Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Medisinbruk

Policy: Medisinbruk

Policy for bruk av antibakterielle midler

Eier/godkjenner: Fiskehelseansvarlig og COO Havbruk 

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, legger vekt på en forebyggende driftspraksis med mål om å redusere antall tilfeller av sykdom hos fisk. I enkelte tilfeller vil imidlertid behovet og sykdomssituasjonen tilsi at antimikrobielle midler må benyttes for å behandle oppstått sykdom hos fisk.

Formålet med policyen er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet forholder seg til bruken av antimikrobielle midler.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Antimikrobielle midler: Aktive virkestoff som benyttes til behandling av bakterielle infeksjoner og som er klassifisert som legemidler etter norsk legemiddellovgivning. Antimikrobielle midler brukes kun når det foreligger medisinsk indikasjon for bruk.

Antibiotika resistens: Bakteriers evne til å motstå effekten av antibiotika. Antibiotika resistens drives av antibiotika bruk og det viktigste tiltaket for å unngå utvikling av antibiotika resistens er å redusere bruken av antibiotika.

Rammeverk og prinsipper

Bruk av antibakterielle midler:

Lerøy har som målsetning å unngå unødvendig bruk av antimikrobielle midler. Dette målet søkes oppnådd gjennom en rekke ulike forebyggende tiltak som inngår i en forebyggende driftspraksis herunder vaksinering, risikostyring, sykdomskontroll, strukturelle tiltak, tidlig diagnostikk med videre.

Bruk av antimikrobielle midler sees på som sisteskansetiltak, og benyttes kun i tilfeller hvor dette anses som nødvendig ut fra hensynet til fiskevelferd og hvor forhold knyttet til matvaretrygghet, miljø, resistens og effekt er avklart.

Antimikrobielle midler benyttes videre utelukkende etter foreskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell, og det benyttes bare preparater godkjent av norske legemiddelmyndigheter.

 

Forebygging av antibiotika resistens:

For tilfeller hvor antibiotika benyttes ivaretas risiko for resistensutvikling av følgende prinsipper:

  1. Valg av virkestoff: Bakterieisolater testes med hensyn til følsomhet før oppstart behandling. Virkestoffgrupper som faller inn under klassifiseringen til WHO som kritisk viktig antibiotika for humanmedisin (CIA) eller medisinsk viktig for matproduserende dyr (MIA) skal kun benyttes dersom en faglig vurdering tilsier at det er eneste mulighet for behandling.
  2. Medisinering: Medisinering foregår utelukkende på forskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell og etter instruks gitt av denne.
  3. Tilbakeholdelsestid: For fisk som behandles med antibiotika settes det tilbakeholdelsestid før slakt. Tilbakeholdelsestiden fastsettes av autorisert fiskehelsepersonell og har til hensikt å sikre at nivået av virkestoff i produkt til humant konsum er under fastlagte grenseverdier (MRL). Restmengder dokumenteres gjennom prøvetakning.
  4. Bruk av beskyttelsesutstyr: Ved all bruk av antibiotika benyttes beskyttelsesutstyr som klær og åndedrettsmasker for personell som kommer i nær kontakt med legemiddel, bl.a. for å forebygge antibiotika resistens hos de ansatte.
  5. Vask av kontaminert utstyr og materiell: Utstyr som har vært i kontakt med antibiotika vaskes før dette benyttes i videre produksjon.

 

Roller og ansvar

  • Policyen forvaltes av konsernets datterselskaper, som er ansvarlige for etterlevelse i tråd med beskrivelser gitt.

Eierskap og implementering av policyen

  • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.

Fiskehelseansvarlig er ansvarlig for å oppdatere policy

  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • COO Havbruk som er overordnet ansvarlig for policyen