Tilbake

Om konsernet

Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet , da fisker- bonden Ole Mikkel Lerøen slepte fisk i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til fisketorget i Bergen, en rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømfor- hold, for å starte med salg av levende fisk.

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Dette selskapet investerte så videre i mottak for pelagisk fisk, mottak for hvitfisk og også i havbruk. Dessverre førte svake resultater og tynn kapitalisering til at selskapet på tidlig 1990-tall avviklet eller solgte disse aktivitetene igjen for å sikre hovedaktiviteten, grossist- og eksportvirksomhet. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner.

Endret strategi
Vekstmulighetene innenfor havbruk og økte kundekrav, gjorde at konsernets forretningsidé og strategi ble radikalt endret. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer hvor formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden. Dette var starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruksnæringen. I 1999 ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i Storbritannia.

 

Kapitaltilgang og kompetanse
I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.
I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da vi i august 2003 kjøpte det som den gangen het Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i 2014. Forannevnte selskaper, en del mindre oppkjøp, dyktig lokal ledelse og organisk vekst, har utviklet Lerøy Seafood Group til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret.

Bildet er fra Bontelabo i Bergen, 1964. Fra venstre: Alfred Breivik, Ingvald Johannessen, Elias Fjeldstad og Dankeret B. Johannessen

Satset på bearbeiding
Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet VAP, Salg og Distribusjon. Investeringer i videreforedling har gitt større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret, samt skapt større produktbredde og tilgang til nye markeder.
Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen). I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde. I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen). Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømatselskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. Lerøy Seafood Center Urk i Nederland (byggestart 2017) er en fabrikk som ble bygget med fokus på svært høy grad av automatisering, og en rekke teknologiske innovasjoner, i produksjon av røkte og ferskpakkede produkter, og er en av de mest moderne fabrikker for denne type produkter i Europa. Dessverre er rammevilkår for industriutvikling i Norge blitt stadig forverret. Dette har medført økende utflytting av produksjon fra Norge til lavkostland, men Lerøy Seafood Group har investert betydelig beløp langs norske kysten for å motvirke denne trenden, gjennom investeringer der automatisering ofte er viktig. Dette er synliggjort blant annet i den nye toppmoderne fabrikken på Jøsnøya på Hitra.

Når nye markeder
Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsing i segmentet VAP, Salg og Distribusjon . Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i "samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikkkapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa. Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready-to-eat meals» og sushi. Selskapet har de siste fem årene bygget fabrikker i Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante og på Gran Canaria. I løpet av våren 2021 åpner den første fabrikken i Italia i Porto Viro, sør for Venezia. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 80 markeder over hele verden.

Lerøy har unike utviklingsmuligheter. Hvis vi utvikler oss selv, utvikler vi Lerøy!
Karol Czaplis Arbeidende formann filet Lerøy Midt
Innlevering av fangst, Lerøy Norway Seafoods, Båtsfjord
Ved å jobbe med topp- moderne teknologi, og energieffektive løsninger, viser vi at vi hele tiden ønsker å bli bedre.
Bart Geuchies, Plant Manager, Lerøy Seafood Netherlands

Innovatør innen sjømat
Helt siden starten har konsernet vært en pioner innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal sjømatnæring. Søkelyset har primært vært rettet mot utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet.

Villfangst og hvitfiskindustri
2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA (nå Lerøy Havfisk ASA) og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, startet konsernet en ny og spennende reise. I 2017 ble hvitfisk integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Siden den gang er det fortløpende gjennomført investeringer både i nye, moderne trålere og i industrianleggene. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Fiskematfabrikk til Lerøy Norway Seafoods i Stamsund
Fiskematfabrikk til Lerøy Norway Seafoods i Stamsund

Bærekraftig sjømatprodusent

Lerøy Seafood Group arbeider kontinuerlig med bærekraft i alle ledd av verdikjeden. Vi har fokus på alle de ulike områdene knyttet opp mot bærekraft:
> Miljø
> Samfunn
> Økonomi


Også i 2020 har vi fortsatt vårt evigvarende fokus på å forbedre oss innenfor disse områdene.
Innenfor miljømessige bærekraft er det gjennomført en rekke prosjekt slik som elektrifisering av fòrflåter og båter, reduksjon av matsvinn og plast, prosjekt knyttet til fiskevelferd og fiskehelse, lus, sertifiseringer, redusert avskoging knyttet til fôrråvarer.


Innenfor samfunnsmessig bærekraft pågår også en rekke initiativ slik som lederopplæring av våre ansatte og medarbeiderundersøkelse. Vi har også pågående prosjekt knyttet til leverandøroppfølging, ringvirkningsanalyser og ulike samarbeidsplattformer med lokalmiljø og andre interessenter.
I forhold til økonomisk bærekraft har vi i 2020, i et krevende pandemi år, igjen vist at konsernets forretningmodell er økonomisk bærekraftig. Med sjømatens sterke posisjon i markedet, og med den unike kompetansen organisasjonen innehar, er vi godt rustet selv for slike utfordringer.
Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2021 i en unik posisjon til fortsatt bærekraftig vekst og utvikling.

Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2021
 • Lerøy Processing Spain
  Åpning av ny fabrikk på Gran Canaria og ny og større fabrikk i Madrid
 • Lerøy Seafood Italy SRL
  Åpning av produksjonsan- legg i Porto Viro, sør for Venezia
2020
 • Lerøy Havfisk
  Hekktråleren Kongsfjord overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
 • Lerøy Aurora
  Byggetrinn 3 og utvidelse til produksjon av mer storsmolt ved RAS- anlegg i Laksefjord, Lebesby kommune, er ferdigstilt
2019
 • Lerøy Norway Seafoods
  Ombygget fabrikk i Stamsund i Vestvågøy kommune for produksjon av fiskemat og spiseklare produkter
 • Lerøy Midt
  Offisiell åpning av ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra kommune
 • Lerøy Sjøtroll
  Første utsett av smolt fra nytt RAS-produksjons- anlegg for storsmolt i Kjærelva, Fitjar kommune. Åpning av nytt settefiskanlegg for ørret i Bjørsvik, Alver kommune
 • Lerøy Midt
  Byggestart utvidelse av RAS-anlegg i Belsvik, Heim kommune, for produksjon av storsmolt
2018
 • Lerøy Havfisk
  Ny hekktråler («Nordtind») overleveres fra Vard Søviknes
 • Lerøy Midt
  Produksjonsstart på ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra kommune
 • Lerøy Processing Spain
  Første fabrikk i Madrid (2014) følges med åpning av fabrikker i Barcelona, Valencia og Alicante
2017
 • Integrering av Lerøy Havfisk og Lerøy Norway
  Seafoods i verdikjeden
 • Rode Beheer
  Nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Lerøy Midt
  Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra
2016
 • Lerøy Havfisk og Lerøy Norway Seafoods
  Kjøp av 100% av aksjene i Havfisk ASA (nå Lerøy Havfisk ASA) og Norway Seafoods Group AS (nå Lerøy Norway Seafoods). Investeringer i foredling, salg og og distribusjon av hvitfisk
 • Rode Beheer BV
  Oppkjøp av de resterende 49,9% av aksjene (bear- beiding, salg og distribusjon)
 • Lerøy Aurora AS
  Åpning av nytt smoltanlegg med RAS-teknologi i Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark
 • Kapitaltilførsel
2015
 • Rensefisk
  Øker eierandelen i Norsk oppdretts- service AS 34% til 51%. Kjøp av 100% av aksjene i Senja Akvakultursenter AS
 • Preline Fishafarming System AS (FoU)
  Eier 91% av aksjene
 • Seistar Holding AS
  Kjøp av 50% av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia
  Eierandelen økes fra 50% til 100% (tidligere Alfarm Alakro Lerøy)
2014
 • Lerøy Aurora AS
  Villa Organic AS fisjoneres og Lerøy Aurora får åtte nye matfisk- konsesjoner
 • Fish-cut satsing
  Investeringer i nye fabrikker i Norge, Spania, Frankrike og Danmark
 • Rensefisk
  Oppkjøp av 34% av aksjene i Norsk oppdrettservice
2013
 • Lerøy Midt AS
  Åpning av nytt smoltanlegg i Belsvik med RAS-teknologi i (nåværende) Heim kommune Trøndelag med produksjons- kapasitet på 14 millioner fisk årlig
 • Utvidelse av produksjonskapa- sitet i Lerøy Fossen og Lerøy Smøgen Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
2012
 • Rode Beheer BV.
  Oppkjøp til 50,1% eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet
2011
 • Lerøy Finland
  Oppkjøp av 68% av aksjene i Jokisen Evää OY. Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS
  Oppkjøp av 50,71 % av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS
2009
 • Austevoll Seafood
  reduserer sin eierandel i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood 
  øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest
  Oppkjøp av 100% av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech
  Oppkjøp av 100% av aksjene. Inngår i dag i Lerøy Midt AS
 • Lerøy Fossen AS
  Oppkjøp av 100 % av aksjene i Fossen AS. Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing
  (bearbeiding, salg og distribusjon) som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Lerøy Aurora AS
  Oppkjøp av 100% av aksjene (Aurora Salmon AS)
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS)
  Partner- skap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon. Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS
  Oppkjøp av 100 % av aksjene. Inngår i dag i Lerøy Midt AS.
2002
 • Lerøy Smøgen
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon - røkerivirksomhet
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon 
 • Scottish Sea Farms Ltd
  Investeringer gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks 
One Lerøy
Verdier for fremtiden

Våre medarbeidere er konsernets viktigste ressurs. Hver eneste dag, året rundt, leverer våre ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 land. Sammen sørger vi for at sunn og god kvalitetssjømat når ut til kunder og konsumenter over hele verden, og at vi kan utnytte ressursene i havet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Vi er stolte av samspillet vi får til gjennom våre medarbeidere i hele vår verdikjede, sammen med våre samarbeidspartnere, og av vårt bidrag til samfunnet.

Lerøy opererer i en global næring, i kontinuerlig utvikling, preget av knallhard konkurranse. Vi er takknemlige over å ha så mange dyktige, fleksible og lærevillige mennesker med oss på laget for å nå vår visjon, våre mål, og for å forsterke “One Lerøy”-kulturen fremover.

Inntjeningen siste fem år i Lerøy har i et historisk perspektiv vært god. Samtidig vet vi at vi har et stort forbedringspotensiale. Det å være et helintegrert sjømatselskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden. Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden. For å opprettholde vår konkurransekraft i en global konkurranseutsatt næring, må vi jobbe knallhardt for å utvikle vår virksomhet, alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament. I 2017 startet vi jobben med å utvikle et system for kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – Lerøy Way. Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat, og er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap – One Lerøy.

Selskapets verdigrunnlag
Lerøy Seafood Group sitt verdigrunnlag om å være ærlig, åpen, ansvarlig og skapende bygger på konsernets visjon om å skape verdens ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat.

Det er viktig at alle ansatte er kjent med verdiene til konsernet og hva disse innebærer. Verdiene er derfor oversatt til lokalt språk i alle land der vi har aktivitet, og er tilgjengeliggjort for alle ansatte både på web, intranett og i brosjyrer. Vi er opptatt av at verdiene våre skal danne grunnlaget i alt vi gjør. I 2020 lanserte vi derfor Lerøy lederstandard som er bygget på konsernverdiene. I tillegg måler vi hvordan vi lever verdiene gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse for alle selskapene i konsernet.

One Lerøy
Et godt resultat i et krevende år
Koronapandemien med nedstenginger og store endringer i markedene, gjorde 2020 til en reell stresstest for Lerøys verdikjede. Den bestod testen og vel så det. Takket være våre ansatte, våre kunder og våre leverandører har vi levert godt i 2020.

Alt ble snudd på hodet i mars i fjor, både i Norge og ute i våre markeder, verden rundt. Det var usikkerhet knyttet til vareflyt, mulige restriksjoner på transport og hvordan vi kunne opprettholde produksjonen. Denne typen utfordringer løste seg relativt raskt.

Godt rustet for endringer
Som matprodusent er Lerøy en aktør med en samfunnskritisk funksjon, og Lerøy har status som en samfunnskritisk virksomhet. Gjennom godt arbeid av våre ansatte, godt samarbeid med Sjømat Norge og norske myndigheter, falt det meste på plass etter hvert. Verdens befolkning trenger mat selv om vi er rammet av en pandemi.

Hotell, restaurant og cateringmarkedet stoppet omtrent helt opp, mens vi fikk en økning i dagligvare. Flere har lært
seg å tilberede og spise sjømat hjemme. Med vår verdikjede og våre kompetente ansatte i hele konsernet, var vi godt
rustet til å vri produksjonen i takt med endringene i markedet, og er enda bedre posisjonert nå enn for et år siden.

Investeringer i inn- og utland
Lerøy har gjennomført store investeringer de siste årene, både i verdikjeden for havbruk og i villfangst. Til tross for pandemien, har vi fortsatt med det i 2020. I februar døpte vi vår nyeste og toppmoderne tråler, «Kongsfjord». Bare en drøy måned etter nedstengingen i Norge, startet vi utvidelse av RAS-anlegget i Lerøy Midt. I fjor høst sto RAS-anlegget for Lerøy Aurora ferdig.

Vi har åpnet vår femte fabrikk i Spania og nytt seafood center i Madrid står ferdig i vår. I disse dager åpner vi vårt eget produksjons- og distribusjonsanlegg i Italia, og vi har offentliggjort planer om nytt RAS-anlegg i Lerøy Sjøtroll.

Våre ansatte har med stor innsats, lojalitet og kompetanse bidratt til at vi har kommet oss gjennom 2020 på en så god måte som vi har. Jeg er stolt av dem.

Effektiv og bærekraftig verdikjede
Lerøys visjon er å ha verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Det målet skal nås i tett og godt samarbeid med våre leverandører og kunder. Derfor lanserte vi vår egen tredje parts sertifiserte laks, Lerøy SalmonTM, som garanterer høy standard. I 2020 har vi kommet på markedet med økologisk laks og ASC-sertifisert ørret. Vi har også, sammen med kundene våre, utviklet sporingsteknologi som gir konsumenter i Frankrike og Belgia, hele produktets reise fra egg til butikkhyllen.

Lerøy leverer noe hele verden trenger, og vil trenge mer av. Sjømat er sunt, godt og har lavt klimaavtrykk. Vi vil hele tiden strekke oss lenger for å bli enda bedre, og det gjør vi gjennom å bygge en effektiv, moderne og bærekraftig verdikjede.

Sterkere sammen
Det at vi kontrollerer hele verdikjeden gjør at vi lettere kan identifisere hvor og hvordan vi kan leve opp til FNs bærekraftmål på beste måte. Derfor har vi nå bestemt at vi skal kutte drastisk i vårt klimafotavtrykk (målt i CO2e) frem mot 2030. Vi har innført et svært krevende vitenskapsbasert mål for å kunne nå 1,5-graders målet satt i Parisavtalen og vil arbeide målrettet gjennom hele verdikjeden for å nå dette.
Vi er allerede godt i gang med 2021. Takket være våre ansatte, våre leverandører og ikke minst våre kunder, og med en verdikjede for fremtiden, har vi i Lerøy sterk fremtidstro. Som det heter i vårt slagord: One Lerøy. Unique alone - Stronger together.

Lokal forankring, globalt perspektiv
Hver eneste dag bidrar våre 4 912 ansatte med norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier 10 trålere og får jevnlig leveranse fra mer enn 600 kystfartøy. Daglig leverer disse hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet til pakkeri for videre bearbeiding.

Samtidig som vi har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har vi produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Italia og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over store deler av kloden.

Fra hav og fjord til bord
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks og ørret, fangst og prosessering av hvitfisk og skalldyr. Det innebærer at Lerøy i tillegg til å drive fiskeri og havbruk, pakker og foredler fisk ved fabrikkene, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 80 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Group sin strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter. Virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

Konsernet rapporterer i tre segmenter

> Villfangst
> Havbruk
> VAP, Salg og Distribusjon

Villfangst
Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Lerøy Havfisk har i dag ti trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik.

Havbruk
I segment Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk frem til og med slakt. Konsernet har tre helintegrerte verdikjeder for produksjonen av laks og ørret i henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Konsernets virksomheter i dette segmentet, Lerøy Aurora (Nord), Lerøy Midt (Midt) og Lerøy Sjøtroll (Vest) er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.

VAP, Salg og Distribusjon
Innen segmentet VAP, Salg og Distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden.

Segmentet VAP, Salg og Distribusjon driver foredling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Finland, Nederland, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Jeg er stolt over å være en del av et internasjonalt selskap som Lerøy Seafood, som leverer sunn og bærekraftig sjømat.
Ruben Geerts, Retail Specialist, Lerøy Seafood Netherlands
Prioriterte oppgaver
Konsernets verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal være grunnlaget for våre daglige operasjoner, men også i den evigvarende strategiske forretningsutviklingen som kreves for å nå vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Selskapet skal derfor fortsette å ha spesielt fokus på følgende områder:

Kundefokus

Lerøy er kundeorientert og lykkes når selskapets kunder lykkes. Vi skal fokusere på vekst i nye og eksisterende markeder basert på fremtidsrettede og innovative løsninger, og allianser som sikrer lønnsomhet og økt markedsandel. Selskapet skal være blant de ledende innen produktutvikling for å sikre kundetilfredshet og dermed lønnsomhet.

Effektiv og skapende verdikjede og allianser

Verdier skapes i verdikjeder og foretak i verdikjeder som danner nettverk og konkurransedyktige prosesser for sine kunder. Lerøy søker å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Dette må skje gjennom kontinuerlig utvikling av prosesser og forbedring av konsernets kjernevirksomhet, men også ved å videreutvikle langsiktige og forpliktende allianser på leverandør- og kundesiden.

Bærekraft

Lerøy skal utvikles i et evighetsperspektiv. Det forutsetter et høyt bærekraftsfokus hos styret, ledelse og ansatte. Kontinuerlig videreutvikling av prosesser og rutiner gjennom hele verdikjeden fra avl til smolt, matfisk/fangst, slakting, foredling, salg og distribusjon skal vår drift være bærekraftig. Reduksjon av klimagassutslipp gjennom verdikjeden er et eksempel på miljømessig bærekraft.

Attraktiv arbeidsgiver

Vi skal være en ledende aktør i en global næring der endringer i rammevilkårene krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle våre dyktige ansatte ved å legge til rette for formelle og uformelle læringsarenaer, samt oppfordre til økt intern mobilitet ved å utforske interne karrieremuligheter.

Lederrollen i Lerøy

Å være leder i Lerøy er en tillitserklæring som innebærer et betydelig ansvar. Alle ledere skal representere konsernets verdier og fremstå som gode ambassadører for Lerøy. Vi har tillit til at våre ledere går foran med et godt eksempel og etterlever Lerøys lederstandard som bygger på konsernets verdier: ærlig, åpen, ansvarlig og skapende.

 

Strategisk forretningsutvikling

Konsernet har historisk gjort betydelige oppkjøp og hovedfokus i kommende år vil være videreutvikling og optimalisering av dagens organisasjon. Strategisk forretningsutvikling vil også i fremtiden være avgjørende for videreutvikling av konsernet.

 

Risikostyring

Vi skal videreutvikle driftssystemer for avdekking av risiko for å unngå misforhold mellom kommersiell risiko og krav til lønnsomhet. Konsernets risikoprofil og strategier for verdiskaping skal være avstemt med konsernets disponible ressurser.

 

Kontinuerlig forbedring

Gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser og verdikjede er vi i stadig utvikling. Vår suksess vil avgjøres av og synliggjøres i vår evne til å skape merverdi for kunden. Våre resultater er målbare i stabilitet i drift og råvaretilgang, samt i økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Vi skal fortsette å ha fokus på rett kvalitet, matvaresikkerhet, sporbarhet og servicegrad. Pionerånden og innovasjonen skal fortsette å utvikle seg i Lerøy.

Nøkkeltall
Våre merkevarer
Lerøy har flere kjente merkevarer i sitt sortiment og en rekke ulike produkter basert både på hvit og rød fisk. Merkevarene våre finnes både i inn- og utland, og vi jobber hele tiden for å utvikle og optimalisere våre produkter, for å møte de krav som settes i markedet for smakfull sjømat.
Virksomhetsredegjørelse
Lerøy Seafood Group ASA er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Vi har nærmere 5000 ansatte som behandler mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat hvert år gjennom vår verdikjede, tilsvarende rundt 5 millioner måltider hver dag.
Lerøy - et globalt sjømatselskap
Virksomhetsredegjørelse

Våre verdier - åpen, ærlig, ansvarlig og kreativ - representerer selve grunnlaget for alt vi gjør, og vi jobber hardt for å oppnå vår visjon gjennom å utvikle verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

Klikk her for årest digitale løsning for kapittelet Virksomhetsredegjørelsen