Tilbake
Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Da startet fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen med salg av levende fisk på fisketorget i Bergen.

Fisken hadde Lerøen fisket selv eller kjøpt av fiskerkollegaer. Han slepte fisken i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til torget i Bergen. En rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømforhold. 

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg gradvis til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Selskapet investerte etter hvert i anlegg for mottak av pelagisk fisk, mottak av hvitfisk og havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 1990-tallet gjorde at selskapet etterhvert måtte avvikle mottaks aktivitetene og selge daværende eierinteresser innenfor havbruk for å sikre hovedaktiviteten, nemlig grossist- og  eksportvirksomheten. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner.  

 

Endret strategi

Vekstmulighetene innenfor havbruk, sammenholdt med økte kundekrav, gjorde at konsernets forretningsidé og strategi måtte endres radikalt. Den nye strategien ville kreve betydelig med kapital. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, herunder ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen. Starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruk, kom i 1999. Da ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i UK.

 

Kapitaltilgang og kompetanse

I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag. 

I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Dette var lite forenlig med de krav som stilles til aktører i havbruksnæringen.  Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da det i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde navnet Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i år 2014. Forannevnte selskaper samt en del mindre oppkjøp er sammen med dyktig lokal ledelse utviklet gjennom organisk vekst til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. 

Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet Bearbeiding. I tillegg til å skape større produktbredde og tilgang til nye markeder, gir investering i videreforedling større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret.

På 60-tallet ble fisken fraktet i trekasser nedover langs norskekysten med Hurtigruten. De 51 kilo tunge kassene ble kjørt inn på «isa-skuret» på Skolten i Bergen, og iset på nytt, før fisken seilte videre ut i Europa. Både Oddmund Skotnes og Hermann Hansen jobbet hos Lerøy.

Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen).

I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde. I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen).  Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømat selskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. Tidlig i 2018 åpnet Lerøy Seafood Center Urk i Nederland. En fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og matvaretrygghet, med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter. Dette er en av Europas mest moderne fabrikker, med de fremste innovative teknologiske løsningene. Dessverre blir det stadig dårligere rammevilkår for industriutvikling i Norge. Dette har medført økende utflytting av produksjonen fra Norge til lavkostland. 

Lerøy Seafood Group har til tross for dette investert betydelige beløp i Norge, senest gjennom utbygging og dobling av kapasiteten ved anlegget på Osterøy utenfor Bergen i 2014. 

 

Når nye markeder

Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsning i segmentet Salg og Distribusjon. Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk-kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa hvor Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready meals» og sushi. I tillegg til fabrikken selskapet har i Madrid, ble det ferdigstilt ny fabrikk i Barcelona i 2017. I februar 2018 ble fabrikken i Valencia ferdig og senere på året åpnet ny fabrikk i Alicante. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 70 markeder over hele verden. 

Havtråleren Nordtind ble overtatt fra verftet i januar 2018. Havfisk AS, som har fangst av hvitfisk som sitt primære forretningsområde, har nå ti trålere i drift. Sammen med Lerøy Norway Seafoods AS utgjør disse to virksomhetene segmentet Villfangst
Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen det meste av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Siden utviklingen av virksomhetene i de to segmentene Bearbeiding og Salg og Distribusjon har vist en større og større grad av overlapping, har de blitt rapportert som ett segment siden 2017.

 

Innovatør innen sjømat

Helt siden starten har konsernet vært en pionerbedrift innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal, sjømatnæring. Søkelyset har primært vært rettet mot utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet. 

Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, startet konsernet en ny og spennende reise. 2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. I 2017 ble hvitfisk integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Dette arbeidet er ytterligere forsterket gjennom 2018. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen det meste av av sjømatprodukter fra hav til konsument. 

Sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2019 i en unik posisjon og godt posisjonert for videre vekst og utvikling. 

Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2018
 • Hekktråleren Nordtind overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
 • Produksjon startet på ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Valencia, Barcelona og Alicante
 • Ombygging i Stamsund for økt produksjon av spiseklare produkter
2017
 • Kjærelva, Fitjar (Havbruk): Byggestart nytt produksjonsanlegg
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Barcelona og Valencia (Bearbeiding, salg og distribusjon)
 • Rode (Bearbeiding, salg og distribusjon): Byggestart nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
2016
 • Kapitaltilførsel
 • Kjøp av 100% av aksjene i Havfisk ASA (trålrederi) og Norway Seafoods Group AS (foredling, salg og distribusjon av hvitfisk)
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av de resterende 49,9 % av aksjene
2015
 • Seistar Holding AS (brønnbåtrederi): Kjøp av 50 % av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia (fish-cut): Eierandelen økes fra 50 % til 100 % (tidl. Alfarm Alarko Lerøy)
 • Norsk Oppdrettsservice AS (rensefisk): Eierandelen økes fra 34 % til 51 %
 • Senja Akvakultursenter AS (rensefisk): Kjøp av 100 % av aksjene
2014
 • Villa Organic AS (Havbruk): Fisjoneres, og Lerøy Aurora får åtte nye matfiskkonsesjoner
 • Fish-cut-satsing: Investeringer i nye fabrikker i Norge, Frankrike, Spania og Danmark
 • Villa Organic AS (Havbruk): Oppkjøp av 49,4 % av aksjene
2012
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp til 50,1 % eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet 
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS (Havbruk): Oppkjøp av 50,71 % av aksjene
2009
 • Austevoll Seafood ASA reduserer sin eierandel  i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood ASA øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
 • Lerøy Fossen AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investeringer som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Bulandet Fiskeindustri AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Konsern forhold etableres gjennom kjøp av over 50 % av aksjene
 • Lerøy Alfheim (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering innenfor grossist- og distribusjonsvirksomhet i Norge
 • Laksefjord AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Lerøy Aurora AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS): Partnerskap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
2002
 • Lerøy Smøgen (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i røkerivirksomhet i Sverige
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i  distribusjonsselskaper i Sverige
 • Scottish Sea Farms Ltd: Investering etablert gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks 
Lerøy på alle kjøkken
Visjon og verdier
Lerøy Seafood Group er opptatt av at ressursene i havet forvaltes på en forsvarlig måte slik at næringen kan vokse og levere sjømat av høy kvalitet til kommende generasjoner også i fremtiden.
Fra hav og fjord til bord
Verdikjeden
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks og ørret, fangst og prosessering hvitfisk og skalldyr. Det innebærer at Lerøy i tillegg til å drive fiskeri og havbruk pakker og foredler fisk ved fabrikkene, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 70 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter, og virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

 

Konsernet rapporterer i tre segmenter:

 • Havbruk
 • Villfangst
 • Bearbeiding, Salg og Distribusjon

 

Havbruk

I segmentet Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk samt slakting og en økende andel produksjon av bearbeidede produkter. Konsernets selskaper i dette segmentet, Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.

 

Villfangst

Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Havfisk har i dag ni trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik. I tillegg har Lerøy også anlegg på Sommarøy.

 

Bearbeiding, Salg og Distribusjon

Innen Bearbeiding, Salg og Distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden.

Segmentet Bearbeiding driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Nederland og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Prioriterte oppgaver
Lerøy Seafood Group har en visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet vil derfor fortsatt måtte ha et spesielt fokus på følgende områder:

Allianser

Verdier skapes av foretak i verdikjeder som danner nettverk. Foretak i nettverk har gode muligheter til å fokusere på egen kjernevirksomhet samt dra nytte av stordriftsfordeler og redusert risiko. Vi må stadig forbedre konsernets kjernevirksomhet, blant annet ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden. Dette vil over tid sikre produktbredde, markedstilpassede, kostnadseffektive løsninger og dermed lønnsomhet.

 

Markedsorientering

Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede løsninger og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.

 

Miljø og kvalitet

Vi skal fokusere på gode kvalitets- og miljøholdninger hos ledelse og ansatte. I tillegg skal vi videreutvikle prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden innen fiskeri og havbruk fra avl til smolt, matfisk og slakting, samt foredling, salg og distribusjon.

 

Risikostyring

Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.

 

Kunnskap

Vi skal prioritere videreutvikling av kompetanse, herunder endringsvilje i alle ledd og på alle nivåer. Lønnsom vekst krever god kompetanse på ledelse, bedret drift, utvikling av insentivsystemer, økonomisk styring, utnyttelse av ny teknologi, produkt- og markedskunnskap samt systematisk markedsføring. Strategisk forretningsutvikling Konsernet har gjennom flere år gjort betydelige oppkjøp.

 

Strategisk forretningsutvikling

Konsernet har gjnenom flere år gjort betydelige oppkjøp. Strategisk forretningsutvikling er avgjørende også i den videre utviklingen av konsernet. 

Ovennevnte områder skal sikre best mulig utnyttelse av konsernets ressurser og optimal verdiskaping for selskapets aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere.

Nøkkeltall Samfunnsansvar
Samfunnsmessige ringvirkninger
Etikk og samfunnsansvar
Hovedaktiviteten til Lerøy er i Norge, men vi handler med store deler av verden. Derfor vil vi sikre at alle våre aktiviteter er i tråd med vårt verdisett.

Lerøy Seafood Group er et konsern med aktiviteter og interessenter over hele verden. For å sikre alle aktiviteter som foregår, har vi utarbeidet et verdisett som skal følge oss og våre samarbeidspartnere i vårt daglige virke. Våre etiske retningslinjer er styrebehandlet og implementert i alle selskaper i konsernet. Praktisering av de etiske retningslinjene er et selskapsansvar, men det påhviler også den enkelte arbeidstaker et selvstendig ansvar ved utføring av ulike arbeidsoppgaver. Selskapets ledelse er ansvarlig for å påse at de etiske retningslinjene blir fulgt og etterlevd.

 

Regelverket inneholder blant annet:

 • Etiske krav til leverandører og underleverandører
 • Krav til regulering av arbeidsforhold for arbeidstakere
 • Rettigheter for ansatte hos oss, hos våre leverandører og hos våre underleverandører
 • HMS-forhold
 • Tvangsarbeid/diskriminering 
 • Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljø 
 • Korrupsjon 
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Etiske rammer for de ansatte som representerer selskapet utad

Lerøy Seafood Group har et internasjonalt arbeidsmiljø. Flere av våre ansatte kommer fra andre land, og ved flere av våre selskaper er mange nasjonaliteter representert i arbeidsstyrken. Noen av våre selskaper ligger nær lokale flyktningmottak, og ansettelse i våre selskaper bidrar til god integrering i lokalsamfunnet. Mange av dem som bor på slike mottak, arbeider i kortere eller lengre perioder ved våre anlegg. Slik bidrar de til verdiskaping og får verdifull erfaring fra norsk arbeidsliv.

Selskapene i Lerøy Seafood Group har et nært samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Dette tar utgangspunkt i et nært samarbeid mellom lokale tillitsvalgte og den lokale ledelsen i hvert enkelt selskap. Samarbeidet videreføres på sentralt nivå, der ledelsen og et arbeidsutvalg som representerer de fleste fagorganiserte, utveksler informasjon og diskuterer felles utfordringer og muligheter både jevnlig og ved behov. Ved behov gjennomføres det dessuten formelle drøftelser og forhandlinger. Lerøy Seafood Group rapporterer også i henhold til GRI, Global Reporting Initiative, se www.leroyseafood.com Bærekraftsrapport. Konsernet gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse hvor ulike interne og eksterne interessenter ble intervjuet. Denne konkluderte med at vår bærekraftsrapportering bør fokusere på fem hovedområder: produkt, ansatte, miljø, samfunn og verdikjede.

Ringvirkninger – støtte til samfunn lokalt

Sjømatnæringen, som i århundrer har vært, er fortsatt, og vil også i framtiden være svært viktig for Norge. Kysten og våre kystsamfunn hadde ikke vært det samme uten fiskeri- og havbruksnæringen, men det mange ikke er klar over, er den viktige rollen denne næringen har også for andre kommuner i Norge. For hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen skapes det samtidig 1,1 årsverk i andre næringer rundt om i Norge. Samfunn som før var truet av fraflytting, ser nå med optimistiske øyne på

fremtiden. Det er behov for ny arbeidskraft, ikke bare i fiskeri- og havbruksnæringen, men også i lokale og nasjonale næringer som leverer produkter til vår næring. Flere kommuner er avhengige av aktiviteten og arbeidsplassene som fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til å opprettholde. Det søkes etter lærere, og personell til å drifte barnehager. Det bygges nye veier, og det utvikles ny teknologi for å nevne noe.

Lerøy Seafood Group er sterkt engasjert i lokalmiljøet i de områdene hvor vi driver virksomhet, og ønsker å bidra med inntekter gjennom kjøp av varer, utstyr og tjenester lokalt så langt dette er mulig. De totale innkjøpene av varer, utstyr og tjenester fra Lerøy Seafood Groups selskaper i Norge var på 16,9 milliarder kroner i 2018, og tallene viser at vi gjorde innkjøp fra mer enn 300 ulike kommuner i Norge. Lerøy Seafood Group drev i 2018 virksomhet i nærmere 60 kommuner i Norge og våre ansatte bidro med 525 millioner kroner i skatt. Basert på vår virksomhet de ni siste årene har Lerøy Seafood Group som konsern bidratt med mer enn 4 milliarder kroner i skatt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde en rekke lokalsamfunn og arbeidsplasser rundt om i Norge.

 

Målt i verdiskapning per årsverk bidrar de enkelte delnæringer i 2014 som følger*:

— Fiske og fangst 1 082 millioner kroner per årsverk

— Havbruk 2 663 millioner kroner per årsverk

— Fiskeforedling 1 103 millioner kroner per årsverk Overført til Lerøy Seafood Group i Norge vil dette gi følgende verdiskapning:

2018

 • Omsetning: 19 837 637 (1000 NOK)
 • Resultat før skatt: 4 448 961 (1000 NOK)
 • Innkjøp eks egne selskaper i Norge: 16,9 milliarder
 • Innkjøp inkl egne selskaper i Norge: 28,1 milliarder
 • Innkjøp i Norge fra 5 948 ulike leverandører
 • Innkjøp fra leverandører i Norge i 306 ulike kommuner
 • Skatt fra de ansatte i Norge: mer en 525 millioner kroner
 • Skatt fra konsernet: 839,5 millioner kroner
 • 4 589 antall årsverk i Norge
 • Gir 5 507 antall årsverk i næringslivet ellers
 • 1 340 millioner kroner fra konsernet og de ansatte i Norge i skatter og avgifter
 • 1 295 sykehjemsplasser eller 7 661 kommunale barnehagerplasser 

Lerøy Seafood Group har som selskap valgt å støtte ulike aktiviteter for barn og unge lokalt. Kosthold, helse og sunn mat er viktige felles verdier i dette samarbeidet og viktige innsatsfaktorer om en vil prestere godt. Det er derfor gledelig å se at barn og unge koser seg med sunn sjømat i ulike sammenhenger.

FNs bærekraftsmål

FN-landene har vedtatt 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmål ser på miljøet, økonomien og samfunnsutviklingen i en sammenheng.

 • Ekstrem fattigdom må utryddes
 • Sosiale ulikheter bør utjevnes
 • Klimaendringene må bremses

Alle de 193 FN- landene har deltatt i utformingen av bærekraftmålene. I Lerøy har vi valgt og jobbe mot noen av de 17 målområdene. De utvalgte målområdene er de mest relevante for våre prosesser, men vi har også andre mål som tangerer under andre målområder. Det settes interne mål for disse områdene i våre underliggende selskap.

Våre merkevarer
Lerøy har flere kjente merkevarer i sitt sortiment og en rekke ulike produkter basert både på hvit og rød fisk. Merkevarene våre finnes både i inn- og utland, og vi jobber hele tiden for å utvikle og optimalisere våre produkter, for å møte de krav som settes i markedet for smakfull sjømat.
4 suksesshistorier
Norsk sjømat er trygt og godt, og gjør inntrykk over hele verden – fra en liten provins i Nederland til pulserende Japan.
Gjør norsk laks tilgjengelig for alle i Spania
2014 ble starten på nok et sjømateventyr da Lerøy ble leverandør til dagligvarekjeden Mercadona – en gigant i Spania med over 1600 supermarkeder.

Det hele startet opp ved salgs- og distribusjonsvirksomhet gjennom etablering av Lerøy Processing Spain, et selskap i rivende utvikling og som de siste årene har åpnet totalt fire fabrikker i landet. Fersk sjømat har kort holdbarhet, derfor var det viktig å ha prosessanlegg innenfor flere av Mercadona sine logistikkområder.

Vil ha fersk fisk i alle butikker

Etter suksess med salg i Madrid, fulgte fabrikk i Barcelona. Deretter Valencia, før det siste anlegget ble åpnet i Alicante i 2018. I dag har Lerøy over 250 ansatte i Spania og leverer daglig sjømat til nesten 1000 butikker.

Norsk laks er populært også i sør. Mercadona står for en markedsandel på laks på 35-40 prosent i Spania. Målet er å kunne levere til hver eneste Mercadona-butikk i landet og dermed gjøre sushi, laks og andre sjømatprodukter i verdensklasse tilgjengelig for enda flere.

Lokalprodusert mat fra Bulandet
Kortreist mat fra hav til fat.

Det sies at Nidarosdomen ble bygget på penger av tørrfisk. Det er i hvert fall trygt å si at Bergen som handelsby og er tuftet på fisk og at fiske alltid har vært viktig for Norge.

Slik er det også i dag, og på Bulandet helt vest i Sogn og Fjordane er fiskefabrikken Bulandet Fiskeindustri svært viktig, særlig for de 237 innbyggerne.

Fabrikken har ligget her siden 1972 og ble opprinnelig brukt som et silde- og taremottak. I dag huser lokalene ett av landets moderne anlegg for foredling av fisk.

Norsk mat fra Norge

Fabrikken spesialiserer seg på panering av fisk og sikrer topp kvalitet i alle ledd. Her brukes kun de beste filetene, og smaken på paneringen er utviklet av folk med høy kunnskap og mange års erfaring. I tillegg produseres en rekke andre sjømatprodukter – over 40 varianter totalt – som selges over hele verden.

Det er stor stolthet i å kunne produsere sjømat lokalt. Produkter i norske butikker merket Lerøy og Norway Seafood er i det alt vesentlige foredlet i Norge. Slik blir verdiskapningen i Norge høyere, arbeidsplasser sikres og bidragene til både norsk lokal og nasjonal økonomi blir større.

Resirkulerte merder blir til klær og tepper
Har du noen gang sett en merd og tenkt «Den der vil jeg ta på meg eller innrede stuen min med»? Nå kan det være at du endrer mening!

I bærekraftens tidsalder er gjenbruk stadig viktigere for å etterlate et så lite miljøavtrykk som mulig. Da er det lite som er bedre enn å gi det man ikke lenger bruker til noen som kan skape noe nytt av det, for eksempel gamle oppdrettsnøter.

Nyskapende nylon

Etter bruk leveres oppdrettsnøtene til Nofir, et selskap som samler inn kasserte redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og Europa. I 2017 leverte Lerøy over 635 tonn nøter, mens tallet i 2018 var nesten 292 tonn, som kan gjøres om til «econyl», et nylonprodukt laget av avfall.

Hensikten er at dette materialet skal kunne gjenbrukes og resirkuleres i det uendelige og gi nytt liv til det som i dag regnes som søppel.

Dermed kan den som er opptatt av stil, smart innovasjon og grønn livsstil både kle seg i og innrede med produkter som allerede har en lang historie fra norsk havbruk, lenge før det nåt butikkene som tekstiler eller tepper.

Norsk laks foretrukket i Japan
Visste du at laks ikke ble brukt i det japanske sushi-kjøkkenet før på midten av 1980-tallet? I dag er klassikeren nesten utenkelig uten.

I 1995 dro Lerøys første charterfly fullastet med laks fra Norge til Japan. Senere skulle det fly tusen til. Det tok ikke lang tid før norsk laks fikk status som en av verdens beste råvarer både blant japanere og sushikokker, og etterspørselen gikk gjennom taket. Dette var begynnelsen på det som skulle bli en spesialutviklet laks som skulle være i toppsjiktet når det kom til smak og kvalitet; Aurora Salmon.

1 av 4 laks fra Lerøy

Produktet ble spesialutviklet i samarbeid med langsiktige samarbeidspartnere i Japan, og kommer kun fra Lerøy Aurora sine lokasjoner i Nord-Norge. Laksen vokser opp i et unikt område av verden, i klart arktisk vann, som bader i nordlys og midnattssol. Bare 36 timer etter fangst kan laksen ligge på et matfat i travle Tokyo, Osaka eller Nagoya.

For hver hundrede laks som kommer til sushiens hjemland, er 25 fra Lerøy, og 16 av disse er Aurora Salmon. Merkevaren er populær blant landets mest anerkjente sushikokker og er kjent som en råvare i ypperste klasse.