Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Rømming

Policy: Rømming

Policy for rømming

Eier/godkjenner: COO Havbruk

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Formålet med policyen er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet arbeider med hindring av rømming. Forebygging av rømming er et svært viktig og høyt prioritert område i Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, og arbeider med å forhindre rømming gjennom betydelige investeringer.

Rømming av oppdrettsfisk er uønsket, både av hensyn til miljøet og for å unngå økonomiske tap. Målet er at rømt oppdrettsfisk ikke skal påvirke vill laksefisk negativt, Lerøy har derfor nulltoleranse for rømming.

Holdninger, prosedyrer, beredskapsplaner, teknisk tilstand på anlegg, riktig bruk av godkjent utstyr og riktig opplæring skal sikre arbeidet mot 0-rømming. Rømmingssikring blir utført ved å ha fokus på god planlegging, gjennomføring og etterkontroll av alle operasjoner i og ved hvert anlegg. Det legges videre ned mye arbeid i å optimalisere utstyr og rutiner.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Rammeverk og prinsipper

I det følgende beskrives de overordnede prinsipper/lovverk som ligger til grunn for denne kontrollstrategien. Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende miljøregelverk, samt følge forskrifter, retningslinjer og prinsipper videre presisert:

Forvaltingen og oppdrettsnæringen med Lerøy har vedtatt en 0-visjon for rømming av fisk.

Denne strategien består av kunnskap, erfaringsformidling, sterk sikkerhetskultur, effektivt sikkerhetsregelverk og profesjonell beredskap.  Strategien baserer seg på to prinsipper:

  1. Gjennom rømningssikker utforming og drift av akvakulturanlegg og aktiv risikostyring fra næring og forvaltning skal rømming av oppdrettsfisk reduseres maksimalt.
  2. Ved eventuell rømming av oppdrettsfisk skal genetisk interaksjon i ville bestander reduseres til et minimum.

OURO, oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av års prosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent.

Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes i akvakultur (NYTEK) og Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Formålet med disse forskriftene er å begrense rømming fra akvakulturinstallasjoner gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på slike installasjoner, samt forsvarlig drift og vedlikehold av installasjonene.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)

Formålet med denne forskriften er å sikre at det gjennomføres et systematisk styrings- og forbedringsarbeid slik at krav fastsatt i eller i samsvar med akvakulturlovgivningen blir oppfylt. Forskriften innebærer også at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Roller og ansvar

  • Alle ansatte i havbruksselskapene til Lerøy, innenfor eget ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen.
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

  • COO havbruk er eier av dette dokumentet og er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold.
  • COO Havbruk er ansvarlig for at policyen implementeres og etterleves.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i LSG