Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 People Attraktive og meningsfulle jobber

Attraktive og meningsfulle jobber

Vi opprettholder internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter og er forpliktet til å tilby meningsfulle og attraktive jobber med rettferdig kompensasjon.

Konsernet har som mål å være en bedrift med lokal forankring i de områdene vi opererer, og dermed bidra til alle lokalsamfunn.

Lerøys kultur er basert på våre verdier: Ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ. Konsernet streber etter å skape et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø bygget på samarbeid, læring og kontinuerlig utvikling.

Vårt mål er å være en anerkjent og attraktiv arbeidsgiver i sjømatnæringen, som rekrutterer personer med riktig kompetanse, ferdigheter og verdier.

VÅRE ANSATTE

Konsernets mål er å være en attraktiv arbeidsgiver for både eksisterende og potensielle ansatte.

Våre verdier: Ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ representerer grunnlaget for alt arbeidet vi gjør. Derfor er det viktig at våre ansatte lever og identifiserer seg med våre verdier, og representerer konsernet som gode ambassadører.

Et av våre hovedsatsingsområder er å utvikle et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø. Innenfor konsernet streber vi etter å bygge en kultur av stolthet og åpenhet gjennom samarbeid og læring på tvers av vår fullt integrerte verdikjede. For å måle dette kjører vi en årlig medarbeiderundersøkelse i samarbeid med Great Place to Work.

I fremtiden vil vi fortsette å bygge vår One Lerøy-kultur med fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring.

RETTFERDIG ARBEIDSFORHOLD, RETTFERDIG KOMPENSASJON OG  FORENINGSFRIHET

Konsernets forpliktelse til å fremme rettferdige arbeidsforhold, forby barnearbeid og alle former for tvangs- og tvangsarbeid, enhver form for diskriminering, fremme rettferdige lønninger samt å forby overgrep og umenneskelig behandling både internt og med våre leverandører er kommunisert i vår menneskerettighetspolicy. og Business Code of Conduct. Konsernet støtter og fremmer organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger

Konsernet screener alle nye leverandører ved å bruke sosiale kriterier som er oppført ovenfor for å verifisere om konsernets leverandører følger Lerøys forretningskodeks og fastslå om de har implementert nødvendige tiltak og praksis for å støtte og opprettholde rettferdige arbeidsforhold.

Konsernet overholder lovene som gjelder i de forskjellige landene vi opererer i. Vår kompensasjonspolicy sier at ingen ansatte får betalt mindre enn den offisielle nasjonale minstelønnen.

Alle våre ansatte har skriftlige arbeidskontrakter hvor kompensasjon er spesifisert. Vårt personalsystem og tilstedeværelsen av fagforeninger sikrer at alle ansatte kompenseres rettferdig.

Alle våre ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger etter eget valg, inkludert retten til å delta i kollektive forhandlinger. Konsernet har en tett dialog med tillitsvalgte, samt har et aktivt samarbeid mellom selskapet og ansatte/fagforeninger.

 

Lenker

Retningslinjer: Menneskerettigheter
Retningslinjer: Mangfold og inkludering

Retningslinjer: Varsling

Etiske retningslinjer

  2021 2020 2019
Arbeidstakere omfattet av tariffavtaler i Norge % 71 73 77
Arbeidstakere omfattet av tariffavtaler i utlandet % 48 61 54,3

 

    2021 2020 2019 2018
Andel ansatte med yrkesskadeforsikring (%)   100 100 100 100
Medlemmer av fagforeninger* (antall)   1587 1587 - -
Andel arbeidstakere omfattet av tariffavtale (%)          
  Norge 71 73,00 77,00 -
  Int. 48 61,00 54,3 -
Svarprosent på medarbeiderundersøkelse fra GPTW, Great Place To Work (%)   83 86 82 -

 

*Vær oppmerksom på at dette nummeret gir en oversikt over de ansatte som aktivt har valgt å dele informasjon om hvorvidt de er medlem av en fagforening. Vær oppmerksom på at i enkelte land er det forbudt for arbeidsgiver å spørre om arbeidstakeren er medlem av en fagforening. Dette tallet er derfor basert på informasjonen de ansatte har gitt frivillig.

Ansatte på havbrukslokalitet