Tilbake
Prioriterte oppgaver
Konsernets verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal være grunnlaget for våre daglige operasjoner, men også i den evigvarende strategiske forretningsutviklingen som kreves for å nå vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet skal derfor fortsatt ha spesielt fokus på følgende områder:

Markedsorientering

Lerøy er kundeorientert og lykkes når selskapets kunder lykkes. Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede og innovative løsninger, og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.


Effektiv og skapende verdikjede - allianser

Verdier skapes i verdikjeder og foretak i verdikjeder som danner nettverk og konkurransedyktige prosesser for sine kunder. Lerøy søker å skape verdens mest effektive og innovative verdikjede for sjømat. Dette må skje gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og forbedring av konsernets kjernevirksomhet, men også ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden.


Strategisk forretningsutvikling

Konsernet har historisk gjort betydelige oppkjøp og strategisk forretningsutvikling vil også i fremtiden være avgjørende for videreutvikling av konsernet.


Miljø og kvalitet

Lerøy skal utvikles i et evighetsperspektiv. Det forutsetter et høyt kvalitets- og bærekraftsfokus hos ledelse og ansatte. Gjennom kontinuerlig videreutvikling av prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden fra avl til smolt, matfisk, slakting, foredling, salg og distribusjon skal vår drift være bærekraftig.


Attraktiv arbeidsgiver

Vi skal være en ledende aktør i en global næring der endringer i rammevilkårene krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle våre dyktige ansatte ved å legge til rette for formelle og uformelle læringsarenaer, samt oppfordre til økt intern mobilitet ved å utforske interne karrieremuligheter.


Lederrollen i Lerøy

Å være leder i Lerøy er en tillitserklæring som innebærer et betydelig ansvar. Alle ledere skal representere konsernets verdier og fremstå som gode ambassadører for Lerøy. Vi har tillit til at våre ledere går foran med et godt eksempel og etterlever Lerøys lederstandard som bygger på konsernets verdier: ærlig, åpen, ansvarlig og skapende.


Risikostyring

Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.


Kontinuerlig forbedring

Gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser og verdikjede er vi i stadig utvikling. Vår suksess vil avgjøres av og synliggjøres i vår evne til å skape merverdi for kunden. Våre resultater er målbare i stabilitet i drift og råvaretilgang, samt i økonomisk, klima- og miljømessig bærekraft. Vi skal fortsette å ha fokus på rett kvalitet, høy matvaresikkerhet, sporbarhet og servicegrad. Pionerånden og innovasjonen skal fortsette å utvikle seg i Lerøy.