Bærekraftsbibliotek 2021
Styrk lokalsamfunnene

KONSERNET OPERERER I SJU NORSKE FYLKER OG I 13 FORSKJELLIGE LAND

Dessuten er vi en viktig del av lokalsamfunn langs norskekysten. Mange steder er vi hjørnesteinen i samfunnet og en av de viktigste arbeidsgiverne. Det gir oss et stort ansvar. Vår legitimitet avhenger av vårt forhold til lokalsamfunnene. Å sikre et godt forhold til både de lokale innbyggerne, og de lokale myndighetene, er avgjørende for selskapet.

Vi prøver å skape gunstige ringvirkninger fra vår virksomhet. I tillegg til å skape nødvendige jobber, kjøper vi en høy prosentandel av våre varer og tjenester lokalt. Vi sponser aktivt lokale organisasjoner, festivaler og så videre. Disse sponsoratene er ikke for å tiltrekke seg medieoppmerksomhet, men er vår måte å gi noe tilbake til lokalsamfunnene på.

Som en del av flere av våre sertifiseringsordninger for våre oppdrettsanlegg, har vi jevnlig dialog- og informasjonsmøter med lokalsamfunn der vi har oppdrettsvirksomhet.

Styrk lokalsamfunnene

Involvering av lokalsamfunn

Konsernet ønsker å tilstrebe et nært samarbeid med lokale myndigheter og lokalmiljø. Dette gjør vi blant annet ved å investere i infrastruktur, og ved å støtte opp økonomisk rundt lokale arrangement. Vi ønsker å gi noe tilbake til lokal samfunnet hvor vi er lokalisert med vår virksomhet.

Lokalsamfunn

En av forbedringene vi har gjort som en direkte konsekvens av implementeringen av ASC -standarden, er at vi har gjennomført møter med lokalsamfunnene der vi opererer. Disse lokale møtene gir mulighet for diskusjoner og forbedringer og holdes regelmessig.

Konsernet er klar over sitt ansvar også når det gjelder virkningen på lokalsamfunn der vi ikke har noen direkte aktivitet. Dette kan for eksempel være i områder der råvarene våre til fiskefôr produseres. Vi fokuserer derfor på dette i vårt samarbeid med leverandører og underleverandører.

Lerøy er signatør av Cerrado Manifesto, med fokus på urbefolkningen i Brasil og den mulige påvirkningen på regnskogen som følge av produksjon av soya. Vi vil at produksjonen av soya skal skje i en ryddig form som ikke går på bekostning av lokalbefolkningen og lokal natur.

Antall klager fra interessenter og tiltak iverksatt i 2021: 54

Godt samarbeid med våre interessenter er viktig for oss, og vi tar alle klager på alvor. Alle klager er besvart, og vi har satt i gang tiltak der dette har vært mulig.

31 av sakene var relatert til støy fra våre lokaliteter på sjø. Støy kommer som regel fra våre dieselaggregat som i dag benyttes ved anlegg som ikke har tilgang til landstrøm.  Disse klagene vil forhåpentligvis bli redusert når anleggene overføres til landstrøm.

PRESTASJONER FOR LOKALE PROSJEKTER OG INITIATIVER DER VI HAR BIDRATT

Konsernets selskaper er ofte lokalisert i desentraliserte områder, og gir betydelige bidrag til sysselsetting og inntekt i lokalsamfunnene.

Så vidt vi vet har vi ikke påvirket noen samfunn negativt.

Gjennom våre desentraliserte lokasjoner bidrar vi også til investeringer i bygninger, infrastruktur, kaier, flytende kaier og moderne utstyr i små lokalsamfunn. Disse danner grunnlaget for lokal handel. Faktisk representerer vi 25-80% av det økonomiske grunnlaget for visse leverandører i kommunene vi har fasiliteter i.

Konsernet har som mål å utvikle et positivt, nært samarbeid med disse samfunnene, og bidra ved å sponse og støtte lokale idrettslag og festivaler/ulike arrangementer.

Hvert år investerer vi flere millioner kroner i støtte til forskjellige lokale aktiviteter.

Konsernet støtter ulike lokale aktiviteter knyttet til barn og unge. Helse og sunt kosthold er viktige fellesverdier i dette samarbeidet. Det er derfor givende å se barn og unge nyte sunn mat på forskjellige arrangementer som støttes av konsernet.

Konsernet bidrar også til frivillige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner, festivaler og bygging av lokale idrettshaller, blant annet. I 2021 bidro konsernet med 5,8 millioner kroner til dette formålet.

I 2019 støttet konsernet 879 forskjellige arrangementer for barn og unge med sunn mat. På grunn av Covid-19 har dette vært vanskelig å gjennomføre de to siste årene. Etter gjenåpningen i 2021 har vi likevel støttet ulike lokale arrangementer for barn og unge 397 ganger.

 

Støtte utbetalt i 2021 fra konsenets administrasjon

Mill NOK.  (i tillegg kommer støtte fra lokale selskap)

Lokal og nasjonal idrett 10,8
Sjømat til lokale arrangement 5,5
Lokale arrangement 2,1
Ulike organisasjoner, ikke politiske 3,6
  22

 

Styrk lokalsamfunnene

Lokale ringvirkninger

Konsernet er et selskap involvert i global virksomhet og arbeidsforhold med leverandører og underleverandører over hele verden.

I 2021 hadde konsernet mer enn 4 000 leverandører bare i Norge. Innkjøp i Norge i 2020 involverte også mer enn 300 forskjellige kommuner. Totale innkjøp i Norge, eksklusive konserninterne, utgjorde 12,8 milliarder kroner.

Verdiskaping 2021

Inntekt: 23 073 280 (1000 NOK)

Resultat før skatt: 2 440 339 (1000 NOK)

 

Innkjøp, ekskl. konserngruppe, i Norge:  12,8 milliarder kroner

Disse fordeler seg som følger:

Innkjøp, inkl. konserngruppe, i Norge: 27,4 milliarder kroner

Innkjøp i Norge fra 4 070 forskjellige leverandører

Innkjøp fra leverandører i Norge i 287 forskjellige kommuner

Skattebetalinger fra ansatte i Norge: Mer enn 647 millioner kroner

Skattebetalinger fra selskapet: 386,57 millioner kroner

 

3 111 årsverk i Norge

1 034 millioner kroner betalt av konsernet og dets ansatte i Norge i skatter og avgifter

982 plasser på sykehjem og 5 806 barn i kommunale barnehager