Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Biodiversity MOM B

MOM B

Før man tar i bruk en havbrukslokalitet, kreves det godkjenning fra en rekke offentlige myndigheter. Godkjenning forutsetter også etterlevelse av en rekke vilkår, herunder gjennomføring av miljøundersøkelser.

Godkjenning kan gis etter kartlegging av økologisk status, gyteområder for marine arter, biologisk mangfold og evt. tilstedeværelse av truede arter i området.

Såkalt MOM B-undersøkelse gjøres under produksjon på havbrukslokaliteter, for å overvåke påvirkning på sjøbunnen.

 

MOM-B står for:

M - matfiskanlegg (production facility)

O - overvåkning (monitoring)

M - modellering (modelling)

 

MOM-B-undersøkelsen og evaluering utføres av en uavhengig tredjepart og innebærer prøvetakning av havbunnen under og i umiddelbar nærhet til merdene på lokaliteten.

Analysen har tre deler:

  • Faunaundersøkelse
  • Kjemisk undersøkelse (pH og redokspotensial)
  • Sensorisk undersøkelse (gass, farge, lukt, konsistens, mudringsvolum og gjørmedybde)

Alle parametere får en score jf. i hvilken grad sjøbunnen er påvirket av organisk stoff.  Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den høyeste akkumuleringen der gravende bentiske organismer kan leve i sedimentet.

På grunnlag av disse undersøkelsene får lokaliteten en totalscore, som også gir en indikasjon på når den neste MOM-B-undersøkelsen skal utføres. Undersøkelsen skal gjennomføres med faste frekvenser basert på resultatene fra forrige trendovervåkning. Overvåkningen er risikobasert på den måten at dårlig tilstand fører til hyppigere undersøkelser på lokaliteten.

Det blir også regelmessig utført andre undersøkelser på hver lokalitet. Disse inkluderer måling av biomasse og beregning av tetthet, måling av oksygennivå i sjøen, måling av strøm, undersøkelser av vannkvalitet, måling av siktedyp, dykking etc.

Hver lokalitet er også knyttet til nabolokaliteter i et sonebasert samarbeid på tvers av selskaper, for å kunne samarbeide om lusekontroll, smitteforebygging, forebygging av rømming etc.

 

KPI: MOM B score 1-2 for alle lokaliteter

Lokalitetsstatus

MOM C

Konsernet gjennomfører også MOM C-undersøkelser. C-undersøkelsen er en trendovervåking av bunnforholdene i overgangssonene fra produksjonssonen og utover i resipienten. Denne studien er basert på kartlegging av fauna på myk sjøbunn, som er utført i samsvar med relevante standarder. I tillegg er hydrografiske, geologiske og kjemiske støtteparametere inkludert. Slike utvidede trendovervåkinger utføres med den frekvens som er påkrevd, avhengig av miljøtilstand på lokalitetene og krav i sertifiseringer og tillatelser.

KPI: Biologisk mangfold 

KOBBER

Kobber er et naturlig forekommende kjemisk element som kan være giftig ved forekomst av høye nivåer i det marine miljøet. Nøtene kan behandles med anti-groe-midler, og disse kan inneholde kobber. Spyling av nøter i produksjonsperioden kan være nødvendig for å sikre god vannkvalitet for fisken i merdene. Lerøy Seafood Group bruker lavtrykks undervannsspyler for å redusere avgivelse av kobber til miljøet.

LSGs leverandører utvikler nye løsninger både for anti-groebehandling av nøter, og nye typer notlin. Dette for å ha flere verktøy i «verktøykassa» for nothåndtering.

Alle notposer rengjøres, repareres og behandles på landanlegg for nothåndtering etter bruk på en sjølokalitet. Rengjøringsanlegg på land har null kobberutslipp, slik norsk lovgivning krever.

Hovedmål: Redusere utslipp av kobber

 

Brakklegging

Som en strategi for å minimere smittepress og miljøpåvirkning, blir alle sjølokaliteter brakklagt og vasket/desinfisert annethvert år. I alle regioner der konsernet har virksomhet, er brakk- og produksjonsperioder koordinert i soner, definert av selskapene som har aktivitet i området (gjennom ABM, Area Based Management), og avklart med myndighetene.  

Hver lokalitet i et definert koordinert område brakklegges annet hvert år, i minst to måneder. Innenfor hvert områdebasert forvaltningsområde er det minst én måneds koordinert brakkperiode annethvert år.

I 2021 ble hver av konsernets sjølokaliteter brakklagt i gjennomsnitt i mer enn fire måneder (142 dager).

 

Hovedmål: Gjennomsnittlig brakklegging per lokalitet: Minimum 60 dager.

 

Gjennomsnittlig brakkleggingsdager per lokalitet:

År Lerøy Aurora Lerøy Midt Lerøy Sjøtroll Totalt
2021 135 153 139 142
2020 134  122  161  138
2019 227  121 126 140
2018 123 158 135 138
2017 92 204 125 132
2016 111 179 123 141
2015 84 94 120 105
2014 95 84 134 107

 

TETTHET

Den maksimale tillatte tettheten av laks/ørret i en merd er 25 kg/m3. Gjennomsnittlig tetthet i konsernets merder er langt under dette, og fisken har svært god plass. I 2021 var gjennomsnittlig tetthet 8,4 kg/m3.     

I produksjon av atlantisk laks og regnbueørret er god fiskehelse og fiskevelferd svært viktig, og som havbrukere er vi forpliktet til å overholde både etiske og lovfestede standarder.

For å sikre at vi kontinuerlig oppfyller disse forpliktelsene, har konsernet valgt å investere betydelige ressurser i forebyggende tiltak for fiskehelse, og dette er en viktig del av produksjonsstrategien for hele konsernet.

God fiskehelse er altså en forutsetning for god produksjon og dermed også for gode økonomiske resultater. Det er altså mange insentiver for å sette fiskehelse og fiskevelferd øverst på agendaen for havbruk.

Hovedmål tetthet: Mindre enn 25 kg/m

 

Row labels Lerøy Aurora Lerøy Midt Lerøy Sjøtroll Grand Total

2021

       
Jan.2021                    8,6                   9,4                     8,7                   8,9
Feb.2021                    8,8                   9,4                     8,6                   9,0
Mar.2021                    8,9                   9,4                     7,8                   8,6
Apr.2021                    8,5                   9,3                     7,1                   8,1
Mai.2021                    7,4                10,0                     7,2                   8,2
Jun.2021                    8,3                   9,9                     7,3                   8,4
Jul.2021                    8,6                   9,5                     8,1                   8,7
Aug.2021                    9,1                   9,2                     8,1                   8,7
Sep.2021                    8,8                   9,5                     8,5                   8,9
Okt.2021                    9,2                10,0                     8,5                   9,2
Nov.2021                    7,6                   9,5                     8,8                   8,7
Des.2021                    7,0                   9,7                     8,9                   8,7
Grand Total                    7,0                   9,7                     8,9                   8,7

I EN MERD VIL DET VÆRE MINST 97,5% SJØVANN OG MAKSIMALT 2,5% FISK

Vi bryr oss om fisken vår og aksepterer fullt ut vårt etiske ansvar som følger med oppdrett av fisk. Konsernets mål er kvalitative, og for å oppnå dem kreves det kontinuerlig overvåking og målrettet innsats gjennom hele verdikjeden for havbruk.

merd illustrasjon