Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Fish health and fish welfare Lakselus

Lakselus

Konsernets arbeid med forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus følger prinsippene i en Integrated Pest Management (IPM) strategi, for å holde lusenivået så lavt som mulig.

Det overordnede målet er å redusere negativ påvirkning på miljøet og redusere behovet for behandlingstiltak.

Dette medfører etablering av grenseverdier for akseptable nivåer av lus (se detaljer i policy), forebyggende tiltak (som strukturelle tiltak relatert til bruk av lokaliteter, koordinerte operasjoner i geografiske regioner, sonesamarbeid med andre aktører, brakkleggingsperioder mellom produksjonssykluser, god smoltkvalitet og smoltvekt som tiltak for å redusere eksponeringstid i sjøen, bruk av ulike typer fysiske barrierer), monitorering av lusenivåer, biologisk kontroll og behandlingstiltak.

 

Vi jobber for å minimere nivået av voksne hunnlus per fisk.

KPI: Ingen overskridelser av myndighetsgrenser

Myndighetenes maksimumgrenser for tillatt forekomst av kjønnsmodne lus varierer med årstiden og geografisk plassering av lokaliteter, og er nærmere beskrevet i Lerøy sin Policy for kontroll med lakselus.

 

Policy: Kontroll av lakselus

KPI: Lus

Gj. antall lus per fisk
Lusetelling