Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Klima

Policy: Klima

Policy for klima

Eier/godkjenner: Leder for ESG & Quality 

Gyldig fra: 2022-02-24

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteringer og retning samt å tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Denne policyen gir en kortfattet og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal jobbe med ansvarsfull miljøledelse og klimaforvaltning i egen virksomhet, samt hos våre leverandører.

Lerøy forplikter seg til å videreutvikle målrettet miljøarbeid og dermed bidra til å løse globale klima- og miljøutfordringer. Protein fra sjømat har et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre proteiner og globalt sett vil et større inntak av sjømat være med å redusere de globale klimautfordringene. Selskapet skal sende tydelige markedssignaler om at en klimanøytral karbonøkonomi innen 2050 er både mulig og ønskelig

Lerøy skal jobbe aktivt for å finne nye og innovative løsninger som kan hjelpe å kutte selskapets klimagassutslipp samt styrke eksisterende og inngå nye samarbeid for å nå klimamål og utvikle et lavutslippssamfunn.

Selskapet skal sørge for at dets aktiviteter ikke motvirker et mest mulig stabilt klima ved å måle, rapportere og redusere sitt karbonavtrykk. Selskapet skal ta omfattende grep og har forpliktet seg til å sette klimamål på tvers av drift og verdikjede.

Lerøy har satt vitenskapsbaserte mål for å nå klimamålene i Parisavtalen og tar gjennom dette et ansvar for å begrense den globale oppvarmingen:

 • Selskapet forplikter seg til 46% utslippsreduksjon (Område (Scope) 1+2+3) innen 2030 med basisår 2019. ( 1,5 graders mål)

Lerøy skal gjennomføre regelmessige klimarelaterte risikokartlegginger, vurderinger og analyser for videre beslutninger og nødvendige justeringer. Selskapet skal på basis av dette igangsette tiltak for reduksjon av klimautslipp.

 Eksempler på prosjekter som gjennomføres i verdikjeden:

 • Nye fòrråvarer som gir et lavere klimaavtrykk samtidig som de støtter fiskens behov for rett ernæring og bidrar til en robust fisk
 • Utvikle fòrkonsept som gir lavere fòrfaktor
 • Utfasing av villfisk arter i fòrråvare  som kan benyttes direkte til humant konsum
 • Innføring av mikroalger og insektsmel i fiskefòr
 • Effektivisering gjennom verdikjeden med fokus på logistikk
 • Teknologiutvikling spesielt med tanke på utfasing av MGO på større skip/arbeidsbåter/trålfartøy
 • Omlegging fra dieselaggregat til landstrøm på lokaliteter
 • Fokus på logistikk av varer ut til kunde, med spesiell vekt på flytransport
 • Økt fokus på bearbeidede produkter
 • Fokus på emballasje

 

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

Definisjoner

Område 1 (Scope 1) - All direkte utslipp av klimagasser fra bruk av fossile brensler som skjer innenfor egen virksomhet.

Område 2 (Scope 2) - Indirekte utslipp av innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/- kjøling.

Område 3 (Scope 3) - Indirekte utslipp fra innsatsfaktorer (innkjøpte varer eller tjenester).

Parisavtalen, 2015 (Paris agreement) - en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

Vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets) - mål som baserer seg på hva forskningen sier er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Målene må derfor bidra til å begrense global oppvarming til godt under 2°C, og tilstrebe å begrense den til 1,5°C.

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende miljøregelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol) - den mest brukte og anerkjente internasjonale standarden for beregning og rapportering av klimagassutslipp.

 ISO 14001: 2015 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015).

 ISO 14064:2018 Klimagasser - Del 1: Spesifikasjon med veiledning på organisasjonsnivå for kvantifisering og rapportering av utslipp og fjerning av klimagasser.

Risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer finnes i vårt bærekraftsbibliotek, www.leroyseafood.com, samt i vår CDP rapportering og TCDF rapport.

Måling og oppfølging av klima gjøres gjennom selskapets rapporteringssystem for klima.

Roller og ansvar

 • Styret i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvar for konsernets klimapolitikk. Styret godkjenner og følger opp mål som er utarbeidet av konsernledelsen i samråd med Leder for ESG & Kvalitet. Styret overvåker alle risikoer og muligheter, inkludert risikoer og muligheter relatert til klima.
 • Konsernledelsen i Lerøy er ansvarlig for å definere selskapets klima- og miljøretning og står ansvarlig for innholdet i denne policyen.
 • Konsernets strategi inkluderer klima og følges opp månedlig internt samt gjennom revisjonsutvalg og styret.
 • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å bidra til å oppnå selskapets klimamål.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisonsutvalet og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.