Tilbake
Prioriterte oppgaver
Lerøy Seafood Group har en visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet vil derfor fortsatt måtte ha et spesielt fokus på følgende områder:

Allianser

Verdier skapes av foretak i verdikjeder som danner nettverk. Foretak i nettverk har gode muligheter til å fokusere på egen kjernevirksomhet samt dra nytte av stordriftsfordeler og redusert risiko. Vi må stadig forbedre konsernets kjernevirksomhet, blant annet ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden. Dette vil over tid sikre produktbredde, markedstilpassede, kostnadseffektive løsninger og dermed lønnsomhet.

 

Markedsorientering

Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede løsninger og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.

 

Miljø og kvalitet

Vi skal fokusere på gode kvalitets- og miljøholdninger hos ledelse og ansatte. I tillegg skal vi videreutvikle prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden innen fiskeri og havbruk fra avl til smolt, matfisk og slakting, samt foredling, salg og distribusjon.

 

Risikostyring

Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.

 

Kunnskap

Vi skal prioritere videreutvikling av kompetanse, herunder endringsvilje i alle ledd og på alle nivåer. Lønnsom vekst krever god kompetanse på ledelse, bedret drift, utvikling av insentivsystemer, økonomisk styring, utnyttelse av ny teknologi, produkt- og markedskunnskap samt systematisk markedsføring. Strategisk forretningsutvikling Konsernet har gjennom flere år gjort betydelige oppkjøp.

 

Strategisk forretningsutvikling

Konsernet har gjnenom flere år gjort betydelige oppkjøp. Strategisk forretningsutvikling er avgjørende også i den videre utviklingen av konsernet. 

Ovennevnte områder skal sikre best mulig utnyttelse av konsernets ressurser og optimal verdiskaping for selskapets aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere.