Bærekraftsbibliotek 2021
Forbedre helsen vår

SJØMAT ER IKKE BARE VELSMAKENDE, DET ER OGSÅ VELDIG SUNT

Fisk er en viktig næringskilde for mennesker som gir en unik kombinasjon av proteiner av høy kvalitet og viktige næringsstoffer. Dette gjør fisk til en uvurderlig mat. En av de store fordelene med laks og ørret er høyt innhold av de essensielle Omega-3 fettsyrer EPA og DHA.

Omega-3 er avgjørende for menneskers helse, og kan ikke produseres i kroppen. Derfor må du få dem fra kostholdet. Fet fisk er en god kilde til Omega-3. I vår egen laks Lerøy Salmon TM har Lerøy valgt å ha et økt nivå av Omega-3 i fôret, blant annet gjennom bærekraftig produserte mikroalger. Dette gir laksen vår et økt nivå av Omega-3.

Gjennom vår verdikjede leverer vi ikke bare mer enn 5 millioner sjømatmåltider hver dag, vi sikrer oss også den beste kvaliteten og det høyeste nivået på mattrygghet. Gjennom vårt system for utvidet sporing gir vi full sporbarhet fra rogn til bord for oppdrettsfisken vår, og fra fjord til bord for våre villfangster.

I slutten av vår verdikjede utvikler vi systematisk sunne produkter som er enkle å lage for å bidra til forbedret folkehelse.

Konsernets visjon er å være den ledende globale leverandøren av bærekraftig sjømat av høy kvalitet.
Stekt torsk

Konsernets produkter er både tilgjengelig i det norske og mer enn 80 andre markeder over hele verden. For å gi en god forbrukeropplevelse og sikre minst mulig avfall, søker vi stadig etter bærekraftige løsninger.

Konsernet har en stor andel ferske fiskeprodukter i sitt sortiment - for tiden mer enn 80 %. Omtrent 70 % av produktene konsernet selger, høstes eller produseres i konsernet.

Forbedre helsen vår

Sunne produkter

FNs Mat- og Jordbruksorganisasjon (FAO) har anslått at verdens befolkning vil øke til ca. 9 milliarder mennesker innen 2050.

En befolkningsvekst på ca. 30% vil kreve økt matproduksjon på ca. 30 %, basert på dagens matproduksjonsvolumer. FAO har anslått at den økte etterspørselen etter sjømat vil være på totalt 40 millioner tonn innen 2030.

Bare 30 % av jordens overflate er land – resterende 70 % er dekket av hav.

I dag kommer mindre enn 5% av proteinet som forbrukes over hele verden fra havet. Det er ingen tvil om at vi vil trenge en proteinkilde i fremtiden, noe som gjør potensialet for økt produksjon av mat fra sjøen spesielt relevant.

Sjømat er svært bærekraftig i et klimaperspektiv av flere grunner:

 • Produksjon til sjøs krever ikke mye plass, siden produksjonen er tredimensjonal.
 • Laks er et vekselvarme dyr, noe som betyr at det tilpasser seg sjøtemperaturen og ikke krever energiforsyning for oppvarming, som for opphold for dyr på land.
 • De fleste sjømatarter krever relativt lave mengder ferskvann.
 • Mengden fôr som kreves av de fleste arter for å vokse er veldig lav, ca.1,2 kg for laks.
 • De fleste fiskeartene gir et høyt utbytte, dvs. en høy prosentandel av fisken kan utnyttes.
 • Fisk har det laveste karbonavtrykket sammenlignet med andre typer proteiner.
Grafikk helse

I 1999 var 60% av alle dødsfall og 43% av alle sykdommer relatert til overvekt, diabetes og osteoporose. I 2025 forventes disse tallene å være henholdsvis 73% og 60%.

Usunt kosthold kan forårsake ulike typer sykdom. Livsstilsykdommene som nå dukker opp i store deler av verden kan forebygges ved å sikre et riktig kosthold. Alle kostholdseksperter anbefaler at vi spiser mer sjømat og mindre rødt kjøtt. Vi har en unik posisjon for å bidra på dette området. Vi tar derfor en aktiv rolle med våre partnere for å oppmuntre folk til å spise sjømat, og for å øke kunnskapen om og tilgangen til sjømat på forskjellige arenaer.

Nyere forbrukerundersøkelser har indikert en reduksjon i forbruket av sjømat blant barn og unge. Dette kan være et alvorlig problem i årene som kommer hvis vi ikke kan endre denne trenden. Et økt inntak av sjømat vil hjelpe mennesker med å forbedre kostholdet og redusere forekomsten av livsstilssykdommer.

SJØMAT ER BRA FOR DEG!

Fet fisk har et høyt Omega-3-innhold og et lavt Omega-6-innhold. Vi har en tendens til å fokusere på Omega-3 i kostholdet vårt og glemmer Omega-6.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for det høye forbruket av Omega-6 i kostholdet vårt, og anbefaler at vi alle reduserer mengden Omega-6 vi spiser. Sjømat har ofte et høyt innhold av vitamin A, E og D og er rikt på mineralene sink og jod. Torsk er en spesielt god kilde til jod.

Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer fisk og reduserer forbruket av rødt kjøtt. Økt forbruk av sjømat har potensial til å forbedre folkehelsen. Det er dokumentert at laks har en positiv effekt på forebygging av hjerte- og karsykdommer, og flere forsøk har vist en positiv effekt på forebygging av andre sykdommer som demens, diabetes, depresjon etc.

Laksen produsert av Lerøy har 7,5% EPA og DPH, Omega-3. Dette er 1,5% mer enn i tradisjonell grenstandard for oppdrettslaks. Innholdet i Omega-6 er også lavere enn i tradisjonell norsk laks.

Innenfor konsernet er det høyt fokus på helse - helsen til våre ansatte og til både nåværende og fremtidige forbrukere. Det enkelte menneske, forbrukeren, er viktig både for samfunnet og for oss i konsernet, ettersom det er menneskene som vil kjøpe produktene våre og derfor sikre jobbene våre.

OVERVÅKNING AV UØNSKELIGE STOFFER OG FETSYREPROFIL

Som et resultat av fôrstrategien i konsernet, og ved å bruke alternative ressurser i fôr, har vi redusert nivået av uønskede stoffer som dioksin og DL-PCB i laksen med 62 % fra 2011 (0,662 pg/g) til 2021 (0,250 pg /g). Tolerable weekly intake (TWI) estimerer mengden per kroppsvektenhet av et potensielt skadelig stoff eller forurensning i mat eller vann som kan inntas i løpet av livet uten risiko for skadelige helseeffekter. TWI for dioksiner og DL-PCB er 2 pg/kg kroppsvekt.

I samme periode har vi klart å stabilisere nivået av EPA/DHA fra 2011 (1,18 g / 100g) til 2021 (1,24 g / 100g).

Dette betyr at ved å spise Lerøy laks dekker du ditt daglige referanseinntak (RDI) av EPA & DHA med nesten 500 %, RDI for kombinert EPA & DHA er 250-500 mg. Av den totale sjømatproduksjonen i konsernet utgjør laks ca. 50 % av den totale sjømatproduksjonen.

Les mer om valgene Lerøy har gjort på laks her. 

SALT

I 2016 inngikk konsernet en avtale med norske helsemyndigheter. Avtalen forplikter partene til å arbeide for reduksjon av salt.

Hovedmål: Saltinntaket i Norge reduseres med 30% innen 2025.

Saltpartnerskapet

Målet med saltpartnerskapet er å stimulere mat- og cateringindustrien til å redusere saltinnholdet i mat og mat som serveres, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen. Videre er formidling av kunnskap og kompetanse, forskning, informasjon til forbrukere og overvåking av innsatsen sentrale oppgaver.

NØKKELFAKTA OG TALL

Mer enn 3,1 milliarder mennesker er avhengige av fisk for minst 20 % av det totale animalske proteininntaket, og ytterligere 1,3 milliarder mennesker for 15 % av animalsk proteininntak.

Ofte undervurderte og forkastede deler av fisken, som hodet, innvollene og ryggbenet, utgjør 30-70 % og er spesielt rike på mikronæringsstoffer.

Fiskeforbruket har økt fra 9 kg per innbygger i 1961 til over 20 kg per innbygger i dag.

Forbedre helsen vår

Sikre mattrygghet og kvalitet

Konsernets strategi er å møte markedets stadig økende krav til mattrygghet, kvalitet, produktsortiment, kostnadseffektivitet og kontinuitet i tilbudet. Dette oppnås ved å koordinere de ulike elementene i verdikjeden: produksjonsenhetene, konsernets salgsnettverk og etablerte strategiske allianser med havbruk, fiskefartøyer og fiskebehandlingsanlegg, først og fremst langs kysten av Norge.

Konsernet er aktivt involvert i alle deler av verdikjeden for å sikre levering av trygge produkter til forbrukeren. Basert på erfaring fra mange år, har vi utviklet et kvalitetssystem som består av rutiner og prosedyrer for å sikre forsyning av trygge produkter.

Som en del av konsernets rutiner for kvalitetssikring utfører vi kontroll og overvåking av våre produsenter og partnere. Dette innebærer å spesifisere krav til kvalitetssystemer og rutiner, og utføre analyser og overvåking.

Vårt kvalitetsteam utfører omtrent 700 kvalitetsrevisjoner hvert år.

Dessuten kontrolleres produktene av Lerøy Seafood Group på forskjellige stadier gjennom hele produksjonsprosessen; fra rogn, båt og innkjøpsstasjon til det ferdige og pakkede produktet, og i visse tilfeller frem til levering til kunden.

I mange år har konsernet fulgt en endelig strategi for kvalitetssikring. Vår strategi er at 100% av  alle fasiliteter som produserer bearbeidede produkter må oppnå en GFSI -mattrygghetssstandard (IFS, BRC eller FFSC).

Det siste året har konsernet investert i et levende mikrobiologisk rapporteringssystem. Systemet mottar mikrobiologisk resultat direkte fra laboratoriet. Dette systemet er fordelaktig ved at vi mottar resultatene av mikrobiologiske tester raskere, og kan implementere mer effektive handlinger hvis avvik skulle oppstå.


I 2020 startet Lerøy en ny måte å måle mattrygghetskultur på tvers av selskapene i konsernet, denne målingen fortsetter i 2021. Mattrygghetskultur er definert som holdninger, tro, oppførsel og verdier som deles av alle ansatte i selskapet. Matvaretrygghetens robusthet er avgjørende i et selskap som produserer sjømat av trygg og bærekraftig kvalitet.


Måling av mattrygghetskultur kombineres med den årlige medarbeiderundersøkelsen GPTW som Lerøy gjennomfører hvert år for alle ansatte i selskapet. Resultatet av undersøkelsen vil identifisere forbedringsområder i mattrygghetskulturen i hvert selskap og gi muligheten til å måle det mot mattrygghetskulturen i konsernet eller innenfor et bestemt segment. Hvert selskap må deretter legge frem en handlingsplan for hvordan man kan forbedre eller opprettholde en høy mattrygghetskultur.


Lenker

POLICY: Mattrygghet
KPI: Sertifiseringer


Konsernet investerte i et nytt mattrygghetsovervåkningsprogram i 2019 og har videreutviklet dette programmet i 2021.

Programmet importerer mikrobiologiske resultater fra produktprøver, rengjøringsprøver og miljøprøver direkte fra laboratoriet så snart resultatene er klare. Prosseseringsanlegget mottar resultatene umiddelbart, og resultatene visualiseres deretter automatisk i systemet.

De mikrobiologiske resultatene på utstyr, direkte og indirekte overflater og produkter importeres og visualiseres i et diagram, noe som gjør det enkelt å analysere trender og se hvor og når deteksjoner skjer og iverksette forebyggende tiltak.

Systemet har gjort det mulig for oss å iverksette tiltak mot avvik tidlig for å sikre mattrygghet på sluttprodukter. Ett eksempel er å blokkere en filetmaskin hvis Listeria monocytogenes påvises på miljøoverflatene, før Listeria forurenser produkter.

Systemet gjør det også mulig for kvalitetsavdelingen til salgsavdelingen å ha direkte oversikt over mikrobiologisk status på alle prosesseringsanlegg og produkter.

Forbedre helsen vår

Sporbarhet

For oppdrettslaks og ørret er informasjon om stamfisk, egg, settefisk, dyrking, høsting og foredling tilgjengelig for kunder online via sporbarhetsprogrammet, Fishtrack.

I Fishtrack er all informasjon om fôr, lisenser, behandling og kvalitet på fisken tilgjengelig og knyttet til kundens fakturanummer. All denne sporbarhetsinformasjonen er åpen for kunder og forbrukere på www.gladlaks.no

For hvitfisk og villfangst er informasjon om fiskeområde, fiskeutstyr, fangstdato, landingsdato, produksjonsdato og behandlingsanlegg tilgjengelig.

Konsernet har lansert et produktsporbarhetssystem på kundens Blockchain-løsning (IBM). Produkter med full sporbarhet, med forbrukervendt QR-kode er nå tilgjengelig for forbrukere i butikker. Konsernet jobber med en lignende løsning for hvitfiskprodukter.

Lenker

KPI:  Traceability

KPI: Product recall 

Forbedre helsen vår

Beredskap og tilbakekalling av produkter

Beredskapsgruppen for konsernet består av:

 • Konsernsjef
 • Konserndirektør | COO Havbruk
 • Konserndirektør | COO VAP, salg og distribusjon
 • Teknisk sjef
 • Leder for ESG og kvalitet
 • Samfunnskontakt
 • Konserndirektør HR
 • Leder for innkjøp
 • Leder for IT-systemer

Kjernen, og de ansvarlig for beredskapsgruppen, består av konsernsjef og leder for ESG og kvalitet. De andre medlemmene inviteres til møter avhengig av temaene som skal diskuteres - Havbruk, VAP/salg, fiskeri eller bearbeiding. Beredskapsgruppen har hovedansvar, både internt og eksternt, for kommunikasjon og håndtering av eventuelle relevante utfordringer/kriser.

Beredskapsplaner utarbeides også lokalt. Alle anlegg har en lokal beredskapsgruppe hvis tilbakekalling skulle være nødvendig. Beredskapsgruppen består av personer som representerer alle deler av virksomheten.

 

Den typiske prosedyren for tilbakekalling av produkter består av følgende faser:

 1. Skriftlig forklaring på avvik
 2. Klassifisering:

Klasse I: Behov for informasjon

Klasse II: Andre feil/avvik i produktet

Klasse III: Produkter som representerer en helserisiko

 1. Varsle produsent og ledelse/beredskapsteam
 2. Sporingsprodukt og andre relevante parter
 3. Bekreft avvik, dvs. med ekstern kompetanse (lab)
 4. Gi beskjed til kunder og myndigheter
 5. Skriftlig forklaring på hva som skal tilbakekalles
 6. Lage plan for å håndtere logistikk
 7. Lage plan for å håndtere videre bruk/ødeleggelse
 8. Korrigerende tiltak for å forhindre gjentakelse

 

BEREDSSKAPSTEST/TILBAKEKALLING AV PRODUKTER

Hvert år utfører konsernet beredskapstester for å verifisere at sporbarhets- og tilbakekallingssystemet fungerer korrekt og effektivt. Vår tilbakekallingsprosedyre kan initieres og brukes når som helst. Det er viktig å lære opp ansatte og forbedre beredskapsprosedyrene for å sikre en effektiv tilbakekalling, hvis det skulle oppstå et reelt tilfelle av risiko for mattryggheten.

En tilbakekallingstest er en fiktiv sak knyttet til mattrygghet, som inkluderer: Foredlingsanlegg, slakteanlegg, oppdrett inkludert settefiskanlegg, fôrleverandør, underleverandører, myndighetene og kunder. Alle aktører må levere korrekt dokumentert informasjon. Det kontrolleres også om relevant nøkkelkontakt/kontaktinformasjon utenom åpningstid er oppdatert og korrekt.

Etter en tilbakekallingstest utarbeides et sammendrag av beredskapsgruppen og forbedringspunkter identifiseres og implementeres. En tilbakekalling har en tidsbegrensning på maksimalt 4 timer.

Kvalitetssjef ved produksjonsanlegget (QMP) sammen med kvalitetssjef ved salgsavdelingen (QMS) er ansvarlig for at alle tilbakekallinger utføres i henhold til prosedyren. QMP og QMS er også ansvarlige for korrekt personell, ekstern ekspertise og nødvendig dokumentasjon for gjenoppretting (analytiske rapporter, kvalitetssikringslogg, sporbarhetsinformasjon osv.).

I 2021 ble 42 tilbakekallingstester utført. Det ble ikke funnet alvorlige avvik.

Lenker

KPI:Product recall
POLICY: Food safety

 

Tilbakekalling

En tilbakekalling er når et produkt med defekter som bryter med mattryggheten, har nådd sluttforbrukeren og er fjernet fra markedet. En tilbaketrekning er et produkt med samme karakteristikk, men fjernes i forsyningskjeden før det har nådd forbrukeren.

Lerøy skal innhente informasjon som gjør at vi kan trekke tilbake eller tilbakekalle ethvert produkt fra markedet innen fire timer. I 2021 registrerte konsernet fem tilbakekallinger av Lerøy-produkter

Alle 5 hendelsene er relatert til små lokale partier der Listeria Monocytogenes ble påvist på spiseklare produkter. Tilbakekallingene ble utført som en forholdsregel siden risikoen for Listeria Monocytogenes over 100 CFU/g var til stede. Korrigerende tiltak er utført.

Produktene har nå enten redusert holdbarhet som sikrer at Listeria ikke overstiger 100 CFU, eller har "positive release", som betyr at produktene er på lager inntil listeria-analyse er dokumentert negativ før produktet når merket.

Lerøy har ikke avdekket manglende overholdelse av forskrifter og/eller frivillige koder i 2021.

Lenke

KPI:  Product recall

Forbedre helsen vår

Konsernets kvalitetssystem

Alle selskapene i konsernet bruker det samme kvalitetssystemet: Lerøy Quality Management system (Lerøy QMS).

Systemet gjør det mulig for oss å dele prosedyrer og instruksjoner på tvers av selskaper, registrere kontroller og revisjoner, sende forbedringer, avvik og korrigerende handlinger elektronisk på tvers av selskaper og lage felles risikoanalyse av operasjoner.

Systemet hjelper Lerøy til å fungere som ett, ettersom det er et verktøy for å dele kunnskap og forbedringer på tvers av og mellom selskapene i konsernet. Lerøy QMS gjør det også mulig for oss å rapportere som et konsern innen ESG.

Forbedre helsen vår

Interne revisjoner og sertifiseringer

Konsernet har jobbet i mange år for å sikre høy kvalitet og har utviklet kontrollsystemer basert på ulike standarder. Av Lerøy-anlegg som leverer bearbeidet produkt hadde 88 % har en GFSI-sertifisering (BRC, IFS,FSSC22000) I 2021, med mål om å nå 100 % innen 2023.

Lerøy Seafood Group leter kontinuerlig forbedringspotensial som kan redusere vår miljøpåvirkning og opprettholde vår mattrygghetskultur. Som en del av arbeidet med å verifisere det harde arbeidet med å forbedre den miljømessige og sosiale effekten av sjømatproduksjon, har Lerøy oppnådd sertifisering i henhold til internasjonale miljø- og sosiale standarder.

Lerøy driver flere produksjonssteder/ lisenser for å sikre innovasjon når det gjelder bærekraft og mattrygghet.

Som en del av konsernets program for kontinuerlig forbedring og forebyggende tiltak, gjennomførte gruppen totalt 784 dokumenterte revisjoner og inspeksjonshendelser i 2021. Disse inkluderer 266 interne mattrygghetsrevisjoner og 471 revisjoner og inspeksjoner utført av en tredjepart (sertifiseringsorganer, myndigheter) og interne revisjoner (sikkerhetskontroll, interne revisjoner, leverandørrevisjoner).

Disse revisjonene resulterte i 2592 relaterte hendelser (avvik, observasjoner og forbedringsforslag) som førte til korrigerende tiltak. Alle relaterte hendelser ble lukket innen frist. Alle anlegg følger en rotasjonsplan for mattrygghetsrevisjon som dekker alle viktige aspekter ved produksjonen, minimum kvartalsvis. I tillegg utføres mattrygghetskvalitetskontroller daglig på hvert produkt parti

Korrigerende tiltakshastighet er antallet korrigerende handlingsplaner som er fullført i samsvar med den relevante GFSI-ordningen, senest 30 dager fra revisjonsdatoen, for å håndtere større avvik, delt på det totale antallet større avvik som er identifisert. I 2021 mottok ingen Lerøy-anlegg GFSI grunnleggende, kritiske eller store avvik, så korrigeringstiltaksraten var 0.

Alle mindre avvik ble utbedret og lukket innen tidsgrensen. BRC-sertifiseringsgrad for behandlingsanleggene varierer fra AA til B.

Interne revisjoner, leverandørrevisjoner og sertifisering, revisjoner er et viktig område for kontinuerlig forbedring og opplæring. Konsernets strategi er å øke nivåene på interne revisjoner i årene som kommer, samt også å bruke ny teknologi for å gjøre det.

✔️Matvaresikkerhet

✔️Høy kvalitet

✔️Identifisere forbedringer 

✔️Redusere vår påvirkning på miljøet

✔️Beholde vår kultur for matvaresikkerhet

✔️Oppnå sertifiseringer

Prosent av videreforedlingsanlegg GFSI sertifisert:

2021: 88%
2020: 85%
2019: 73%

Forbedre helsen vår

Markedsforbud

I 2021 er Lerøy og andre norske sjømatprodusenter utestengt fra Russland. Dette ble initiert i august 2014 da Russland besluttet å forby import av norsk sjømat som svar på sanksjoner innført av USA, EU og andre for annekteringen av Krim.

Sanksjoner vedtatt av EU er implementert i norsk rett med hjemmel i sanksjonsloven. Brudd på sanksjonsloven er straffbart og kan medføre foretaksstraff.

Med de nye sanksjonene vil det være svært krevende for Lerøy å ha næringsvirksomhet knyttet til Russland, omstridte områder i Ukraina (Krim, Donetsk og Luhansk) og Hviterussland. I lys av sanksjonene har Lerøy stoppet alle forsendelser til disse områdene.

Siden det russiske forbudet oppsto fra 2014, er den økonomiske effekten lav.

Forbedre helsen vår

Produktutvikling

Produktutviklingsavdelingen har tilholdssted ved konsernets hovedkvarter i Bergen.

Produktutviklingsavdelingen har tilholdssted ved konsernets hovedkvarter i Bergen. «One Lerøy product development team» jobber gjennom hele verdikjeden, fra råvarer til ferdige produkter i butikker.

Hvert år utvikles en rekke produkter i forskjellige produktgrupper tilpasset forskjellige segmenter. Avdelingen samarbeider med produksjon og salg for å oppnå de forespurte produktene.

Konsernets produkter er ofte nominert til priser på ulike medier/innovasjonsområder, og har vunnet flere priser. Konsernet har opprettholdt sin positive trend innen produktutvikling de foregående årene, med lansering av en rekke innovative produkter og nye produkttyper, hovedsakelig innen ferskpakket fisk.

Konsernet fortsetter også å utvikle sitt «fish-cut»-konsept i mange deler av Europa. Disse prosessorenhetene følger en målstyrt og effektiv strategi, med fokus på friskhet, et høyt servicenivå og nærhet til sluttkunden.

Produktutviklingsavdelingen har et sterkt fokus på å bruke 100 % av råvaren. Produkter skal gi forbrukeren en sunn opplevelse, godt balansert med naturlige ingredienser og lavt saltinnhold. Målet er å gi forbrukerne en bedre og sunnere måte å spise på.

Forbedre helsen vår

Emballasje

Lerøy er forpliktet til å arbeide for en bærekraftig emballasjemateriellportefølje innen 2030 for alle produktene. Dette innebærer bruk av emballasje som reduserer matsvinn, forlenger holdbarhet og produktkvalitet, i tillegg til å ha et lavest mulig miljøavtrykk.

For å nå målet vårt er vi avhengige av å samarbeide med våre kunder, våre leverandører og reguleringsorganer for å gå over fra bruk av ikke-resirkulerbare/biologisk nedbrytbare emballasjematerialer, til materialer som enten kan resirkuleres, gjenbrukes eller er biologisk nedbrytbart. I tillegg må vi bidra til at infrastrukturen for resirkulering/gjenbruk er tilstrekkelig til å håndtere mengden som brukes.

Det er flere grunner til at gode bærekraftige emballasjeløsninger er viktige for Lerøy og våre kunder. Først og fremst må produktene våre nå målet trygt uten å gå på kompromiss med matvaretryggheten og produktkvaliteten. For det andre må vi sikre at vi gjør dette så økonomisk som mulig, slik at vi kan tilby våre produkter til en konkurransedyktig pris.

Dette betyr at emballasjen ikke bare trenger å være riktig priset, men at den må være innenfor spesifikasjonene våre når det gjelder vekt, holdbarhet, resirkulering, migreringskrav og sammensetning. For det tredje må emballasjematerialet passe inn i vår bærekraftstrategi og oppfylle alle forskrifter og industristandarder. Vi må sørge for at valgene våre er bærekraftige og at det ikke går på bekostning av mattryggheten.

For å sikre at alle selskaper i konsernet jobber mot de samme målene, har vi etablert et kategoriteam for emballasje. Teamet jobber tett med ikke bare våre egne selskaper og leverandører/produsenter, men også andre oppdrettsselskaper og frivillige organisasjoner for å sikre at de beste emballasjeløsningene alltid brukes.

Teamet består av mennesker fra forskjellige avdelinger i Lerøy med ulik kunnskap og erfaring, for å sikre at vi tar de riktige avgjørelsene for våre kunder og miljøet.

Lerøy har satt seg et mål om å redusere bruken av plast i konsernet med 50 % innen 5 år (basisår 2019). Emballasjemateriell er en av kategoriene vi har som mål å være bidragsyter til å nå dette målet. For å nå dette målet har vi måttet utfordre alle våre leverandører av materialer som inneholder plast.

De siste 2 årene har vi hatt flere workshops og møter med leverandører for å finne alternative emballasjematerialer, redusere mengden plast som brukes, og diskusjoner om forskjellige FoU-prosjekter.

Vi har gjort flere tester for å se om vi kunne finne alternative materialer, som har de samme egenskapene som plast (går ikke på kompromiss med mattryggheten). Testingen pågår fortsatt, og vi håper å ha en klarere oversikt over mulige alternativer for noen produktgrupper innen 2022.

Konsernet ser på muligheten for å bruke emballasje laget av organiske materialer fra sjøen. Håpet er å pakke sjømaten inn i organisk materiale fra sjøen som er biologisk nedbrytbart.

Vi jobber kontinuerlig med å bruke så lite emballasje som mulig uten at det går ut over mattryggheten.