Tilbake
Mattrygghet
Serverer trygg mat fra havet
Hele tiden jobber vi aktivt for å kvalitetssikre produktene som går ut i butikk, og sørger for at forbrukerne kan spore middagsmaten sin.
Som helintegrert sjømatleverandør har Lerøy muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre alle sine produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan selskapet oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter nettopp gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan Lerøy oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

Sporing
Lerøy har sporing på alle sine produkter slik at du kan følge fiskens reise helt fra båt og merd frem til du står med produktet i hånden i butikk. Vi ønsker å gi forbrukerne best mulig informasjon og ha full åpenhet rundt vår produksjon av laks, og som del av dette har vi sammen med NorgesGruppen lansert nettsiden gladlaks.no. Her kan du enkelt spore nettopp din fiskemiddag og se hvor laksen kommer fra, samtidig som du kan lære mer om vårt sortiment.

En miljøvennlig og lønnsom drift som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

Lerøys hovedmålsetting i forbindelse med miljø og bærekraft

Fiskefôr
Vi stiller krav til våre leverandører av fiskefôr for å sikre at råvarene som benyttes i fôret, er sporbare og blir forvaltet på en god måte etter fastsatte kvoter. Det betyr at ingrediensene i fôret skal være fisket eller høstet på en etisk forsvarlig måte, innenfor lovlige rammer basert på bærekraft. De marine råvarene skal være sertifisert etter IFFO-standarden (International Fishmeal and Fishoil Organisation) eller MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council), og sertifiseringsordningen skal inneholde retningslinjer som ivaretar krav om bærekraft også overfor små pelagiske fiskerier. Bruk av avskjær skal prioriteres så langt det er mulig.

Dessuten skal ikke palmeolje benyttes i fiskefôret vårt, og om det brukes råvarer basert på soya, skal disse være sporbare samt sertifisert av RTRS (Roundtable for Responsible Soy) eller tilsvarende.

Mattrygghet
Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp et kvalitetssystem som inneholder rutiner og prosedyrer som skal sikre oss trygge og gode produkter av ypperste kvalitet. Lerøy stiller høye krav, gjennomfører jevnlige analyser og har mellom 250 og 300 revisjoner hvert år.

Som del av vår matvaresikkerhet utføres det årlig ulike beredskaps- og tilbakekallingstester. I Lerøy-gruppen finnes også mange ulike sertifiseringer, som ISO 14001, Global Gap, ASC, MSC, Krav/ Debio og BRC.

Havbruk i fremtiden
På grunn av befolkningsvekst må også produksjonen av mat øke i fremtiden.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) anslår at vi vil være rundt 9 milliarder mennesker på kloden i 2050. Dette medfører et behov for en økning i matvareproduksjonen på rundt 30 prosent. Sammenlignet med andre animalske proteiner krever fisk lite fôr for å vokse ett kilo, produksjonen krever lite areal, og fisk er tilpasningsdyktig. Økt sjømatproduksjon er derfor særlig aktuelt for å kunne mette verdens befolkning også i fremtiden.

FAKTA
CO2 fotavtrykk i mat - mengde drivhusgasser i fersk mat (kg CO2-EQ/kg)

  • Storfe 26,61 kg
    Husdyr som storfe og lam, gir de mest utslippsintensive matvarene vi bruker på grunn av metangassen de produserer.
  • Egg 5,77 kg
  • Fisk (snitt alle arter) 3,49 kg
  • Frukt og grønnsaker (oppvarmet drivhus) 2,13 kg