Tilbake
Om konsernet
Lerøy på alle kjøkken
Visjon og verdier
Lerøy Seafood Group er opptatt av at ressursene i havet forvaltes på en forsvarlig måte slik at næringen kan vokse og levere sjømat av høy kvalitet til kommende generasjoner også i fremtiden.
Fra hav og fjord til bord
Verdikjeden
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks, ørret, hvitfisk og skalldyr. Det betyr at vi i tillegg til å drive fangst og havbruk pakker og foredler fisk ved fabrikkene våre, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 70 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter, og virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

Konsernet rapporterer i tre segmenter:

 • Havbruk
 • Villfangst
 • Value added products (VAP), Salg og Distribusjon

Havbruk

I segmentet Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk samt slakting og en økende andel produksjon av bearbeidede produkter. Konsernets selskaper i dette segmentet, Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.

Villfangst

Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Havfisk har i dag ti trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik. I tillegg har Lerøy også anlegg på Bulandet og på Sommarøy.

VAP, Salg og Distribusjon

Innen Salg og Distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden. Segmentet VAP driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Nederland og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Prioriterte oppgaver
Lerøy Seafood Group har en visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet vil derfor fortsatt måtte ha et spesielt fokus på følgende områder:

Allianser
Verdier skapes av foretak i verdikjeder som danner nettverk. Foretak i nettverk har gode muligheter til å fokusere på egen kjernevirksomhet samt dra nytte av stordriftsfordeler og redusert risiko. Vi må stadig forbedre konsernets kjernevirksomhet, blant annet ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden. Dette vil over tid sikre produktbredde, markedstilpassede, kostnadseffektive løsninger og dermed lønnsomhet.

Markedsorientering
Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede løsninger og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.

Miljø og kvalitet
Vi skal fokusere på gode kvalitets- og miljøholdninger hos ledelse og ansatte. I tillegg skal vi videreutvikle prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden fra avl til smolt, matfisk, slakting, foredling, salg og distribusjon.

Risikostyring
Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.

Kunnskap
Vi skal prioritere videreutvikling av kompetanse, herunder endringsvilje i alle ledd og på alle nivåer. Lønnsom vekst krever god kompetanse på ledelse, bedret drift, utvikling av insentivsystemer, økonomisk styring, utnyttelse av ny teknologi, produkt- og markedskunnskap samt systematisk markedsføring. Strategisk forretningsutvikling Konsernet har gjennom flere år gjort betydelige oppkjøp.

Strategisk forretningsutvikling
er avgjørende også i den videre utviklingen av konsernet. Ovennevnte områder skal sikre best mulig utnyttelse av konsernets ressurser og optimal verdiskaping for selskapets aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere.

Nøkkeltall Samfunnsansvar
Etikk og Samfunnsansvar
Hovedaktiviteten til Lerøy er i Norge, men vi handler med store deler av verden. Derfor vil vi sikre at alle våre aktiviteter er i tråd med vårt verdisett.

Lerøy Seafood Group er et konsern med aktiviteter og interessenter over hele verden. For å sikre alle aktiviteter som foregår, har vi utarbeidet et verdisett som skal følge oss og våre samarbeidspartnere i vårt daglige virke. Våre etiske retningslinjer er styrebehandlet og implementert i alle selskaper i konsernet. Praktisering av de etiske retningslinjene er et selskapsansvar, men det påhviler også den enkelte arbeidstaker et selvstendig ansvar ved utføring av ulike arbeidsoppgaver. Selskapets ledelse er ansvarlig for å påse at de etiske retningslinjene blir fulgt og etterlevd.

Regelverket inneholder blant annet:

 • Etiske krav til leverandører og underleverandører
 • Krav til regulering av arbeidsforhold for arbeidstakere
 • Rettigheter for ansatte hos oss, hos våre leverandører og hos våre underleverandører
 • HMS-forhold
 • Tvangsarbeid/diskriminering 
 • Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljø 
 • Korrupsjon 
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Etiske rammer for de ansatte som representerer selskapet utad

Lerøy Seafood Group har et internasjonalt arbeidsmiljø. Flere av våre ansatte kommer fra andre land, og ved flere av våre selskaper er mange nasjonaliteter representert i arbeidsstyrken. Noen av våre selskaper ligger nær lokale flyktningmottak, og ansettelse i våre selskaper bidrar til god integrering i lokalsamfunnet. Mange av dem som bor på slike mottak, arbeider i kortere eller lengre perioder ved våre anlegg. Slik bidrar de til verdiskaping og får verdifull erfaring fra norsk arbeidsliv. Selskapene i Lerøy Seafood Group har et nært samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Dette tar utgangspunkt i et nært samarbeid mellom lokale tillitsvalgte og den lokale ledelsen i hvert enkelt selskap. Samarbeidet videreføres på sentralt nivå, der ledelsen og et arbeidsutvalg som representerer de fleste fagorganiserte, utveksler informasjon og diskuterer felles utfordringer og muligheter både jevnlig og ved behov. Ved behov gjennomføres det dessuten formelle drøftelser og forhandlinger. Lerøy Seafood Group rapporterer også i henhold til GRI, Global Reporting Initiative, se www.leroyseafood. no Bærekraftsrapport. Konsernet gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse hvor ulike interne og eksterne interessenter ble intervjuet. Denne konkluderte med at vår bærekraftsrapportering bør fokusere på fem hovedområder: produkt, ansatte, miljø, samfunn og verdikjede.

Ringvirkninger - støtte til samfunn lokalt

Sjømatnæringen, som i århundrer har vært, er fortsatt, og vil også i framtiden være svært viktig for Norge. Kysten og våre kystsamfunn hadde ikke vært det samme uten fiskeri- og havbruksnæringen, men det mange ikke er klar over, er den viktige rollen denne næringen har også for andre kommuner i Norge. For hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen skapes det samtidig 1,1 årsverk i andre næringer rundt om i Norge. Samfunn som før var truet av fraflytting, ser nå med optimistiske øyne på fremtiden. Det er behov for ny arbeidskraft, ikke bare i fiskeri- og havbruksnæringen, men også i lokale og nasjonale næringer som leverer produkter til vår næring. Flere kommuner er avhengige av aktiviteten og arbeidsplassene som fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til å opprettholde. Det søkes etter lærere, og personell til å drifte barnehager. Det bygges nye veier, og det utvikles ny teknologi for å nevne noe.

Lerøy Seafood Group er sterkt engasjert i lokalmiljøet i de områdene hvor vi driver virksomhet, og ønsker å bidra med inntekter gjennom kjøp av varer, utstyr og tjenester lokalt så langt dette er mulig. De totale innkjøpene av varer, utstyr og tjenester fra Lerøy Seafood Groups selskaper i Norge var på 12,5 milliarder kroner i 2017, og tallene viser at vi gjorde innkjøp fra mer enn 287 ulike kommuner i Norge. Lerøy Seafood Group drev i 2017 virksomhet i nærmere 60 kommuner i Norge. Våre ansatte bidro med 460 millioner kroner i skatt til 257 ulike kommuner. Basert på vår virksomhet de åtte siste årene har Lerøy Seafood Group som konsern bidratt med mer enn 3 milliarder kroner i skatt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde en rekke lokalsamfunn og arbeidsplasser rundt om i Norge.

Målt i verdiskapning per årsverk, bidrar de enkelte delnæringer i 2014 som følger*:

 • Fiske og fangst 1 082 millioner kroner per årsverk
 • Havbruk 2 663 millioner kroner per årsverk
 •  Fiskeforedling 1 103 millioner kroner per årsverk 

2017

 • Omsetning: 18 623 515 (1000 NOK)
 • Resultat før skatt: 2 093 467 (1000 NOK)
 • Innkjøp eks egne selskaper i Norge: 12,5 milliarder
 • Innkjøp i Norge fra 5 246 ulike leverandører
 • Innkjøp fra leverandører i Norge i 287 ulike kommuner
 • Skatt fra de ansatte i Norge: 460 millioner kroner
 • Skatt fra konsernet: 819,9 millioner kroner
 • Skatt til 257 ulike kommuner i Norge
 • 4 298 antall årsverk i Norge
 • Gir 5 157 antall årsverk i næringslivet ellersNorge
 • 1 280 millioner kroner fra konsernet og de ansatte i Norge i skatter og avgifter
 • 1 215 sykehjemsplasser eller 7 186 kommunale barnehagerplasser 

Lerøy Seafood Group har som selskap valgt å støtte ulike aktiviteter for barn og unge lokalt. Kosthold, helse og sunn mat er viktige felles verdier i dette samarbeidet og viktige innsatsfaktorer om en vil prestere godt. Det er derfor gledelig å se at barn og unge koser seg med sunn sjømat i ulike sammenhenger.

FNs bærekraftsmål

FN-landene har vedtatt 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmål ser på miljøet, økonomien og samfunnsutviklingen i en sammenheng.

.

 • Ekstrem fattigdom må utryddes
 • Sosiale ulikheter bør utjevnes
 • Klimaendringene må bremses

Alle de 193 FN- landene har deltatt i utformingen av bærekraftmålene. I Lerøy har vi valgt og jobbe mot noen av de 17 målområdene. De utvalgte målområdene er de mest relevante for våre prosesser, men vi har også andre mål som tangerer under andre målområder. Det settes interne mål for disse områdene i våre underliggende selskap.

Våre merkevarer
Lerøy har flere kjente merkevarer i sitt sortiment og en rekke ulike produkter basert både på hvit og rød fisk. Merkevarene våre finnes både i inn- og utland, og vi jobber hele tiden for å utvikle og optimalisere våre produkter, for å møte de krav som settes i markedet for smakfull sjømat.
Lerøy var først ute med...

Charterfly fullastet med laks til Japan

Visste du at det ikke ble brukt laks i det japanske sushi-kjøkkenet før på midten 1980-tallet? I 1995 dro Lerøys første av til sammen tusen charterfly til Japan fullastet med norsk laks, som i dag er blant verdens mest ettertraktede råvarer. I 2017 sendte Lerøy 9000 tonn fersk laks og laksefilet og 1 250 tonn fersk ørret til Japan. For hver hundrede laks som kommer til landet, er 25 fra Lerøy. Også i Norge og ellers i Europa er sushi "hot". Hvert år produserer Lerøy mer enn 40 000 000 sushibiter.

Distribusjon av fersk sjømat i Norge

I 2006 ble Lerøy valgt som hovedleverandør av fersk sjømat til NorgesGruppen. Resultatet førte til et fruktbart samarbeid, og med et fokus på kontroll, kvalitet og effektiv distribusjon kunne Lerøy levere ferskere fisk av høyere kvalitet til norske dagligvarekunder. Som del av samarbeidet ble regionale grossister samlet i et nettverk kalt Sjømatgruppen. Disse utgjør en landsdekkende leverandør for de store kundegruppene, som hotell, kantine og offentlig sektor, men også til små og store fiskedisker i matvarebutikker fra nord til sør. Slik jobbes det kontinuerlig for å gi tilgang til et bredt spekter av sjømat til alle, og fisk av ypperste kvalitet både til restauranter og den lille lokalbutikken.

Helintegrert leverandør av rød– og hvit fisk

Med oppkjøpet av Norway Seafoods og Havfisk ble Lerøy i 2016 en helintegrert leverandør av rød- og hvitfisk. Havfisk er Norges største trålrederi med ti fartøy, og fisker i hovedsak torsk, hyse og sei. Lerøy Norway Seafoods har over 130 års erfaring og får fisken sin fra 1 700 lokale fiskere. Det de leverer, tilsvarer 200 millioner årlige fiskemåltid. Lerøy Seafood Group er dermed ikke lenger bare verdens nest største produsent av ørret og laks, men et sjømatkonsern. Det betyr også en større kontroll på hele verdikjeden fra hav til fat. Dette gir selskapet en ny og unik posisjon, ikke bare i Norge, men på verdensbasis.

Ikke bruk av kitinhemmere

Kitinhemmere er i en årrekke blitt brukt i medikamentell behandling av merdene. Middelet er godkjent av norske myndigheter og brukes fortsatt i næringen, men Fiskeridirektoratet har innført begrensninger på bruken, på grunn av mistanke om at noen kombinasjoner av kitinhemmere kan skade enkelte arter under skallskiftet. Det er så langt ikke dokumentert om bruken er skadelig, men Lerøy Seafood Group har valgt å følge føre-var-prinsippet og har derfor kuttet ut bruken av disse midlene.

Tining ved bruk av radiobølger

På Lerøys filetfabrikk i Stamsund i Lofoten gjøres det testkjøring av en teknologisk nyvinning når det gjelder filetproduksjon. Tenk deg en mikrobølgeovn lik den mange av oss har hjemme, hvor du på kort tid kan tine eller varme mat fra frossen til spiseklar tilstand. I Stamsund tas nå radiobølger i bruk for å tine fisk før produksjon. Radiobølgene er lengre, det vil si mindre intense enn mikrobølger, og kan utnyttes til å tine hodekappet og sløyd fisk i 48 kilos blokker fra bunnfrossen tilstand til to–tre minusgrader i løpet av en drøy halvannen time. Dette er trolig første gang dette gjøres på blokker av fisk. «Alle» vet at Lofoten er torskens vugge, og det er hit torsken trekker årvisst om vinteren for å sikre neste generasjon. Dette foregår i perioden februar–april, og i disse månedene foregår et intenst sesongfiske. En fabrikk må dog ha råstoff hele året. Ved å fryse fisken bare timer etter fangst holdes den helt fersk, og med moderne tineteknologi kan altså Stamsund produsere med ferskt råstoff hele året.

ASC­ sertifiserte havbruksanlegg

Lerøy Seafood Group har deltatt i utviklingen av ASC-standarden siden 2004 og var det første selskapet i verden som oppnådde "chain of custody" for sine salgs-, distribusjons- og bearbeidingsprosesser, som også omfatter røyking. Lerøy leverer nå ASC-sertifisert laks fra Norge hver eneste uke året rundt. ASC-sertifisering inngår i forretningsutviklingen til Lerøy, og antall sertifiserte anlegg øker stadig. ASCs laksestandard er den strengeste standarden for ansvarlig havbruk, og krever mer innsyn enn noen gang før. Sertifiseringen foregår via en prosess som omfatter en uavhengig tredjepart, og har en rekke standardkrav på blant annet fôr og sporing.

Pakking av fersk fisk i aluminiumsformer i Norge

I 2007 skulle det bli enda enklere å lage middag da ferske fiskefileter for første gang her til lands ble levert i aluminiumsformer som kunne settes rett i ovnen. Produktet ble naturlig nok kalt «Rett i Ovnen» og skulle revolusjonere laksemiddagen. Suksessen ble så stor at Lerøy Seafood fortsatt leverer blant annet sine fineste lakse–, torske– og steinbitfileter i disse resirkulerbare formene. Det som én gang startet som en god idé, er blitt standard forpakning for ferske fileter solgt i Norge i dag. I 2017 utviklet Lerøy kampanjen «Til Låns» i samarbeid med Norsk Gjenvinning, som kunne fortelle forbrukerne at formen kan resirkuleres nærmest til evig tid dersom den leveres til returpunktet for metall og glass. Hvis alle aluminiumsformer Lerøy bruker i sin årlige produksjon, gjenvinnes, tilsvarer dette 6 000 sykler og et mindre miljøfotavtrykk.

Flere arter på ett og samme sted

I 2014 ble Ocean Forest opprettet som et samarbeid med miljøstiftelsen Bellona. Her dyrkes tare og blåskjell som skal fange opp fosfor, nitrogen og CO2 fra fisk som svømmer i havbruksanlegg. IMTA står for Integrated Multi Tropic Aquacultur, som i praksis betyr å ha flere arter i kultur i samme området. I Ocean Forest dyrkes makroalger samlokalisert med lakseproduksjon, og Lerøy var blant de aller første selskapene i Norge som gjorde dette.

4 suksesshistorier
Norsk sjømat er trygt og godt, og gjør inntrykk over hele verden – fra en liten provins i Nederland til pulserende Japan.
Storsatsing på et lite sted
Rode Vis fra Urk i Nederland, et dattersel­skap av den norske Lerøy­gruppen, vil i 2018 åpne sin femte prosesseringsenhet, Lerøy Seafood Center. Med mattrygghet og bæ­rekraft som solide bærebjelker er selskapet klar for fremtiden.

Den nye fasiliteten, som også er lokalisert på Urk, gir 11 000 m2 ekstra produksjonsplass og vil bidra til å doble den årlige produksjonen fra 15 000 tonn til 30 000 tonn per år. Her vil det i større grad tas i bruk ny teknologi, som vil bidra til at en del av produksjonen vil automatiseres. 

– Fokuset på matvaretrygghet blir nå enda større, og vi tar med dette et stort steg som kan sikre suk­ sessen vi har hatt i selskapet, sier administrerende direktør, Tjeerd Hoekstra. 

«Født med fiskeskjell på kroppen» 

Med mindre du er lokalkjent i Nederland, har du kanskje ikke hørt om Urk. Den tidligere øyen er også en kommune i den nederlandske provinsen Flevoland, og ble innlemmet i fastlandet da området rundt øyen ble tørrlagt. Her bor i overkant av 20 000 innbyggere, og det er lange fiske­ og sjømatstradisjoner fra flere hundre år tilbake. De lokale sier selv at dette er et sted hvor man nærmest er «født med fiskeskjell på kroppen». 

Importerer norsk laks 

På slutten av 80­tallet var dette et sted hvor det var naturlig å starte virksomhet med foredling av fisk. Her ble det importert norsk laks fra leverandører som Lerøy, som ble behandlet, røkt og distribuert ut av landet. Resultatet var delikate «high­end» produkter, og selskapet opplevde jevn vekst med en betydelig økonomisk økning i årene 2000 til 2010. I 2012 ble Rode kjøpt opp av Lerøy Seafoods Group – et naturlig steg for begge selskapene. 

– Det var et enkelt og logisk valg for oss. En partner som produserer råmateriale, gir oss blant annet sikkerhet og kontinuitet når det gjelder blant annet pris og produkter av høyeste kvalitet, sier Hoekstra. 

Aurora Salmon foretrukket i japanske sushi-kjøkken
Et unikt marked krever et unikt produkt. Slik ble Aurora Salmon konseptet skapt for Japan.

I over ti år har det blitt produsert et helt eget produkt for det japanske sushi­ og sashimi­markedet i Japan. Vi snakker om Aurora Salmon, en spesiallaks produsert etter egne spesifikasjoner i samarbeid med langsiktige partnere i Japan. Laksen kommer kun fra Lerøy Aurora sine lokaliteter i Troms. 

Vokser opp i nordlys og midnattssol 

Aurora Salmon vokser opp i klart arktisk vann under sterkt varierende årstider med mørketid, nordlys og midnattssol, og ble nøye utvalgt av japanske sjømateksperter på besøk i Norge. De ville finne verdens beste laks. 

Etter innhøsting fraktes laksen med Finnair i Helsinki på raskest mulig måte til Tokyo, Osaka og Nagoya i Japan – og bruker kun 36 timer fra den norske kysten til japanske matfat. 

Perfekt til sushi 

Etterspørselen er stor, og volumet har økt jevnlig siden lanseringen. I dag er det slik at for hver hundrede laks som kommer til sushiens hjemland, er 25 fra Lerøy, og 16 av disse er Aurora Salmon. 

Produktet er populært blant landets mest anerkjente sushikokker og er kjent som en råvare i ypperste klasse. 

Integrert parasittkontroll
Lerøy har i 2017 ikke brukt antibiotika i produksjonen av laks og ørret og omfanget av medikamentell behandling er fortsatt svært lavt.

Det har Lerøy oppnådd gjennom implementering av konseptet "integrert parasittkontroll". Det benyttes en rekke ulike tiltak i rotasjon for at lakselusen ikke skal få tid til å tilpasse seg. Tiltakene består av blant annet overvåking, aksjonsgrenser, strukturelle–, mekaniske– og biologiske tiltak, samt behandlingstiltak. 

Biologiske tiltak som funker 

– Lakselusen har et evolusjonært fortrinn på grunn av sin korte livssyklus – dette gjør den svært tilpas­ ningsdyktig. Vårt svar på denne utfordringen er rotasjon av ulike kontrolltiltak, sier Bjarne Reinert, fiskehelsesjef ved Lerøy Seafood Group. Han forklarer det slik: 

– Ensidig bruk av enkeltmetoder gjør at parasitten kan utvikle resistens; dette er en kjent problemstilling innenfor parasittkontroll. Resultatet er at enkelt metoder, mister sin effekt over tid. Økt kapasitet av medikamentfrie tiltak samt økt effekt av det som kalles biologiske tiltak, som rensefisk kan være et eksempel på, er noen av årsakene til reduksjonen i bruk av legemidler de siste årene. 

– Vi har tro og tillit til at lakselus best kontrolleres ved bruk av en rekke ulike kontrolltiltak. Effektive og trygge virkemidler vil spille en rolle også i en fremtidig strategi, men vi er opptatt av at bruken skal være forsvarlig med hensyn til matvaretrygghet, fiskevelferd, miljø, resistens og økonomi, sier Reinert. 

Sysselsetter folk i hele landet
Slik bidrar Lerøy Seafood Group som samfunnsbygger.

Norge er verdens nest største sjømateksportør etter Kina, og Lerøy Seafood Group er sjømatkonsernet som også er nest størst på lakse­ og ørretproduksjon. Fra vårt relativt lille, langstrakte land sendes Lerøys produkter til 80 ulike land i hele verden – det utgjør 5 millioner sjømatmåltid hver dag. 

Samtidig blir store mengder varer, utstyr og tjenester kjøpt lokalt så langt det lar seg gjøre. Bare i 2015 utgjorde slike innkjøp i Norge nesten 12 milliarder kroner, fordelt på 5 269 virksomheter i 28 kommuner. 

Ringvirkninger ut over næringen 

Et stort selskap betyr også mange ansatte – nærmere bestemt 4 000 ansatte fordelt på virksomhet i nær 60 kommuner. For hvert årsverk i fisker­ og havbruksnæringen skapes 1,1 årsverk i en annen næring. Dette kan være arbeidsplasser innen transport, bygg og anlegg, lokale håndverksbedrifter og forskning. 

En halv milliard skattekroner 

I 2016 bidro Lerøys ansatte med nesten en halv milliard kroner i skatt til kommuner og stat, og konsernet betalte sammenlagt godt over en halv milliard kroner i skatt og arbeidsgiveravgift. 

Dette var også året hvor Lerøy Seafood Groups kjøpte opp Havfisk ASA og Norway Seafood Groups AS, og dermed utvidet selskapet også innen hvitfisk og kan kalle seg et helintegrert selskap med kontroll over hele verdikjeden.