Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Kontroll med lakselus

Policy: Kontroll med lakselus

Policy for kontroll med lakselus

Eier/godkjenner: Fiskehelsesjef i LSG  og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-04-06

 

Formål

Lerøys arbeid med kontroll av lakselus følger prinsippene i en IPM-strategi for å kontrollere lakselus på vedvarende lave nivå. Målet er å redusere negativ påvirkning på miljø og behovet for aktive tiltak. I denne policyen gis en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet arbeider med kontroll av lakselus.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Lakselus: Lepeophteirus salmonis. Krepsdyr som parasitterer på laksefisk.

Integrated pest management (IPM): En kontrollstrategi hvor ulike komplementære tiltak utfyller hverandre i målet om å kontrollere lakselus på lave nivå. De sentrale områdene i en IPM-strategi er forebygging, overvåkning og kontroll.

 

Rammeverk og prinsipper

Lerøys arbeid med kontroll av lakselus følger prinsippene i en IPM-strategi for å kontrollere lakselus på vedvarende lave nivå. Målet er å redusere negativ påvirkning på miljø og behovet for aktive tiltak. I det følgende beskrives de overordnede prinsippene som ligger til grunn for denne kontrollstrategien.

 1. Akseptable nivå: Myndighetskrav definerer til enhver tid de øvre maksimumsnivåene for kjønnsmodne hunnlus. Per i dag gelder følgende myndighetskrav:
  • Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 22 til og med søndag i uke 15 skal det til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
 • I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 20 skal det til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

I tillegg opererer Lerøy med egne grenseverdier som retningsgivende for når ulike forebyggende og aktive tiltak mot lakselus skal iverksettes.

 1. Forebyggende tiltak: Forebygging representerer førsteskanse tiltak og har til hensikt å kontrollere nivåene av lakselus gjennom bruk av passive kontrollmekanismer. Metodene som benyttes avhenger av lokale forutsetninger hvor en eller flere av de følgende tiltakene benyttes:
  1. Strukturelle tiltak med hensyn til lokalitetsbruk
  2. Samordning av drift i større geografiske områder
  3. Sonesamarbeid
  4. Brakklegging mellom produksjonssykluser
  5. Smoltkvalitet og smoltvekt som tiltak for å redusere eksponeringstid
  6. Bruk av ulike typer fysiske barrierer
 2. Overvåkning: Samtlige fiskegrupper overvåkes regelmessig med hensyn til forekomst og utvikling av lakselus. Slik overvåkning har til hensikt å sikre at virksomheten til enhver tid opererer innenfor forskriftskrav, og er videre en forutsetning for kontroll med lakselus gjennom at overvåkningen danner grunnlaget for de løpende vurderinger virksomheten gjør med hensyn til vurdering av tiltak for kontroll med lakselus. Slik overvåkning gjennomføres på merdnivå.
 3. Biologisk kontroll: Rensefisk representerer en behandlingsforebyggende metode og har til hensikt å redusere behovet for aktive tiltak. Bruken av rensefisk avhenger av lokale forutsetninger og er dynamisk og tilpasset forutsetninger som gjelder på enkeltlokaliteter.
 4. Aktive tiltak: Aktive tiltak deles inn i kategoriene:
 5. Ikke-medikamentelle metoder: Dette er metoder som baserer seg på ulike typer tiltak som ikke innebærer bruk av legemidler. Lerøy benytter metoder innenfor kategoriene ferskvann, spyling og temperert vann.
 6. Medikamentelle metoder: Dette er metoder som baserer seg på bruken av legemidler. For de tilfellene hvor legemidler benyttes er dette 1) foreskrevet av autorisert fiskehelsepersonell og 2) vurdert med hensyn til risiko for fiskevelferd, matvaretrygghet, miljø og resistens, 3) det benyttes utelukkende medikamenter godkjent av norske legemiddelmyndigheter.

 

Roller og ansvar

 • Policyen forvaltes av konsernets datterselskaper, som er ansvarlige for etterlevelse i tråd med beskrivelser gitt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.
 • Fiskehelsesjef i LSG er ansvarlig for å oppdatere policyen
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
 • Policyen er godkjent av Bjarne Reinert, COO Farming