Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Matsvinn

Policy: Matsvinn

Matsvinn Policy

Eier /Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra:  2021-04-29

 

Formål

Hele 7 % av globale utslipp er relatert til matsvinn, og 38% av det totale energiforbruket i global matproduksjon kan relaters til mat som blir tapt fra verdikjeden eller kastet. Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har forpliktet seg til å redusere matsvinnet i konsernet med 50% innen 2030. Formålet med policyen å beskrive hvordan Lerøy gjennom hele verdikjeden skal arbeide med å redusere mattapet og matsvinnet.

Lerøy skal gjennom hele verdikjeden etterstrebe ambisjonen at 1 kg fisk = 1 kg produkt til konsum.

Havbruk

Etterstrebe å øke overlevelse av laks og ørret for å redusere mattapet samt sikre at mest mulig av volumet går til prosessering til humant konsum

Villfangst 

Etterstrebe for å ta vare på mest mulig av restråstoffet, samt produsere mel, olje og ensilasje

Industri, VAP og Distribusjon

Etterstrebe å benytte hele fisken til produkter for humant konsum samt redusere gulvfisk, ubrukte innsatsfaktor og usolgte produkter. Vi skal arbeidet for lengst mulig forsvarlig holdbarhet på våre produkter samt ta i bruk ny teknologi for å øke den.

Gyldig for

Alle ansatte i Lerøy

Vi oppfordrer også våre ansatte til å redusere matsvinn privat.

Definisjoner

Matsvinn: Nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet

-Mattap: Nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden før eller under slakting.

Rammeverk og prinsipper

EU- Farm to fork strategy

Roller og ansvar

  • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen. 
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt. 

Eierskap og implementering av policyen

  • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering. 
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.  
  • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.