Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Marine økosystem og biodiversitet

Policy: Marine økosystem og biodiversitet

Policy for marine økosystem og biodiversitet

Eier/godkjenner: Leder ESG & Kvalitet i LSG 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Mat- og landbruksorganisasjonen (FAO) og FN`s Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) slår fast at økt bærekraftig havbruksproduksjon kan bidra til både en sunnere planet og sunnere mennesker. Havbruk har hatt en imponerende vekst når det gjelder andel av global sjømatproduksjon og tilgang på fisk til konsum.

Nesten en tredjedel av alle overvåkede globale fiskebestander er overfisket, og over 60 % fiskes til maksimalt bærekraftig utbytte. Ulovlig og uregulert fiske er også et stort problem. Og millioner av sjødyr (som delfiner) blir drept ved et uhell hvert år som «bifangst» – fanget utilsiktet i fiskeredskaper.

Det er viktig at denne veksten kombineres med forebyggende tiltak for å unngå negativ påvirkning på miljøet og akvatiske økosystemer. Målretting arbeid for å forebygge lakselus, rømming og sykdom vil sikre en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Veksten i produksjonen av sjømat har gitt en rask vekst i produksjonen av industrifisk som råvare til fôr til havbruk. Fôr har stor innvirkning på kvaliteten og hvor bærekraftig sluttprodukter blir.  Fôr står for rundt 70 prosent av det totale CO2-utslippet fra havbruksvirksomheten. Det er derfor et betydelig behov for bærekraftig fôr. Hvis råvarene ikke forvaltes eller spores på riktig måte, kan fôrproduksjon forårsake skade på både marine og terrestriske økosystemer.

Prinsipper for marine økosystemer og biologisk mangfold

Våre selskaper skal forhindre og minimere negativ påvirkning på marine økosystemer. Dette innebærer at våre selskaper kun fisker, kjøper og bruker i fiskefôr, arter fra vitenskapsbaserte forvaltede og regulerte fiskebestander, og kontinuerlig arbeider for å ta i bruk prosesser, løsninger og utstyr som minimerer vårt miljøavtrykk.

Sertifiseringer og forskrifter:

Våre selskaper forventes å handle i samsvar med internasjonal beste praksis for å beskytte truede arter og søke å overholde standarder som tar sikte på å bevare biologisk mangfold, som GlobalG.A.P., MSC og ASC. Våre selskaper forventes også å kontinuerlig evaluere virkningen av deres operasjoner på marine økosystemer for å sikre at de overholder lokale forskrifter. Alle våre operasjoner i sjø både innen havbruk og fiskeri er lisensiert av regulatoriske myndigheter som kreves av lokal lovgivning for å sikre at virksomheten er miljømessig levedyktig.

Utilsiktet rømming:

Våre selskaper forventes å ha et kontinuerlig fokus på å forhindre rømming innenfor vår havbruksvirksomhet. Siden det endelige målet er å forhindre at fisk rømmer, forventes det at våre selskaper gjør forebyggende tiltak som å optimalisere utstyr og rutiner. Hendelser med rømming eller hendelser som kan føre til rømming skal meldes til Fiskeridirektoratet og tiltak iverksettes.

Overvåking av havbunnskvalitet:

Våre selskaper forventes å følge lokale forskrifter og kontinuerlig arbeide for å minimere fotavtrykket på havbunnen under våre sjøanlegg. De er pålagt å overvåke havbunnskvaliteten, noe som inkluderer å utføre analyser før utsetting på et produksjonssted. MOM-B-målinger innebærer å ta prøver fra havbunnen under og rundt merdene i et anlegg for å utføre fauna, kjemiske og sensoriske undersøkelser. Undersøkelsene gjøres av et tredjeparts selskap. MOM B utføres jevnlig for å overvåke hvordan produksjonen på stedet påvirker havbunnen.

Bruk av råstoff:

Det forventes høyt fokus på effektiv bruk av knappe marine ressurser

Våre selskaper forventes å øke bruken av råvarer sertifisert i henhold til bærekraftsstandarder og å samarbeide tett med leverandører av fôringredienser for å utvikle bærekraftig fôr med mindre fotavtrykk.

Fôringredienser:

Hovedingrediensene i laksefôret vårt er fiskemel, soyaprotein, fiskeolje og rapsolje. Konsernet bruker kun ikke-GMO soya som er sertifisert av Round Table on Responsible Soy (RTRS). Soyaen er produsert bærekraftig, og den er fri for avskoging. Dersom fôrprodusenten kjøper soya som ikke er sertifisert etter en bærekraftsstandard, må leverandøren dokumentere at soyaen oppfyller de samme kravene som sertifisert soya.

Risikoindikatorer

Rapporter fra selskapene gitt regelmessig som inkluderer marine økosystemer og indikatorer for biologisk mangfold. For alle ekstraordinære eller prekære situasjoner er umiddelbar rapportering obligatorisk.

Gjelder

Alle selskaper innenfor Lerøy Seafood Group (LSG)

Definisjoner

MOM-B: Modellering – Overvåkning – Matfiskanlegg (Modellering - Overvåking - Fiskefarm)

 

Roller og ansvar

  • Alle som jobber i LSG er ansvarlige for å beskytte marine økosystemer og positivt sikre biologisk mangfold.
  • Den øverste ledelsen i hver virksomhet har ansvar for å sikre etterlevelse av denne policyen, og at organisasjonen har oppnevnt personell med kompetanse som er tillagt oppgaven å sikre etterlevelse.

Policyeierskap og implementering

  • Lederen for ESG & Kvalitet i LSG er eier av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
  • Policyen er godkjent av ledergruppen ved LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • CEO i LSG har det overordnede ansvaret for policyen.