Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies - Norwegian Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Eier/godkjenner: Head of ESG

Gyldig fra: 2022-04-07

Formål

Lerøy Seafood Group er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og yrkessykdom, samt proaktivt arbeide for å forbedre resultat i forhold til helse- og sikkerhet, oppfylle juridiske og andre relevante krav og jobbe mot å nå definerte helse- og sikkerhetsmål.

Denne policyen gir en kort og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal etablere og videreutvikle en bærekraftig og forebyggende arbeidsmiljøledelse i forhold til egen og forretningspartneres aktiviteter. Den beskriver også den langsiktige retningen for å støtte og kontinuerlig forbedre Lerøy sitt arbeid i forhold til HMS, samt rammer for å sette mål for HMS på arbeidsplassen.

Lerøy har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og å forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom en sterk og tydelig HMS-kultur på arbeidsplassen hvor vi lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative helse- og sikkerhetspåvirkninger.

Systematiske helse- og sikkerhetstiltak skal være en integrert del av all vår virksomhet. Lerøy og dens virksomhet skal organiseres på en måte som sikrer at arbeidstakere og arbeidstakere er beskyttet mot skade på liv og helse. Forebygging av skader og ulykker skal alltid være selskapets høyeste prioritet.

Lerøy skal jobbe kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur som er forankret i selskapets verdier, sytringspraksis og kompetanser – kjerneelementer for bærekraftig HMS-kultur. Alle ansatte skal få mulighet å delta i dialogen om arbeidsmiljø og helse og dermed mulighet til å påvirke og utvikle transparent toveis kommunikasjons, konsultasjons og deltagelsespraksis.

 Lerøy skal sørge for at alle ansatte (både enge og innleide) skal få nødvendig og regelmessig HMS-opplæring samt bidra aktivt til enda sterkere HMS-bevissthet i selskapet.

Lerøy forplikter seg til å:

 • Definere mål og oppgaver for selskapets HMS-aktiviteter;
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere og styre risiko;
 • Avvik og forbedringsforslag skal registreres i LQMS;
 • Måle og vurdere registret HMS-informasjon;
 • Iverksette nødvendige tiltak for å forbedre og styrke selskapets HMS-prestasjoner;
 • Støtte åpenhet og dialog om HMS for å kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i konsernet. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

 

 

Definisjoner

Egne ansatte – individer som har et arbeidsforhold med organisasjonen i henhold til nasjonal lovgivning. Egne ansatte har en skriftlig arbeidsavtale direkte med organisasjonen.

Innleide ansatte – individer som utfører arbeid for en bestemt tidsperiode (for eksempel, sesongarbeid) og er innleid via et vikarbyrå. Innleide ansatte har skriftlig arbeidsavtale med vikarbyrå.

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende HMS-regelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

ISO 45001: 2017 Ledelsessystem for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

 

Roller og ansvar

 

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.