Bærekraftsbibliotek 2021
Styrk våre ansatte

VÅRE ANSATTE ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS

Hver eneste dag, kontinuerlig gjennom året, leverer våre ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider til mer enn 80 land.

Konsernets aktiviteter krever en rekke ferdigheter og kompetanse gjennom hele verdikjeden: fra oppdrett og villfangst til salg og distribusjon. I konsernet har vi som mål å skape en vinnerkultur gjennom samarbeid og synergier. Sammen bidrar våre selskaper over hele verden til ulike deler av konsernets fullt integrerte verdikjede.

Styrk våre ansatte

Attraktive og meningsfulle jobber

Vi opprettholder internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter og er forpliktet til å tilby meningsfulle og attraktive jobber med rettferdig kompensasjon.

Konsernet har som mål å være en bedrift med lokal forankring i de områdene vi opererer, og dermed bidra til alle lokalsamfunn.

Lerøys kultur er basert på våre verdier: Ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ. Konsernet streber etter å skape et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø bygget på samarbeid, læring og kontinuerlig utvikling.

Vårt mål er å være en anerkjent og attraktiv arbeidsgiver i sjømatnæringen, som rekrutterer personer med riktig kompetanse, ferdigheter og verdier.

VÅRE ANSATTE

Konsernets mål er å være en attraktiv arbeidsgiver for både eksisterende og potensielle ansatte.

Våre verdier: Ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ representerer grunnlaget for alt arbeidet vi gjør. Derfor er det viktig at våre ansatte lever og identifiserer seg med våre verdier, og representerer konsernet som gode ambassadører.

Et av våre hovedsatsingsområder er å utvikle et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø. Innenfor konsernet streber vi etter å bygge en kultur av stolthet og åpenhet gjennom samarbeid og læring på tvers av vår fullt integrerte verdikjede. For å måle dette kjører vi en årlig medarbeiderundersøkelse i samarbeid med Great Place to Work.

I fremtiden vil vi fortsette å bygge vår One Lerøy-kultur med fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring.

RETTFERDIG ARBEIDSFORHOLD, RETTFERDIG KOMPENSASJON OG  FORENINGSFRIHET

Konsernets forpliktelse til å fremme rettferdige arbeidsforhold, forby barnearbeid og alle former for tvangs- og tvangsarbeid, enhver form for diskriminering, fremme rettferdige lønninger samt å forby overgrep og umenneskelig behandling både internt og med våre leverandører er kommunisert i vår menneskerettighetspolicy. og Business Code of Conduct. Konsernet støtter og fremmer organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger

Konsernet screener alle nye leverandører ved å bruke sosiale kriterier som er oppført ovenfor for å verifisere om konsernets leverandører følger Lerøys forretningskodeks og fastslå om de har implementert nødvendige tiltak og praksis for å støtte og opprettholde rettferdige arbeidsforhold.

Konsernet overholder lovene som gjelder i de forskjellige landene vi opererer i. Vår kompensasjonspolicy sier at ingen ansatte får betalt mindre enn den offisielle nasjonale minstelønnen.

Alle våre ansatte har skriftlige arbeidskontrakter hvor kompensasjon er spesifisert. Vårt personalsystem og tilstedeværelsen av fagforeninger sikrer at alle ansatte kompenseres rettferdig.

Alle våre ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger etter eget valg, inkludert retten til å delta i kollektive forhandlinger. Konsernet har en tett dialog med tillitsvalgte, samt har et aktivt samarbeid mellom selskapet og ansatte/fagforeninger.

 

Lenker

Retningslinjer: Menneskerettigheter
Retningslinjer: Mangfold og inkludering

Retningslinjer: Varsling

Etiske retningslinjer

  2021 2020 2019
Arbeidstakere omfattet av tariffavtaler i Norge % 71 73 77
Arbeidstakere omfattet av tariffavtaler i utlandet % 48 61 54,3

 

    2021 2020 2019 2018
Andel ansatte med yrkesskadeforsikring (%)   100 100 100 100
Medlemmer av fagforeninger* (antall)   1587 1587 - -
Andel arbeidstakere omfattet av tariffavtale (%)          
  Norge 71 73,00 77,00 -
  Int. 48 61,00 54,3 -
Svarprosent på medarbeiderundersøkelse fra GPTW, Great Place To Work (%)   83 86 82 -

 

*Vær oppmerksom på at dette nummeret gir en oversikt over de ansatte som aktivt har valgt å dele informasjon om hvorvidt de er medlem av en fagforening. Vær oppmerksom på at i enkelte land er det forbudt for arbeidsgiver å spørre om arbeidstakeren er medlem av en fagforening. Dette tallet er derfor basert på informasjonen de ansatte har gitt frivillig.

Ansatte på havbrukslokalitet
Styrk våre ansatte

Menneskerettigheter

Lerøy støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og vil ikke være medskyldig i menneskerettighetsbrudd.

Konsernet har utviklet en menneskerettighetspolicy som er godkjent av styret. Retningslinjen er offentlig tilgjengelig og kommunisert internt og eksternt til alle interesserte parter.

Policyen er supplert med The Groups Business Code of Conduct som fastsetter selskapets forventninger til implementering av menneskerettigheter og etterlevelse både for eget personell og våre leverandørers personell. -Korrupsjon og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben.

Selskapet vil aktivt bidra til å skape og vedlikeholde et miljø som behandler ansatte og arbeidere med verdighet og respekt, søke måter å forhindre eller dempe negative påvirkninger på menneskerettighetene og håndtere slike påvirkninger hvis/når de oppstår.

Lerøy er medlem av UN Global Compact, Norge, og jobber kontinuerlig for menneskerettigheter gjennom vår daglige virksomhet.

Styrk våre ansatte

Like muligheter

Konsernet jobber kontinuerlig for å sikre et diskrimineringsfritt miljø, der alle ansatte behandles likt, uavhengig av kjønn, opphav, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Et av konsernets mål er å tilby en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Virksomheten vil tilrettelegge for individuelt tilpassede arbeidsplasser og arbeidsoppgaver (der det er mulig) for ansatte eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Konsernet har alltid lagt vekt på individuelle ferdigheter, prestasjoner og ansvar i rekrutteringspolitikk og lønnssystem. Videre sikrer konsernet til enhver tid like arbeidsmuligheter og rettigheter for alle ansatte, både menn og kvinner. Konsernet har et internasjonalt arbeidsmiljø og en rekke av våre ansatte har tverrkulturell bakgrunn.

Konsernet har de siste årene sett en økning i kvinneandelen i tidligere tradisjonelle «mannsdominerte» yrker, som havbruk og viltfiske. Vi ser samme trend i ulike studieretninger for sjømatnæringen. Dette vil lede veien for en bedre kjønnsbalanse i fremtiden.

Lerøy opplever at kjønnsbalansen er positiv for arbeidsmiljøet. Konsernet har de siste årene sett en økning i kvinneandelen i selskapene, og har som mål å øke kvinneandelen ytterligere i årene som kommer.

  2021 2021 2020 2020 2019 2019
  % Menn % Kvinner % Menn % Kvinner % Menn % Kvinner
Styret 57 43 57 43 57 43
Revisjonsutvalget 50 50 50 50 50 50
Ledere med personalansvar 77 23 80 20 - -

Totalt antall mannlige/kvinnelige ansatte
63 37 63,5 36,5 65 35
Ledere (på konsernnivå) med ansvar for personal 76,55 23,44 82,93 17,07 70,63 24,38

 

Konsernet satser på å tiltrekke kvinnelige ansatte for å øke kvinneandelen i selskapet.

 

ANTALL KVINNER OG MENN I ULIKE LAND

  Norge Frankrike Sverige Finland Portugal Spania Italia USA Tyrkia Nederland Danmark Totalt
Menn 2475 89 168 16 41 209 10 4 33 204 203 3452
Kvinner 924 83 85 20 14 332 8 2 37 268 250 2023

 

Ansatte

 

Styrk våre ansatte

Opplæring og videreutvikling

Våre ansatte er avgjørende for vår visjon, og vi er forpliktet til å utvikle deres ferdigheter og kunnskaper.

Som arbeidsgiver har konsernet et ansvar for å utvikle og vedlikeholde våre menneskelige ressurser, samt tiltrekke og ansette ansatte med riktig kompetanse for å løse eksisterende og fremtidige utfordringer.

Vi er forpliktet til å sikre opplæring og utvikling på alle nivåer og tilby unike og interessante karrieremuligheter for våre ansatte. Vi vil annonsere interne karrieremuligheter og oppmuntre til økt intern mobilitet.

I 2021 lanserte konsernet bedriftsopplæring og utvikling online plattform (Motimate) der obligatorisk og frivillig opplæring gjennomføres. Motimate er et verktøy som våre ansatte kan bruke for å utvikle sin kompetanse og ferdigheter. Motimate gir en interaktiv og enkel måte å dele og tilegne seg kunnskap på.

Kontor møte

I 2021 ble Motimate implementert i alle norske selskaper. I 2022 vil verktøyet bli implementert i alle konsernets selskaper over hele verden.

LEDELSESUTVIKLING

Konsernet fokuserer på fremtidsrettet og sammenhengende ledelse basert på konsernets verdier og forretningsstrategi. Våre ledere skal gå foran som et godt eksempel, vise retning og fokusere på å oppnå resultater i fellesskap. I 2021 fortsatte konsernet å utvikle og implementere programmer og verktøy for å sikre at våre ledere er ansvarlige og dyktige i rollen sin.

Å være leder i Lerøy er en tillitserklæring som bærer et betydelig ansvar.

ANSATTUTVIKLING

Konsernet opererer i en global industri som krever ansatte som er dynamiske og villige til å tilpasse seg og lære. Ved å legge til rette for formelle og uformelle læringsområder vil våre ansatte få mulighet til å ta ansvar for egen læring og utvikling, og oppmuntres til å jobbe innenfor ulike områder og stillinger i konsernet.

Vi har et tett samarbeid og kunnskapsdeling med ulike utdanningsinstitusjoner, som universiteter og høyskoler. I tillegg samarbeider vi med studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Konsernet finner stor verdi i å rekruttere unge mennesker og nyutdannede inn i bransjen. Vi tilbyr læreplasser, sommervikariater, praksisplasser og traineestillinger. Det er viktig for konsernet å ha mennesker med ulik bakgrunn og med ulike typer utdanning.

  2021 2020 2019
Andel trening med fokus på HMS (%) 18 12 -
Andel opplæring som eksterne kurs (%) 39 62 -
Andel opplæring som interne obligatoriske kurs (%) 28 5 -
Prosent av opplæring i lokalt språk (%) 14 1 -
Andel av annen trening (%) 2 21 -
Ansatte som har fått språkundervisning (antall) 100 35 -
Andel ansatte som har fått opplæring i forretningsetikk (%) 100 100 100
Lærlinger (antall) 133 125 97
Traineer (antall) 35 33 30

 

Styrk våre ansatte

Våre ansatte

2021

 

Data Ansatte, totalt (antall) i konsernet Ansatte, totalt (antall), Norge Ansatte, totalt (antall) *internasjonalt Total % i konsernet
Ansatte, totalt (antall) 5475 3827 1648  
Egne ansatte, totalt (antall) 4770 3654 1116 87 %
Innleid arbeidskraft, totalt (antall) 705 173 532 13 %
Menn 3452 2725 727  
Menn (egne ansatte) 3125 2600 525 -
Menn (innleide arbeidskraft) 327 125 202 -
Kvinner 2023 1102 921 37 %
Kvinner (egne ansatte) 1645 1054 591 -
Kvinner (innleide arbeidskraft) 378 48 330 -

Menn

       
Menn (fulltidsansatte) 3035 2274 761 -
Menn (deltidsansatte) 417 283 134 -
Kvinner        
Kvinner (fulltidsansatte) 1606 844 762 -
Kvinner (deltidsansatte) 417 173 244 -

 

*Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Tyrkia og USA.

Andel ansatte som har sluttet 2021

Turnover data  2021
Andel ansatte som har sluttet i bedriften (%) 13,90
Andel menn som har forlatt selskapet (%) 33,38
Andel kvinner som har forlatt selskapet (%) 66,62
Andel ansatte under 30 år som har sluttet i bedriften (%) 36,53
Andel ansatte i alderen 30-50 år som har sluttet i bedriften (%) 46,78
Andel ansatte over 50 år som har sluttet i bedriften (%) 13,27
Andel ansatte som har gått av med pensjon (%) 3,42
Andel nye rekrutter (%) 17,66
Andel nye rekrutter, kvinner (%) 38,26
Andel nye rekrutter, menn (%) 61,74
Andel nye rekrutter under 30 (%) 52,02
Andel nye rekrutter i alderen 30-50 år (%) 39,61
Andel nye rekrutter over 50 (%) 8,38

 

DEFINISJONER

Egne ansatte – Arbeidstaker (heltid og deltid) ansatt på en direkte arbeidsavtale med Lerøy som definerer alle vilkår for arbeidsforholdet.

Innleid(e) ansatt(e) – En ansatt (heltid og deltid) ansatt midlertidig for en fast periode (for eksempel en sesong) fra et rekrutteringsbyrå. Den innleide medarbeideren har en direkte arbeidsavtale med rekrutteringsbyrået.

Lerøy bruker overveiende innleid arbeidskraft i perioder hvor vi opplever høy arbeidsbelastning, for eksempel i torskesesongen (Gadus Morhua) som starter i januar og varer til slutten av april hvert år. Innleide medarbeidere utfører samme arbeid og har samme arbeidsmengde som våre heltidsansatte.

Alle ansatte i Lerøy Seafood Group har en skriftlig ansettelseskontrakt som fastsetter ansettelsens roller og plikter.

Alle selskaper i konsernet gjennomfører HR, HMS og compliance rapportering på månedlig/kvartalsbasis i vårt rapporteringssystem Cemasys. Rapporterte data blir deretter konsolidert på konsernnivå.

Kvinne på arbeid i fabrikk
Styrk våre ansatte

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Konsernet har et høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) prosedyrer og etterlevelse av disse. Tiltak for å beskytte og ivareta alle ansatte er avgjørende for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Dette er en evigvarende prosess som fører oss videre til vår visjon om null skader.

Konsernet har utviklet et eget avviksrapporteringssystem hvor alle skader, nestenulykker og ulykker blir registrert og fulgt opp med en rotårsaksanalyse. Konsernet bruker disse resultatene til å forbedre og forhindre at skader oppstår igjen, samt fremheve områder som krever ytterligere oppmerksomhet.

Noe av det viktigste for oss er å registrere nestenulykker slik at vi kan forhindre at skader oppstår.

Vi har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og vil aldri gå på akkord med våre ansattes sikkerhet.

Sikkerhetsobservasjoner

Ingen vil at noen skal bli skadet i arbeidet eller pådra seg sykdom skyldes arbeid eller forholdene på arbeidsplassen. Det er nødvendig å ha oversikt over risikoen som virksomheten medfører, og iverksette tiltak for å hindre at noen kommer til skade eller blir syke.

HMS-prosedyrer og risikoanalyser er essensielle og lar oss organisere arbeidet slik at vi kan forebygge så mange arbeidsrelaterte skader som mulig.

Antall skader med fravær 123
Antall skader uten fravær 144
Nestenulykker

 

Vi jobber innenfor en rekke HMS-relaterte områder:

 • Opplæring og informasjon
 • God ergonomi på arbeidsplassen
 • Rullende arbeidsoperasjoner
 • Bedriftshelse
 • Ulike former for organisert opplæring
 • Forebyggende arbeid
 • Risikoanalyse

Lerøy har høyt fokus på å få ned sykefraværet og jobber aktivt for å forebygge sykefravær.

Andel virksomheter med arbeidsmiljøutvalg med tillitsvalgte (%) 83.

Risikovurdering gjennomført i forhold til fare at de ansatte skal få antibiotikaresistens: Ja.

Sykefravær

 

Arbeidsrelaterte skader med og uten fravær (H2-verdi)

H2- skade defineres som det totale antallet arbeidsrelaterte personskader. H2-skader utgjør dermed summen av arbeidsrelaterte skader både med og uten fravær.

H2-verdien viser frekvensen av totalt antall arbeidsrelaterte skader med og uten fravær per million arbeidede timer.

Formel for utregning av H2-verdi:

Total arbeidsskadefrekvens = (Antall skader med og uten fravær x 1 000 000)/totalt antall arbeidstimer

H1 tall

Dødsulykker

Dødsfall i forbindelse med arbeid: Dødsfall i forbindelse med arbeid defineres som en plutselig arbeidsrelatert hendelse eller påvirkning som leder til død innen ett år etter hendelsen eller påvirkningen.

Antall dødsulykker 1

 

Kategori 2021 2020 2019
Total registrerbar hendelsesrate (antallet arbeidsrelaterte personskader) og skadefrekvensutvikling* 33,25 36,48 31,18
Dødsfall i forbindelse med arbeid 1 0 1

 

*Beregningen inkluderer skader både som følge av og ikke medført fravær fra arbeidet.

 

Lenke:

KPI: Arbeidshelse og sikkerhet

Styrk våre ansatte

Etikk og antikorrupsjon

COMPLIANCE OG ETISKE RETNINGSLINJER

Lerøy Seafood Group (konsernet) har utviklet policy for å fremme og sikre etterlevelse av alle gjeldende lover og forskrifter.

Konsernet fastsetter og overvåker kontinuerlig etterlevelsesforpliktelser knyttet til sine forretningsaktiviteter og vurderer hvordan disse skal anvendes. Relevante compliance-krav tas i betraktning ved planlegging, implementering og vedlikehold av konsernets Compliance-forpliktelser samt ved vurdering av compliance-ytelsen.

Konsernet mener at en etisk forretningskultur er nøkkelen for å skape og opprettholde et bærekraftig selskap. Konsernet er forpliktet til å jobbe etisk, med integritet og alltid lovlig overalt hvor vi opererer og med alle vi gjør forretninger med.

Konsernet har utviklet Etiske retningslinjer som skisserer konsernets grunnleggende standarder og prinsipper for forretningsatferd og etikk, menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og bestikkelser, varsling og beskyttelse av personvern. Vi krever at både våre ansatte og våre leverandører respekterer, støtter og overholder retningslinjene der det er aktuelt.

Etiske retningslinjer supplerer våre verdier som definerer vår atferd på jobben. For å verifisere om og i hvilken grad Konsernets Etiske retningslinjer blir fulgt av konsernets leverandører, blir de bedt om å svare på en undersøkelse som krever at leverandørene forklarer i detalj hvordan retningslinjene brukes og etterleves. Undersøkelsen har spørsmål som tar for seg temaer som selskapsstyring, sertifiseringer, digital infrastruktur og cybersikkerhet, forsyningskjede, bærekraftspraksis, menneske- og arbeidsrettigheter og andre fagspesifikke krav.

Alle ansatte skal kunne anvende prinsippene fastsatt i etiske retningslinjene og skal ha mottatt opplæring i bruk av Etiske retningslinjer og forretningsetikk for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og etiske utfordringer. Alle nyansatte må gjøre seg kjent med retningslinjene og konsernets verdisett. Alle ansatte inviteres til å besøke og gjennomgå retningslinjene årlig.

Etiske retningslinjer gjennomgås av styret årlig. Det er et fast agendapunkt på det første styremøtet hvert år. Retningslinjene gjennomgås for å evaluere dens relevans og hensiktsmessighet med hensyn til organisatoriske kontekstendringer, sosial utvikling, spesielle saker samt tilbakemeldinger fra relevante interessenter.

Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Eliminering av korrupsjon er definert som en av prioriteringene til konsernet. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter.

Konsernet har signert FNs Global Compact og har forpliktet seg til både å unngå korrupsjon, samt å utvikle retningslinjer og implementere tiltak for å håndtere korrupsjon internt og innenfor vår verdikjede.

Alle våre ansatte og arbeidere har mottatt opplæring i våre Etiske retningslinjer som blant annet inkluderer informasjon om konsernets anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer.

Alle våre leverandører er informert om og må følge våre Etiske retningslinjer, og de forventes å drive virksomheten sin på en etisk og måte, samt opptre med integritet i samsvar med internasjonale og lokale lover og standarder for antikorrupsjon og bestikkelser.

Alle selskaper i konsernet gjennomfører detaljert compliancerapportering kvartalsvis. Rapporteringen dekker spørsmål som brudd på lover og regler, personvern og beskyttelse av persondata, etiske retningslinjer, varsling, bekymringer angående kunder, kredittpolicy, potensielle korrupsjonssaker og andre problemstillinger. Ved uoverensstemmelser iverksettes relevante tiltak. Tiltakene som iverksettes er avhengig av avvikets art og alvorlighetsgrad.

Ansatte og arbeidere er pålagt å etterleve Etiske retningslinjer og kan foreslå endringer og oppdateringer av retningslinjene. Hvis det er hensiktsmessig og nødvendig, retningslinjene endres, oppdateres eller nyanseres i tilfelle det er behov for mer klarhet om hvordan en utfordring skal håndteres eller løses.

Compliance- og forretningsatferd bekymringer kan også rapporteres anonymt via en uavhengig varslingskanal.

I 2021 var det null bekreftede tilfeller av korrupsjon, og ingen ansatte ble avskjediget eller disiplinert for korrupsjon.
Det var ingen bekreftede hendelser der forretningsforholdet ble avsluttet eller ikke fornyet grunnet brudd relatert til korrupsjon. Det ble ikke reist offentlige rettssaker angående korrupsjon mot organisasjonen eller de ansatte/arbeiderne i rapporteringsperioden.

Antall registrerte korrupsjonssaker i 2021: 0

Gruppen støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere, men engasjerer seg i offentlig debatt når det er i gruppens interesse.

Det skal gjøres alt for å ivareta lokale, regionale og globale miljøaspekter. Aspekter rundt dyrevelferd skal også tas i betraktning.
Leverandøravtaler skal inneholde krav om at prinsippene i Etiske retningslinjer følges. Spesiell forsiktighet må utvises ved engasjement av mellommenn og fasiliteringsbetalinger.

Ved anskaffelser skal interessekonflikter identifiseres, vurderes og håndteres i henhold til retningslinjer og fullmakter.
Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med tiltak av daglig leder, konserndirektør for segmentet eller av konsernsjef. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

 

  2021 2020 2019
Tilbakemelding fra interessenter (antall) 54 27 14
Bøter (antall) 1 6 4
Styrk våre ansatte

Varsling eksternt

Konsernet har etablert en digital varslingskanal for alle våre interessenter eller andre eksterne personer som ønsker å kontakte konsernet, eller rapportere en bekymringssak. De kan kontakte konsernet gjennom konsernets nettsider: https://www.leroyseafood.com/no/kontakt/ som leder dem til en ekstern varslingskanal.

Eksterne varslingssaker behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets lokale varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker håndteres og følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for det aktuelle segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller - styret. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

Styrk våre ansatte

Varsling internt

Konsernet har etablert en digital kanal for intern varsling – et elektronisk system som gjør at de ansatte kan være anonyme når de melder fra om bekymring.

Interne varslingssaker behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med aktuelle ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller av styret. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

VARSLINGSAKER

2021: 9

2020: 8

2019: 2

Styrk våre ansatte

Bærekraftig verdikjede

Konsernet er et selskap involvert i globale forretnings- og arbeidsforhold med mer enn 6000 direkte leverandører over hele verden. Vi stiller strenge sosiale og miljømessige krav til oss selv så vel som våre leverandører og underleverandører.

Konsernets mål er å bidra til å forbedre menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern i konsernet, i forhold til våre leverandører og underleverandører, og i forhold til handelspartnere.

Miljømessige og sosiale aspekter skal ivaretas gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra produksjon av råvarer til salg, og skal ikke være begrenset til konsernets egen virksomhet.

Ved bruk av eksterne leverandører og underleverandører er det viktig at vi informerer dem om våre retningslinjer for helse og sikkerhet og at vi sørger for at våre sikkerhetsrutiner følges av eksterne parter som er involvert i vår virksomhet.

I situasjoner som involverer ansatte med ulik språk og kulturell bakgrunn, kan det være vanskelig å skape en felles sikkerhetskultur med god etterlevelse. Det er derfor viktig å sikre god kommunikasjon for å oppnå full forståelse for de gjeldende sikkerhetsrutinene.

Link

POLICY: Innkjøp

KPI: Leverandørevaluering

Mann på havbruksanlegg

 

Leverandørinvolvering

I konsernet er leverandører en integrert del av vår virksomhet og vi har en forpliktelse til å sikre at våre leverandører handler i henhold til konsernets styrende dokumenter. Ved å implementere en strukturert og standardisert leverandørstyring kan vi verifisere at våre leverandører overholder våre krav og om nødvendig sette i gang korrigerende tiltak. Som kjøper har vi et etisk ansvar for å sikre at våre leverandører handler i samsvar med relevante lover og regler.

Leverandører, inkludert underleverandører, blir bedt om å følge de høyeste bransjestandardene, og det er en forutsetning at lover og regler følges. Med hensyn til matleverandører jobber vi mot 100 % oppnådd GFSI-sertifisering for mattrygghet. I konsernet er leverandørrevisjoner et verktøy for å utvikle samarbeid og sikre kontinuerlig forbedring mellom selskapene i konsernet og våre leverandører, og et krav for å sikre etterlevelse.

Som en av de største arbeidsgiverne langs kysten av Norge har konsernet lokale leverandører som er verdifulle bidragsytere til vår virksomhet. Vi setter stor pris på mangfoldet i forsyningskjeden vår og jobber kontinuerlig med å utvikle en lokal tilstedeværelse i nærheten av virksomheten vår.

Som en ansvarlig innkjøper har konsernet utviklet en risikobasert tilnærming til leverandørstyring for å sikre at våre forsyningskjeder er bærekraftige og robuste. Vi påvirkes av interne og eksterne faktorer som spenner fra biologisk mangfold til politiske risikoer, og vi analyserer og fokuserer derfor på å forstå disse faktorene.

 

Leverandørevaluering – Risikostyring i leverandørkjeden

 Konsernet er et selskap involvert i globale forretnings- og arbeidsforhold med leverandører og underleverandører over hele verden.

Vi har jobbet tett med flere av våre leverandører i flere tiår. Lerøy stiller krav til alle leverandører. Leverandørene er informert om og kjent med våre krav.

Som konsern er vi bevisst vårt ansvar for å kontrollere at våre leverandører er kjent med lovkrav, våre etiske retningslinjer, arbeid mot lavere utslipp, strategi og rutiner for helse- og sikkerhetsstyring og mattrygghet blant andre kriterier.

For å kunne screene alle våre leverandører, vurdere høyrisikoleverandører og ta ansvar for å jobbe med kontinuerlig forbedring med våre leverandører, har konsernet utviklet et leverandørevalueringssystem.

I systemet blir nye leverandører kategorisert og risikovurdert etter omsetning, kritikalitet og opprinnelsesland for å identifisere de som har størst risiko for potensielle brudd. Nye leverandører med størst risiko gjennomgår en elektronisk vurdering der de må gi en detaljert forklaring og beskrivelse av sin:

 • Styringspraksis
 • Eksterne sertifiseringer
 • IT- og cybersikkerhetstiltak
 • Leverandørkontroll
 • Bærekraftspraksis
 • Arbeidsmiljøledelse
 • Sosiale og miljømessige kriterier
 • Relevante leverandørspesifikke vurderingskriterier.

 

Ut fra kriteriene kan leverandørene oppnå maksimalt 100 poeng. Basert på poengsummen er leverandørene risikokategorisert som grønn (lav risiko), oransje (middels risiko) og rød (høy risiko)Red

 • Høy risiko <50 poeng
 • Oransje - Middels risiko 50-80 poeng
 • Grønn - Lav risiko <80 poeng

 

Nye leverandører identifisert som høyrisiko, som ikke oppfyller kravene, anses som ekskludert eller er pålagt å gjennomføre korrigerende tiltak i henhold til Lerøys kvalitetsstyringssystem.

I tillegg vil Lerøy årlig gjøre et utvalg av eksisterende leverandører som skal vurderes etter et spesielt relevant tema.

På transportleverandører har Lerøy signert en samarbeidsavtale med andre sjømatleverandører om en felles revisjonsordning. Et tredjepartssertifiseringsorgan vil utføre en fysisk revisjon på stedet på transportselskaper som er evaluert med høy risiko.

 Lerøy leverandørevalueringssystem

 • Oversikt og kategorisering av leverandører på selskapsnivå
 • Risikovurdering og risikokategorisering av leverandører på selskapsnivå
 • Screening og evaluering av leverandører

Målet er å screene alle nye leverandører ved å bruke miljømessige og sosiale kriterier. I 2021 ble 11,5 % av nye leverandører screenet ved å bruke miljømessige og sosiale kriterier:

Sosiale kriterier vurdert

 • Styringspraksis
 • Helse- og sikkerhetsstrategi, mål, risikovurderingspraksis, opplæringsprogrammer
 • Rettferdige arbeidsforhold, like muligheter, organisasjonsfrihet
 • Varslingspraksis
 • Leverandørkjede og oppfølging og ledelsespraksis

Miljømessige kriterier vurdert

 • Bærekraftsstrategi og -mål
 • Mål for karbonfotavtrykk og reduksjon av karbonfotavtrykk
 • Bærekraftsrapporteringspraksis

 

  Mål 2021 2020 2019
Andel nye leverandører som ble screenet etter miljøkriterier 100% 11,5% n/a n/a
Andel nye leverandører som ble screenet ved hjelp av sosiale kriterier 100% 11,5% n/a n/a