Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2023 Policies - Norwegian Policy for fiskefôr

Policy for fiskefôr

Eier/godkjenner: COO farming

Gyldig fra: 2021-04-29

Formål

Formålet med denne policyen er å angi retningslinjer for hvilke krav og målsetning Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, setter til ferdig fôr og fôrråvare med hensyn til bærekraft, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte som gjennomfører arbeidsoppgaver knyttet til fiskefôr i Lerøy.

Definisjoner

Lerøy omfatter alle hel eller deleide datterselskap og samarbeidene selskap innfor innkjøp av fiskefôr.

 

Rammeverk og prinsipper

Marine råvarer skal komme fra ansvarlig regulerte fiskerier der den enkelte art er regulert i samsvar med nasjonale og internasjonale myndigheters regelverk og kvoter som blir gitt i overenstemmelse med vitenskapelige anbefalinger (HI, ICES, FAO, IMARPE, CERNAPESCA e.l.). Ingen av artene kan være på FN sin liste over truede arter (CITES-konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter) eller klassifisert som kritisk truet eller truet på IUCN sin rødliste. Leverandør skal etterleve og forholde seg til gjeldende ASC-standard for alle leveranser av marine råvarer til Lerøy. Lerøy har også en ambisjon om å øke den MSC sertifiserte andelen av de marine råvarene, år for år.

Vegetabilske råvarer skal komme fra produksjoner som skjer på landområder som er ervervet til denne produksjonen på en bærekraftig måte. Leverandøren skal ikke bruke leverandører som benytter seg av nedbrenning/rasering av regnskog/mangrove skog. Vegetabilske råvarer skal være sertifisert i henhold til en internasjonal godkjent standard for bærekraft der dette foreligger.

Dersom soya skal benyttes i fôret skal dette komme fra produsenter med full sporing gjennom verdikjeden, samt leverandører som har satt en cut of date i forhold til avskoging (Brasil).  All soya fra Brasil skal være ProTerra sertifisert.

Ved evaluering av nye råvarer som ikke naturlig faller inn under overnevnt kategorier skal det foretas en grundig og helhetlig bærekrafts evaluering og det skal foreligge en skriftlig intern rapport, underbygget av dokumentasjon fra produsentene. Lerøy har tatt ett aktivt valg med hensyn til etablering av nye kilder til fôrråvarer, og skal fortsatt være en pådriver for utvikling av nye sirkulære fôrråvarer. Disse råvarene behøver ikke være ferdig sertifiserte på brukstidspunktet.

Alle råvarer skal inngå i ett sporingssystem slik at man til enhver tid har oversikt over hvilke råvarer man har brukt (ned til art og fangst- /produksjons- området) og hvor det fôret hvor disse råvarene inngår har vært brukt.

Lerøy bruker ikke GMO råvarer, palmeolje, ethoxyquine, råvarer fra laksefisk, Land Animal Proteins (PAP/LAP's) eller fettkilder fra landdyr.

Fôret skal til enhver tid tilfredsstille konsernets ulike sertifiseringer på havbruk, som Økologisk produksjon, Lerøy Salmon TM og ASC produksjon.

Lerøy har et mål om å redusere klimagass utslipp gjennom verdikjeden. Råvarer til fiskefôr er en sterk driver i forhold til klimagassutslipp og Lerøy ønsker derfor å fokusere på råvarer som bidrar til å nå vårt klimamål.

 

 

Roller og ansvar

  • Alle ansatte som er involvert i utvikling av fôr, utvikling av fôrspesifikasjoner, innkjøp av fôr og andre oppgaver relatert til fôr, er ansvarlig for å følge policyen.
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

  • Technical Manager er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
  • COO Havbruk har det overordnede ansvaret for policyen og er også ansvarlig for at den implementeres og etterleves.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre