Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Algeovervåking

Policy: Algeovervåking

Policy for algeovervåkning

Eier/godkjenner: Fiskehelsesjef LSG og COO Havbruk 

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Alger er naturlig i norske farvann og en viktig del av økosystemet. I enkelte tilfeller oppstår det store oppblomstringer av enkelte typer alger som en følge av gunstige miljøbetingelser. Algene kan enten produsere giftstoffer som er skadelig for fisk, eller de kan opptre i så stort antall at de tetter gjellene. Enkelte alger har i tillegg en overflatestruktur som skader gjellene, og ved høy tetthet av denne algen klarer ikke fisken å opprettholde normal gjellefunksjon. For å kunne sette inn tiltak i rett tid er det viktig med god overvåkning av algeforekomster.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Alger: Samlebetegnelse på svært ulike encellede og flercellede organismer som har det til felles at de har fotosyntese og lever i fuktige miljø.

Rammeverk og prinsipper

Den nasjonale overvåkningen av alger utføres av Havforskningsinstituttet og alle kan hente ut opplysninger på nettsiden algestatus.hi.no. Næringen og det offentlige jobber fortsatt med å finne den beste løsningen for å sammenstille data som næringen samler inn, med den overvåkningen som det offentlige foretar. Målsetningen er å få til en bedre og mer omfattende algeovervåkning enn det vi har i dag.

Algeovervåkningen som Lerøy foretar, er basert på risikoperioder og observasjoner som gir mistanke om algeoppblomstring. Ved mistenkelige funn varsles samtlige aktører i området dette gjelder for.

Dersom algeoppblomstring rammer en av våre lokaliteter har vi en klar handlingsplan på hva som skal gjøres. Avhengig av omfang vil raskt iverksatte tiltak være med på å redusere belastningen på fisken. I noen tilfeller kan det være aktuelt å avklare med myndigheter og andre aktører om fisken kan flyttes fra området som er rammet.

Roller og ansvar

  • Fiskehelse og produksjon i Lerøy er sammen ansvarlig for å vurdere grad av overvåkning og mulige tiltak ved episoder som rammer en lokalitet.

Eierskap og implementering av policyen

  • Policy er godkjent av Fiskehelsesjef LSG. Fiskehelsesjef er ansvarlig for oppdatering.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • COO Havbruk er overordnet ansvarlig for policyen.