Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2023 Policies - Norwegian Policy for menneske- og arbeidsrettigheter

Policy for menneske- og arbeidsrettigheter

Eier/godkjenner: Group Director HR

Gyldig fra: 2023-05-11

FORMÅL

Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper («Lerøy») skal respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter både i egen virksomhet og i verdikjeden vår.

Lerøys policy er alltid å etterleve gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lerøy respekterer og fremmer FN’s grunnleggende menneskerettigheter og International Labor Organization (ILO) sine kjernekonvensjoner. Lerøy er opptatt av å følge FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper. Lerøy er medlem av United Nations Global Compact.

Lerøy skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, forhindring av barnearbeid og ivaretakelse av arbeidsrettigheter, både i Lerøy og overfor våre leverandører, underleverandører og handelspartnere.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en sentral del av Lerøys etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy. Alle har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Lerøy forventer at leverandører, underleverandører og handelspartnere opptrer i tråd med policyens formål og følger alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og fundamentale arbeidstakerrettigheter som beskrevet over så vel som lokal lovgivning innenfor sine geografiske områder, i hele verdikjeden.

I kontrakter med leverandører, underleverandører og andre handelspartnere skal det stilles krav til at innholdet i denne policyen og Lerøys etiske retningslinjer skal følges.

Lerøy har som en del av forbedringsarbeidet for en ansvarlig leverandørkjede etablert et system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av leverandører, inkludert kontroll av at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas som beskrevet over.

I tillegg til å følge prinsippene nevnt over er Lerøy særlig opptatt av følgende emner i forbindelse med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Regulære ansettelser
Forpliktelser overfor de ansatte, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser, skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

Alle ansatte har krav på skriftlig arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Arbeid utført av barn og unge
Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, herunder nattarbeid.

Som en hovedregel skal barn under 15 år ikke ansettes. Hvor nasjonale lover eller forskrifter tillater det, kan det i spesielle tilfeller gjøres unntak som beskrevet i de etiske retningslinjene.

Lærlinger oppfyller de arbeidsoppgaver og følger de arbeidstider bedriften har til enhver tid.

Retningslinjer for arbeid utført av barn skal følges.

Lønn
Lønn til ansatte skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. 

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for den ansatte. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Lerøy utbetaler sykelønn til alle sine ansatte i tråd med nasjonale bestemmelser i de landene konsernet har sin virksomhet i, uavhengig om de her heltid-, deltid- eller midlertidig ansatt. Vi krever at innleide ansatte skal ha sykelønn i sine arbeidsavtaler i tråd med nasjonale bestemmelser. 

Arbeidstid
Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og samsvare med gjeldende internasjonale konvensjoner.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger
Lerøy respekterer og anerkjenner medarbeidernes rett til å organisere seg. De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Ingen medarbeidere skal diskrimineres på bakgrunn av fagforeningsmedlemskap. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Våre leverandører skal operere i tråd med konsernets etiske retningslinjer, og respektere rett til å organisere seg for sine medarbeidere.

Tvangsarbeid
Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

De ansatte skal ikke måtte betale depositum eller levere fra seg identitetspapirer til arbeidsgiver og skal stå fritt til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Diskriminering og trakassering
Det skal ikke foregå noen diskriminering på arbeidsplassen basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, språk, funksjonsvariasjon, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag. 

Brutal behandling
Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og forskjellige former for ydmykelser.

 

Påvirkning av lokalmiljøet og samfunnsengasjement
Lerøy skal bidra positivt til å opprettholde et godt miljø for lokalsamfunnene der våre virksomheter holder til. Lokalmiljøet og produksjonsstedet skal beskyttes mot forurensningsskader.

Lerøy er opptatt av en åpen og inkluderende tilnærming når vi engasjerer oss i lokalsamfunn knyttet til vår virksomhet og vår verdikjede.

 

Bruk av ressurser
Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet eller hensynsløs utnytting av lokale naturressurser.

Lerøy skal verken direkte eller indirekte bidra til å ødelegge inntektsgrunnlaget til marginaliserte samfunn, for eksempel ved å legge beslag på store tomter eller andre naturressurser som disse samfunnene er avhengige av.

Kjemikalier eller andre farlige stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte.

Produksjon og utnyttelse av råvarer til produksjon skal ikke representere ødeleggelse av naturressurser.

 

Samhandling
Lerøy deltar i ulike fora hvor ivaretakelse av menneskerettigheter står på agendaen.

 

IVERKSETTELSE OG OPPFØLGING
Lerøy implementerer tiltak for å sikre at kravene i denne policyen blir overholdt. Disse tiltakene er blant annet å:

(a) identifisere risiko for at Lerøys aktiviteter kan forårsake eller bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og ta tak i slik innvirkning hvis den forekommer,

(b) gjennomføre egnede aktsomhetsprosesser for å redusere slik risiko,

(c) jobbe for å forhindre eller redusere negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som direkte skyldes Lerøys virksomhet eller bidras til gjennom våre handelsrelasjoner, og

(d) vurdere, kontrollere og rapportere Lerøys progresjon og resultater.

Lerøy oppmuntrer til åpenhet og har derfor innført et varslingssystem som gjør det mulig for ansatte i konsernet og tredjeparter å varsle om bekymringsverdige forhold. Dette er beskrevet ytterligere i Lerøys etiske retningslinjer og tilrettelegger for anonym varsling. Det er også mulig å gi direkte tilbakemelding til selskapet. Tilbakemeldingene registreres og behandles i selskapets system for hendelsesrapportering.

 

VIRKEOMRÅDE
Lerøy og dets ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy.

 

DEFINISJONER
Ingen

RAMMEVERK OG PRINSIPPER

  • Lerøys etiske retningslinjer
  • United Nations Global Compacts
  • Prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Verdenserklæringen om menneskerettigheter
  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter
  • Arbeidslovgivning

 

ROLLER OG ANSVAR
Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar menneskerettighetene på en god måte. Menneskerettighetene er en del av konsernets etiske retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

RETNINGSLINJENES EIERSKAP OG GJENNOMFØRINGEN AV DEM
CHRO i Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet og er ansvarlig for oppdateringer.

Policyen er godkjent av konsernledelsen i Lerøy, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernstyret.

CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.