Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2023 Policies - Norwegian
SUSTAINABILITY LIBRARY 2023

Policies - Norwegian

Policy for menneske- og arbeidsrettigheter

Eier/godkjenner: Group Director HR

Gyldig fra: 2023-05-11

FORMÅL

Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper («Lerøy») skal respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter både i egen virksomhet og i verdikjeden vår.

Lerøys policy er alltid å etterleve gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lerøy respekterer og fremmer FN’s grunnleggende menneskerettigheter og International Labor Organization (ILO) sine kjernekonvensjoner. Lerøy er opptatt av å følge FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper. Lerøy er medlem av United Nations Global Compact.

Lerøy skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, forhindring av barnearbeid og ivaretakelse av arbeidsrettigheter, både i Lerøy og overfor våre leverandører, underleverandører og handelspartnere.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en sentral del av Lerøys etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy. Alle har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Lerøy forventer at leverandører, underleverandører og handelspartnere opptrer i tråd med policyens formål og følger alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og fundamentale arbeidstakerrettigheter som beskrevet over så vel som lokal lovgivning innenfor sine geografiske områder, i hele verdikjeden.

I kontrakter med leverandører, underleverandører og andre handelspartnere skal det stilles krav til at innholdet i denne policyen og Lerøys etiske retningslinjer skal følges.

Lerøy har som en del av forbedringsarbeidet for en ansvarlig leverandørkjede etablert et system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av leverandører, inkludert kontroll av at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas som beskrevet over.

I tillegg til å følge prinsippene nevnt over er Lerøy særlig opptatt av følgende emner i forbindelse med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Regulære ansettelser
Forpliktelser overfor de ansatte, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser, skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

Alle ansatte har krav på skriftlig arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Arbeid utført av barn og unge
Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, herunder nattarbeid.

Som en hovedregel skal barn under 15 år ikke ansettes. Hvor nasjonale lover eller forskrifter tillater det, kan det i spesielle tilfeller gjøres unntak som beskrevet i de etiske retningslinjene.

Lærlinger oppfyller de arbeidsoppgaver og følger de arbeidstider bedriften har til enhver tid.

Retningslinjer for arbeid utført av barn skal følges.

Lønn
Lønn til ansatte skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. 

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for den ansatte. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Lerøy utbetaler sykelønn til alle sine ansatte i tråd med nasjonale bestemmelser i de landene konsernet har sin virksomhet i, uavhengig om de her heltid-, deltid- eller midlertidig ansatt. Vi krever at innleide ansatte skal ha sykelønn i sine arbeidsavtaler i tråd med nasjonale bestemmelser. 

Arbeidstid
Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og samsvare med gjeldende internasjonale konvensjoner.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger
Lerøy respekterer og anerkjenner medarbeidernes rett til å organisere seg. De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Ingen medarbeidere skal diskrimineres på bakgrunn av fagforeningsmedlemskap. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Våre leverandører skal operere i tråd med konsernets etiske retningslinjer, og respektere rett til å organisere seg for sine medarbeidere.

Tvangsarbeid
Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

De ansatte skal ikke måtte betale depositum eller levere fra seg identitetspapirer til arbeidsgiver og skal stå fritt til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Diskriminering og trakassering
Det skal ikke foregå noen diskriminering på arbeidsplassen basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, språk, funksjonsvariasjon, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag. 

Brutal behandling
Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og forskjellige former for ydmykelser.

 

Påvirkning av lokalmiljøet og samfunnsengasjement
Lerøy skal bidra positivt til å opprettholde et godt miljø for lokalsamfunnene der våre virksomheter holder til. Lokalmiljøet og produksjonsstedet skal beskyttes mot forurensningsskader.

Lerøy er opptatt av en åpen og inkluderende tilnærming når vi engasjerer oss i lokalsamfunn knyttet til vår virksomhet og vår verdikjede.

 

Bruk av ressurser
Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet eller hensynsløs utnytting av lokale naturressurser.

Lerøy skal verken direkte eller indirekte bidra til å ødelegge inntektsgrunnlaget til marginaliserte samfunn, for eksempel ved å legge beslag på store tomter eller andre naturressurser som disse samfunnene er avhengige av.

Kjemikalier eller andre farlige stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte.

Produksjon og utnyttelse av råvarer til produksjon skal ikke representere ødeleggelse av naturressurser.

 

Samhandling
Lerøy deltar i ulike fora hvor ivaretakelse av menneskerettigheter står på agendaen.

 

IVERKSETTELSE OG OPPFØLGING
Lerøy implementerer tiltak for å sikre at kravene i denne policyen blir overholdt. Disse tiltakene er blant annet å:

(a) identifisere risiko for at Lerøys aktiviteter kan forårsake eller bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og ta tak i slik innvirkning hvis den forekommer,

(b) gjennomføre egnede aktsomhetsprosesser for å redusere slik risiko,

(c) jobbe for å forhindre eller redusere negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som direkte skyldes Lerøys virksomhet eller bidras til gjennom våre handelsrelasjoner, og

(d) vurdere, kontrollere og rapportere Lerøys progresjon og resultater.

Lerøy oppmuntrer til åpenhet og har derfor innført et varslingssystem som gjør det mulig for ansatte i konsernet og tredjeparter å varsle om bekymringsverdige forhold. Dette er beskrevet ytterligere i Lerøys etiske retningslinjer og tilrettelegger for anonym varsling. Det er også mulig å gi direkte tilbakemelding til selskapet. Tilbakemeldingene registreres og behandles i selskapets system for hendelsesrapportering.

 

VIRKEOMRÅDE
Lerøy og dets ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy.

 

DEFINISJONER
Ingen

RAMMEVERK OG PRINSIPPER

 • Lerøys etiske retningslinjer
 • United Nations Global Compacts
 • Prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • Verdenserklæringen om menneskerettigheter
 • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter
 • Arbeidslovgivning

 

ROLLER OG ANSVAR
Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar menneskerettighetene på en god måte. Menneskerettighetene er en del av konsernets etiske retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

RETNINGSLINJENES EIERSKAP OG GJENNOMFØRINGEN AV DEM
CHRO i Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet og er ansvarlig for oppdateringer.

Policyen er godkjent av konsernledelsen i Lerøy, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernstyret.

CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.

 

Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Eier/godkjenner: Head of ESG

Gyldig fra: 2022-04-07

Formål

Lerøy Seafood Group er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og yrkessykdom, samt proaktivt arbeide for å forbedre resultat i forhold til helse- og sikkerhet, oppfylle juridiske og andre relevante krav og jobbe mot å nå definerte helse- og sikkerhetsmål.

Denne policyen gir en kort og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal etablere og videreutvikle en bærekraftig og forebyggende arbeidsmiljøledelse i forhold til egen og forretningspartneres aktiviteter. Den beskriver også den langsiktige retningen for å støtte og kontinuerlig forbedre Lerøy sitt arbeid i forhold til HMS, samt rammer for å sette mål for HMS på arbeidsplassen.

Lerøy har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og å forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom en sterk og tydelig HMS-kultur på arbeidsplassen hvor vi lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative helse- og sikkerhetspåvirkninger.

Systematiske helse- og sikkerhetstiltak skal være en integrert del av all vår virksomhet. Lerøy og dens virksomhet skal organiseres på en måte som sikrer at arbeidstakere og arbeidstakere er beskyttet mot skade på liv og helse. Forebygging av skader og ulykker skal alltid være selskapets høyeste prioritet.

Lerøy skal jobbe kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur som er forankret i selskapets verdier, sytringspraksis og kompetanser – kjerneelementer for bærekraftig HMS-kultur. Alle ansatte skal få mulighet å delta i dialogen om arbeidsmiljø og helse og dermed mulighet til å påvirke og utvikle transparent toveis kommunikasjons, konsultasjons og deltagelsespraksis.

 Lerøy skal sørge for at alle ansatte (både enge og innleide) skal få nødvendig og regelmessig HMS-opplæring samt bidra aktivt til enda sterkere HMS-bevissthet i selskapet.

Lerøy forplikter seg til å:

 • Definere mål og oppgaver for selskapets HMS-aktiviteter;
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere og styre risiko;
 • Avvik og forbedringsforslag skal registreres i LQMS;
 • Måle og vurdere registret HMS-informasjon;
 • Iverksette nødvendige tiltak for å forbedre og styrke selskapets HMS-prestasjoner;
 • Støtte åpenhet og dialog om HMS for å kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i konsernet. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

 

 

Definisjoner

Egne ansatte – individer som har et arbeidsforhold med organisasjonen i henhold til nasjonal lovgivning. Egne ansatte har en skriftlig arbeidsavtale direkte med organisasjonen.

Innleide ansatte – individer som utfører arbeid for en bestemt tidsperiode (for eksempel, sesongarbeid) og er innleid via et vikarbyrå. Innleide ansatte har skriftlig arbeidsavtale med vikarbyrå.

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende HMS-regelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

ISO 45001: 2017 Ledelsessystem for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

 

Roller og ansvar

 

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.

Policy for mangfold og inkludering

Eier/godkjenner: Group Director HR

Gyldig fra: 2021-04-29

Formål

Lerøy Seafood Group ASA (heretter - Lerøy) har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteter og retning samt tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Mangfold og inkludering i Lerøy betyr at hver ansatt blir behandlet likt, uavhengig av kjønn, opprinnelse, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Et av Lerøy sine mål er å tilby en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av funksjonshemninger. Lerøy vil tilrettelegge for individuelt tilpassede arbeidsplasser og arbeidsoppgaver der det er mulig for ansatte eller arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser. Konsernet har alltid lagt vekt på individuell kompetanse, ytelse og ansvar i sin rekrutteringspolicy og lønnssystem. Videre sikrer konsernet til enhver tid like ansettelsesmuligheter og rettigheter for alle ansatte, både menn og kvinner. Lerøy har et internasjonalt arbeidsmiljø og har en rekke ansatte fra ulike nasjoner. Flere av selskapene våre har multinasjonale arbeidsstyrker.

De siste årene har konsernet sett en økning i kvinneandelen i tidligere tradisjonelle 'mannsdominerte' yrker, som havbruk og villfisk. Vi ser den samme trenden i forskjellige studieretninger for sjømatnæringen. Dette vil føre til en bedre balanse i fremtiden. Lerøy finner at kjønnsbalansen er positiv for det psykososiale arbeidsmiljøet. De siste årene har Lerøy sett en økning i kvinneandelen i selskapene både nasjonalt og internasjonalt, og har som mål å øke kvinneandelen ytterligere innen alle stillingsnivåer.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i Lerøy.

Samhandling

Lerøy deltar i ulike fora hvor mangfold og inkludering diskuteres.

Roller og ansvar

 • Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar mangfold og inkludering på en god måte.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • CHRO Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.  
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group. 

Policy for varsling

Eier/godkjenner: Group Director HR

Gyldig fra: 2021-04-29

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende at Lerøys forretningsresultater aldri er viktigere enn å følge gjeldende lover og forskrifter, og konsernets etiske retningslinjer. Lerøys etiske retningslinjer for atferd reflekterer de verdiene konsernet står for, og gir de ansatte veiledning i hvilke prinsipper de skal følge. 

Lerøys overordnede mål er en organisasjonskultur med et godt og konstruktivt ytringsklima. Varslingsregelverket skal tilrettelegge for at arbeidstakere kan si ifra og ytre seg kritisk, uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner.

Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold da dette kan bidra til at slike forhold kan rettes opp. Alle arbeidstakere har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Varsling

Varsling er å rapportere kritikkverdige forhold til noen som har myndighet til å gjøre noe med det. Medarbeidere som er villige til å varsle, er en viktig ressurs for Lerøy. 

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, konsernets etiske retningslinjer eller etiske normer, for eksempel forhold som kan innebære:

 • fare for liv og helse
 • fare for klima og miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø (eks. HMS, mobbing, diskriminering)
 • brudd på personopplysningssikkerheten (GDPR)

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, som f.eks. faglig uenighet og vilkår, regnes ikke som varsling.

Varslingskanaler

Et varsel kan fremsettes muntlig eller skriftlig, med fullt navn eller anonymt. Varselet bør inneholde relevant informasjon, inkludert involverte personer, eventuelle vitner og relevante bevis.

Muntlig varsel skal som hovedregel skje til nærmeste leder. Hvis dette oppleves som vanskelig, kan man kontakte leders leder, lokal HR-avdeling eller lokal tillitsvalgt/verneombud. Muntlig varsel registreres i digital varslingskanal av den som har mottatt varselet.

Lerøy har etablert en digital varslingskanal som gir mulighet for å være anonym. Ved anonym varsling må varsler være oppmerksom på at det ikke kan gis tilbakemelding på at varselet er fulgt opp og håndtert.

Det oppfordres til å varsle med fullt navn, da anonym varsling kan komplisere den videre saksbehandlingen og hindre at kritikkverdige forhold oppklares og reageres på. Et åpent varsel vil normalt sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

 

 

Oppfølging av varsel og vern mot gjengjeldelse

Varsel via digital varslingskanal blir innledende behandlet av uavhengig tredjepart som vurderer om varselet er et kritikkverdig forhold. Videre gis det anbefalinger om videre håndtering til Lerøys varslingsutvalg.

Varslingsutvalget er nedsatt på tvers av konsernet for å koordinere behandling og iverksettelse av tiltak dersom avvik oppstår. Fremgangsmåte for undersøkelser vil avhenger av sakens karakter og alvorlighet og skal hensynta at varslingssaker er ulike. Eksterne ressurser engasjeres ved behov.

Varsler skal ha tilbakemelding innen 14 dager om at varsel er mottatt og om videre saksgang.

Alle involverte parter i en varslingssak skal bli ivaretatt. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Den som mener å ha vært utsatt for gjengjeldelse etter varsling må melde fra om dette i digital varslingskanal.

Fortrolighet

Varslerens identitet og all informasjon tilknyttet et varsel behandles som fortrolig informasjon under hele prosessen. Det er viktig å påpeke at det ikke kan garanteres anonymitet for varslere og andre ved en eventuell etterfølgende rettslig prosess. 

Saksbehandling vil skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Rapportering

Lerøys varslingsutvalg skal kvartalsvis rapportere status for varslingssaker til konsernledelse og styre.

Gyldig for

Gjelder for alle arbeidstakere og innleid personell i Lerøy.

Rammeverk og prinsipper

Norges lov om Arbeidsmiljølov, kapittel 2A

Lerøys etiske retningslinjer og varslingsplakat

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.
 • Ledere skal veilede arbeidstakere som ønsker å varsle.

Eierskap og implementering av policyen

 • CHRO i Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.

Policy for innkjøp

Eier/godkjenner: Head of Procurement

Gyldig fra: 2022-05-13

Formål:

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, og dets datterselskaper skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk og sikre høy etisk standard i forbindelse med innkjøp. Formålet med denne policyen er å gi en oversikt over de overordnede prinsippene og standardene for innkjøp som er retningsgivende i konsernet. Innkjøp skal så langt det er mulig, være basert på konkurranse, og avvik fra dette kravet må begrunnes. Denne policyen skal være i tråd med konsernets overordnede etiske retningslinjer.

Innkjøpspolicyen skal sikre at innkjøpsprosesser håndteres på en enhetlig måte, og policyen gjelder globalt for alle selskap i Lerøy.

Gyldig for

Innkjøpspolicyen gjelder alle ansatte og datterselskaper (heretter bare «selskapene») i Lerøy, herunder – men ikke begrenset til – selskaper eller leverandører som representerer konsernet og er involvert i innkjøpsaktiviteter. Det er obligatorisk å overholde denne policyen.

Definisjoner

Beste samlede tilbud: anbudet som gir best verdi samlet sett for konsernet basert på forhåndsbestemte vurderingskriterier

Konsernets innkjøpspolicy: dette dokumentet, inkludert fremtidige endringer og tillegg

Leder for innkjøp: Konsernets utnevnte leder for innkjøp

Innkjøp: Prosessen for å velge en leverandør som skal levere tjenester og/eller varer basert på markedskonkurranse.

Anbud: et mottatt tilbud som en del av en anbudsprosess

Anbudsgivere: betyr deltakerne i en anbudsprosess

Anbudsprosess: betyr en anskaffelsesprosess

Hovedprinsipper og rammeverk

Innkjøp skal av prinsipp være basert på konkurranse, og minst tre leverandører skal delta i innkjøpsprosessen om mulig. Innkjøp skal være basert på konsernets globale innkjøpsprosedyre.

Alle innkjøpsprosesser skal være basert på rettferdig konkurranse og i samsvar med Lerøy sin overordnede visjon om å være åpen, ærlig, ansvarlig og skapende. Det skal alltid utvises uavhengighet og upartiskhet. Det betyr at personer med tette relasjoner/bånd til en av anbudsgiverne, ikke kan ta del i innkjøpsprosessen, den endelige vurderingen eller valget av leverandøren som skal tildeles en kontrakt.

Strategiske innkjøpsprosesser skal være basert på tverrfaglige anbudsteam, og det beste samlede tilbudet, skal danne utgangspunktet for kontraktstildelingen. Vurderingen skal ta i betraktning kommersielle og tekniske hensyn.

Innkjøpsprosesser skal være basert på konsernets innkjøpsprosess, som er tilgjengelig via konsernets kvalitetsstyringssystem.

 

 

Vurderingen og valget av kvalifiserte anbudsgivere skal være basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Følgende vurderingskriterier kan brukes:

 • bærekraft
 • kvalitet
 • kompetanse og erfaring
 • tekniske spesifikasjoner
 • funksjonskrav
 • kommersielle elementer

Listen over er ikke uttømmende, og kriteriene er ikke ordnet etter prioritet.

 

Ved tildeling av en kontrakt skal det alltid tegnes en skriftlig kontrakt mellom selskapet og den valgte leverandøren. Som generelt prinsipp skal kontrakten baseres på Lerøy sine standardbetingelser for innkjøp om mulig.

Bare personer som står oppført i godkjent fullmaktmatrise, kan signere kontrakter.

 

Bærekraft

Bærekraft er en av grunnpilarene i Lerøy og skal alltid vurderes i innkjøpsprosessen. Lerøy ønsker derfor leverandører som kan generere størst mulig verdiskapning med minst mulig miljøpåvirkning.

Kontraktsadministrasjon og stadige forbedringer

Kontraktsadministrasjon er en sentral del av den globale innkjøpsprosessen i Lerøy og det skal være fokus på stadige forbedringer for å skape verdier for både selskaper og leverandører. Stadige forbedringer krever effektiv og åpen kommunikasjon med identifiserte leverandører, og KPI-er kan implementeres for fastsatte felles mål.

Måling og evaluering av etterlevelse

Selskapenes ledelse skal overvåke og sikre at selskapenes respektive innkjøpsmedarbeidere etterlever konsernets innkjøpspolicy. Hvis det oppdages avvik, skal dette rapporteres til leder for innkjøp i Lerøy.

Konsernets kvalitetsavdeling kan i samarbeid med konsernets innkjøpsavdeling gjennomføre kontroller av hvorvidt selskapene etterlever den globale innkjøpspolicyen. Hvis det oppdages avvik, blir det satt i verk korrigerende tiltak, og avvikene skal håndteres så snart som mulig.

Krav til leverandørene våre

Alle Lerøy sine leverandører må delta i konsernets leverandørevalueringssystem og besvare spørsmål ærlig og innen den oppgitte tidsfristen. Dette er del av konsernets overordnede ansvar for å oppfylle sin påseplikt i tilknytning til verdikjeden. Hvis slike forespørsler ikke følges, skal den lokale innkjøpsgruppen iverksette nødvendige tiltak for å håndtere avvik.

Omfanget av evalueringen er basert på vurdering av risiko knyttet til kategorien som leverandøren tilhører.

 

Roller og ansvar

 • ‎Alle ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser, er ansvarlige for å følge policyen.
 • ‎Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt. Om ønskelig kan leder for innkjøp delta i implementeringen.
 • Gruppens innkjøpsorganisasjon skal sørge for nødvendige instrukser og opplæring for å sikre at selskapene er kjent med innkjøpspolicyen og prinsippene i den globale innkjøpsprosessen.

 

Eierskap og implementering

 • Leder for innkjøp er eier av innkjøpspolicyen i konsernet og har ansvar for å oppdatere dokumentet.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
 • Konsernets innkjøpspolicy skal være tilgjengelig via konsernets kvalitetsstyringssystem LQMS.
 • Moduler for opplæring i konserninnkjøp vil være tilgjengelig på engelsk via konsernets e-læringsplattform.

Policy for fiskefôr

Eier/godkjenner: COO farming

Gyldig fra: 2021-04-29

Formål

Formålet med denne policyen er å angi retningslinjer for hvilke krav og målsetning Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, setter til ferdig fôr og fôrråvare med hensyn til bærekraft, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte som gjennomfører arbeidsoppgaver knyttet til fiskefôr i Lerøy.

Definisjoner

Lerøy omfatter alle hel eller deleide datterselskap og samarbeidene selskap innfor innkjøp av fiskefôr.

 

Rammeverk og prinsipper

Marine råvarer skal komme fra ansvarlig regulerte fiskerier der den enkelte art er regulert i samsvar med nasjonale og internasjonale myndigheters regelverk og kvoter som blir gitt i overenstemmelse med vitenskapelige anbefalinger (HI, ICES, FAO, IMARPE, CERNAPESCA e.l.). Ingen av artene kan være på FN sin liste over truede arter (CITES-konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter) eller klassifisert som kritisk truet eller truet på IUCN sin rødliste. Leverandør skal etterleve og forholde seg til gjeldende ASC-standard for alle leveranser av marine råvarer til Lerøy. Lerøy har også en ambisjon om å øke den MSC sertifiserte andelen av de marine råvarene, år for år.

Vegetabilske råvarer skal komme fra produksjoner som skjer på landområder som er ervervet til denne produksjonen på en bærekraftig måte. Leverandøren skal ikke bruke leverandører som benytter seg av nedbrenning/rasering av regnskog/mangrove skog. Vegetabilske råvarer skal være sertifisert i henhold til en internasjonal godkjent standard for bærekraft der dette foreligger.

Dersom soya skal benyttes i fôret skal dette komme fra produsenter med full sporing gjennom verdikjeden, samt leverandører som har satt en cut of date i forhold til avskoging (Brasil).  All soya fra Brasil skal være ProTerra sertifisert.

Ved evaluering av nye råvarer som ikke naturlig faller inn under overnevnt kategorier skal det foretas en grundig og helhetlig bærekrafts evaluering og det skal foreligge en skriftlig intern rapport, underbygget av dokumentasjon fra produsentene. Lerøy har tatt ett aktivt valg med hensyn til etablering av nye kilder til fôrråvarer, og skal fortsatt være en pådriver for utvikling av nye sirkulære fôrråvarer. Disse råvarene behøver ikke være ferdig sertifiserte på brukstidspunktet.

Alle råvarer skal inngå i ett sporingssystem slik at man til enhver tid har oversikt over hvilke råvarer man har brukt (ned til art og fangst- /produksjons- området) og hvor det fôret hvor disse råvarene inngår har vært brukt.

Lerøy bruker ikke GMO råvarer, palmeolje, ethoxyquine, råvarer fra laksefisk, Land Animal Proteins (PAP/LAP's) eller fettkilder fra landdyr.

Fôret skal til enhver tid tilfredsstille konsernets ulike sertifiseringer på havbruk, som Økologisk produksjon, Lerøy Salmon TM og ASC produksjon.

Lerøy har et mål om å redusere klimagass utslipp gjennom verdikjeden. Råvarer til fiskefôr er en sterk driver i forhold til klimagassutslipp og Lerøy ønsker derfor å fokusere på råvarer som bidrar til å nå vårt klimamål.

 

 

Roller og ansvar

 • Alle ansatte som er involvert i utvikling av fôr, utvikling av fôrspesifikasjoner, innkjøp av fôr og andre oppgaver relatert til fôr, er ansvarlig for å følge policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Technical Manager er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • COO Havbruk har det overordnede ansvaret for policyen og er også ansvarlig for at den implementeres og etterleves.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre