UTFORDRING

Vannuttak fra grunn- og overflatevannkilder har blitt et globalt bekymringstema i tråd med den økende bekymringen for global oppvarming. Ferskvannskildene våre er dyrebare, sterkt påvirket av global oppvarming, og derfor må vi forvalte dem på en bærekraftig måte. Ferskvann er en stor ressurs i fiskeoppdrett, både i landproduksjonsfasen (ferskvann) og sjøfasen (sjøvann).

Vår virksomhet trekker hovedsakelig ferskvann fra overflatevannkilder, og bidrar til om lag 98 % av vårt ferskvannsforbruk. I et langsiktig perspektiv er tilgang på ferskvann for våre operasjoner avgjørende. Vår vannintensive virksomhet er lokalisert i Norge hvor tilgangen på ferskvann er god. Tilgjengeligheten og kilden til vann er også regulert via langsiktige tillatelser fra lokale myndigheter og gis vanligvis til ett selskap per kildested.

Selv om vanntilgjengeligheten og vannkvaliteten anses som god i Norge, har det vært kortvarig tørke i områder hvor vi har smoltproduksjon.

 

Vår ambisjon på området

Lerøy har som mål å forvalte, drifte og overvåke alle våre ferskvannskilder og våre uttak på en bærekraftig måte, og sørge for at vi ikke påvirker dyreliv, fauna, flora og menneskers evne til å ha tilgang til friskt rent drikkevann negativt. I tillegg har vi som mål å sørge for at så mye som mulig av det uttrukne vannet ikke blir konsumert, men slippes tilbake til miljøet, så rent som mulig.

 

Hvilken tiltak har blitt gjennomført

 • Investering i RAS-teknolog
 • Forpliktelser for å sikre god forvaltning og overvåking av vannkilden, dens dyreliv, flora og fauna.
 • Rutiner for å sikre at vi oppfyller alle krav til utslipp av avløpsvann.
 • Investeringer i vannrenseutstyr og teknologi
 • Investeringer i vannsparende utstyr
 • Økt dialog med lokale myndigheter om både vannuttak og vannutslipp.
 • Transport av avløpsvann til biogassproduksjon.
 • Implementering av strenge interne krav til inngående og utgående vann for å sikre trygg matproduksjon, god dyrevelferd og oppfyllelse av hygienestandarder.
 • Økt fokus på rapportering av vannrelaterte data gjennom vårt miljørapporteringssystem.

 

Hvordan måler vi vår påvirkning

Alle driftsenheter i Lerøy rapporterer vannuttak per kilde og vannutslipp (avløp) etter destinasjon månedlig gjennom rapporteringsverktøy i Cemasys. Vår virksomhet måler og overvåker også ulike organiske forbindelser i vårt avløpsvann i henhold til krav. Registrerte avvik rapporteres til relevante interessenter og korrigerende tiltak iverksettes.

 

Resultat

 • 80 % av produksjonen av laksesmolt med RAS-teknologi
 • Langsiktige tillatelser og avtaler for bruk av vannkilder
 • Rutiner for god forvaltning og overvåking av vannkilden, dens dyreliv, flora og fauna er implementert.
 • Ingen av kildene vi bruker til våre høyvannsintensive operasjoner brukes som vannreservoarer for drikkevann.
 • Fortsettelse av å søke muligheter for alternative bruksområder for avløpsvann (f.eks. biogassproduksjon)
 • Strenge interne krav til inngående og utgående vann for å sikre trygg matproduksjon, god dyrevelferd og oppfyllelse av hygienestandarder.
 • Rapportering og datakvalitet om vannuttak og utslipp av avløpsvann er betydelig forbedret.

 

Mål per KPI and Resultat per KPI

Konsernet klarte å innfri forventningen om 5 % reduksjon av ferskvannsforbruket i 2020, men klarte ikke å nå dette målet i 2021. Resultatet for 2021 ble en reduksjon på 1,9 %, mens 2020-reduksjonen var 5, 09 %. Lerøy åpnet ingen nye RAS-anlegg i 2021. Dette forklarer den lavere bruksreduksjonen sammenlignet med 2020 hvor flere ble åpnet og erstattet Gjennomstrømningssystemer. Lerøy har imidlertid hatt et høyt fokus på god vannforvaltning og investeringer i utstyr som bidrar til å redusere vannforbruket  2021.

 

Mål

2021

2020

2019

Ferskvannsbruk

-5 %

-1,9 %

-5,09%

NA*


 
*Ufullstendig data i 2019