Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Anti-korrupsjon

Policy: Anti-korrupsjon

Policy for anti-korrupsjon

Eier/godkjenner: CEO Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2022-04-11

 

Hensikt

Denne policyen gir en kort og prinsipiell beskrivelse av hvordan Lerøy fremmer etisk forretningskultur ved å arbeide transparent, med integritet og alltid lovlig uansett hvor vi opererer og med alle vi gjør forretninger med.

Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med integritet og i samsvar med standardene og prinsippene for forretningsatferd og etikk skissert i våre etiske retningslinjer, denne policyen, gjeldende lover, regler og forskrifter, samt internasjonalt aksepterte retningslinjer, konvensjoner eller lignende initiativ knyttet til anti-korrupsjon, hvitvasking av penger, svindel, slaveri, miljø, menneskerettigheter eller lignende aktiviteter.

Lerøy har nulltoleranse for korrupsjon. Selskapet motarbeider korrupsjon i alle former – direkte så vel som indirekte, aktivt så vel som passivt, og i både privat og offentlig sektor. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter. Forretningsforbindelser som er uvillige eller ute av stand til å overholde våre etiske retningslinjer eller denne policyen, skal avsluttes.

Lerøy skal gi opplæring og veiledning til sine ansatte og arbeidere angående sine etiske retningslinjer som kommuniserer grunnleggende forventninger til forretningsatferd, samt sikre at de ansatte og arbeiderne får råd om hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer som de kan møte i sitt arbeid.

Bekymringer angående korrupsjon kan rapporteres via uavhengig intern eller ekstern rapporteringskanal. Rapportering kan også utføres anonymt.

 

Prinsipper for antikorrupsjon

 • Skjul aldri korrupt eller mulig korrupt aktivitet
 • Unngå aktiviteter som kan lette enhver form for korrupsjon
 • Hold deg unna uredelig eller uærlig aktivitet
 • Aldri godta eller tilby noe som kan oppfattes som bestikkelser eller underslag
 • Ved usikkerhet angående innholdet i denne policyen eller etiske retningslinjer skal ansatte og arbeidere søke veiledning. Det første trinnet bør alltid være å konsultere etiske retningslinjer eller denne policyen. Hvis situasjonen fortsatt er uklar, søk råd fra ledelsen.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte og arbeidere i konsernet. Kontrakter med forretningspartnere som opererer i forhold til Lerøy skal inneholde krav til etterlevelse av innholdet i denne policyen.

 

Definisjoner

 • Korrupsjon – misbruk av betrodd makt for privat vinning. Korrupsjon tærer på tilliten, svekker demokratiet og hemmer økonomisk utvikling.
 • Ansatt - en person som er i et arbeidsforhold med organisasjonen, i henhold til nasjonal lovgivning eller dens anvendelse. Ansatte har en skriftlig arbeidskontrakt direkte med organisasjonen.
 • Arbeider – en person som utfører arbeid i en viss periode (for eksempel sesongarbeidere etc.) og som er ansatt via bemanningsbyrå. Arbeidstakere har en skriftlig arbeidsavtale med bemanningsbyrå.

 

Rammeverk og Prinsipper

Lerøy er forpliktet til å overholde gjeldende antikorrupsjonsbestemmelser, retningslinjer og prinsipper, definert i følgende dokumenter:

Roller og ansvar

 • Alle ansatte og arbeidere ved Lerøy er ansvarlige for å følge denne policyen og for å bidra til åpen og etisk forretningsadferd.
 • Konsern ledelsen i Lerøy Seafood Group og lokal ledelse i hvert selskap har ansvar for at selskapet har personell med den kompetansen som kreves for å sikre etterlevelse av lokale antikorrupsjonsbestemmelser.

Eierskap og implementering

 • CHRO Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.