Tilbake
Sjømatpioneren Lerøy
Historikk
Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet , da fisker- bonden Ole Mikkel Lerøen slepte fisk i fiskekister etter robåten sin fra Lerøy til fisketorget i Bergen, en rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømfor- hold, for å starte med salg av levende fisk.

Aktivitetene til Ole Mikkel Lerøen utviklet seg til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning. I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Dette selskapet investerte så videre i mottak for pelagisk fisk, mottak for hvitfisk og også i havbruk. Dessverre førte svake resultater og tynn kapitalisering til at selskapet på tidlig 1990-tall avviklet eller solgte disse aktivitetene igjen for å sikre hovedaktiviteten, grossist- og eksportvirksomhet. I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner.

Endret strategi
Vekstmulighetene innenfor havbruk og økte kundekrav, gjorde at konsernets forretningsidé og strategi ble radikalt endret. Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer hvor formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden. Dette var starten på det som senere ble en rekke store investeringer innen havbruksnæringen. I 1999 ble selskapet minoritetsaksjonær i det som den gangen var Hydrotech-Gruppen AS. Sommeren 2001 ble Norskott Havbruk AS etablert med det formål å kjøpe Golden Sea Products, dagens Scottish Sea Farms Ltd, i Storbritannia.

 

Kapitaltilgang og kompetanse
I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret konsernet tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.
I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da vi i august 2003 kjøpte det som den gangen het Nye Midnor AS, og som i dag utgjør brorparten av dagens Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech-Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i 2014. Forannevnte selskaper, en del mindre oppkjøp, dyktig lokal ledelse og organisk vekst, har utviklet Lerøy Seafood Group til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret.

Bildet er fra Bontelabo i Bergen, 1964. Fra venstre: Alfred Breivik, Ingvald Johannessen, Elias Fjeldstad og Dankeret B. Johannessen

Satset på bearbeiding
Konsernet har løpende investert betydelig innenfor segmentet VAP, Salg og Distribusjon. Investeringer i videreforedling har gitt større handlingsrom når det gjelder salg av egenprodusert laks og ørret, samt skapt større produktbredde og tilgang til nye markeder.
Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen). I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde. I 2006 utvidet konsernet anlegget for høyforedling av ørret og laks på Osterøy (Lerøy Fossen). Konsernets erverv av 50,1 % av aksjene i det nederlandske sjømatselskapet Rode Beheer BV Group ble gjennomført i 2012, og de resterende 49,9 % ble ervervet i 2016. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg. Lerøy Seafood Center Urk i Nederland (byggestart 2017) er en fabrikk som ble bygget med fokus på svært høy grad av automatisering, og en rekke teknologiske innovasjoner, i produksjon av røkte og ferskpakkede produkter, og er en av de mest moderne fabrikker for denne type produkter i Europa. Dessverre er rammevilkår for industriutvikling i Norge blitt stadig forverret. Dette har medført økende utflytting av produksjon fra Norge til lavkostland, men Lerøy Seafood Group har investert betydelig beløp langs norske kysten for å motvirke denne trenden, gjennom investeringer der automatisering ofte er viktig. Dette er synliggjort blant annet i den nye toppmoderne fabrikken på Jøsnøya på Hitra.

Når nye markeder
Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsing i segmentet VAP, Salg og Distribusjon . Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret samt hvitfisk, men har en betydelig aktivitet i "samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien. I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikkkapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa. Leroy Processing Spain har vist en spennende utvikling innenfor «ready-to-eat meals» og sushi. Selskapet har de siste fem årene bygget fabrikker i Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante og på Gran Canaria. I løpet av våren 2021 åpner den første fabrikken i Italia i Porto Viro, sør for Venezia. Konsernet selger i dag sjømat til mer enn 80 markeder over hele verden.

Lerøy har unike utviklingsmuligheter. Hvis vi utvikler oss selv, utvikler vi Lerøy!
Karol Czaplis Arbeidende formann filet Lerøy Midt
Innlevering av fangst, Lerøy Norway Seafoods, Båtsfjord
Ved å jobbe med topp- moderne teknologi, og energieffektive løsninger, viser vi at vi hele tiden ønsker å bli bedre.
Bart Geuchies, Plant Manager, Lerøy Seafood Netherlands

Innovatør innen sjømat
Helt siden starten har konsernet vært en pioner innenfor en rekke områder i norsk, og senere internasjonal sjømatnæring. Søkelyset har primært vært rettet mot utvikling av markeder for sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er et viktig mål for konsernet å være en innovatør innen sjømat, gjerne i samarbeid med sluttkunden. Dette gjelder ikke bare innenfor produktutvikling, men også på områder som utvikling av effektiv logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende i konsernet.

Villfangst og hvitfiskindustri
2017 vil bli husket som et av de viktigste årene i selskapets lange historie. Gjennom oppkjøpet av 100 % av aksjene i trålrederiet Havfisk ASA (nå Lerøy Havfisk ASA) og 100 % av aksjene i Norway Seafoods AS (nå Lerøy Norway Seafoods AS) høsten 2016, startet konsernet en ny og spennende reise. I 2017 ble hvitfisk integrert i konsernets veletablerte verdikjede. Siden den gang er det fortløpende gjennomført investeringer både i nye, moderne trålere og i industrianleggene. Lerøy Seafood Group er nå et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.

Fiskematfabrikk til Lerøy Norway Seafoods i Stamsund
Fiskematfabrikk til Lerøy Norway Seafoods i Stamsund

Bærekraftig sjømatprodusent

Lerøy Seafood Group arbeider kontinuerlig med bærekraft i alle ledd av verdikjeden. Vi har fokus på alle de ulike områdene knyttet opp mot bærekraft:
> Miljø
> Samfunn
> Økonomi


Også i 2020 har vi fortsatt vårt evigvarende fokus på å forbedre oss innenfor disse områdene.
Innenfor miljømessige bærekraft er det gjennomført en rekke prosjekt slik som elektrifisering av fòrflåter og båter, reduksjon av matsvinn og plast, prosjekt knyttet til fiskevelferd og fiskehelse, lus, sertifiseringer, redusert avskoging knyttet til fôrråvarer.


Innenfor samfunnsmessig bærekraft pågår også en rekke initiativ slik som lederopplæring av våre ansatte og medarbeiderundersøkelse. Vi har også pågående prosjekt knyttet til leverandøroppfølging, ringvirkningsanalyser og ulike samarbeidsplattformer med lokalmiljø og andre interessenter.
I forhold til økonomisk bærekraft har vi i 2020, i et krevende pandemi år, igjen vist at konsernets forretningmodell er økonomisk bærekraftig. Med sjømatens sterke posisjon i markedet, og med den unike kompetansen organisasjonen innehar, er vi godt rustet selv for slike utfordringer.
Lerøy Seafood Group er ved inngangen til 2021 i en unik posisjon til fortsatt bærekraftig vekst og utvikling.