Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Varsling

Policy: Varsling

Varslings policy

Eier/godkjenner: CHRO i Lerøy Seafood Group

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende at Lerøys forretningsresultater aldri er viktigere enn å følge gjeldende lover og forskrifter, og konsernets etiske retningslinjer. Lerøys etiske retningslinjer for atferd reflekterer de verdiene konsernet står for, og gir de ansatte veiledning i hvilke prinsipper de skal følge. 

Lerøys overordnede mål er en organisasjonskultur med et godt og konstruktivt ytringsklima. Varslingsregelverket skal tilrettelegge for at arbeidstakere kan si ifra og ytre seg kritisk, uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner.

Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold da dette kan bidra til at slike forhold kan rettes opp. Alle arbeidstakere har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Varsling

Varsling er å rapportere kritikkverdige forhold til noen som har myndighet til å gjøre noe med det. Medarbeidere som er villige til å varsle, er en viktig ressurs for Lerøy. 

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, konsernets etiske retningslinjer eller etiske normer, for eksempel forhold som kan innebære:

 • fare for liv og helse
 • fare for klima og miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø (eks. HMS, mobbing, diskriminering)
 • brudd på personopplysningssikkerheten (GDPR)

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, som f.eks. faglig uenighet og vilkår, regnes ikke som varsling.

Varslingskanaler

Et varsel kan fremsettes muntlig eller skriftlig, med fullt navn eller anonymt. Varselet bør inneholde relevant informasjon, inkludert involverte personer, eventuelle vitner og relevante bevis.

Muntlig varsel skal som hovedregel skje til nærmeste leder. Hvis dette oppleves som vanskelig, kan man kontakte leders leder, lokal HR-avdeling eller lokal tillitsvalgt/verneombud. Muntlig varsel registreres i digital varslingskanal av den som har mottatt varselet.

Lerøy har etablert en digital varslingskanal som gir mulighet for å være anonym. Ved anonym varsling må varsler være oppmerksom på at det ikke kan gis tilbakemelding på at varselet er fulgt opp og håndtert.

Det oppfordres til å varsle med fullt navn, da anonym varsling kan komplisere den videre saksbehandlingen og hindre at kritikkverdige forhold oppklares og reageres på. Et åpent varsel vil normalt sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

 

 

Oppfølging av varsel og vern mot gjengjeldelse

Varsel via digital varslingskanal blir innledende behandlet av uavhengig tredjepart som vurderer om varselet er et kritikkverdig forhold. Videre gis det anbefalinger om videre håndtering til Lerøys varslingsutvalg.

Varslingsutvalget er nedsatt på tvers av konsernet for å koordinere behandling og iverksettelse av tiltak dersom avvik oppstår. Fremgangsmåte for undersøkelser vil avhenger av sakens karakter og alvorlighet og skal hensynta at varslingssaker er ulike. Eksterne ressurser engasjeres ved behov.

Varsler skal ha tilbakemelding innen 14 dager om at varsel er mottatt og om videre saksgang.

Alle involverte parter i en varslingssak skal bli ivaretatt. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Den som mener å ha vært utsatt for gjengjeldelse etter varsling må melde fra om dette i digital varslingskanal.

Fortrolighet

Varslerens identitet og all informasjon tilknyttet et varsel behandles som fortrolig informasjon under hele prosessen. Det er viktig å påpeke at det ikke kan garanteres anonymitet for varslere og andre ved en eventuell etterfølgende rettslig prosess. 

Saksbehandling vil skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Rapportering

Lerøys varslingsutvalg skal kvartalsvis rapportere status for varslingssaker til konsernledelse og styre.

Gyldig for

Gjelder for alle arbeidstakere og innleid personell i Lerøy.

Rammeverk og prinsipper

Norges lov om Arbeidsmiljølov, kapittel 2A

Lerøys etiske retningslinjer og varslingsplakat

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.
 • Ledere skal veilede arbeidstakere som ønsker å varsle.

Eierskap og implementering av policyen

 • CHRO i Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.