Tilbake
Positiv utvikling og stort potensial
Konsernlederen har ordet
2017 går inn i historien som det beste året noen gang i Lerøy. Omsetningen økte fra 17,3 milliarder kroner i 2016 til 18,6 milliarder kroner i 2017. Videre har vi hatt rekordhøyt volum, og driftsresultatet har økt fra 2,8 milliarder kroner i 2016 til 3,7 milliarder kroner i 2017. Igjen har vi tatt et steg på veien mot vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.
Konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Kolbjørn Beltestad.

Selskapet har de siste 25 år hatt en kontinuerlig positiv utvikling, og har et fantastisk utgangspunkt for videre utvikling. Lerøy fremstår i dag som et unikt sjømatkonsern med en helintegrert verdikjede innen laks, ørret og hvitfisk. Få selskaper kan vise til det samme.

Økt etterspørsel
Vi ser en sterk økning i etterspørselen etter sjømat over hele verden. Dette har bidratt til høye priser på både laks og hvitfisk, noe som har vært en medvirkende årsak til det gode resultatet. Vi har stor tro på at denne utviklingen vil fortsette også de neste årene.

Å ha god markedsadgang er helt avgjørende for et selskap som Lerøy, som selger sjømat til mer enn 70 ulike land over hele verden. Et eksempel på dette er Kina. Høsten 2010 ble Norge utestengt fra direkte eksport til Kina, og situasjonen har vært helt fastlåst frem til slutten av 2017. Takket være et godt og målrettet arbeid fra norske myndigheter ser vi nå at Kina begynner å åpne seg igjen. Dette arbeidet kan ha stor betydning for etterspørselen etter laks fra Kina de kommende årene. Vi er fortsatt utestengt fra Russland, som er et av de markedene med størst potensial for laks og ørret. Vi får håpe og tro at også dette markedet etter hvert åpner opp for direkte import av norsk laks og ørret.

2017 var et fantastisk år, og vi kan bli enda bedre – det vi gjorde bra i går, må vi gjøre enda bedre i dag.
Henning Kolbjørn Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group

Utvikling og forbedring
2017 var et fantastisk år, men vi kan bli enda bedre! Vi driver med utvikling i et evighetsperspektiv og jobber med et målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom hele verdikjeden. En av våre viktigste oppgaver fremover er å få alle våre ansatte til å ha fokus på dette. Det vi gjorde i går må vi gjøre enda bedre i dag!

Vi ser at ting endrer seg stadig raskere. Dette betyr at vi i større grad må tenke nytt og jobbe enda mer målrettet med innovasjon og nytenkning i hele selskapet. Digitalisering og teknologiutvikling som sikrer maksimal produksjonseffektivitet og sanntidsbasert datagrunnlag for å utvikle enda bedre styringsverktøy, gir oss i dag nye muligheter for å drive mer effektivt og fremtidsrettet i alle ledd i verdikjeden. Endring og forbedringsarbeid krever store investeringer.

Lerøy Seafood Group investerer årlig betydelige beløp i alle ledd av verdikjeden, 2017 var intet unntak.

Investering i hvitfisk
I 2016 overtok Lerøy Seafood Group aksjene i Havfisk og Norway Seafoods (nå Lerøy Norway Seafood). Havfisk er Norges største trålselskap, med ti trålere. I 2017 ble selskapets nyeste tråler Nortind bygget. Denne ble satt i drift i januar 2018. Vi har store forventninger til at den nye tråleren vil bidra til enda større fangsteffektivitet og bedret produktkvalitet.

Lerøy Norway Seafoods driver mottak og bearbeiding av hvitfisk fra trål og kystfiske i Nord-Norge. Selskapet har over mange år vært underinvestert, og det har vært et sterkt behov for å investere med tanke på bedring i effektivitet og kvalitet i anleggene. I 2017 ble det gjort store investeringer i flere av fabrikkene. Lerøy vil gjøre betydelige investeringer også i fremtiden, men det forutsetter at myndighetene legger til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår.

Bygger nye, fremtidsrettede industrianlegg
Høsten 2017 startet vi byggingen av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg for stor smolt på Kjærelva i Fitjar kommune. Her vil vi kunne produsere smolt av høy kvalitet, opptil 500 gram, som vil korte inn tiden i åpen sjø. Første innlegg av rogn vil være våren 2018, og første utsett i sjø planlegges i 2019. Dette anlegget vil bidra til betydelige kvalitetsforbedringer på smolten, bedre fiskehelse, bedret produksjon i sjø og fremtidig vekst i volum i Hordaland. I 2016 besluttet vi å investere i fremtidens industrianlegg med stor kapasitet på slakting og filetering av laks på Hitra i Lerøy Midt. I utviklingen av dette anlegget har vi hatt fokus på ny teknologi, automatisering, kapasitet, effektivitet, mattrygghet, miljø og kvalitet. Byggingen har gått som planlagt, og anlegget vil være klart for produksjon i mai 2018.

Stor aktivitet i utlandet
Lerøy har stor aktivitet med flere fabrikker i Nederland. I april startet byggingen av Lerøy Seafood Center Urk. Dette er en fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og mattrygghet med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter. Dette vil være den mest moderne fabrikken i Europa med de fremste innovative teknologiske løsningene og vil være et verktøy i arbeidet med å ta opp konkurransen med lavkostnadsproduksjon i Øst-Europa og Asia. Anlegget vil også ha en betydelig kapasitet på frys som vil kunne fungere som sentralt fryselager for våre andre virksomheter i Europa og for videre distribusjon til Asia og USA.

 

Vårt mål er at forbrukerne skal velge våre sjømatprodukter i stedet for andre proteiner.
Henning Kolbjørn Beltestad

Forbruker i fokus
Lerøy Seafood Group har i mange år vært et av de ledende selskapene på konsept- og produktutvikling. Vårt mål er at forbrukerne skal velge våre sjømatprodukter istedenfor andre proteiner. Vi har blant annet vært med på å drive utviklingen av «ready meals» og sushi i Europa. Vi har i dag produksjon i Norge, Finland, Frankrike og Spania, og jobber med å videreutvikle dette også inn i nye markeder. Det største Europa-markedet for oss i dag er Spania, hvor vi har fabrikk i Madrid. Vi har nettopp åpnet en ny fabrikk i Barcelona, og vi har akkurat ferdigstilt en ny fabrikk i Valencia. «Ready meals» er produkter med kort holdbarhet og som krever lokal nærhet til marked og produksjon. I tillegg er det avgjørende med tett samarbeid med kunde der kvalitet, innovasjon og produktutvikling står meget sentralt. Det skal bli utrolig spennende å følge utviklingen i dette markedet fremover.

Jeg ser med stor iver frem til å fortsette med å videreutvikle Lerøy Seafood Group i godt samarbeid med ansatte og strategiske alliansepartnere i utviklingen av en enda mer fremtidsrettet, effektiv, konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede som skal skape merverdi for alle involverte samarbeidspartnere og ikke minst forbrukeren som siste og viktigste ledd. Uten dem ville vi ikke kunne holde på med det vi gjør.

Tusen takk til alle for et fantastisk samarbeid i 2017!