Bærekraftsbibliotek 2021
Selskapsstyring og interessenter

Lerøy Seafood Group sin strategi er basert på et evighetsperspektiv og omfatter konkrete og kontinuerlige forbedringstiltak gjennom hele vår verdikjede.

Konsernet har som mål å bli litt bedre hver dag, og vi fokuserer på å ta riktige beslutninger hver dag for å nå dette målet.

«Vi må være aktive og handle hver dag, for å kunne påvirke morgendagen i rett retning»

Selskapsstyring og interessenter

Verdikjede

Vi utvikler verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.
Selskapsstyring og interessenter

Visjon og verdier

For Lerøy Seafood Group er det viktig å ha et konstant fokus på de deler av verdikjeden hvor vi har størst påvirkning i forhold til bærekraft.

Med utgangspunkt i en grundig evaluering av våre prosesser og verdikjede, har vi konkludert med at konsernet har størst innflytelse innen områdene fiskeri og havbruk. En stor del av vårt bærekraftsarbeid vil derfor være knyttet til disse områdene av verdikjeden.

Konsernets visjon:

«Vi skal bli den mest lønnsomme og ledende globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat »

Kvalitet og bærekraft visjon:

«Trygg, bærekraftig, kvalitetssjømat».

 

Kvalitet og bærekraft policy/retningslinjer:

Vi lever av det som produseres i havet og at ressursene forvaltes på en forsvarlig måte. Dette gjør oss i stand til å produsere og selge kvalitetssjømat også i fremtiden.

Gjennom tett samarbeid med faginstanser, kunder og leverandører, skal vi levere et trygt arbeidsmiljø, høy fagkompetanse, rett kvalitet og bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

Misjon:

«Vi må være aktive og handle hver dag, for å kunne påvirke morgendagen i rett retning»

Våre verdier
Selskapsstyring og interessenter

Bærekraftsanalyse av verdikjeden:

Selskapsstyring og interessenter

Aksjonærer

Selskapsstyring og interessenter

Ledelse

Styret samarbeider målrettet med ledelsen for å gjøre konsernet til verdens mest lønnsomme og bærekraftige helintegrerte sjømatselskap.

Styret i Lerøy Seafood Group ASA fremhever viktigheten av å ha god eierstyring og selskapsledelse som tydelig slår fast rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og konsernets ledelse. Styret har et eget dedikert styremedlem som har spesielt ansvar for miljø og bærekraft.

Målet til Lerøy Seafood Group ASA er at alle deler av konsernets verdikjede skal drifte og skape vekst og utvikling. Dette er i henhold til konsernets strategi for langsiktig og bærekraftig verdiskaping for aksjonærer, kunder, leverandører og samfunnet som helhet.

Styret i Lerøy Seafood Group ASA har det overordnede ansvar for bærekraft i konsernet. I konsernet er det CEO som har hovedansvar for dette området. Leder for ESG og kvalitet i konsernet har ansvar for å koordinere arbeidet med bærekraft i alle konsernets selskaper. Lokalt, i hvert datterselskap, har daglig leder ansvar for implementering og gjennomføring av bærekraftsarbeid i det enkelte selskap..

Ledelse illustrasjon

Ledere og andre ansatte, på de ulike nivåene i organisasjonen, har ulike mål knyttet til bærekraft inkludert i deres funksjonsbekrivelser. Selskapet jobber også med målstyring der mål knyttet til bærekraft er inkludert. Mål knyttet til funksjonsbeskrivelser og måloppnåelse inngår i grunnlag for utbetaling av bonus.

Selskapsstyring og interessenter

Interresenter

Interessenter er andre relevante aktører som kan bli påvirket og/eller kan påvirke en organisasjons handlinger. 

Lerøy sine verdier er åpen, ærlig, ansvarlig og skapende. Det er derfor svært viktig for oss å ha en god og åpen dialog med alle våre interessenter. På denne måten får Lerøy kjennskap og kunnskap til hvilke områder våre interessenter er opptatt av og vi i Lerøy får formidlet hvordan vi jobber med de ulike områdene.

I nye prosesser, arbeider vi aktivt med å inkludere aktuelle interessenter slik at vi kan sikre verdiskaping for alle parter. Gjennom en jevn og god dialog jobber vi sammen om forbedringer innen enkeltområder og styrker også kompetansen i det enkelte selskap.

Interessentdialog er viktig og er med på å løfte Lerøy videre på vår veg om å bli den mest bærekraftige leverandøren av kvalitetssjømat.

Gjennom vår daglige virksomhet mener vi å ha god oversikt over hva våre viktigste interessenter er opptatt av. De ulike interessentene er valgt ut ifra hvilken påvirkning de har for vår virksomhet og ut ifra hvilken påvirkning Lerøy har på interessentene innen økonomi, samfunn og miljø.

For å imøtegå de ulike interessentenes krav til rapportering har vi implementert indikatorer for de ulike områdene. Disse er vist til i selskapets GRI-tabell.

Selskapsstyring og interessenter

Rapportering

Selskapsstyring og interessenter

Vesentlighetsanalyse

I samsvar med GRI Standard gjennomførte Lerøy sin første vesentlighetsanalyse i 2016. Denne ble oppdatert i 2020. Analysen skal identifisere hvilke tema innen bærekraft som er de viktigste både fra selskapet og våre viktigste interessenters side.

Resultatet er basert på tilbakemeldinger fra våre eksterne og interne interessenter gjennom intervjuer, dialoger og møter, samt på tilbakemeldinger fra kunder, myndigheter, NGO` er osv.

Det har de siste årene vært en eksplosiv vekst i forhold til interesse for ulike områder knyttet til bærekraft - noe som også har påvirket resultatet i forhold til hvilke områder som er vesentlige for Lerøy å holde fokus på fremover. Resultatene fra vesentlighetsanalysen er delt inn i seks områder. Viktigheten knyttet til disse områdene vil variere for ulike interessenter.

I årets vesentlighetsanalyse er det ikke gjort endringer i forhold til vår rapportering for 2020. Vesentlighetsanalysen er derfor identisk med vesentlighetsanlysen som ble presentert i selskapets årsrapport for 2020.

I forbindelse med implementering av revidert GRI standard vil det bli gjennomført en ny vesentlighetsanalyse for selskapet høsten 2022.

Selskapsstyring og interessenter

Klimarelaterte risikoer og muligheter

Klimarelaterte risiko og muligheter:

Konsernet har utarbeidet en grundig analyse av klimarelaterte muligheter og risiko. I arbeidet med analysen er 20 interne og eksterne interessenter inkludert. Analysens overordnede mål var å avdekke relevant klimarisiko og muligheter som konsernet bør hensynta i sitt strategiske og finansielle arbeid.

Vi har brukt TCFD-rammeverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i gjennomføringen av intervjuer til analysen.

Les mer: Forbedre klimaet vårt

Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør i verdikjeden og konsernet har satt seg ambisjoner, og vitenskapelige mål, som er godkjent av styret.

Fra 2020 skal leder for ESG og kvalitet i konsernet gi minst en årlig oppdatering til styret på hvordan konsernet arbeider med bærekraft. Her vil styret bli oppdatert på nøkkelindikatorer og målsetninger, eksempelvis konsernets progresjon i forhold til de vitenskapelige målene som er satt for klimainnvirkning, eller andre pågående prosjekter.

Les mer: Analyse av klimascenarier

En voksende verden trenger mat og kloden vår et lavere utslipp av CO2.  Sjømatproduksjonen kan økes i årene som kommer. Jordens overflate består av 70% hav, mens kun mellom 2-5 % av proteinet vi spiser kommer fra havet. 

Produksjon av sjømat er en proteinproduksjon som gir et lavt klimaavtrykk så sjømat er en god løsning på å løse både mat og klimautfordringene framover.

Selskapsstyring og interessenter

FN's bærekraftsmål

Konsernet har valgt ut spesifikke bærekraftsmål som vi arbeider mot, hvor vi fokuserer på mål innenfor både miljø og klima, økonomi, og samfunn.

FN har utviklet 17 globale mål for bærekraftig utvikling for å omstille verden over de neste 15 årene.

Lerøys utvalgte mål / relevante mål:

1) Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

2) Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

13) Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Samtlige 193 medlemsnasjoner i FN har deltatt i utarbeidelsen av de 17 bærekraftsmålene. Konsernet har valgt ut de målene som er mest relevant for våre virksomheter, som vi skal arbeide mot i våre daglige aktiviteter og fokusere på i konsernets strategiarbeid. Alle selskapene i konsernet har interne delmål knyttet til arbeidet med de utvalgte bærekraftsmålene.

Selskapsstyring og interessenter

Eksterne prinsipper og initiativer

Selskapsstyring og interessenter

Medlemskap i interesseorganisasjoner

Selskapsstyring og interessenter

Varslingsmuligheter

Ekstern varslingskanal:

Konsernet har etablert en digital kanal for varsling, for alle våre interessenter eller andre eksterne personer som ønsker å kontakte konsernet, eller melde fra om en sak eller en situasjon. De kan kontakte konsernet gjennom konsernets nettsider: www.leroyseafood.com/kontakt oss.

Ekstern varsling behandles og koordineres av konsernets eksterne varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakens type og karakter, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet, administrerende direktør eller i spesielle tilfeller styret i selskapet. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

Antall eksterne varslingssaker:

 2021: 0

Antall tilbakemeldinger fra naboer:

2021: 54

 

Intern varslingskanal:

Konsernet har etablert en digital kanal for varsling, som er et sikkert elektronisk system som lar varslerne være anonyme.

Varsling behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets varslingsutvalg.

Saker vil følges opp avhengig av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller av styret i selskapet. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

 

Antall interne varslingssaker:

2021: 9

2020: 8

2019: 2

 

Selskapsstyring og interessenter

Benchmarking og annerkjennelser

Med sin fangst av hvitfisk samt produksjon av atlantisk laks og ørret er konsernet et globalt konkurransedyktig og bærekraftig sjømatselskap. Dette blir også bekreftet gjennom internasjonale undersøkelser hvor selskapets arbeid knyttet til ESG blir vurdert.

 Coller FAIRR er at av selskapene som vurderer hvordan børsnoterte selskap jobber i henhold til bærekraft. I denne undersøkelsen blir 60 ulike proteinproduserende selskap målt spesifikt på FNs bærekraftskriterier samt interessentenes oppfatning av vårt arbeid. I denne undersøkelsen er Lerøy vurdert som de 4. beste selskapet.

Konsernets bærekraftrapportering er utarbeidet i henhold til GRI-rammeverket, og er en del av konsernets årsrapport. 

GRI-tabell

Selskapsstyring og interessenter

Noen FoU-prosjekter