Tilbake
Samfunnsmessige ringvirkninger
Etikk og samfunnsansvar
Hovedaktiviteten til Lerøy er i Norge, men vi handler med store deler av verden. Derfor vil vi sikre at alle våre aktiviteter er i tråd med vårt verdisett.

Lerøy Seafood Group er et konsern med aktiviteter og interessenter over hele verden. For å sikre alle aktiviteter som foregår, har vi utarbeidet et verdisett som skal følge oss og våre samarbeidspartnere i vårt daglige virke. Våre etiske retningslinjer er styrebehandlet og implementert i alle selskaper i konsernet. Praktisering av de etiske retningslinjene er et selskapsansvar, men det påhviler også den enkelte arbeidstaker et selvstendig ansvar ved utføring av ulike arbeidsoppgaver. Selskapets ledelse er ansvarlig for å påse at de etiske retningslinjene blir fulgt og etterlevd.

 

Regelverket inneholder blant annet:

 • Etiske krav til leverandører og underleverandører
 • Krav til regulering av arbeidsforhold for arbeidstakere
 • Rettigheter for ansatte hos oss, hos våre leverandører og hos våre underleverandører
 • HMS-forhold
 • Tvangsarbeid/diskriminering 
 • Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljø 
 • Korrupsjon 
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Etiske rammer for de ansatte som representerer selskapet utad

Lerøy Seafood Group har et internasjonalt arbeidsmiljø. Flere av våre ansatte kommer fra andre land, og ved flere av våre selskaper er mange nasjonaliteter representert i arbeidsstyrken. Noen av våre selskaper ligger nær lokale flyktningmottak, og ansettelse i våre selskaper bidrar til god integrering i lokalsamfunnet. Mange av dem som bor på slike mottak, arbeider i kortere eller lengre perioder ved våre anlegg. Slik bidrar de til verdiskaping og får verdifull erfaring fra norsk arbeidsliv.

Selskapene i Lerøy Seafood Group har et nært samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Dette tar utgangspunkt i et nært samarbeid mellom lokale tillitsvalgte og den lokale ledelsen i hvert enkelt selskap. Samarbeidet videreføres på sentralt nivå, der ledelsen og et arbeidsutvalg som representerer de fleste fagorganiserte, utveksler informasjon og diskuterer felles utfordringer og muligheter både jevnlig og ved behov. Ved behov gjennomføres det dessuten formelle drøftelser og forhandlinger. Lerøy Seafood Group rapporterer også i henhold til GRI, Global Reporting Initiative, se www.leroyseafood.com Bærekraftsrapport. Konsernet gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse hvor ulike interne og eksterne interessenter ble intervjuet. Denne konkluderte med at vår bærekraftsrapportering bør fokusere på fem hovedområder: produkt, ansatte, miljø, samfunn og verdikjede.

Ringvirkninger – støtte til samfunn lokalt

Sjømatnæringen, som i århundrer har vært, er fortsatt, og vil også i framtiden være svært viktig for Norge. Kysten og våre kystsamfunn hadde ikke vært det samme uten fiskeri- og havbruksnæringen, men det mange ikke er klar over, er den viktige rollen denne næringen har også for andre kommuner i Norge. For hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen skapes det samtidig 1,1 årsverk i andre næringer rundt om i Norge. Samfunn som før var truet av fraflytting, ser nå med optimistiske øyne på

fremtiden. Det er behov for ny arbeidskraft, ikke bare i fiskeri- og havbruksnæringen, men også i lokale og nasjonale næringer som leverer produkter til vår næring. Flere kommuner er avhengige av aktiviteten og arbeidsplassene som fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til å opprettholde. Det søkes etter lærere, og personell til å drifte barnehager. Det bygges nye veier, og det utvikles ny teknologi for å nevne noe.

Lerøy Seafood Group er sterkt engasjert i lokalmiljøet i de områdene hvor vi driver virksomhet, og ønsker å bidra med inntekter gjennom kjøp av varer, utstyr og tjenester lokalt så langt dette er mulig. De totale innkjøpene av varer, utstyr og tjenester fra Lerøy Seafood Groups selskaper i Norge var på 16,9 milliarder kroner i 2018, og tallene viser at vi gjorde innkjøp fra mer enn 300 ulike kommuner i Norge. Lerøy Seafood Group drev i 2018 virksomhet i nærmere 60 kommuner i Norge og våre ansatte bidro med 525 millioner kroner i skatt. Basert på vår virksomhet de ni siste årene har Lerøy Seafood Group som konsern bidratt med mer enn 4 milliarder kroner i skatt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde en rekke lokalsamfunn og arbeidsplasser rundt om i Norge.

 

Målt i verdiskapning per årsverk bidrar de enkelte delnæringer i 2014 som følger*:

— Fiske og fangst 1 082 millioner kroner per årsverk

— Havbruk 2 663 millioner kroner per årsverk

— Fiskeforedling 1 103 millioner kroner per årsverk Overført til Lerøy Seafood Group i Norge vil dette gi følgende verdiskapning:

2018

 • Omsetning: 19 837 637 (1000 NOK)
 • Resultat før skatt: 4 448 961 (1000 NOK)
 • Innkjøp eks egne selskaper i Norge: 16,9 milliarder
 • Innkjøp inkl egne selskaper i Norge: 28,1 milliarder
 • Innkjøp i Norge fra 5 948 ulike leverandører
 • Innkjøp fra leverandører i Norge i 306 ulike kommuner
 • Skatt fra de ansatte i Norge: mer en 525 millioner kroner
 • Skatt fra konsernet: 839,5 millioner kroner
 • 4 589 antall årsverk i Norge
 • Gir 5 507 antall årsverk i næringslivet ellers
 • 1 340 millioner kroner fra konsernet og de ansatte i Norge i skatter og avgifter
 • 1 295 sykehjemsplasser eller 7 661 kommunale barnehagerplasser 

Lerøy Seafood Group har som selskap valgt å støtte ulike aktiviteter for barn og unge lokalt. Kosthold, helse og sunn mat er viktige felles verdier i dette samarbeidet og viktige innsatsfaktorer om en vil prestere godt. Det er derfor gledelig å se at barn og unge koser seg med sunn sjømat i ulike sammenhenger.

FNs bærekraftsmål

FN-landene har vedtatt 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmål ser på miljøet, økonomien og samfunnsutviklingen i en sammenheng.

 • Ekstrem fattigdom må utryddes
 • Sosiale ulikheter bør utjevnes
 • Klimaendringene må bremses

Alle de 193 FN- landene har deltatt i utformingen av bærekraftmålene. I Lerøy har vi valgt og jobbe mot noen av de 17 målområdene. De utvalgte målområdene er de mest relevante for våre prosesser, men vi har også andre mål som tangerer under andre målområder. Det settes interne mål for disse områdene i våre underliggende selskap.