Tilbake
Virksomhetsredegjørelse
Lerøy har, gjennom oppkjøp i 2016, blitt Norges klart største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk. Dermed har en av verdens største sjømatprodusenter og -eksportører av laks og ørret også fått en betydelig internasjonal posisjon innen hvitfisk.

Lerøy Seafood Group har vokst betydelig organisk, men også gjennom oppkjøp de siste 15 årene. Per i dag er konsernet en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Gjennom oppkjøp i 2016 er konsernet dessuten blitt Norges klart største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk, med en betydelig internasjonal posisjon. Lerøy Seafood Group er en av verdens største sjømateksportører. Sjømatbransjen er fortsatt en ung bransje med store muligheter for videreutvikling og vekst også i fremtiden.

Styret og administrasjonen mener det er hevet over enhver tvil at historiske oppkjøp har skapt betydelige verdier for selskapet og dets aksjonærer. Også fremtidige investeringer må skape grunnlag for god drift og lønnsomhet. I den forbindelse er ledelsens kompetanse svært viktig, men også den kompetansen som finnes i organisasjonen for øvrig.

Konsernets kjernevirksomhet krever ulike former for kompetanse og stor grad av endringsvilje. Konsernet består derfor av medarbeidere som har ulik formell bakgrunn og erfaring fra ulike bransjer. Ettersom konsernet er en aktør i en global næring der rammebetingelsene stadig er i endring og utvikling, kreves det at medarbeiderne får vedlikeholdt og utviklet sin kompetanse. Konsernet har et ungt, men likevel erfarent miljø. Endringer i selskapets rammevilkår krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. Konsernet har medarbeidere som tilfredsstiller disse kravene. Medarbeidernes fokus på konkurranseevne og resultater gjenspeiles i deres engasjement for at enkeltselskapene også skal kunne imøtekomme fremtidige krav og derved oppfylle konsernets strategiske målsettinger og resultatkrav.

De siste årenes utvikling har vært mulig fordi konsernet har vært en attraktiv arbeidsplass for dyktige mennesker. En av flere viktige forutsetninger for at konsernet skal fortsette sin gode utvikling, er at vi kan tilby attraktive jobber til flest mulig dyktige medarbeidere. Konsernet må vinne i konkurransen om resultatorienterte og kompetente medarbeidere med stor arbeidskapasitet og endringsvilje.

Veksten til Lerøy Seafood Group stiller stadig større krav til forretningssystemer, risikostyring og kapital. Konsernet har et kontinuerlig fokus på å utvikle forretningssystemer som kan vokse med selskapet, og som skaper konkurransefortrinn i markedet. Risikostyring er svært sentralt og omfatter alle deler av virksomheten. Det er en betydelig biologisk risiko forbundet med konsernets produksjonsselskaper, men også med salgs- og distribusjonsvirksomheten. Konsernet er svært opptatt av risikostyring i daglig drift, men også gjennom å sikre at mulige fremtidige oppkjøp og allianser passer inn i konsernets risikoprofil. 

Havbruk er svært kapitalkrevende. Næringen har tradisjonelt vært underkapitalisert med tilhørende høy finansiell risiko, noe som er lite forenlig med næringens sykliske karakter. Det har alltid vært, og vil alltid være, sentralt i Lerøy Seafood Groups strategi å ha en sunn, fleksibel og bærekraftig finansiering. Administrasjonen og styret i Lerøy Seafood Group arbeider aktivt for å sikre finansielle og strukturelle forhold som gjør det mulig for konsernet å nå sine langsiktige økonomiske mål. Den finansielle beredskapen konsernet har, og skal ha, vil gjøre det mulig å delta i de verdiskapende strukturendringene som pågår.

 

Lerøy Seafood Group, verdikjede og de ulike segmentene

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter. Virksomheten utøves i dag gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt. Konsernet rapporterer for 2017 i tre segmenter: Havbruk, Villfangst, og Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAPS&D).

Konsernet ser på seg selv som et lokalt selskap med et globalt perspektiv. Konsernet skal være en virksomhet med lokal forankring på de stedene hvor vi er virksomme, og på den måten bidra i alle lokalsamfunn uavhengig av region og nasjonalitet.

I segmentet Havbruk ligger konsernets aktiviteter innen produksjon av laks og ørret, herunder slakting, samt en økende andel filetering. Konsernets selskaper i dette segmentet er en betydelig arbeidsgiver langs norskekysten og skal være en synlig og deltakende aktør i alle regionene de opererer i. Selskapene i dette segmentet investerer også betydelig langs norskekysten, og samlede investeringer i dette segmentet langs kysten i 2017 var om lag 1, 2 milliarder kroner. Av nye, store investeringer som pågikk i 2017, er bygging av nytt smoltanlegg for laks på Kjærelva (Hordaland) og for ørret på Bjørsvik (Hordaland) samt en ny foredlingsfabrikk på Hitra (Sør-Trøndelag). Segmentet har 1 419 ansatte i Norge.

Segment Villfangst og fiskeri består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. I løpet av 2016 ble konsernet eneeier i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Disse aktiviteter er også en betydelig bidragsyter langs norskekysten i form av ansatte så vel som investeringer. Segmentet har 973 ansatte i Norge.

Segmentet Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAPS&S) har ansvaret for konsernets salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og foredling av sjømat. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked, og konsernet har i senere år investert betydelig i å utvikle nedstrømsaktivitetene i sluttmarkedene. Segmentet har 1 469 ansatte, hvorav 579 i Norge.

 

Havbruk

For å kunne oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlige leveranser innen konsernets hovedområder, atlantisk laks og ørret, mener Lerøy det er avgjørende å være en helintegrert leverandør. Kontroll gjennom hele verdikjeden er en sentral og svært viktig del av selskapets strategi. Blant annet ønsker vi å sikre koordinert vekst i sentrale deler av produksjonskjeden. Eksempler på dette er store investeringer i ny smoltproduksjon, blant annet produksjon basert på resirkuleringsteknologi.

Konsernet har gjennomført store utbygginger: Et helt nytt anlegg stod ferdig i Region Midt i 2013, anlegget i Region Nord stod ferdig i 2015. I 2017 og 2018 bygger konsernet ut henholdsvis ett smoltanlegg for laks og ett for ørret i Region Vest.

Konsernets produksjon av atlantisk laks og ørret har siden 2002 hatt en god utvikling og består nå av virksomheter som i 2017 samlet høstet 158 000 tonn. Produksjonen skjer i tre regioner iNorge : Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag, og Lerøy Sjøtroll lokalisert i Hordaland. I tillegg kommer konsernets produksjon av laks i Skottland gjennom det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk. Konsernet eier 50 % av dette selskapet, som høstet 31 000 tonn laks i 2017. Med dette er konsernet en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Inneværende år forventer Lerøy å høste 182 000 tonn laks og ørret, inkludert Lerøys andel av volumet i Norskott Havbruk.

Konsernet mener det er rom for vekst innenfor eksisterende konsesjoner utover dette. Senere år har uttakskostnaden for laks og ørret steget. Dyrere fôr, som i stor grad skyldes en svekket norsk krone, og økte kostnader forbundet med lusebekjempelse har vært de viktigste årsakene til økt uttakskost. I 2017 har konsernets biologiske produksjon hatt en positiv utvikling, men de lange ledetidene i produksjon av laks og ørret gjør at det tar tid før dette vises i uttakskostnader.

Ledetidene i produksjon av laks og ørret er svært lange, så uttakskostnaden i 2017 er høyere enn i 2016, men i løpet av året har trenden snudd. For 2018 forventes per i dag lavere uttakskostnader enn i 2017. Som følge av bedret biologisk produksjon i Norge steg også utbudet av laks fra Norge i andre halvår i 2017. Dette gav press på spotprisene i andre halvår, fra et svært høyt nivå i første halvår. For konsernet var prisoppnåelsen på laks og ørret samlet opp med 9 % sammenlignet med 2016.

Summen av disse faktorene knyttet til volum, pris og kostnader er en omsetningsøkning i havbruksvirksomheten fra 8 338 millioner kroner i 2016 til 9 385 millioner kroner i 2017. I samme periode økte driftsresultatet fra 2 419 millioner kroner i 2016 til 2 942 millioner kroner i 2017. Driftsresultatet per produsert kilo økte fra 16,1 kroner i 2016 til 18,6 kroner i 2017.

 

Region Nord

Lerøy Aurora AS er bærebjelken i produksjonsregion Nord. Lerøy Aurora er en helintegrert produsent av atlantisk laks. Selskapet høstet i 2017 39 200 tonn atlantisk laks, en økning fra 30 000 tonn i 2016.

I 2016 satte Lerøy Aurora ut stor smolt på over 200 gram for første gang, et utsett som var mulig takket være betydelige investeringer i smoltanlegget i Laksefjord. Utbyggingen har gitt Lerøy Aurora tilgang på flere og større smolt av høy kvalitet, og har dermed både økt produksjonen og bidratt til kortere produksjonstid i sjø.

Med bakgrunn i de gode erfaringene vedtok konsernet i 2017 å starte videre utbygging av smoltanlegget i Laksefjord, noe som ytterligere vil øke kapasiteten av stor smolt i Lerøy Aurora. Lerøy Aurora har også et av Norges mest moderne prosesseringsanlegg for laks på Skjervøy. I tillegg til at anlegget på Skjervøy slakter egen fisk, er det også en betydelig tilbyder av slakteritjenester til andre leverandører. I 2015 ble det investert i en helautomatisert filetlinje på Skjervøy, noe som har økt anleggets filetkapasitet betydelig. Lerøy Aurora hadde en marginal økning i uttakskost for høstet laks i 2017 sammenlignet med 2016, men er fortsatt på et industriledende nivå. Per i dag forventes et tilsvarende uttakskostnivå i 2018.

I sum oppnådde Region Nord en driftsmargin per produsert kilo på 26,1 kroner i 2017, som er en økning fra 24,2 kr i 2016. Konsernet er fornøyd med utviklingen i Lerøy Aurora også i 2017, og den vedtatte investeringen i mer postsmoltkapasitet vil legge til rette for at Lerøy Aurora skal vokse innenfor sin region i årene som kommer. For 2018 forventes per i dag et høstet volum i Lerøy Aurora på 38 000 GWT. 

Region Midt

Lerøy Midt er en stor produsent av laks i Midt-Norge og har en betydelig videreforedlingskapasitet.

Mens 2015 og 2016 var utfordrende år for Lerøy Midt, med høy andel av fisk høstet på lavere snittvekt enn planlagt, har utviklingen i 2017 vært svært positiv. I 2017 høstet Lerøy Midt 64 500 tonn atlantisk laks, som var en betydelig økning fra 52 200 tonn laks i 2016. Konsernet er godt fornøyd med utviklingen gjennom året og forventer videre vekst i høstet volum i 2018. For året 2018 forventes per i dag et høstet volum på 68 000 GWT.

Uttakskostnaden i Lerøy Midt var marginalt høyere i 2017 enn i 2016, men trenden er betydelig ned mot slutten av året, og per i dag forventes betydelig lavere uttakskostnader i 2018 sammenlignet med 2017. For året 2017 oppnådde Lerøy Midt en driftsmargin per produsert kilo på 17,7 kroner, en økning fra 14, 3 kroner i 2016.

Gjennom 2017 har byggingen av konsernets nye foredlingsanlegg for laks på Hitra pågått for fullt. Anlegget skal stå ferdig i andre kvartal i 2018 og vil representere verdens mest moderne og effektive slakteri og foredlingsenhet for laks. 

Region Vest

Region Vest består i all hovedsak av selskapene Lerøy Vest AS, som er 100 % eid av Lerøy Seafood Group, og Sjøtroll Havbruk AS, der Lerøy Seafood Group ASA eier 50,71 % av aksjene. Selskapene drives som ett og har felles ledelse. Lerøy Sjøtroll hadde i 2017 en produksjon på 54 000 tonn laks og ørret, som er en reduksjon fra 68 000 GWT i 2017. Av produksjonen i 2017 bestod om lag 23 000 GWT av ørret. Konsernet er ikke fornøyd med utviklingen i Lerøy Sjøtroll i 2017, og høsten 2017 oppstod en akutt situasjon på noen enkeltlokaliteter med generasjonen av laks fra høsten 2016. Denne situasjonen påvirket høstet volum og uttakskostnad negativt, og uttakskostnaden i 2017 var betydelig høyere enn i 2016. I sum var driftsmarginen per kilo for 2017 på NOK 14,4, som er en økning fra NOK 14,0 i 2016. Konsernet er ikke tilfreds med uttakskostnad og produsert volum i Lerøy Sjøtroll, og en rekke tiltak er iverksatt senere år. Det tiltaket konsernet har mest tro på, er byggingen av et av verdens største RAS post-smoltanlegg på Fitjar. Det er planlagt innlegg av egg her i andre kvartal 2018, med første utsett av smolt i 2019. Basert på egen erfaring har konsernet betydelige forventninger til denne investeringen, herunder at den har potensial for betydelig reduksjon i uttakskost og økt produksjonsvolum i regionen. For 2017 ventes Lerøy Sjøtroll å høste 63 000 GWT, av disse om lag 25 000 GWT ørret. Videre har konsernet en forventning, per i dag, om lavere uttakskost.

Villfangst og hvitfisk

Den 2. juni 2016 inngikk Lerøy Seafood Group avtaler som ved gjennomføring ville gjøre konsernet til majoritetseier i både Havfisk ASA og Norway Seafoods AS. Den 31. august 2016 ble kjøpene gjennomført, og etter dette hadde Lerøy en eierandel på 67 % av aksjene i Havfisk og 74 % av aksjene i Norway Seafoods ASA. Den 16. september 2016 fremsatte Lerøy pliktig tilbud om å kjøpe alle aksjer i Havfisk ASA og frivillig tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Norway Seafoods AS, og den 20. oktober 2016 meldte konsernet at det ved utløpet av det pliktige tilbudet på Havfisk hadde mottatt aksepter som ville gi Lerøy et totalt eierskap i Havfisk på 96 %. Den 27. oktober 2016 valgte Lerøy å benytte seg av allmennaksjelovens mulighet til tvungen utløsning av minoritetsposter og ble eier av 100 % av aksjene i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS.

Dette representerer i sum det største oppkjøp i konsernets historie, og som følge av transaksjonene ble Havfisk ASA og Norway Seafoods AS konsolidert i Lerøys regnskap fra 1. september 2016. Virksomhetene hadde i 2017 et positivt bidrag på 386 millioner kroner.

Havfisk ASA sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk, og Havfisk eide ved utgangen av regnskapsåret 100 % av aksjene i Nordland Havfiske AS, 60 % av aksjene i Hammerfest Industrifiske AS og 97,62 % av aksjene i Finnmark Havfiske AS. Havfisk har hatt ni trålere i drift i 2017 med tilhørende 29,6 kvoteenheter for torsk/hyse.

Havfisk inngikk i februar 2016 en avtale med Vard om bygging av et nytt fartøy til erstatning for «Stamsund». Kontraktsverdien er på 325 millioner kroner. Havtråleren er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. Den ble levert i januar 2018, og per i dag har konsernet ti trålere i drift. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62. breddegrad. Dette tilsvarer over 30 % av de tildelte kvotene for trålerflåten. Havfisk eier flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter. Gjennom Havfisks trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

Norway Seafoods består av til sammen åtte foredlingsanlegg i Nord-Norge. Av anleggene er fem anlegg leid av Havfisk AS. I Norge produserer Norway Seafoods hovedsakelig fersk og frossen filet, loins, porsjoner og halestykker av torsk, sei og hyse. I tillegg produseres det noe saltfisk samt produkter av kongekrabbe og snøkrabbe. Norway Seafoods er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge.

Med virkning fra 1. januar 2017 inngikk Lerøy Seafood AS en avtale om virksomhetsoverdragelse av salgs-, markeds-, logistikk- og kredittfunksjonene i Norway Seafoods. Avtalen innebar at om lag 20 ansatte ved selskapets kontorer i Oslo og Ålesund ble tilbudt arbeid i Lerøy Seafood AS i Bergen, og at ferdigvarelageret i Norway Seafoods ble overtatt av Lerøy Seafood. Ytterligere ble det inngått en avtale om salg av Norway Seafoods' danske virksomhet til Seafood International A/S, som er et dansk sjømatkonsern.

Virksomheten ble solgt 9. januar 2017. Seafood International A/S har siden skiftet navn til Seafood Danmark A/S, og konsernet er eier av 1/3 av aksjene i selskapet. I første kvartal 2017 ble også Norway Seafoods Group AS og Norway Seafoods AS fusjonert, med Norway Seafoods AS som det overtakende selskapet. Norway Seafoods AS skiftet navn til Lerøy Norway Seafoods, og gjennom 2017 var det betydelige endringer i ledelsesstrukturen, hvor leder i Havfisk nå også er leder i Lerøy Norway Seafoods.

Konsernet har redusert kostnadene betydelig og startet arbeidet med å ta ut synergier i Lerøy Norway Seafoods. Samtidig er dette arbeidet i startfasen, og mye er ugjort. Industriell bearbeiding av hvitfisk i Norge er krevende, men konsernet mener det er mulig, og at løsningen ligger i bedret markedsarbeid og mer effektiv drift. Arbeidet vil ta tid, men konsernet er overbevist om at det vil gi gevinster.

Bearbeiding, Salg og Distribusjon (VAP, S&D)

Helt sentralt i Lerøy Seafood Groups vekststrategi er å tilby nye produkter til nye markeder. For å kunne gjøre dette må man kjenne, og være nær, kunden og markedet. Lerøy Seafood Group har en lang og stolt historie innen salg, distribusjon og videreforedling av sjømat.

Konsernet selger i dag sjømat i mer enn 70 markeder over hele verden og har et omfattende kundenettverk i de fleste av disse markedene. Dette gir konsernet en unik kunnskap om trender i markedet, og samtidig gir den store kundeporteføljen en betydelig risikospredning. Samtidig er det en tydelig konsumenttrend fra helfisk til mer bearbeidete produkter.

De siste årene har konsernet foretatt betydelige investeringer i såkalte fish-cuts. Dette er fabrikker i sluttmarkedet med en forholdsvis enkel bearbeiding, men store volumer, der nærhet til sluttkunden er sentralt. Fish-cuts muliggjør på mange måter en revolusjon innen distribusjon av fersk fisk. Nye og enkle forbrukerrettede forpakninger samt korte og effektive logistikk-kjeder gjør det mulig for mange flere butikker å selge fersk fisk. Videre har konsernet utviklet seg betydelig videre innen «ready-meals» segmentet i 2016 og 2017 og ser svært interessante muligheter her. Disse investeringene gjør at skillelinjer mellom hva som tidligere var videreforedling, og salg og distribusjon, viskes ut.

Aktivitene innen Salg og Distribusjon innebærer i større og større grad også videreforedling, og dette er årsaken til at konsernet har slått sammen rapporteringsenhetene Videreforedling (VAP) og Salg og Distribusjon (S&D) til ett segment fra 1.1.2017. I 2017 hadde segmentet Salg og Distribusjon en omsetning på 17,6 milliarder NOK – en økning fra 16,0 milliarder i 2016. Driftsmarginen i 2017 var på 2,5 %, som er på linje med 2016. Driftsresultatet i segmentet økte fra 399 millioner kroner i 2016 til 435 millioner kroner i 2017.

Lerøy Fossen AS driver i dag utelukkende med videreforedling av laks og ørret gjennom Norges største røkeri på Osterøy utenfor Bergen. Selskapet har en sterk lokal forankring og har fokus på kvalitet. Bedriftens produkter selges over hele verden og passer svært godt inn i Lerøy Seafood Groups markedsstrategi, som innebærer stadig mer videreforedling.

Lerøy Smøgen Seafood AB er et svensk sjømatselskap som er involvert i produksjon av ulike typer røkte sjømatprodukter samt produksjon og distribusjon av sjømatsalater og lakeprodukter basert på skalldyr. Selskapets produkter markedsføres i en rekke land. Lerøy Smøgen Seafood AB er en viktig inkubator for nye produkter i Lerøy Seafood Group ASA.

Rode Beheer B.V. (Rode) er en av de ledende produsentene av videreforedlet sjømat i Nederland og har en bred portefølje av røkte, marinerte, ferskpakkede og frosne produkter. Rode er svært godt posisjonert for å tilby sjømat av høy kvalitet i markeder som Benelux, Tyskland og Frankrike. I 2016 ble Lerøy Seafood Group eier av 100 % av aksjene i Rode, og i 2017 har selskapet ferdigstilt en svært moderne enhet for salg, distribusjon og foredling i Nederland. Denne forventes å gi betydelige bidrag i årene som kommer.

Bulandet Fiskeindustri AS er en moderne norsk videreforedlingsbedrift av hvitfisk for det norske dagligvaremarkedet. Fabrikken ligger på Bulandet i Sogn og Fjordane. Det viktigste råstoffgrunnlaget er sei, torsk, brosme og lange. Selskapets produkter er viktige for å komplettere konsernets produktsortiment.

Lerøy Seafood AS er målt i omsetning det største selskapet i konsernet, og navet i konsernets salgs- og logistikkvirksomhet. Selskapet skiftet navn fra Hallvard Lerøy AS til Lerøy Seafood AS i starten av 2017. Med bakgrunn i Lerøy Seafood AS’ sentrale posisjon i verdikjeden er utvikling og vedlikehold av samspillet med samarbeidspartnere et prioritert område.

Konsernets globale salgsnettverk består av Lerøy Seafood AS’ salgskontorer i en rekke land samt etablerte søsterselskaper i Sverige, Finland, Frankrike, Nederland, Spania, Portugal og Tyrkia. Lerøy Seafood AS har salgskontorer i Kina, Japan, Frankrike og USA. Sammen med søsterselskapene dekker salgskontorene dermed ulike deler av konsernets internasjonale markeder. Konsernets tilstedeværelse i sentrale markeder gir muligheter for tettere oppfølging av nøkkelkunder samt utvikling av nye kunderelasjoner.

Konsernet vil arbeide for tilstedeværelse i enda flere markeder fremover. I tillegg til internasjonalt salgs- og markedsarbeid driver konsernet også med nasjonal distribusjon av fersk fisk til det norske markedet gjennom Lerøy Sjømathuset for dagligvare og Lerøy Sjømatgruppen for storkjøkken, hvor konsernets norske grossistselskaper deltar sammen med andre eksterne selskaper. Virksomheten baserer seg på regional forankring og kompetanse i den regionen som kunden opererer i. Samtidig tilbyr nettverket de storskalafordelene som er knyttet til riksdekkende markedsarbeid og distribusjon av sjømat.

Lerøy Sverige AB er holdingselskapet for de tre svenske selskapene Lerøy Allt i Fisk AB, Lerøy Stockholm AB og Lerøy Nordhav AB. Lerøy Allt i Fisk AB holder til i Göteborg og er et fullsortiments sjømatselskap med en spesielt sterk posisjon i det svenske catering- og storhusholdningsmarkedet. Lerøy Stockholm AB holder til i Stockholm og er en av Stockholms største sjømatdistributører med særlig god kompetanse innen dagligvarehandel. Salgs- og distribusjonsvirksomheten i Frankrike er sentral og består i dag av SAS Lerøy Seafood France, som i tillegg til to «fish-cuts» har salgskontor i Boulogne i Frankrike. I 2014 startet konsernet opp salgs- og distribusjonsvirksomhet i Spania gjennom etableringen av Lerøy Processing Spain. Selskapet er i rivende utvikling. I tillegg til en moderne fabrikk i utkanten av Madrid er det i 2017 åpnet to nye fabrikker for ready-meals. Utviklingen i Spania er svært spennende, og konsernet har stor tro på at det er godt posisjonert for videre positiv utvikling. Aktiviteten i Portugal drives gjennom selskapet Lerøy Portugal Lda. Selskapet har hatt en god posisjon på den iberiske halvøy, som er et stort og viktig marked for norsk sjømat. Selskapet arbeider målrettet for å styrke sin posisjon som distributør av fersk sjømat i Portugal.

Lerøy Finland OY ble en del av Lerøy Seafood Group i 2011. Lerøy Finland OY holder til i Åbo/ Turku i Finland og har en sterk posisjon innen salg og distribusjon av sjømat i sitt hjemmemarked.

Konsernets aktivitet i Tyrkia drives gjennom selskapet Leroy Turkey. Selskapet har i nært samarbeid med Lerøy Seafood AS utviklet det tyrkiske markedet for atlantisk laks. Lerøy Seafood Group økte i 2015 sin eierandel i selskapet fra 50 % til 100 %.

Tilknyttet virksomhet

Lerøy Seafood Group ASA har eierandeler i flere tilknyttede selskaper. De største er Norskott Havbruk AS, Seafood Danmark A/S og Seistar Holding AS. Norskott Havbruk AS er eid 50 % av henholdsvis Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA.

Norskott Havbruk ble etablert i 2001 med det formål å kjøpe firmaet som i dag har navnet Scottish Sea Farms Ltd. (SSF). SSF er det nest største havbruksselskapet i Skottland. Selskapet høstet 31 000 tonn laks i 2017. SSF produserer smolt, hovedsakelig for å dekke eget behov. Selskapet driver to moderne landanlegg for prosessering av laks, henholdsvis i Skottland og på Shetland. Selskapet arbeider kontinuerlig for å befeste sin stilling som den ledende og mest kostnadseffektive produsenten av atlantisk laks av høy kvalitet innenfor EU. Selskapet er allerede godt posisjonert i flere markedssegmenter med fokus på høy kvalitet, blant annet gjennom det anerkjente merket Label Rouge.

I 2018 forventer selskapet å høste 26 000 tonn laks. SSF har et betydelig potensial for organisk vekst i årene som kommer, og har planer som innebærer at årlig høstet volum skal være mellom 35 og 40 tusen tonn fra eksisterende lisenser. For å sikre dette investerer selskapet for tiden betydelig i smoltproduksjon.

I 2015 kjøpte konsernet en 50 % eierandel i brønnbåtrederiet Seistar Holding AS. Seistar Holding AS er leverandør av brønnbåttjenester til Region Vest. Selskapet fikk levert en ny, stor brønnbåt i 2016, en båt som blir viktig for konsernets havbruksvirksomhet i Hordaland. Konsernet har i lengre tid jobbet med selskapet Brdr. Schlie i Danmark. I 2013 inngikk partene et samarbeid og etablerte selskapet Lerøy Schlie A/S, som de hver eier 50 % av. I starten av 2017 solgte Lerøy sine aksjer i Lerøy Schlie A/S og Norway Seafoods Groups aktivitet i Danmark til Seafood International A/S. Seafood International A/S skiftet siden navn til Seafood Danmark A/S, der Lerøy eier 1/3 av aksjene. Norway Seafoods Groups aktivitet i Danmark har senere år vært svært utfordrende, men utviklingen i selskapene i Danmark i 2017 har vært god.

 

 

Lokal forankring, globalt perspektiv

Hver eneste dag bidrar våre mer enn 4 000 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 70 ulike land.

 

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier ti trålere og får jevnlig leveranse fra mer enn 600 kystfartøy. Daglig leverer disse hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord­Norge, Midt­Norge og på Vestlandet til lokaliteter for videre bearbeiding.

Samtidig som vi har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har vi produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800­-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over hele kloden.