Tilbake

Om konsernet

Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Da startet fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen med salg av levende fisk på fisketorget i Bergen.

Fisken hadde Lerøen fisket selv eller kjøpt av fiskerkollegaer. Han slepte fisken i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til torget i Bergen. En rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømforhold.

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg gradvis til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS.
Selskapet investerte etterhvert i anlegg for mottak av pelagisk fisk, mottak av hvit- fisk og havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 1990-tallet gjorde at selskapet etterhvert måtte avvikle mottaksaktivitetene og selge daværende eier- interesser innenfor havbruk for å sikre hoved- aktiviteten, nemlig grossist- og eksportvirksomheten. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner.

Endret strategi

Vekstmulighetene innenfor havbruk sammenholdt med økte kundekrav gjorde at konsernets forretningsidé og strategi måtte endres radikalt.
Den nye strategien ville kreve betydelig med kapital. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, herunder ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen. Starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruk, kom i 1999. Da ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i UK.


Kapitaltilgang og kompetanse

I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.


I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Dette var lite forenlig med de krav som stilles til aktører i havbruksnæringen. Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da de i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde navnet Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i 2014. Forannevnte selskaper samt en del mindre oppkjøp sammen med dyktig lokal ledelse, utviklet gjennom organisk vekst til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret.


Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet Bearbeiding (VAP). I tillegg til å skape større produktbredde og tilgang til nye markeder, gir investering i videreforedling større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret.


Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen).

Fra Bontelabo i Bergen i 1964. Fra venstre: Alfred Breivik, Ingvald Johannessen, Elias Fjeldstad og Dankeret B. Johannessen.

I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde.
I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen). Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømat selskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. I april 2017 startet konsernet byggingen av Lerøy Seafood Center Urk i Nederland, en fabrikk med fokus på automatisering, kvalitet og matvaretrygghet med produksjon av røkte og ferskpakkede produkter.
Dette vil være den mest moderne fabrikken i Europa med de fremste innovative teknologiske løsningene. Dessverre blir det stadig dårligere rammevilkår for industriutvikling i Norge. Dette har medført økende utflytting av produksjonen fra Norge til lavkostland. Men, Lerøy Seafood Group har til tross for dette investert betydelige beløp i Norge.

Når nye markeder

Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsing i segmentet Salg og Distribusjon. Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk-kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish- cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad.
Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa hvor Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready meals» og sushi. I tillegg til fabrikken selskapet har i Madrid, ble det ferdigstilt ny fabrikk i Barcelona i 2017. I februar 2018 ble fabrikken i Valencia ferdig og senere på året åpnet ny fabrikk i Alicante. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 80 markeder over hele verden.

Siden utviklingen av virksomhetene i de to segmentene VAP og Salg og distribusjon har vist en større og større grad av overlapping, har de blitt rapportert som ett segment siden 2017 – Bearbeiding, salg og distribusjon.

God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømat- eksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.
Havtråleren Kongsfjord ble overtatt fra verftet i januar 2020. Lerøy Havfisk, som har fangst av hvitfisk som sitt primære forretningsområde, har nå ti trålere i drift. Sammen med Lerøy Norway Seafoods AS utgjør disse to virksomhetene segmentet Villfangst.
I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk- kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat.

Innovatør innen sjømat

Helt siden starten har konsernet vært en pionerbedrift innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal, sjømatnæring. Søkelyset har primært vært rettet mot utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet.


2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, startet konsernet en ny og spennende reise.
I 2017 ble hvitfisk integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Dette arbeidet er ytterligere forsterket gjennom 2018 og 2019. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.


Sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2020 i en unik posisjon og godt posisjonert for videre vekst og utvikling.

Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2020
 • Hekktråleren Kongsfjord overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
2019
 • Produksjonen av fiskemat og spiseklare produkter starter i Stamsund (Villfangst)
 • Offisiell åpning av ny, topp moderne fabrikk på Hitra (Havbruk)
 • Første utsett fra nytt, stort RAS-anlegg for produksjon av stor- smolt på Kjærelva i Fitjar (Havbruk)
 • Åpning av settefisk- anlegg for ørret i Bjørsvik i Alve (Havbruk)
 • Oppstart byggetrinn 3 for RAS anlegget i Laksefjord i Finnmark (Havbruk)
2018
 • Hekktråleren Nordtind overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
 • Produksjon startet på ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Valencia, Barcelona og Alicante
 • Ombygging i Stamsund for økt produksjon av spiseklare produkter
2017
 • Integrering av hvitfisk i verdikjeden (Villfangst)
 • Kjærelva, Fitjar (Havbruk): Byggestart nytt produksjonsanlegg
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Barcelona og Valencia (Bearbeiding, salg og distribusjon)
 • Rode (Bearbeiding, salg og distribusjon): Byggestart nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
2016
 • Kapitaltilførsel
 • Kjøp av 100 % av aksjene i Havfisk ASA (trålrederi) og Norway Seafoods Group AS (foredling, salg og distribusjon av hvitfisk)
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av de resterende 49,9 % av aksjene
 • Offisiell åpning av nytt smoltanlegg med RAS teknologi i Laksefjord i Finnmark (Havbruk)
2015
 • Seistar Holding AS (brønnbåtrederi): Kjøp av 50 % av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia (fish-cut): Eierandelen økes fra 50 % til 100 % (tidl. Alfarm Alarko Lerøy)
 • Norsk Oppdrettsservice AS (rensefisk): Eierandelen økes fra 34 % til 51 %
 • Senja Akvakultursenter AS (rensefisk): Kjøp av 100 % av aksjene
 • Preline Fishfarming System AS (FoU): Eier 91 % av aksjene
2014
 • Villa Organic AS (Havbruk): Fisjoneres, og Lerøy Aurora får åtte nye matfiskkonsesjoner
 • Fish-cut-satsing: Investeringer i nye fabrikker i Norge, Frankrike, Spania og Danmark
 • Norsk Oppdretts- service AS (rensefisk): Oppkjøp av 34 % av aksjene
2013
 • Villa Organic AS (Havbruk): Oppkjøp av 49,4 % av aksjene
 • Åpner verdens største RAS-anlegg for smoltproduksjon i Belsvik. Anlegget, som produserer opp til 14 millioner fisk årlig, resirkulerer over 98 % av vannet og er meget energieffektivt
 • Utvidelse av produk- sjonslokalitetene til Lerøy Fossen i Hordaland og Lerøy Smøgen i Sverige (Bearbeiding, salg og distribusjon)
2012
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp til 50,1 % eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet 
2011
 • Jokisen Evää OY (nå Lerøy Finland): Oppkjøp av 68,0 %
  av aksjene (Bearbeiding, salg og distribusjon)
 • Byggestart av nytt smoltanlegg i Belsvik, Sør Trøndelag (Havbruk)
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS (Havbruk): Oppkjøp av 50,71 % av aksjene
2009
 • Austevoll Seafood ASA reduserer sin eierandel  i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood ASA øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
 • Lerøy Fossen AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investeringer som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Bulandet Fiskeindustri AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Konsern forhold etableres gjennom kjøp av over 50 % av aksjene
 • Lerøy Alfheim (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering innenfor grossist- og distribusjonsvirksomhet i Norge
 • Laksefjord AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Lerøy Aurora AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS): Partnerskap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
2002
 • Lerøy Smøgen (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i røkerivirksomhet i Sverige
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i  distribusjonsselskaper i Sverige
 • Scottish Sea Farms Ltd: Investering etablert gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks 
One Lerøy
Verdier for fremtiden
Lerøy har lagt bak seg noen år med gode resultater, samtidig er vi hele tiden sulten på å bli enda bedre.

Det å være et helintegrert sjømatselskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produkt- kategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden.
Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

Vi må jobbe hardt for å opprettholde den positive utviklingen vi har hatt de siste årene – alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament.
I 2017 startet vi jobben med å utvikle et kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – Lerøy Way.
Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat, og er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap – One Lerøy.

Unique alone - Stronger together

VISJON

«Lerøy sin visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat»

MILJØVISJON

Take action today – for a difference tomorrow

KVALITETSVISJON

Vi skal være kundens foretrukne leverandør av sjømat ved å fokusere på forebyggende tiltak, kvalitet, miljø og faglig kompetanse.

Ved å standardisere og jobbe tettere sammen som One Lerøy, vil konsernet i større grad utnytte strategier og muligheter på tvers. Det vil gi mer effektiv drift i verdikjeden, bedre kompetansedelingen, øke langsiktig verdiskapning og skape en vinnerkultur.

Lokal forankring, globalt perspektiv
Hver eneste dag bidrar våre 4 700 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier 10 trålere, hvorav den siste, Kongsfjord, ble levert og satt i drift i januar 2020. Videre har Lerøy prosessanlegg og får jevnlig leveranser fra egne trålere og mer enn 600 kystfartøy.

Trålerflåten og kystfartøyene leverer daglig hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet til lokaliteter for videre bearbeiding.

Samtidig som Lerøy har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har konsernet produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over store deler av kloden.

Fra hav og fjord til bord
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks og ørret, fangst og prosessering av hvitfisk og skalldyr. Det innebærer at Lerøy i tillegg til å drive fiskeri og havbruk pakker og foredler fisk ved fabrikkene, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømat- produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 80 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter, og virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

Konsernet rapporterer i tre segmenter:

 • Havbruk
 • Villfangst
 • Bearbeiding, salg og distribusjon


Havbruk

I segmentet Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk samt slakting og en økende andel produksjon av bearbeidede produkter.

Konsernets selskaper i dette segmentet, Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.


Villfangst

Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge.

Havfisk har i dag ti trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik. Lerøy hadde i tillegg virksomhet på Sommarøy i 2018. Den er nå avviklet.


Bearbeiding, salg og distribusjon

Innen segmentet Bearbeiding, salg og distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører.
Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden.

Segmentet Bearbeiding, salg og distribusjon driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Nederland, Spania, Frankrike og i Tyrkia.
Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Lerøy Processing Spain produserer og leverer betydelige volum med sushi og ferdigretter fra fabrikkene i Madrid, Valencia, Alicante og Barcelona.
Prioriterte oppgaver
Konsernets verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal være grunnlaget for våre daglige operasjoner, men også i den evigvarende strategiske forretningsutviklingen som kreves for å nå vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet skal derfor fortsatt ha spesielt fokus på følgende områder:

Markedsorientering

Lerøy er kundeorientert og lykkes når selskapets kunder lykkes. Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede og innovative løsninger, og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.


Effektiv og skapende verdikjede - allianser

Verdier skapes i verdikjeder og foretak i verdikjeder som danner nettverk og konkurransedyktige prosesser for sine kunder. Lerøy søker å skape verdens mest effektive og innovative verdikjede for sjømat. Dette må skje gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og forbedring av konsernets kjernevirksomhet, men også ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden.


Strategisk forretningsutvikling

Konsernet har historisk gjort betydelige oppkjøp og strategisk forretningsutvikling vil også i fremtiden være avgjørende for videreutvikling av konsernet.


Miljø og kvalitet

Lerøy skal utvikles i et evighetsperspektiv. Det forutsetter et høyt kvalitets- og bærekraftsfokus hos ledelse og ansatte. Gjennom kontinuerlig videreutvikling av prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden fra avl til smolt, matfisk, slakting, foredling, salg og distribusjon skal vår drift være bærekraftig.


Attraktiv arbeidsgiver

Vi skal være en ledende aktør i en global næring der endringer i rammevilkårene krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle våre dyktige ansatte ved å legge til rette for formelle og uformelle læringsarenaer, samt oppfordre til økt intern mobilitet ved å utforske interne karrieremuligheter.


Lederrollen i Lerøy

Å være leder i Lerøy er en tillitserklæring som innebærer et betydelig ansvar. Alle ledere skal representere konsernets verdier og fremstå som gode ambassadører for Lerøy. Vi har tillit til at våre ledere går foran med et godt eksempel og etterlever Lerøys lederstandard som bygger på konsernets verdier: ærlig, åpen, ansvarlig og skapende.


Risikostyring

Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.


Kontinuerlig forbedring

Gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser og verdikjede er vi i stadig utvikling. Vår suksess vil avgjøres av og synliggjøres i vår evne til å skape merverdi for kunden. Våre resultater er målbare i stabilitet i drift og råvaretilgang, samt i økonomisk, klima- og miljømessig bærekraft. Vi skal fortsette å ha fokus på rett kvalitet, høy matvaresikkerhet, sporbarhet og servicegrad. Pionerånden og innovasjonen skal fortsette å utvikle seg i Lerøy.

Samfunnsansvar og nøkkeltall
Våre merkevarer
Lerøy har flere kjente merkevarer i sitt sortiment og en rekke ulike produkter basert både på hvit og rød fisk. Merkevarene våre finnes både i inn- og utland, og vi jobber hele tiden for å utvikle og optimalisere våre produkter, for å møte de krav som settes i markedet for smakfull sjømat.
4 suksesshistorier
Lerøys helintegrerte verdikjede er en av verdens mest bærekraftige verdikjeder for matproduksjon, men selskapet bidrar også aktivt for å redusere plast i havet og gjøre det enklere for oss å velge sunn og god mat på farten.
Bidrar til økt plastrydding
Lerøy skrur opp innsatsen for å fjerne plast i havet.

Det er altfor mye plast i havet. Det vil Lerøy gjøre noe med. I over ti år har Lerøy vært en del av «Hold Norge rent» sin Strandryddeuka og Strandryddedag. I løpet av denne uken har Lerøy hvert år loddet ut totalt over 100 000 kroner til ulike lag og organisasjoner som melder seg på og rydder. Hvis vi skal klare å bremse utviklingen må det ryddes mer enn en uke i året. Derfor utvider Lerøy i 2020 konkurransen til å gjelde hele året, ikke bare i Strandryddeuka.
Det betyr at lag og organisasjoner med aktiviteter for barn og unge gjennom hele året kan melde seg på og rydde i nærområdet og være med i trekningen om pengegaver på 10 000,-. Personer som ønsker å delta, men ikke tilhører et lag, kan være med i trekning om andre premier. Lerøy skaffer også utstyr og container til lag som ønsker det.
Ved å utvide Strandryddeuken til Strandryddeåret håper Lerøy at enda flere vil bidra i kampen mot plast på avveie.

Tare gjør rødt kjøtt bedre for klimaet
Listen over tarens gode egenskaper vokser.

Det er ikke uten grunn at dyrking av tare er pekt ut en av fremtidens løsninger i arbeidet for å redusere klimaendringene. I samarbeid med danske aktører og Københavns Universitet har Ocean Forest (et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og miljøorganisasjonen Bellona) gjort spennende funn. Kyr som får fermentert tare i fôret har 50 % mindre utslipp av metan sammenlignet med tradisjonelt fôr, som gjerne består av mais og rødbeter.
I tillegg til å gi redusere metanproduksjonen, viser studiene også færre tilfeller av sykdommen melkefeber hos kyr. For svin har tare vist seg å hjelpe på tarmhelsen, og redusert behovet for antibiotika.

Tare for fremtiden
Det er ikke kun rødt kjøtt som blir mer klimavennlig av tare. Tare er en effektiv binder av CO2, fosfor og nitrogen, som utgjør store deler av utslippet ved havbruk av laks og ørret. Ved å dyrke tare fanges store deler av produksjonsutslippet opp og sørger for en sirkulærøkonomi som gjør havbruket mer bærekraftig.
Tare kan også konkurrere om tittelen som verdens sunneste naturlige råvare. Ocean Forest jobber med å finne flere muligheter ved de allsidige undervannsvekstene, og en av ideene som utforskes er å bruke tare til å lage bioplast.
I 2019 ble det også matprodukter av Lerøys taresatsing, i fjor lanserte de nemlig tarekrydderet Mær i norske butikker. Produktet kommer i tre ulike varianter: Seaweed Salt, Seaweed Sea Salt og Seaweed Spice Meditarrean.

Lerøy gjør idrett mulig for enda flere
Mens toppidrettsutøvere er avhengig av sponsorer for å drive idrett på heltid, utgjør frivillig innsats i form av dugnad over 70 milliarder kroner her til lands.

Mange er avhengig av dugnadsarbeid og sponsorer som gjør idrett mulig for barn og unge. Norge ligger generelt på verdenstoppen når det kommer til deltakelse av frivillig arbeid, som tilsvarer arbeidet til 142 000 årsverk og over 70 milliarder kroner.

Siden 2016 har Lerøy årlig delt ut mellom 850 og 1000 Lerøy sjømat-kit til idretts- og aktivitetslag over hele landet. Disse sjømatproduktene består av sunn mat som kan selges på sportsarrangementer til inntekt for laget.

For de som vil satse stort, er behovet for sponsorer som tror på dem, helt avgjørende for at man skal kunne gå for gull. I dag er Lerøy sponsor for en lang rekke med små og store idrettslag- og utøvere, blant annet Norges Roforbund, Skøytelandslaget, Sportsklubben Brann og Tromsø IL. I tillegg til å skape sportslig historie kan slike samarbeid bidra til vekst i kultur- og næringslivet, bygge nettverk på tvers av ulike felt og gjøre byene man bor i til et bedre sted med et felles møtepunkt for alle med forkjærlighet for sport.

Satsing på produktutvikling til forbrukermarkedet
Sushibowl, «Fisk ferdig», sommerens grillplanke med laks og fiskekaker fra Lofoten. I 2019 ble laks og torsk enda mer tilgjengelig i norske butikker.

Enten man er på jakt etter sunn mat på farten, ferdigmiddag til travle dager eller en helt ny smaksopplevelse, skal Lerøy være det åpenbare valget når man står i butikken.

I skreisesongen ble det lansert nye produkter – blant annet lettpanert skrei. Den ettertraktede råvaren, som kom i ny drakt og ble hele familiens favoritt, er fisket og produsert i Norge. Under grillsesongen ble grillplanken lansert – norsk laks pakket på en planke fra Hardanger, klargjort for en helt unik grillopplevelse. Grillaks med smak av piri-piri og en smak av Japan ble smaksvinnere sommeren 2019, mens sushibowlen med mango og soyasaus ble så populær at den fikk en etterkommer i 2020.

Mens Lerøy har en langsiktig målsetning om å halvere sin bruk av plast, er det nyttig å vite at all plast som brukes i forbindelse med våre produkter er gjenvinnbar. Det samme gjelder aluminiumsformene, som kan brukes igjen og igjen, før de leveres til returpunktet for metall- og glassemballasje. Slik sikres et bærekraftig fokus fra hav til fat, også etter at maten er fortært.