Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies - Norwegian KPI Arbeidshelse og sikkerhet

KPI Arbeidshelse og sikkerhet

KPI ARBEIDSHELSE OG MILJØ

Konsernet har utviklet retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som på høyt nivå skisserer den langsiktige retningen for konsernet for å støtte og kontinuerlig forbedre sin helse- og sikkerhetsytelse, og gir en generell følelse av retning, samt rammeverk for å sette helse og sikkerhet mål.

Retningslinjene stiller krav til konsernets eget helse- og sikkerhetsarbeid, samt at de samme strenge kravene gjelder for deres forretningspartnere.  Gruppens forretningspartnere må bekrefte at de erkjenner og vil følge prinsippene som er angitt i gruppens etiske retningslinjer.

Konsernet har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom robust helse- og sikkerhetsstyring som er skadelig for å lykkes med å identifisere, forhindre og redusere betydelige negative konsekvenser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

ARBEIDSHELSE OG MILJØ - KULTUR

Konsernet jobber kontinuerlig med å utvikle en sterk sikkerhetskultur som videreutvikler den definerte helse- og sikkerhetsretningen til konsernet. Sikkerhetskulturen i konsernet støttes av konsernets verdier, ledelsespraksis, aktivitetsmønstre og kompetanse – kjerneelementer for å sikre  og opprettholde bærekraftig helse- og sikkerhetskultur.

Toppledelsen i gruppen har det endelige ansvaret for en tilstrekkelig helse- og sikkerhetsstyring i gruppen. Hvert selskap i konsernet har identifisert spesifikke helse- og sikkerhetsroller og -ansvar tildelt en eller flere personer for å sikre god og konsistent helse- og sikkerhetsstyring lokalt.

HELSE OG SIKKERHETSLEDELSE

Konsernet har implementert et kvalitetsstyringssystem som er tilgjengelig for alle selskaper i gruppen, samt ansatte og arbeidere2 og  systemet inneholder universell dokumentasjon angående helse- og sikkerhetsstyring.

Hvis det er relevant, har gruppens selskaper også sine lokale helse- og sikkerhetsstyringsdokumentasjonsbibliotek som inkluderer beskrivelser av arbeidsprosesser, prosedyrer og annen selskapsspesifikk relevant dokumentasjon for å sikre at alle operasjoner utføres på en sikker måte. Alle ansatte og arbeidere er dekket av relevant helse- og sikkerhetsstyringssystem.

Omfanget og arten av helse- og sikkerhetsadministrasjonsarbeidet er definert av relevante egne, klient- og juridiske krav. Konsernet har integrert risikostyring i sine organisatoriske aktiviteter, inkludert helse- og sikkerhetsstyring, og ser på det som en integrert del av styring, strategi og drift.

KVALITETSLEDELSE

Konsernet har et system (en integrert del av Quality Management System) for rapportering av sikkerhetsobservasjoner, nestenulykker, hendelser, avvik og forslag til forbedringer. Dette sikrer at alle typer sikkerhetsobservasjoner, nestenulykker, hendelser, avvik og forslag til forbedringer registreres i et enkelt system som hjelper konsernet med å få oversikt over typene registrerte saker, trender og identifisere områder for forbedring. I 2021 startet konsernet et prosjekt der dagens system ble gjennomgått og forbedringsområder ble identifisert. HMS-saksregistreringsskjema vil bli oppdatert for å gjøre det mer brukervennlig samt forbedre saksanalysen.

HENDELSESRAPPORTERING OG RISIKOSTYRING

Alle arbeidsrelaterte hendelser, det være seg nestenulykker eller en faktisk hendelse, skal rapporteres i konsernets hendelses- og forbedringsforslagsrapporteringssystem hvor de analyseres og håndteres av ansatte som har kompetanse til å evaluere, og myndigheten gjør nødvendige endringer til eksisterende praksis for å forbedre den generelle helse- og sikkerhetsytelsen til organisasjonen. Alle bedrifter har kartlagt arbeidsprosessene sine, samt identifisert prosessrisikoer, farer og deres avbøtende handlinger.

Hvis det er relevant og nødvendig, for eksempel i tilfelle en ekstraordinær eller ny arbeidsaktivitet som skal utføres, utføres en sikker jobbanalyse (SJA) før utførelse av den aktuelle aktiviteten for å sikre at potensielle risikoer identifiseres og det er barrierer i sted å håndtere disse risikoene. Dersom SJA konkluderer med at det er behov for å oppdatere eller endre gjeldende prosesser eller prosedyre, sendes endringsforslaget til ansvarlig prosess/prosedyreeier som vurderer forslaget og eventuelt gjør nødvendige endringer.

100 % (5475 ansatte) av konsernets styringssystemer er internt og eksternt revidert via ulike sertifiseringsordninger gruppen er en del av.

Alle ansatte og arbeidere (5475) har fått nødvendig opplæring i hvordan de identifiserer risikoer og utfører risikovurdering. De fikk også både generisk opplæring angående organisasjonen, dens prosesser og prosedyrer samt spesifikk opplæring avhengig av stillingen deres og typen arbeid de utfører. Gjennomgang av spesifikke arbeidsrelaterte farer, farlige aktiviteter og de riktige prosedyrene for å håndtere disse er inkludert i opplæringen.

I 2021 har konsernet utviklet en generell HMS-opplæring som vil bli lansert i 1. kvartal 2022. Nettopplæringen er tilgjengelig på konsernets digitale opplæringsplattform Motimate og dekker temaer som:

ARBEIDSMILJØLEDELSE I LERØY

Lovlige krav

 • Ledelsessystem for arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Arbeidsmiljøpolitikk og -mål
 • Helse- og sikkerhetsrelaterte roller i organisasjonen
 • Kvalitetsledelse i Lerøy

Lerøy Kvalitetsstyringssystem

 • Rapportering av avvik og hendelser – Definisjoner og Saksbehandling
 • Rapportering og varsling
 • Registrerbare arbeidsrelaterte skader

Trender og statistikk

 • Risikoreduserende tiltak
 • Beredskap og risikostyring

Beredskap

 • Risikovurdering, handlingsplaner og sikker jobbanalyse
 • Opplæring
 • Arbeidsmiljø og Ytre miljø

Internt og eksternt miljø

 • Arbeidsmiljø og dets viktigste funksjoner
 • Helse- og sikkerhetsoppfølging og kontinuerlig forbedring

Helse- og sikkerhetsoppfølging

 • Kontinuerlig forbedring og Årsplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 

SAMSVAR

Alle selskapene i gruppen overholder den eksisterende arbeidshelsesikkerhetslovgivningen i landene de opererer i, samt følger prinsippene som er fastsatt i ISO 45001: 2018-standarden Occupational Health and Safety: Basic Principles.

YRKESHELSE OG FREMMElSE AV ANSATTES OG ARBEIDERS HELSE

Alle selskaper i konsernet som har ansatte og arbeidere har etablert samarbeid med en leverandør av helse- og sikkerhetstjenester. Bedriftshelsetjenesteleverandører er involvert i risikoidentifikasjonsprosesser og fungerer som rådgivende organ som omgraderer ulike helse- og sikkerhetsproblemer.

Konsernet bruker kun autoriserte helse- og sikkerhetstjenester, og utfører due diligence før avtale med en leverandør av helse- og sikkerhetstjenester.

Gruppen jobber med å fremme ansattes og arbeidstakers helse ved å tilby frivillige helsefremmende tjenester, for eksempel intern opplæring og frivillige opplæringsgrupper som ansatte og arbeidere kan bli med i. Noen av selskapene tilbyr en årlig legesjekk for å evaluere helsetilstanden til den aktuelle personen og foreslå behandling om nødvendig. Informasjon om ansattes og arbeidstakers helsefremmende arbeid publiseres på og kommuniseres via selskapets intranett som er tilgjengelig for alle ansatte og arbeidstakere.

ANSATTE OG ARBEIDERS MEDVIRKNING

Konsernet har fire kjerneverdier – ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ. Disse er integrert i alle aktivitetene våre og skal definere atferden vår på jobben. Alle ansatte og arbeidere oppfordres til å gi tilbakemelding og dermed påvirke og utvikle en gjennomsiktig toveis kommunikasjon, konsultasjon og deltakelse.

Ansatte og arbeidere gjøres i stand til å bidra og kommentere helse- og sikkerhetspraksis, og det er sikret at alle ansatte og arbeidere har en mulighet til å rapportere farlige situasjoner, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk og nødvendig korrigerende tiltak iverksettes. Konsernet ser på konsultasjon og deltakelse av ansatte og arbeidere som en skadelig suksessfaktor for organisasjonen.

83 % av alle selskapene i gruppen har en formell felles ledelse-arbeider helse- og sikkerhetskomité som har som mål å muliggjøre toveis kommunikasjon og utveksling av informasjon i tillegg til å gi informert tilbakemelding som skal vurderes av organisasjonen før implementering av en endre eller ta en avgjørelse.

Ansattrepresentanter, som representerer både ansatte og arbeidere, er en sentral del av den felles helse- og sikkerhetskomiteen mellom ledelse og ansatte. Utvalgene møtes minst fire ganger i året, ekstra møter kan holdes ved behov.

Komiteene håndterer spørsmål som helse- og sikkerhetstjenester, verneombud, opplæring, organisasjonsendringer, korrigerende og forebyggende tiltak, risikoevaluering samt andre arbeidsmiljørelaterte spørsmål. Gruppen tar sikte på å være en lærende organisasjon og inviterer til tilbakemeldinger angående forbedring av trygge arbeidspraksis.

ANSATTES OG ARBEIDERS RETT TIL Å FJERNE SEG FRA FARLIGE ARBEIDSSITUASJONER

Konsernets etiske retningslinjer, som alle ansatte i gruppen må erkjenne og følge, sier at helse og sikkerhet er gruppens prioritet nummer én, og at det ikke skal inngås kompromisser når det kommer til ansattes og arbeideres sikkerhet. Alle ansatte og arbeidere har rett til å fjerne seg selv fra arbeidssituasjoner som de tror kan forårsake en skade eller dårlig helse.

VARSLING

Gruppen har etablert en anonym varslingskanal for å sikre at det er en lavterskelrapporteringsarena for de som ikke vil si fra. Gruppen garanterer at rapporteringspersonen kan forbli anonym, og at alle data behandles og lagres på en kryptert måte og at den ansatte eller arbeideren er beskyttet mot represalier.

De rapporterte varslingssakene håndteres av en uavhengig tredjepart – konsulentfirmaet Ernst & Young. Alle ansatte som rapporterer bekymringer, skal motta tilbakemelding om rapporten deres senest 14 dager etter at de har sendt inn varslerrapporten.

 

Konsernet overvåker og måler følgende ytelsesindikatorer for helse og sikkerhet med resultater (2021):

 • Fraværsskade (LTI) frekvens (H1-verdi): 15,33
 • Sykepermisjon (totalt): 5,85 %
 • Permisjon på grunn av sykdom (kortvarig): 2,44 %
 • Sykepermisjon (langvarig): 3,42 %
 • Arbeidsskader med fravær: 123
 • Antall arbeidsskader uten fravær: 144
 • Antall nestenulykker: 680
 • Antall sikkerhetsobservasjoner: 3 273
 • Dødsfall i forbindelse med arbeid: 1
 • % av bedrifter som har arbeidsmiljøutvalg som inkluderer en ansattrepresentant: 83 %

 

KPI mål

 • 10 % reduksjon fra 2019 til 2022 i H1-verdi / Lost Time Injury (LTI) frekvens
 • 10 % reduksjon fra 2019 til 2022 i total skadefrekvens (TIR)
 • Totalt antall nestenulykker og sikkerhetsobservasjoner 2021: 3 per årsverk
 • Permisjon på grunn av sykdom  –  2 % reduksjon fra 2019 til 2025
 • Disse indikatorene måles kvartalsvis og er et effektivt verktøy for å indikere konsernets fremgang og ytelse når det gjelder helse og sikkerhet. Resultatene av disse målingene fungerer som byggesteiner for konsernets helse- og sikkerhetsprioriteringsplanlegging.

1 Personer som er i et ansettelsesforhold med organisasjonen, i henhold til nasjonal lovgivning eller dens anvendelse. Ansatte har en arbeidskontrakt direkte med organisasjonen.

2 Personer som utfører arbeid i en viss periode (for eksempel sesongarbeidere) og som er ansatt via et bemanningsbyrå. Arbeidstakere har en skriftlig ansettelseskontrakt med bemanningsbyrået.