Tilbake
GRI tabell

Bakgrunn

Lerøy Seafood Group har valgt å rapportere sitt arbeid knyttet til bærekraft ved å rapportere i henhold til det globale rapporteringsinitiativet GRI. GRI- standarden er den ledende standarden for bærekraftsrapportering og består av ulike prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskap for å måle og rapportere på finansielle, miljømessige og sosiale forhold. Dette er en internasjonal standard som er mye benyttet i forhold til bærekraft og vil derfor være kjent blant mange av våre interessenter.


GRI-standardene er bygget opp hierarkisk med to hovedkomponenter:
1. Universelle standarder
2. Temaspesifikke standarder:

1. Finans
2. Samfunn
3. Miljø


Universelle standarder må overholdes, mens temaspesifikke standarder velges etter virksomhetens art og påvirkning. Virksomhetene kan velge mellom to ambisjonsnivåer hvorav Lerøy har valgt å rapportere i forhold til «Core» rapporteringspraksis. Dette medfører rapportering etter standardene hvor forhold som type virksomhet, vesentlighet, påvirkning og hvordan ledelsen styrer risikoen beskrives. FNs 17 bærekraftsmål har løftet bærekraftig utvikling globalt særlig de siste årene. Lerøy jobber som mange andre næringsaktører aktivt med bærekraft og er medlem av UN Global Compact, Norge.

 

Omfang

GRI rapporteringen innbefatter alle aktive selskap med tilhørende ansatte i konsernet.

Input

Informasjon knyttet til GRI-tabellen er hentet inn via våre ulike forretningssystem for rapportering av tall innen finans, samfunn og miljø. Dersom informasjon er hentet fra andre eksterne kilder er dette spesifisert.

Ekstern verifisering

GRI- tabellen er gjennomgått internt og er også forelagt revisjonsutvalg og styret i Lerøy Seafood Group. For å sikre at vi rapporterer det som er forventet i henhold til GRI standarden og at det vi rapporterer er korrekt har Lerøy engasjert et tredjepartsselskap for å gjennomgå og verifisere vår rapportering. Til denne gjennomgangen har vi engasjert PWC som er vårt uavhengige revisjonsselskap.
Et utvalg av våre indikatorer er i denne forbindelse verifisert. Dette utvalget omfatter følgende indikatorer:

>  Sykefravær %
>  Uønsket hendelse, Nesten ulykker (antall)
>  Uønsket hendelse, Sikkerhetsobservasjoner (antall)
>  LTI - H verdi %
>  Antall fisk rømt (stk)
>  Snitt antall kjønnsmodle lus per fisk i LSG Havbruk
>  Antibiotika brukt i sjø ( kg aktivt virkestoff)
>  Mengde avlusningsmiddel benyttet via bad (kg aktivt virkestoff )
>  Mengde avlusningsmiddel benyttet via fòr (kg aktivt virkestoff)
>  Overlevelse i sjø (%)
>  Gjenomsnittelig tetthet per merd (kg/m3)
>  Total andel av serfitiserte råvarer (%)
>  Andel sertifiserte marine arter fisket (%)
>  Gjennomsnittelig MOM B score alle lokaliteter
>  FFDRm, laks
>  FFDRo, laks
>  Andel avskogingsfri soyaproteinkonsentrat fra Brasil med sporbarhet (%)

Klimaregnskap, Scope 1 og Scope 2Ledelse:Lerøy sin visjon er: «Vi skal bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.» Ved å rapportere i henhold til GRI viser vi hvordan vi arbeider innen de tre områdene på bærekraft: finans, samfunn og miljø. Ved å sette konkrete mål innen disse ulike områdene blir vi stadig bedre og viser en tydelig retning i forhold til å nå våre mål og vår visjon.

Ledelse

Lerøy sin visjon er: «Vi skal bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.» Ved å rapportere i henhold til GRI viser vi hvordan vi arbeider innen de tre områdene på bærekraft: finans, samfunn og miljø. Ved å sette konkrete mål innen disse ulike områdene blir vi stadig bedre og viser en tydelig retning i forhold til å nå våre mål og vår visjon.

Interessentdialog

Lerøy sine verdier er åpen, ærlig, ansvarlig og skapende. Det er derfor svært viktig for oss å ha en god og åpen dialog med alle våre interessenter. På denne måten får Lerøy kjennskap og kunnskap til hvilke områder våre interessenter er opptatt av og vi i Lerøy får formidlet hvordan vi jobber med de ulike områdene. Gjennom en jevn og god dialog jobber vi sammen om forbedringer innen enkeltområder og styrker også kompetansen i det enkelte selskap. Interessentdialog er viktig og er med på å løfte Lerøy videre på vår veg om å bli den mest bærekraftige leverandøren av kvalitetssjømat.

Lerøy gjennomførte en vesentlighetsanalyse i 2016, med tanke på selskapets rapportering i henhold til Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) sin standard. Prosjektet omfattet intervjuer med eksterne og interne interessenter, og arbeidet i prosjektet har identifisert hvilke aspekter som er viktige for måloppnåelse i Lerøy, og samtidig hvilke aspekter interessentene er opptatt av.

Det har vært en eksplosjon de siste par årene i interessen fra ulike interessentgrupper spesielt med tanke på bærekraftsrapportering. Vi svarer ut spørsmål og deltar i dialoger flere ganger ukentlig med ulike interessentgrupper. Dette er en pågående prosess hvor dialog mot ulike interessentgrupper oppdateres kontinuerlig gjennom året. Det er derfor ikke gjennomført spesielle tiltak for å identifisere våre interessenter som en del av rapporteringen for 2020. Gjennom vår daglige virksomhet mener vi å ha god oversikt over hva våre viktigste interessenter er opptatt av.

Vår oversikt over interessenter er opprinnelig basert på gjennomgangen vi hadde i 2016 samt egen erfaring gjennom flere år, knyttet til ulike typer for dialog rettet mot interessenter. Dette kan være samarbeidsprosjekt, møter, konferanser, foredrag, dialog gjennom ulike medier, undersøkelser gjennomført av IPSOS på oppdrag fra Lerøy, revisjoner og på andre plattformer.

De ulike interessentene er valgt ut ifra hvilken påvirkning de har for vår virksomhet og ut ifra hvilken påvirkning Lerøy har på interessentene innen økonomi, samfunn og miljø. For å imøtegå de ulike interessentenes krav til rapportering har vi implementert indikatorer for de ulike områdene. Disse er vist til i GRI-tabellen.