 300 revisjoner hvert år.

Som del av vår matvaresikkerhet utføres det årlig ulike beredskaps- og tilbakekallingstester. I Lerøy-gruppen finnes også mange ulike sertifiseringer, som ISO 14001, Global Gap, ASC, MSC, Krav/ Debio og BRC.

Havbruk i fremtiden
På grunn av befolkningsvekst må også produksjonen av mat øke i fremtiden.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) anslår at vi vil være rundt 9 milliarder mennesker på kloden i 2050. Dette medfører et behov for en økning i matvareproduksjonen på rundt 30 prosent. Sammenlignet med andre animalske proteiner krever fisk lite fôr for å vokse ett kilo, produksjonen krever lite areal, og fisk er tilpasningsdyktig. Økt sjømatproduksjon er derfor særlig aktuelt for å kunne mette verdens befolkning også i fremtiden.

FAKTA
CO2 fotavtrykk i mat - mengde drivhusgasser i fersk mat (kg CO2-EQ/kg)

 • Storfe 26,61 kg
  Husdyr som storfe og lam, gir de mest utslippsintensive matvarene vi bruker på grunn av metangassen de produserer.
 • Egg 5,77 kg
 • Fisk (snitt alle arter) 3,49 kg
 • Frukt og grønnsaker (oppvarmet drivhus) 2,13 kg
Ocean Forest
Taredyrking – et hav av muligheter
Tarens unike komponenter kan være fremtidens energikilde, både for mennesker, dyr og biler.
Harald Sveier (t.v.), daglig leder i Ocean Forest AS, og Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona, er om bord for å høste tare. Til neste år er målet å nesten seksdoble produksjonen fra 17 tonn i 2016 til 100 tonn.

I oktober 2016 ble 13 200 meter bæretau med tarestiklinger satt ut ved Lerøys laksemerder i øykommunen Austevoll i Hordaland. Gjennom vinteren vokste stiklingene seg halvannen meter lange, og til sammen ble det høstet 17 tonn tare dette året.

I 2017 økte avlingen til 40 tonn. Det kommende året er målet mer enn en dobling; nemlig 100 tonn.

Samarbeider med Bellona
Lerøy har i mange år hatt et nært samarbeid med Bellona. I 2015 dukket planene rundt integrert havbruk opp, og Ocean Forest ble etablert. Integrert havbruk, også kalt multitrofisk havbruk, betyr samdyrking av flere arter fra ulike nivå i næringskjeden.

I Ocean Forest dyrkes blåskjell og tonnevis av tare i det som kan minne om en regnskog under vann. Prosjektet dreier seg om å bruke det vi har mye av, til å lage det vi har lite av. Verden trenger mer biomasse som råstoff til mat og fornybar energi til en økende befolkning.

Allsidig bruk
Taren, som foreløpig dyrkes i Hordaland, kan benyttes fersk, men kan også tørkes – nesten som chips – stekes, grilles og kokes. Taren kan brukes i olje, kraft og marinader, og har en smak som harmonerer særlig godt med fisk. Den egner seg også meget godt som smakstilsetning, tarekrydder.

I tillegg kan taren spille en større rolle i en næring som har hatt stor betydning for den norske økonomien. Sukkertaren inneholder nemlig hele 50 prosent karbohydrater, som er et godt råstoff for biogass, biodiesel og bioenergi.

– Dette er en veldig bærekraftig energikilde som vi har tilgjengelig hvis vi måtte trenge det. Sånn sett er markedet uendelig for taren, sier daglig leder i Ocean Forest, Harald Sveier.

Å oppnå et minuskarbonutslipp er et hårete mål, men slett ikke umulig.
Harald Sveier, daglig leder i Ocean Forest.

Det som startet som et prosjekt i samarbeid med Bellona, har altså utviklet seg til å bli et selvstendig selskap som dyrker tare og blåskjell som skal fange opp fosfor, nitrogen og CO. fra fisk som svømmer i merdene.

– Dette er ressurser på avveie. I samtale med Bellona ble vi kjent med hvordan vi kunne fange det opp, få det inn i kretsløpet og bruke det på en god måte. Tare binder store mengder CO., og vi ser at det vi gjør, er effektivt, sier Sveier.

Tre oppdrag
At tare potensielt kan bli en «middagsboom» med tiden er ikke den eneste motivasjonen for å etablere og drive prosjektet videre. Bakgrunnen for satsningen er tre oppdrag gitt av styret:

 1. Det første er å fange fosfor, nitrogen og CO. som fisk i havbruk slipper ut. Dette gjøres ved å dyrke sukkertare og blåskjell på rep rundt og under merdene. Disse artene lever av fosfor og nitrogen, og tare binder også store mengder CO2.
 2. Det andre er å lage råvarer som er spiselig for mennesker og dyr. Tare kan spises på mange måter, det samme gjelder blåskjell. Bløtdelen i skjellene kan brukes som fiskemelerstatning i fiskefôr og blir dermed en del av et naturlig kretsløp. Dette er organismer som er langt nede i næringskjeden – noe som betyr at de kun trenger vann og sollys for å overleve – det tilsettes verken fôr eller kjemikalier.
 3. Det tredje oppdraget er å etablere nye arter i akvakulturen. Satsingen skal gjøres industrielt og økonomisk bærekraftig, som betyr at selskapet skal kunne tjene penger på blåskjell- og tareproduksjon, og anvendelse av disse i dyrefôr, i fremtiden.

Fakta om Ocean Forest:

 

 • Et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og Bellona der man dyrker blåskjell og tare i tilknytning til havbruk for å bedre miljøet.
 • I 2016 høstet man 17 tonn tare, men avlingen økte til 40 tonn i 2017. Målet for 2018 er mer enn en dobling; nemlig 100 tonn. 
 • Skal det bli industri av taredyrkingen, må Ocean Forest dyrke minst 1 000 tonn tare årlig. 
 • Et større mål på sikt er minuskarbonutslipp. Det vil si at utslippet av karbon, som hovedsakelig kommer fra båter og fiskefôr, skal gå i null eller minus.
Anders Karlsson-Drangsholt fra Bellona trekker sekker breddfulle av sukkertare over dekk under høstingen utenfor Austevoll i april 2017.

Hårete mål for fremtiden
Et større mål på sikt er minus karbonutslipp. Det vil si at utslippet av karbon, som hovedsakelig kommer fra båter og fiskefôr, skal gå i null eller minus.

– Vi streber etter å gjøre vår virksomhet så bærekraftig som mulig, samtidig som vi skal tjene penger på den. Ocean Forest er del av et større mål om at havbruk skal ha et så lite klimafotavtrykk som mulig, sier Harald Sveier og legger til:

– Å oppnå et minus karbonutslipp er et hårete mål, men slett ikke umulig.

 

Enklere å velge sunt i butikk
Som kvalitetsorientert sjømatprodusent ønsker Lerøy å bidra til et bedre kosthold. Derfor har selskapet sluttet seg til en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjøre det enklere for forbrukere å ta gode valg i butikken.
Et viktig satsingsområde for Lerøy er næringsrike retter som krever lite eller ingen tilberedning. Ved å gjøre sunne matvarer lett tilgjengelige og hjelpe forbrukerne til å ta helsefremmende valg i butikken, er målet å forbedre folkehelsen og forebygge livsstilssykdommer.

Gjennom å gjøre sunne matvarer lett tilgjengelig og hjelpe forbrukerne til å ta helsefremmende valg i butikken, er målet å forbedre folkehelsen og forebygge livsstilssykdommer.

God helse er bærekraftig og viktig for sunn livskvalitet, og både bærekraft og helse er viktig for Lerøy. Derfor har sjømatprodusenten gått sammen med Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre maten i de tusen hjem og kjøleskap sunnere.

Sammen for sunnere vaner
Avtalen inneholder konkrete mål som skal bidra til at nordmenn får et bedre kosthold.

– Denne er viktig for å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett hos nordmenn. Det er blant annet vist gjennom danske studier at redusert inntak av salt fører til færre tilfeller av hjerte-karsykdommer, skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sine nettsider.

Målene i avtalen er de mest ambisiøse i EU og setter Norge i tet i arbeidet med folkehelse. Da samarbeidet ble signert i september 2017, uttalte helseminister Bent Høie følgende:
– Avtalene viser at vi i Norge har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar.

Mer sjømat, frukt, grønt og grove kornprodukter
En av målsettingene med avtalen er å bidra til at folk spiser mer sjømat, frukt og grønt samt grove kornprodukter. Sjømat er Lerøys spesialitet, og her kommer selskapets spisskompetanse til sin rett.

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler to til tre sjømatmiddager i uken, og Lerøy vil være i bresjen og vise hvor enkelt man kan få det til. Som en viktig kilde til flere næringsstoffer, som omega-3-fettsyrer, jod, selen og vitamin D, er fordelene med å spise sjømat godt dokumentert, og særlig fet fisk kan forebygge hjerte-karsykdommer.

FAKTA om intensjonsavtalen:

 • Avtalen er et samarbeid mellom Helse- og omsorgs departementet og ulike næringsorganisasjoner/ aktører i matvarebransjen, deriblant Lerøy.
 • Målet er å få befolkningen til å spise 20% mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. I tillegg redusere det daglige inntaket av sukker, salt og mettet fett.
 • 26. september 2017 møtte en rekke matprodusenter og grossister daværende Klima og miljøminister Vidar Helgesen for å signere avtaler som forplikter aktørene til å bidra til økt inntak av sunnere matvarer.

 

For oss blir det å kunne levere næringsrik og ren kvalitetsmat enda viktigere enn tidligere.
Anne Hilde Midttveit, leder for kvalitet og samfunnsansvar i Lerøy Seafood.

Sunnere ferdigmat

Et viktig satsingsområde for Lerøy er næringsrike retter som krever lite eller ingen tilberedning. Det er ofte her salt, sukker og fett sniker seg inn. Eksempler på næringsrike og lettvinte alternativer Lerøy har utviklet finner man både rett i ovnen-produkter og poke i beger. Gjennom å tilby sunne alternativer for folk på farten, som fiskesalaten poke, gjør Lerøy det enklere for forbrukerne å redusere inntaket av usunne råvarer. 

– For oss blir det å kunne levere næringsrik og ren kvalitetsmat enda viktigere enn tidligere, sier leder for kvalitet og samfunnsansvar i Lerøy Seafood, Anne Hilde Midttveit.

Fokus på råvarer i sesong, økt bevissthet rundt bruk av råvarer og næringsrike ferdigretter er viktige stikkord. Med satsing på kvalitet og forbrukervennlige løsninger skal Lerøy bidra til en sunnere befolkning.

Denne avtalen er viktig for å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett hos nordmenn.
Helse- og omsorgsdepartementet