Tilbake
Vesentlighetsanalyse

I samsvar med GRI Standard gjennomførte Lerøy sin første vesentlighetsanalyse i 2016. Denne ble oppdatert i 2020. Analysen skal identifisere hvilke tema innen bærekraft som er de viktigste både fra selskapet og våre viktigste interessenters side.

Resultatet er basert på tilbakemeldinger fra våre eksterne og interne interessenter gjennom intervjuer, dialoger og møter samt på tilbakemeldinger fra kunder, myndigheter, NGOer osv. Det har de siste årene vært en eksplosiv vekst i forhold til interesse for ulike områder knyttet til bærekraft - noe som også har påvirket resultatet i forhold til hvilke områder som er vesentlige for Lerøy å holde fokus på. Resultatene fra vesentlighetsanalysen er delt inn i seks områder. Viktigheten knyttet til disse områdene vil variere for ulike interessenter. Se tabell for interessentdialog side 207.

I årets vesentlighetsanalyse har vi valgt, i forhold til vår rapportering for 2019, å endre noen av punktene det rapporteres på slik at de blir mer konkret innen de ulike vesentlighetsområdene. Det er ingen signifikante endringer i tabellen.