Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Biodiversity Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Minimere negative påvirkninger på marine økosystemer, fremme restitusjon og bidra til å sikre biologisk mangfold.

PÅVIRKNING PÅ ØKOSYSTEMER

Konsernets mål er å minimere miljøavtrykket av vår virksomhet. Vi fisker bare arter fra bestander som forvaltes godt, og vi tar i bruk arbeidsmetoder og utstyr som har et så lite fotavtrykk som mulig.

Vårt mål er å unngå skadelige påvirkninger på arter forårsaket av inngrep i det naturlige miljøet i fjordsystemene, herunder sedimentering på havbunnen.

KPI (viktige nøkkeltall):

KPI Biologisk mangfold

Hovedmål: Å kunne forlate området der vi har virksomheten vår i samme stand som den var før vi startet produksjonen.