Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2023 Policies - Norwegian Policy for mangfold og inkludering

Policy for mangfold og inkludering

Eier/godkjenner: Group Director HR

Gyldig fra: 2021-04-29

Formål

Lerøy Seafood Group ASA (heretter - Lerøy) har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteter og retning samt tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Mangfold og inkludering i Lerøy betyr at hver ansatt blir behandlet likt, uavhengig av kjønn, opprinnelse, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Et av Lerøy sine mål er å tilby en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av funksjonshemninger. Lerøy vil tilrettelegge for individuelt tilpassede arbeidsplasser og arbeidsoppgaver der det er mulig for ansatte eller arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser. Konsernet har alltid lagt vekt på individuell kompetanse, ytelse og ansvar i sin rekrutteringspolicy og lønnssystem. Videre sikrer konsernet til enhver tid like ansettelsesmuligheter og rettigheter for alle ansatte, både menn og kvinner. Lerøy har et internasjonalt arbeidsmiljø og har en rekke ansatte fra ulike nasjoner. Flere av selskapene våre har multinasjonale arbeidsstyrker.

De siste årene har konsernet sett en økning i kvinneandelen i tidligere tradisjonelle 'mannsdominerte' yrker, som havbruk og villfisk. Vi ser den samme trenden i forskjellige studieretninger for sjømatnæringen. Dette vil føre til en bedre balanse i fremtiden. Lerøy finner at kjønnsbalansen er positiv for det psykososiale arbeidsmiljøet. De siste årene har Lerøy sett en økning i kvinneandelen i selskapene både nasjonalt og internasjonalt, og har som mål å øke kvinneandelen ytterligere innen alle stillingsnivåer.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i Lerøy.

Samhandling

Lerøy deltar i ulike fora hvor mangfold og inkludering diskuteres.

Roller og ansvar

  • Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar mangfold og inkludering på en god måte.
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

Eierskap og implementering av policyen

  • CHRO Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.  
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.