Leverandørevaluering

Utfordring

Leverandørevaluering er vesentlig for å sikre at leverandørene etterlever Lerøys krav over tid og bidrar til utviklingen av konsernets produkter, drift og tjenester. Leverandører har innvirkning på konsernets omdømme, produksjon og lønnsomhet.

Våre ambisjoner på området

Konsernet skal til enhver tid samarbeide med leverandørene for å generere lønnsomme, etiske, bærekraftige produkter og tjenester av høy kvalitet.

Tiltak gjort av Lerøy på området

Lerøy har flere tusen leverandører, en rekke av dem har vi jobbet med i mange år og hvor begge parter er svært bevisste på krav og forventninger. Samtidig er Lerøy i stadig utvikling og har et konstant behov for nye leverandører. Samarbeid med våre leverandører er avgjørende for å sikre gjensidig utvikling som over tid vil resultere i bærekraftig samarbeid.

Lerøy gjennomfører revisjoner av leverandører som en del av vår kvalitetssikring. Områdene som revideres inkluderer bærekraft, mattrygghet, etterlevelse av regelverk og etiske retningslinjer. Tidligere har revisjoner av leverandører blitt fulgt opp lokalt.

Lerøy ser store fordeler med å sentralisere deler av leverandøroppfølgingen for å synliggjøre forventninger og tettere samarbeid. Lerøy har derfor utviklet et leverandørvurderingssystem som gir oss mer struktur i oppfølgingen

Link Etiske retningslinjer

 

Hvordan måler vi effekten vår

Konsernet har organisert sin leverandørkjede ved å etablere en sentralisert innkjøpsavdeling som samarbeider tett med innkjøpsavdelingene i datterselskapene. Konsernets leverandørkjede er basert på konsernets verdikjede. På grunn av verdikjedens kompleksitet identifiseres ulike behov for de tre hovedsegmentene; Oppdrett, villfangst og VAP, salg og distribusjon. Oppdrett bidrar til den største andelen av kjøpene.

Forsyningskjeden består hovedsakelig av norske leverandører, men har med inkludering av underleverandører en global rekkevidde. Konsernet har mer enn 6000 direkte leverandører over hele verden. Leverandørene er diversifisert mellom leverandører til oppdrett; fôringredienser, garn, båter, maskiner og utstyr for lakse- og ørretoppdrett, for villfangst; Båter, maskineri og utstyr for fangst av torsk, hyse, sei og reker og for VAP, Salg og Distribusjon; maskiner, utstyr, emballasje og innsatsfaktorer for produksjon av produkter for markedet. Det er beregnet at konsernets anskaffelser utgjør ca. 16 milliarder kroner i året.

Konsernet har som mål å gi store bidrag til lokalsamfunnene, og benytter seg av lokale leverandører i de områdene vi har virksomhet. I Norge, som er Lerøys viktigste driftssted, skjer 80 % av kjøpene lokalt. Ved å støtte lokale leverandører bidrar vi til den økonomiske utviklingen i lokalsamfunnet.

Resultater

Lerøy har etablert et leverandørevalueringssystem for implementering i hele konsernet i 2021. Lerøy har også signert en rekke rammeavtaler med strategiske leverandører i 2021. Konsernet skal utvikle sine strategiske leverandører ved å inngå strategiske samarbeid/rammeavtaler på konsernnivå, i for å sikre kontinuerlig forbedring og optimalisering av forsyningskjeden over tid

Strategisk samarbeid krever at både Lerøy og leverandørene øker samarbeidsnivået og følger opp områder hvor synergier, økt effektivitet og forbedringer står sentralt.

Mål

Målet er at alle nye leverandører skal evalueres, definert i gruppeleverandørevalueringsprosedyren. Vi sender ut henvendelser til leverandører med spørsmål om ulike temaer som skal besvares.

Basert på svar og dokumentasjon beregnes risikoscore på leverandørene innen tekniske sertifiseringer, lovkrav, mattrygghet, miljøkriterier (bærekraftstrategi, klimafotavtrykk, rapportering av anerkjente standarder/tiltak), sosiale kriterier (etiske retningslinjer/aktsomhetsplikt) og leveringsevne. Videre oppfølging og tiltak vil ta utgangspunkt i leverandørens risikoscore (grønn, gul og rød). Antall nye leverandører som vurderes måles i systemet.

I 2021 mottok alle nye leverandører en forespørsel fra systemet, svarprosenten var 11,5 %. Vi jobber med å øke responsraten, blant annet ved å informere mottakerne på forhånd slik at de ikke tror det er en spampost.

 

 

Mål  

2021

2020

2019 

Nye leverandører vurdert på miljømesiige kriterier (%)

100% 

11,5 

New

New

Nye leverandører vurdert på sosiale kriterier (%)

100% 

11,5

New

New