Tilbake

Året som gikk

Solid fundament for fremtiden
For året 2019 oppnådde vi det den høyeste omsetningen noen gang i selskapets historie. For første gang bryter vi 20 milliard grensen og lander på en samlet omsetning på 20,5 milliarder. Vi fortsetter med det den flotte utviklingen som konsernet har hatt de siste 25 årene. Vi er ikke fornøyd med at resultatet før skatt er ned fra 3,7 milliarder i 2018 til 2,7 milliarder i 2019, men vi ser samtidig at de store og omfattende investeringene vi har gjort i hele verdikjeden over lang tid, nå begynner å gi resultater. Vi ser også innsatsen som alle våre medarbeidere legger ned hver eneste dag. Det gir grunn til optimisme. 2019 er historie, nå er det viktig å fokusere på den spennende tiden som ligger foran oss og det vi kan gjøre noe med.
Konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Kolbjørn Beltestad.

God fangst og økende priser

Fiskerisiden hadde et positivt år med god fangst og økende priser på stort sett alle arter. De høye råstoffprisene gjorde det tilsvarende utfordrende for landindustrien på hvitfisk. I havbruk har vi i 2019 hatt flere til dels uforutsette hendelser i alle våre tre regioner, som har påvirket utviklingen negativt både når det gjelder volum og kostnader. For VAP, salg og distribusjon har vi samlet sett hatt en meget positiv utvikling og gjør vårt beste år noen gang. Likevel ser jeg et fortsatt stort uutnyttet potensiale.

Lerøy har gjennom de 20 siste årene investert og utviklet en fantastisk helintegrert verdikjede for sjømat. Det er få selskap i verden som har et slikt utgangspunkt. Fra store strategiske investeringer må vi nå fokusere på å ta ut potensialet av det vi har skapt. Hvordan gjør vi det?

Lerøy har gjennom de 20 siste årene investert og utviklet en fantastisk helintegrert verdikjede for sjømat. Det er få selskap i verden som har et slikt utgangspunkt.
Henning Kolbjørn Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group

Unike muligheter

Konsernet har blitt en global virksomhet med mer enn 60 selskap, 4600 ansatte og mange ulike nasjonaliteter som dekker hele verdikjeden. Vårt mål er å skape «Verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat». For å få det til, så er det helt avgjørende at vi får til en unik samhandling i alle deler av verdikjeden gjennom å ha fokus på «ONE LERØY». 

Det å være et helintegrert selskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden. Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden. Vi må jobbe hardt for å opprettholde den positive utviklingen vi har hatt de siste årene - alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament. «Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» ligger til grunn for alt vi gjør i Lerøy.

 

 

Vi har et sterkt ønske om å bli bedre i Lerøy. Vi har lagt bak oss noen gode år med imponerende resultater, men vi er hele tiden sulten på å bli enda bedre. I 2017 startet vi arbeidet med å utvikle et kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – LERØY WAY. Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat.  Lerøy Way er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap - One Lerøy.

Lerøy Way er utviklet fra egne erfaringer og læringer, kombinert med påviste forbedringsmetoder fra andre store selskaper i verden, som har vært gjennom tilsvarende systematisk forbedringsarbeid for å forstå, kontrollere og forbedre sine prosesser og øke kundeverdien. Samtidig er det viktig at Lerøy Way er vår løsning på våre utfordringer. Lerøy Way er basert på de mest kjente teknikkene - tilpasset våre behov. Dette er en omfattende og langsiktig prosess som kommer til å ha høy prioritet i arbeidet med å skape en enda sterkere vinnerkultur i fremtidens Lerøy.

Vi har et sterkt ønske om å bli bedre i Lerøy. Vi har lagt bak oss noen gode år med imponerende resultater, men vi er hele tiden sulten på å bli enda bedre.
Henning Kolbjørn Beltestad

Skaper sammen

Jeg er veldig stolt av konsernets medarbeidere – mine kolleger – som er vår viktigste ressurs. Hver eneste dag, året rundt, leverer de sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 land. Våre dyktige medarbeidere har kompetanse innen en rekke fagområder langs hele verdikjeden. Vi er og skal være opptatt av å sikre god opplæring og kompetanse i alle ledd med tanke på å sikre våre kunder det de ønsker for fremtiden.

Sammen skal vi skape «verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat»!

Takk for innsatsen i 2019, vi gleder oss til fortsettelsen!

Henning Beltestad

Hovedtall
Hovedtall 2020
Virksomhetsredegjørelse
Lerøy Seafood Group ASA er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Vi har nærmere 5000 ansatte som behandler mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat hvert år gjennom vår verdikjede, tilsvarende rundt 5 millioner måltider hver dag.
Lerøy - et globalt sjømatselskap
Virksomhetsredegjørelse

Våre verdier - åpen, ærlig, ansvarlig og kreativ - representerer selve grunnlaget for alt vi gjør, og vi jobber hardt for å oppnå vår visjon gjennom å utvikle verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

Klikk her for årest digitale løsning for kapittelet Virksomhetsredegjørelsen

Viktige hendelser 2019

 

Flåtefornyelse i Havfisk AS

I april 2018 ble det inngått avtale med Vard om bygging av tråleren «Kongsfjord». Tråleren har samme størrelse som «Nordtind» (80,4 x 16,7 meter), som ble overlevert i 2018, og er i likhet med Nordtind, en kombinasjonstråler (fersk/frys). Kongsfjord ble overlevert i januar 2020 og døpt i Båtsfjord 15. februar.
Tråleren er den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift.
Den har tanker for levendelagring og full utnyttelse av restråstoff til ensilasje.

 

Jøsnøya, Hitra (Havbruk): Offisiell åpning av ny fabrikk

I september 2019 ble konsernets nye foredlingsanlegg for laks på Jøsnøya på Hitra offisielt åpnet med 800 gjester på besøk i løpet av to dager. Produksjonen i fabrikken startet i 2018. Anlegget er en betydelig investering som styrker konsernets satsing på foredlede produkter. Konsernet tror at dette er verdens mest høyteknologiske prosessanlegg for laks.
Anlegget, som kan produsere 70 000 tonn på ett skift pr år, vil øke andelen filet som transporteres ut betraktelig. Dette bidrar vesentlig til ytterligere effektivisering av verdikjeden for laks.

 

Første utsett fra RAS-anlegget i Kjærelva

I mai 2017 startet Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS byggingen av ett av verdens største RAS-anlegg for settefisk ved Kjærelva i Fitjar kommune. Ved ferdigstillelse i 2019 var dette et av de største og mest-produserende settefiskanlegg i verden. Anlegget består av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst.
Produksjonsanlegget er utstyrt med de mest avanserte filtre for vannrensing både inn og ut av avdelingene og gir tilnærmet 0-utslipp av næringssalter. Første rogninnlegg på anlegget ble utført i 2018. Første utsett av fisk fra anlegget ble utført 2019. I løpet av 2020 vil det meste av utsett i Lerøy Sjøtroll være storsmolt på 250-500 gram.

 

Byggestart i Belsvik, utbygging i Laksefjord, åpning i Bjørsvik

Høsten 2019 startet Lerøy Midt AS byggearbeidene for utvidelse av RAS-anlegget i Belsvik i Heim kommune i Trøndelag. Utvidelsen skal resultere i storsmoltproduksjon for Lerøy Midt AS og vil gi en potensielt enda større produksjon enn Kjærelva. Gjennom 2019 pågikk utvidelse av RAS-anlegget i Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark. Dette er forventet ferdigstilt desember 2020, men tidligere utbyggingstrinn vil gi en betydelig andel storsmolt allerede i 2020.

I 2019 kunne Lerøy Sjøtroll åpne et ombygget og langt mer ressurseffektivt settefiskanlegg for ørret i Bjørsvik i Alver kommune i Vestland.

 

Åpning i Stamsund

I mars 2019 startet Lerøy Norway Seafoods produksjon av fiskemat og spiseklare produkter på anlegget i Stamsund i Vestvågøy kommune. Industriell bearbeiding av hvitfisk i Norge er krevende, men konsernet mener det er mulig, og at løsningen ligger i bedret markedsarbeid og mer effektiv drift. Det er krevende arbeid, men konsernet er overbevist om at det vil gi gevinster.