Fagområder

Konsernets kjernevirksomhet gir behov for kompetanse innen en rekke fagområder. Derfor består vår organisasjon av mennesker med forskjellig bakgrunn fra næringslivet med ulike typer utdannelse. 

Havbruk

Konsernet har aktiviteter innen produksjon av laks og ørret, herunder slakting, samt en økende andel filetering. 

Konsernets selskaper i dette segmentet; Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten.

Våre ansatte innen havbruk jobber blant annet med røkting, avkvakultur, driftsteknikere, produksjon av matfisk,  kvalitet, HMS, servicemedarbeider på båt, og administrative oppgaver. 


Villfangst/hvitfisk/VAP

Innen villfangst og hvitfisk har datterselskapene våre Havfisk AS og Lerøy Norway Seafoods AS betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Segmentet VAP driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Noen av våre ansatte innen villfangst, hvitfisk og VAP jobberer blant annet som automatiker, tekniker, produksjonskoordinator, controller, kvalitetsleder, HR-medarbeider, fiskekjøper, lagermedarbeider, bas og kjølemaskinist.

På fiskeflåtene våre i Havfisk har våre ansatte stillinger som fiskere, lærlinger, maskinister, stuerter, skipper, trålbas og fabrikksjef.

Salg og distribusjon

Hovedvekten av all salg og distrubusjon foregår på hovedkontoret i Bergen. Her jobber våre ansatte blant annet innen fagområder som økonomi og regnskap, logistikk, salg, HR, kvalitet, markedsføring, produktutvikling, administrasjon, og IT.

På hovedkontoret vårt i Bergen har vi eget testkjøkken hvor vi blant annet utvikler nye produkter og tester kvalitet jevnlig.