Tilbake
Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Da startet fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen med salg av levende fisk på fisketorget i Bergen.

Fisken hadde Lerøen fisket selv eller kjøpt av fiskerkollegaer. Han slepte fisken i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til torget i Bergen. En rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømforhold. 

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg gradvis til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Selskapet investerte etter hvert i anlegg for mottak av pelagisk fisk, mottak av hvitfisk og havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 1990-tallet gjorde at selskapet etterhvert måtte avvikle mottaks aktivitetene og selge daværende eierinteresser innenfor havbruk for å sikre hovedaktiviteten, nemlig grossist- og  eksportvirksomheten. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner.  

 

Endret strategi

Vekstmulighetene innenfor havbruk, sammenholdt med økte kundekrav, gjorde at konsernets forretningsidé og strategi måtte endres radikalt. Den nye strategien ville kreve betydelig med kapital. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, herunder ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen. Starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruk, kom i 1999. Da ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i UK.

 

Kapitaltilgang og kompetanse

I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag. 

I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Dette var lite forenlig med de krav som stilles til aktører i havbruksnæringen.  Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da det i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde navnet Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i år 2014. Forannevnte selskaper samt en del mindre oppkjøp er sammen med dyktig lokal ledelse utviklet gjennom organisk vekst til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. 

Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet Bearbeiding. I tillegg til å skape større produktbredde og tilgang til nye markeder, gir investering i videreforedling større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret.

På 60-tallet ble fisken fraktet i trekasser nedover langs norskekysten med Hurtigruten. De 51 kilo tunge kassene ble kjørt inn på «isa-skuret» på Skolten i Bergen, og iset på nytt, før fisken seilte videre ut i Europa. Både Oddmund Skotnes og Hermann Hansen jobbet hos Lerøy.

Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen).

I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde. I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen).  Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømat selskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. Tidlig i 2018 åpnet Lerøy Seafood Center Urk i Nederland. En fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og matvaretrygghet, med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter. Dette er en av Europas mest moderne fabrikker, med de fremste innovative teknologiske løsningene. Dessverre blir det stadig dårligere rammevilkår for industriutvikling i Norge. Dette har medført økende utflytting av produksjonen fra Norge til lavkostland. 

Lerøy Seafood Group har til tross for dette investert betydelige beløp i Norge, senest gjennom utbygging og dobling av kapasiteten ved anlegget på Osterøy utenfor Bergen i 2014. 

 

Når nye markeder

Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsning i segmentet Salg og Distribusjon. Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk-kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa hvor Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready meals» og sushi. I tillegg til fabrikken selskapet har i Madrid, ble det ferdigstilt ny fabrikk i Barcelona i 2017. I februar 2018 ble fabrikken i Valencia ferdig og senere på året åpnet ny fabrikk i Alicante. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 70 markeder over hele verden. 

Havtråleren Nordtind ble overtatt fra verftet i januar 2018. Havfisk AS, som har fangst av hvitfisk som sitt primære forretningsområde, har nå ti trålere i drift. Sammen med Lerøy Norway Seafoods AS utgjør disse to virksomhetene segmentet Villfangst
Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen det meste av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Siden utviklingen av virksomhetene i de to segmentene Bearbeiding og Salg og Distribusjon har vist en større og større grad av overlapping, har de blitt rapportert som ett segment siden 2017.

 

Innovatør innen sjømat

Helt siden starten har konsernet vært en pionerbedrift innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal, sjømatnæring. Søkelyset har primært vært rettet mot utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet. 

Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, startet konsernet en ny og spennende reise. 2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. I 2017 ble hvitfisk integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Dette arbeidet er ytterligere forsterket gjennom 2018. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen det meste av av sjømatprodukter fra hav til konsument. 

Sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2019 i en unik posisjon og godt posisjonert for videre vekst og utvikling.