Bærekraftsbibliotek 2021
Policy
Policy

Policy: Politisk involvering

Policy for politisk involvering

Eier/godkjenner: CEO i Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Lerøy Seafood Group ASA og alle datterselskaper er politisk nøytrale. Vi er ikke tilknyttet politiske partier i noe land, og vi gir ikke bidrag til politiske partier eller kandidater som stiller til valg. Vi selger heller ikke produkter og tilbyr ikke tjenester til støtte for politiske partier.

 

Deltakelse i offentlig politikk

I Lerøy Seafood Group ASAs etiske retningslinjer står det følgende:

LSG støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. LSG kan delta i den offentlige debatten når dette er i konsernets interesse.

Lerøys drift over hele verden påvirkes både direkte og indirekte av politiske beslutninger og offentlig politikk på alle nivåer, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lerøy tar del i den offentlige dialogen og debatten ved behov – for å dele vår kunnskap om hvordan beslutninger kan påvirke kundene våre, de ansatte eller andre deler av virksomheten.

I slike tilfeller deler vi av vår kunnskap og våre ideer som et bidrag til relevante politiske diskusjoner som påvirker vår evne til å nå målet vårt om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

 

Korrupsjon

Vi skal aldri påvirke offentlige tjenestepersoner eller beslutningstakere på noe nivå på en slik måte at Lerøy kan oppnå konkurransefortrinn av det. Dette er beskrevet i kapittel 4 («Korrupsjon») i de etiske retningslinjene.

 

Medlemskap i organisasjoner

Lerøy er medlem av en rekke bransje- og handelsorganisasjoner og samarbeider med flere ideelle organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dette omfatter organisasjoner som representerer sjømatbransjen, matbransjen og næringslivet i saker som er viktige for interessentene våre.

Vi holder interessentene våre oppdatert direkte eller gjennom våre medlemskap i handelsrelaterte eller fagpolitiske organisasjoner. Denne typen politisk engasjement og aktivitet må alltid skje i samsvar med Lerøys etiske retningslinjer og gjeldende lovgivning.

 

Ansattes politiske deltakelse

Et demokratisk samfunn er avhengig av bevisste og engasjerte innbyggere som tar del i de politiske og demokratiske prosessene.

Lerøys ansatte har derfor rett til å engasjere seg i demokratiske politiske prosesser gjennom politiske partier, ikke-statlige organisasjoner og andre typer politisk engasjement på privat plan basert på egne ønsker.

Det må aldri gis inntrykk av at Lerøy er en støttespiller eller deltaker i slik privat politisk aktivitet.

 

I de etiske retningslinjene står det:

 • Ansatte står fritt til å delta i demokratisk politisk aktivitet, men dette må skje uten referanse til eller i forbindelse med vedkommendes forhold til LSG.
 • De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.

 

I tillegg skal de ansattes personlige politiske aktiviteter ikke være et argument eller grunnlag for represalier overfor de ansatte, så sant aktiviteten er lovlig og i samsvar med Lerøys etiske retningslinjer.

 

Gyldig for:

Alle fast ansatte og innleide medarbeidere skal følge Lerøys retningslinjer for politisk deltakelse.

 

Definisjoner 

Ingen

 

Rammeverk og prinsipper

 • Lerøys etiske retningslinjer
 • FNs Global Compact-prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø
 • Nasjonal og lokal lovgivning

 

Roller og ansvar

 • Alle som arbeider i Lerøy, er ansvarlige for å sørge for at de arbeider i samsvar med Lerøys retningslinjer for politisk deltakelse.
 • Ledelsen i hvert selskap er ansvarlig for å sikre etterlevelse av retningslinjene.

 

Eierskap og implementering

 • CEO i Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
Policy

Policy: Anti-korrupsjon

Policy for anti-korrupsjon

Eier/godkjenner: CEO Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2022-04-11

 

Hensikt

Denne policyen gir en kort og prinsipiell beskrivelse av hvordan Lerøy fremmer etisk forretningskultur ved å arbeide transparent, med integritet og alltid lovlig uansett hvor vi opererer og med alle vi gjør forretninger med.

Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med integritet og i samsvar med standardene og prinsippene for forretningsatferd og etikk skissert i våre etiske retningslinjer, denne policyen, gjeldende lover, regler og forskrifter, samt internasjonalt aksepterte retningslinjer, konvensjoner eller lignende initiativ knyttet til anti-korrupsjon, hvitvasking av penger, svindel, slaveri, miljø, menneskerettigheter eller lignende aktiviteter.

Lerøy har nulltoleranse for korrupsjon. Selskapet motarbeider korrupsjon i alle former – direkte så vel som indirekte, aktivt så vel som passivt, og i både privat og offentlig sektor. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter. Forretningsforbindelser som er uvillige eller ute av stand til å overholde våre etiske retningslinjer eller denne policyen, skal avsluttes.

Lerøy skal gi opplæring og veiledning til sine ansatte og arbeidere angående sine etiske retningslinjer som kommuniserer grunnleggende forventninger til forretningsatferd, samt sikre at de ansatte og arbeiderne får råd om hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer som de kan møte i sitt arbeid.

Bekymringer angående korrupsjon kan rapporteres via uavhengig intern eller ekstern rapporteringskanal. Rapportering kan også utføres anonymt.

 

Prinsipper for antikorrupsjon

 • Skjul aldri korrupt eller mulig korrupt aktivitet
 • Unngå aktiviteter som kan lette enhver form for korrupsjon
 • Hold deg unna uredelig eller uærlig aktivitet
 • Aldri godta eller tilby noe som kan oppfattes som bestikkelser eller underslag
 • Ved usikkerhet angående innholdet i denne policyen eller etiske retningslinjer skal ansatte og arbeidere søke veiledning. Det første trinnet bør alltid være å konsultere etiske retningslinjer eller denne policyen. Hvis situasjonen fortsatt er uklar, søk råd fra ledelsen.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte og arbeidere i konsernet. Kontrakter med forretningspartnere som opererer i forhold til Lerøy skal inneholde krav til etterlevelse av innholdet i denne policyen.

 

Definisjoner

 • Korrupsjon – misbruk av betrodd makt for privat vinning. Korrupsjon tærer på tilliten, svekker demokratiet og hemmer økonomisk utvikling.
 • Ansatt - en person som er i et arbeidsforhold med organisasjonen, i henhold til nasjonal lovgivning eller dens anvendelse. Ansatte har en skriftlig arbeidskontrakt direkte med organisasjonen.
 • Arbeider – en person som utfører arbeid i en viss periode (for eksempel sesongarbeidere etc.) og som er ansatt via bemanningsbyrå. Arbeidstakere har en skriftlig arbeidsavtale med bemanningsbyrå.

 

Rammeverk og Prinsipper

Lerøy er forpliktet til å overholde gjeldende antikorrupsjonsbestemmelser, retningslinjer og prinsipper, definert i følgende dokumenter:

Roller og ansvar

 • Alle ansatte og arbeidere ved Lerøy er ansvarlige for å følge denne policyen og for å bidra til åpen og etisk forretningsadferd.
 • Konsern ledelsen i Lerøy Seafood Group og lokal ledelse i hvert selskap har ansvar for at selskapet har personell med den kompetansen som kreves for å sikre etterlevelse av lokale antikorrupsjonsbestemmelser.

Eierskap og implementering

 • CHRO Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
Policy

Policy: Arbeidsmiljø og sikkerhet

Policy for Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS) ledelse

Eier/godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra: 2022-04-11

 

Formål

Lerøy Seafood Group er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og yrkessykdom, samt proaktivt arbeide for å forbedre resultat i forhold til helse- og sikkerhet, oppfylle juridiske og andre relevante krav og jobbe mot å nå definerte helse- og sikkerhetsmål.

Denne policyen gir en kort og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal etablere og videreutvikle en bærekraftig og forebyggende arbeidsmiljøledelse i forhold til egen og forretningspartneres aktiviteter. Den beskriver også den langsiktige retningen for å støtte og kontinuerlig forbedre Lerøy sitt arbeid i forhold til HMS, samt rammer for å sette mål for HMS på arbeidsplassen.

Lerøy har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og å forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom en sterk og tydelig HMS-kultur på arbeidsplassen hvor vi lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative helse- og sikkerhetspåvirkninger.

Systematiske helse- og sikkerhetstiltak skal være en integrert del av all vår virksomhet. Lerøy og dens virksomhet skal organiseres på en måte som sikrer at arbeidstakere og arbeidstakere er beskyttet mot skade på liv og helse. Forebygging av skader og ulykker skal alltid være selskapets høyeste prioritet.

Lerøy skal jobbe kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur som er forankret i selskapets verdier, sytringspraksis og kompetanser – kjerneelementer for bærekraftig HMS-kultur. Alle ansatte skal få mulighet å delta i dialogen om arbeidsmiljø og helse og dermed mulighet til å påvirke og utvikle transparent toveis kommunikasjons, konsultasjons og deltagelsespraksis.

 Lerøy skal sørge for at alle ansatte (både enge og innleide) skal få nødvendig og regelmessig HMS-opplæring samt bidra aktivt til enda sterkere HMS-bevissthet i selskapet.

Lerøy forplikter seg til å:

 • Definere mål og oppgaver for selskapets HMS-aktiviteter;
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere og styre risiko;
 • Avvik og forbedringsforslag skal registreres i LQMS;
 • Måle og vurdere registret HMS-informasjon;
 • Iverksette nødvendige tiltak for å forbedre og styrke selskapets HMS-prestasjoner;
 • Støtte åpenhet og dialog om HMS for å kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i konsernet. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

Definisjoner

Egne ansatte – individer som har et arbeidsforhold med organisasjonen i henhold til nasjonal lovgivning. Egne ansatte har en skriftlig arbeidsavtale direkte med organisasjonen.

Innleide ansatte – individer som utfører arbeid for en bestemt tidsperiode (for eksempel, sesongarbeid) og er innleid via et vikarbyrå. Innleide ansatte har skriftlig arbeidsavtale med vikarbyrå

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende HMS-regelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

 • ISO 45001: 2017 Ledelsessystem for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

 

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: Rensefisk

Policy rensefisk

Eier/godkjenner: Fagsjef rensefiskproduksjon og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

For å sikre at bruken av rensefisk til biologisk lusekontroll gir et best mulig resultat, kreves det gode rutiner og tett oppfølging. Vi setter søkelys på godt stell som ivaretar helsen og velferden til rensefisken i alle ledd av verdikjeden. Det tror vi legger til rette for at rensefisken skal fungere som en effektiv lusespiser. Rammeverket i policyen er godt forankret i organisasjonen og prinsippene reflekteres i både handlinger og nedfelte prosedyrer. Gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid vil vi stadig komme nærmere mål.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Rensefisk: Villfangede eller oppdrettede arter i familien Labridae eller oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus) som benyttes til biologisk avlusning.

Biologisk avlusning: Lusebekjempelse i sjøproduksjon av laks og ørret ved hjelp av lusebeitende fiskearter.

 

Rammeverk og prinsipper

Rammeverk og prinsipper følger som et minimum bestemmelsene i dyrevelferdsloven og akvakulturdriftforskriften. Vi etterstreber å sikre god velferd gjennom å:

 • Ha dedikert personell som gir daglig oppfølging
 • Legge til rette for naturlig adferd ved å lage et godt habitat
 • Tilby fôr med tilpasset ernæringssammensetning
 • Fremme god helse gjennom forebyggende tiltak
 • Gi helsetilsyn på lik linje med laks og ørret

I tillegg tilstreber vi å ikke benytte flere rensefisk enn det som anses nødvendig for å opprettholde god lusekontroll.

Roller og ansvar

 • Ledelsen i LSG sine havbruksselskaper har ansvar for at innholdet i policyen er implementert i den daglige driften i de respektive selskapene. Fiskehelseavdelingene i de respektive selskapene har ansvar for å føre tilsyn med rensefisken på lik linje med laks og ørret.

Eierskap og implementering av policyen

 • Fagsjef rensefiskproduksjon (LSG) er eier og ansvarlig for oppdatering av denne policyen. Ledelsen i LSGs havbruksselskaper er ansvarlige for implementering av policy i den daglige driften. Konsernleder havbruk (COO) godkjenner dokumentet.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
Policy

Policy: Mangfold og inkludering

Policy for mangfold og inkludering

Eier/godkjenner: CHRO i LSG

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group ASA (heretter - Lerøy) har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteter og retning samt tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Mangfold og inkludering i Lerøy betyr at hver ansatt blir behandlet likt, uavhengig av kjønn, opprinnelse, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Et av Lerøy sine mål er å tilby en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av funksjonshemninger. Lerøy vil tilrettelegge for individuelt tilpassede arbeidsplasser og arbeidsoppgaver der det er mulig for ansatte eller arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser. Konsernet har alltid lagt vekt på individuell kompetanse, ytelse og ansvar i sin rekrutteringspolicy og lønnssystem. Videre sikrer konsernet til enhver tid like ansettelsesmuligheter og rettigheter for alle ansatte, både menn og kvinner. Lerøy har et internasjonalt arbeidsmiljø og har en rekke ansatte fra ulike nasjoner. Flere av selskapene våre har multinasjonale arbeidsstyrker.

De siste årene har konsernet sett en økning i kvinneandelen i tidligere tradisjonelle 'mannsdominerte' yrker, som havbruk og villfisk. Vi ser den samme trenden i forskjellige studieretninger for sjømatnæringen. Dette vil føre til en bedre balanse i fremtiden. Lerøy finner at kjønnsbalansen er positiv for det psykososiale arbeidsmiljøet. De siste årene har Lerøy sett en økning i kvinneandelen i selskapene både nasjonalt og internasjonalt, og har som mål å øke kvinneandelen ytterligere innen alle stillingsnivåer.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i Lerøy.

Samhandling

Lerøy deltar i ulike fora hvor mangfold og inkludering diskuteres.

Roller og ansvar

 • Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar mangfold og inkludering på en god måte.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • CHRO Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.  
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group. 
Policy

Policy: Rømming

Policy for rømming

Eier/godkjenner: COO Havbruk

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Formålet med policyen er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet arbeider med hindring av rømming. Forebygging av rømming er et svært viktig og høyt prioritert område i Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, og arbeider med å forhindre rømming gjennom betydelige investeringer.

Rømming av oppdrettsfisk er uønsket, både av hensyn til miljøet og for å unngå økonomiske tap. Målet er at rømt oppdrettsfisk ikke skal påvirke vill laksefisk negativt, Lerøy har derfor nulltoleranse for rømming.

Holdninger, prosedyrer, beredskapsplaner, teknisk tilstand på anlegg, riktig bruk av godkjent utstyr og riktig opplæring skal sikre arbeidet mot 0-rømming. Rømmingssikring blir utført ved å ha fokus på god planlegging, gjennomføring og etterkontroll av alle operasjoner i og ved hvert anlegg. Det legges videre ned mye arbeid i å optimalisere utstyr og rutiner.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Rammeverk og prinsipper

I det følgende beskrives de overordnede prinsipper/lovverk som ligger til grunn for denne kontrollstrategien. Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende miljøregelverk, samt følge forskrifter, retningslinjer og prinsipper videre presisert:

Forvaltingen og oppdrettsnæringen med Lerøy har vedtatt en 0-visjon for rømming av fisk.

Denne strategien består av kunnskap, erfaringsformidling, sterk sikkerhetskultur, effektivt sikkerhetsregelverk og profesjonell beredskap.  Strategien baserer seg på to prinsipper:

 1. Gjennom rømningssikker utforming og drift av akvakulturanlegg og aktiv risikostyring fra næring og forvaltning skal rømming av oppdrettsfisk reduseres maksimalt.
 2. Ved eventuell rømming av oppdrettsfisk skal genetisk interaksjon i ville bestander reduseres til et minimum.

OURO, oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av års prosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent.

Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes i akvakultur (NYTEK) og Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Formålet med disse forskriftene er å begrense rømming fra akvakulturinstallasjoner gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på slike installasjoner, samt forsvarlig drift og vedlikehold av installasjonene.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)

Formålet med denne forskriften er å sikre at det gjennomføres et systematisk styrings- og forbedringsarbeid slik at krav fastsatt i eller i samsvar med akvakulturlovgivningen blir oppfylt. Forskriften innebærer også at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i havbruksselskapene til Lerøy, innenfor eget ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • COO havbruk er eier av dette dokumentet og er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold.
 • COO Havbruk er ansvarlig for at policyen implementeres og etterleves.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i LSG
Policy

Policy: Bruk av ferskvann

Policy for bruk av ferskvann

Eier/godkjenner: Leder ESG og kvalitet

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, skal jobbe for å begrense i størst mulig grad innvirkningen vår på lokale vannkilder og omkringliggende områder som direkte og indirekte berøres av virksomheten. Bærekraftig forvaltning av disse vannkildene er avgjørende for å opprettholde virksomhets- og forretningsmodellen vår.

Verden har aldri før vært så avhengig av tilgang til rent ferskvann av høy kvalitet som nå. Ferskvann er en fornybar ressurs, men i enkelte deler av verden brukes det mer ferskvann enn det naturprosessene klarer å fylle vannmagasinene. I områder der vannstress eller vannmangel forekommer, kan det bli negative konsekvenser for samfunnet og Lerøys virksomhet og forretninger. Tilgang til ferskvann i virksomheten vår er viktig av følgende grunner:

 • Det er avgjørende for smoltproduksjonen.
 • Foredlingsanleggene er avhengig av rent ferskvann for å oppfylle hygienekrav.
 • Medarbeidere og lokalsamfunn trenger tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold.
 • Råvarer til laksefôr hentes fra landbruket.

Ifølge The World Resource Institute (WRI Aqueduct Water Risk Atlas, 2019) er ingen områder i Norge, hvor vi driver alt av vannintensiv virksomhet (smoltproduksjon), kategorisert som utsatt for vannstress eller vannmangel. Enkelte av foredlingsanleggene våre i Europa befinner seg i områder hvor det er middels høy risiko for vannstress eller vannmangel. Vi driver ingen virksomhet i områder som WRI definerer som høyrisikoområder.

Det følgende er de viktigste tiltakene våre for at innvirkningen på vannmasser/-kilder skal være så liten som mulig, og at de forvaltes på en så bærekraftig måte som mulig:

 • Implementering av RAS-teknologi i smoltproduksjonen. RAS-teknologi kan redusere vannforbruket med 99 % per anlegg
 • Investering i og bruk av vannbesparende utstyr og teknologi ved bearbeidingsanlegg
 • Dialog og samarbeid med lokale myndigheter for å sørge for god vannforvaltning
  • Ingen virksomhet må hindre lokalsamfunn i å få tilgang til ferskvann.
 • Opplæring av internt ansatte som styrer risiko og vannforbruket ved vannintensive anlegg
 • Forbedring av systemer for rapportering av vannforbruk og avløpsvann i konsernet
 • Sørge for at rensing av avløpsvann ved anleggene skjer i tråd med gjeldende lover og regler
 • Bruke markedets beste løsninger og teknologi for å sørge for at habitater, dyreliv og økosystemer der vi driver virksomhet, ikke blir negativt berørt
 • Sørge for at Lerøy ikke forurenser ferskvannskilder

Gyldig for

Denne policyen gjelder alle ansatte i Lerøy.

Definisjoner

Vannstress: Vannstress måler forholdet mellom totalt vannforbruk og den tilgjengelige fornybare mengden overflate- og grunnvann.

Kilde: WRI Aqueduct 2019

Vannmangel: Vannmangel måler forholdet mellom totalt vannforbruk og den tilgjengelige fornybare mengden vann.

Kilde: WRI Aqueduct 2019

WRI, Aqueduct Water Risk Atlas, https://www.wri.org/aqueduct

 

Rammeverk og prinsipper

 • Drikkevannsforskriften
 • Vannressursforvaltningsloven
 • Forurensningsforskriften

Roller og ansvar

 • Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policy

 • Leder for ESG og kvalitet er eier av dette dokumentet og har ansvar for å oppdatere det.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Konsernsjefen i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
Policy

Policy: Avfall og gjenvinning

Avfallspolicy

Eier/godkjenner: Leder for ESG og kvalitet 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter bare Lerøy, skal hele tiden jobbe for å redusere mengden uorganisk og organisk avfall som produseres i verdikjeden vår. Dette omfatter både farlig og ufarlig avfall. I tillegg skal vi fortsette arbeidet vårt med å implementere en sirkulær avfallsøkonomi. Dette gjenspeiles i målet vårt om hvert år å øke andelen uorganisk avfall som gjenvinnes, brukes om igjen eller resirkuleres, og i målet om hvert år å redusere matavfall.

Lerøy har i de senere årene vært ledende når det gjelder forpliktelser og tiltak for å rydde strandsonen for søppel. Vi skal fortsette arbeidet vårt, ettersom vi ser at det er stort engasjement på lokalt plan, og at de felles tiltakene våre gir gode resultater.

Programmet vårt for rensing av havet for søppel kommer også til å fortsette i overskuelig fremtid. Vi har som mål å øke tiden der flåten vår samler opp søppel fra havet, og sørge for at dette søppelet håndteres og kasseres på en bærekraftig måte.

Det blir stadig viktigere å ha tett dialog med renovasjonsselskaper og lokale myndigheter om avfallshåndtering. For at vi skal kunne nå målene våre, må vi samarbeide for å sikre at så mye avfall som mulig håndteres på bærekraftig vis. Gjennom flere ulike tiltak for avfallshåndtering og -behandling har vi som mål å øke kunnskapen vår og innflytelsen vi har på beslutningstakere for å sørge for at avfallet vårt håndteres og kasseres på en bærekraftig måte.

Lerøy oppfordrer alle ansatte til å kildesortere husholdningsavfallet sitt på en bærekraftig måte.

Gyldig for

Denne policyen gjelder alle ansatte i Lerøy.

Definisjoner

Farlig avfall: avfall som utgjør en betydelig eller potensiell alvorlig fare for folkehelsen eller miljøet

Ufarlig avfall: avfall som ikke utgjør en direkte fare for folkehelsen eller miljøet

Rammeverk og prinsipper

 • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 • Avfallsrammedirektivet (2008/98/EF)
 • Grensekryssforordningen ((EF) 1013/2006)
 • Avfallslisten (2014/955/EU)

Roller og ansvar

 • Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG og kvalitet er eier av dette dokumentet og har ansvar for å oppdatere det.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Konsernsjefen i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
Policy

Policy: Varsling

Varslings policy

Eier/godkjenner: CHRO i Lerøy Seafood Group

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende at Lerøys forretningsresultater aldri er viktigere enn å følge gjeldende lover og forskrifter, og konsernets etiske retningslinjer. Lerøys etiske retningslinjer for atferd reflekterer de verdiene konsernet står for, og gir de ansatte veiledning i hvilke prinsipper de skal følge. 

Lerøys overordnede mål er en organisasjonskultur med et godt og konstruktivt ytringsklima. Varslingsregelverket skal tilrettelegge for at arbeidstakere kan si ifra og ytre seg kritisk, uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner.

Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold da dette kan bidra til at slike forhold kan rettes opp. Alle arbeidstakere har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Varsling

Varsling er å rapportere kritikkverdige forhold til noen som har myndighet til å gjøre noe med det. Medarbeidere som er villige til å varsle, er en viktig ressurs for Lerøy. 

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, konsernets etiske retningslinjer eller etiske normer, for eksempel forhold som kan innebære:

 • fare for liv og helse
 • fare for klima og miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø (eks. HMS, mobbing, diskriminering)
 • brudd på personopplysningssikkerheten (GDPR)

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, som f.eks. faglig uenighet og vilkår, regnes ikke som varsling.

Varslingskanaler

Et varsel kan fremsettes muntlig eller skriftlig, med fullt navn eller anonymt. Varselet bør inneholde relevant informasjon, inkludert involverte personer, eventuelle vitner og relevante bevis.

Muntlig varsel skal som hovedregel skje til nærmeste leder. Hvis dette oppleves som vanskelig, kan man kontakte leders leder, lokal HR-avdeling eller lokal tillitsvalgt/verneombud. Muntlig varsel registreres i digital varslingskanal av den som har mottatt varselet.

Lerøy har etablert en digital varslingskanal som gir mulighet for å være anonym. Ved anonym varsling må varsler være oppmerksom på at det ikke kan gis tilbakemelding på at varselet er fulgt opp og håndtert.

Det oppfordres til å varsle med fullt navn, da anonym varsling kan komplisere den videre saksbehandlingen og hindre at kritikkverdige forhold oppklares og reageres på. Et åpent varsel vil normalt sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

 

 

Oppfølging av varsel og vern mot gjengjeldelse

Varsel via digital varslingskanal blir innledende behandlet av uavhengig tredjepart som vurderer om varselet er et kritikkverdig forhold. Videre gis det anbefalinger om videre håndtering til Lerøys varslingsutvalg.

Varslingsutvalget er nedsatt på tvers av konsernet for å koordinere behandling og iverksettelse av tiltak dersom avvik oppstår. Fremgangsmåte for undersøkelser vil avhenger av sakens karakter og alvorlighet og skal hensynta at varslingssaker er ulike. Eksterne ressurser engasjeres ved behov.

Varsler skal ha tilbakemelding innen 14 dager om at varsel er mottatt og om videre saksgang.

Alle involverte parter i en varslingssak skal bli ivaretatt. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Den som mener å ha vært utsatt for gjengjeldelse etter varsling må melde fra om dette i digital varslingskanal.

Fortrolighet

Varslerens identitet og all informasjon tilknyttet et varsel behandles som fortrolig informasjon under hele prosessen. Det er viktig å påpeke at det ikke kan garanteres anonymitet for varslere og andre ved en eventuell etterfølgende rettslig prosess. 

Saksbehandling vil skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Rapportering

Lerøys varslingsutvalg skal kvartalsvis rapportere status for varslingssaker til konsernledelse og styre.

Gyldig for

Gjelder for alle arbeidstakere og innleid personell i Lerøy.

Rammeverk og prinsipper

Norges lov om Arbeidsmiljølov, kapittel 2A

Lerøys etiske retningslinjer og varslingsplakat

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.
 • Ledere skal veilede arbeidstakere som ønsker å varsle.

Eierskap og implementering av policyen

 • CHRO i Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: Innkjøp

Innkjøp Policy

Eier/godkjenner Head of Procurement 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål:

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, og dets datterselskaper skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk og sikre høy etisk standard i forbindelse med innkjøp. Formålet med denne policyen er å gi en oversikt over de overordnede prinsippene og standardene for innkjøp som er retningsgivende i konsernet. Innkjøp skal så langt det er mulig, være basert på konkurranse, og avvik fra dette kravet må begrunnes. Denne policyen skal være i tråd med konsernets overordnede etiske retningslinjer.

Innkjøpspolicyen skal sikre at innkjøpsprosesser håndteres på en enhetlig måte, og policyen gjelder globalt for alle selskap i Lerøy.

Gyldig for

Innkjøpspolicyen gjelder alle ansatte og datterselskaper (heretter bare «selskapene») i Lerøy, herunder – men ikke begrenset til – selskaper eller leverandører som representerer konsernet og er involvert i innkjøpsaktiviteter. Det er obligatorisk å overholde denne policyen.

Definisjoner

Beste samlede tilbud: anbudet som gir best verdi samlet sett for konsernet basert på forhåndsbestemte vurderingskriterier

Konsernets innkjøpspolicy: dette dokumentet, inkludert fremtidige endringer og tillegg

Leder for innkjøp: Konsernets utnevnte leder for innkjøp

Innkjøp: Prosessen for å velge en leverandør som skal levere tjenester og/eller varer basert på markedskonkurranse.

Anbud: et mottatt tilbud som en del av en anbudsprosess

Anbudsgivere: betyr deltakerne i en anbudsprosess

Anbudsprosess: betyr en anskaffelsesprosess

Hovedprinsipper og rammeverk

Innkjøp skal av prinsipp være basert på konkurranse, og minst tre leverandører skal delta i innkjøpsprosessen om mulig. Innkjøp skal være basert på konsernets globale innkjøpsprosedyre.

Alle innkjøpsprosesser skal være basert på rettferdig konkurranse og i samsvar med Lerøy sin overordnede visjon om å være åpen, ærlig, ansvarlig og skapende. Det skal alltid utvises uavhengighet og upartiskhet. Det betyr at personer med tette relasjoner/bånd til en av anbudsgiverne, ikke kan ta del i innkjøpsprosessen, den endelige vurderingen eller valget av leverandøren som skal tildeles en kontrakt.

Strategiske innkjøpsprosesser skal være basert på tverrfaglige anbudsteam, og det beste samlede tilbudet, skal danne utgangspunktet for kontraktstildelingen. Vurderingen skal ta i betraktning kommersielle og tekniske hensyn.

Innkjøpsprosesser skal være basert på konsernets innkjøpsprosess, som er tilgjengelig via konsernets kvalitetsstyringssystem.

Vurderingen og valget av kvalifiserte anbudsgivere skal være basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Følgende vurderingskriterier kan brukes:

 • bærekraft
 • kvalitet
 • kompetanse og erfaring 
 • tekniske spesifikasjoner
 • funksjonskrav
 • kommersielle elementer

Listen over er ikke uttømmende, og kriteriene er ikke ordnet etter prioritet.

Ved tildeling av en kontrakt skal det alltid tegnes en skriftlig kontrakt mellom selskapet og den valgte leverandøren. Som generelt prinsipp skal kontrakten baseres på Lerøy sine standardbetingelser for innkjøp om mulig.

Bare personer som står oppført i godkjent fullmaktmatrise, kan signere kontrakter.

Bærekraft

Bærekraft er en av grunnpilarene i Lerøy og skal alltid vurderes i innkjøpsprosessen. Lerøy ønsker derfor leverandører som kan generere størst mulig verdiskapning med minst mulig miljøpåvirkning.

Kontraktsadministrasjon og stadige forbedringer

Kontraktsadministrasjon er en sentral del av den globale innkjøpsprosessen i Lerøy og det skal være fokus på stadige forbedringer for å skape verdier for både selskaper og leverandører. Stadige forbedringer krever effektiv og åpen kommunikasjon med identifiserte leverandører, og KPI-er kan implementeres for fastsatte felles mål.

Måling og evaluering av etterlevelse

Selskapenes ledelse skal overvåke og sikre at selskapenes respektive innkjøpsmedarbeidere etterlever konsernets innkjøpspolicy. Hvis det oppdages avvik, skal dette rapporteres til leder for innkjøp i Lerøy.

Konsernets kvalitetsavdeling kan i samarbeid med konsernets innkjøpsavdeling gjennomføre kontroller av hvorvidt selskapene etterlever den globale innkjøpspolicyen. Hvis det oppdages avvik, blir det satt i verk korrigerende tiltak, og avvikene skal håndteres så snart som mulig.

Krav til leverandørene våre

Alle Lerøy sine leverandører må delta i konsernets leverandørevalueringssystem og besvare spørsmål ærlig og innen den oppgitte tidsfristen. Dette er del av konsernets overordnede ansvar for å oppfylle sin påseplikt i tilknytning til verdikjeden. Hvis slike forespørsler ikke følges, skal den lokale innkjøpsgruppen iverksette nødvendige tiltak for å håndtere avvik.

Omfanget av evalueringen er basert på vurdering av risiko knyttet til kategorien som leverandøren tilhører.

 

Roller og ansvar

 • ‎Alle ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser, er ansvarlige for å følge policyen.
 • ‎Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt. Om ønskelig kan leder for innkjøp delta i implementeringen.
 • Gruppens innkjøpsorganisasjon skal sørge for nødvendige instrukser og opplæring for å sikre at selskapene er kjent med innkjøpspolicyen og prinsippene i den globale innkjøpsprosessen.

 

Eierskap og implementering

 • Leder for innkjøp er eier av innkjøpspolicyen i konsernet og har ansvar for å oppdatere dokumentet.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.
 • Konsernets innkjøpspolicy skal være tilgjengelig via konsernets kvalitetsstyringssystem LQMS.
 • Moduler for opplæring i konserninnkjøp vil være tilgjengelig på engelsk via konsernets e-læringsplattform.
Policy

Policy: Råvarer i fiskefôr

Policy for fiskefôr 

Eier/godkjenner: COO Havbruk

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Formålet med denne policyen er å angi retningslinjer for hvilke krav og målsetning Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, setter til ferdig fôr og fôrråvare med hensyn til bærekraft, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte som gjennomfører arbeidsoppgaver knyttet til fiskefôr i Lerøy.

Definisjoner

Lerøy omfatter alle hel eller deleide datterselskap og samarbeidene selskap innfor innkjøp av fiskefôr.

 

Rammeverk og prinsipper

Marine råvarer skal komme fra ansvarlig regulerte fiskerier der den enkelte art er regulert i samsvar med nasjonale og internasjonale myndigheters regelverk og kvoter som blir gitt i overenstemmelse med vitenskapelige anbefalinger (HI, ICES, FAO, IMARPE, CERNAPESCA e.l.). Ingen av artene kan være på FN sin liste over truede arter (CITES-konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter) eller klassifisert som kritisk truet eller truet på IUCN sin rødliste. Leverandør skal etterleve og forholde seg til gjeldende ASC-standard for alle leveranser av marine råvarer til Lerøy. Lerøy har også en ambisjon om å øke den MSC sertifiserte andelen av de marine råvarene, år for år.

Vegetabilske råvarer skal komme fra produksjoner som skjer på landområder som er ervervet til denne produksjonen på en bærekraftig måte. Leverandøren skal ikke bruke leverandører som benytter seg av nedbrenning/rasering av regnskog/mangrove skog. Vegetabilske råvarer skal være sertifisert i henhold til en internasjonal godkjent standard for bærekraft der dette foreligger.

Dersom soya skal benyttes i fôret skal dette komme fra produsenter med full sporing gjennom verdikjeden, samt leverandører som har satt en cut of date i forhold til avskoging (Brasil).  All soya fra Brasil skal være ProTerra sertifisert.

Ved evaluering av nye råvarer som ikke naturlig faller inn under overnevnt kategorier skal det foretas en grundig og helhetlig bærekrafts evaluering og det skal foreligge en skriftlig intern rapport, underbygget av dokumentasjon fra produsentene. Lerøy har tatt ett aktivt valg med hensyn til etablering av nye kilder til fôrråvarer, og skal fortsatt være en pådriver for utvikling av nye sirkulære fôrråvarer. Disse råvarene behøver ikke være ferdig sertifiserte på brukstidspunktet.

Alle råvarer skal inngå i ett sporingssystem slik at man til enhver tid har oversikt over hvilke råvarer man har brukt (ned til art og fangst- /produksjons- området) og hvor det fôret hvor disse råvarene inngår har vært brukt.

Lerøy bruker ikke GMO råvarer, palmeolje, ethoxyquine, råvarer fra laksefisk, Land Animal Proteins (PAP/LAP's) eller fettkilder fra landdyr.

Fôret skal til enhver tid tilfredsstille konsernets ulike sertifiseringer på havbruk, som Økologisk produksjon, Lerøy Salmon TM og ASC produksjon.

Lerøy har et mål om å redusere klimagass utslipp gjennom verdikjeden. Råvarer til fiskefôr er en sterk driver i forhold til klimagassutslipp og Lerøy ønsker derfor å fokusere på råvarer som bidrar til å nå vårt klimamål.

 

 

Roller og ansvar

 • Alle ansatte som er involvert i utvikling av fôr, utvikling av fôrspesifikasjoner, innkjøp av fôr og andre oppgaver relatert til fôr, er ansvarlig for å følge policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Technical Manager er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • COO Havbruk har det overordnede ansvaret for policyen og er også ansvarlig for at den implementeres og etterleves.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
Policy

Policy: Menneskerettigheter

Policy for menneske- og arbeidsrettigheter

Eier/godkjenner: CHRO Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2022-05-24

 

FORMÅL

Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper («Lerøy») skal respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter både i egen virksomhet og i verdikjeden vår.

Lerøys policy er alltid å etterleve gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lerøy respekterer og fremmer FN’s grunnleggende menneskerettigheter og International Labor Organization (ILO) sine kjernekonvensjoner. Lerøy tilstreber å følge FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper. Lerøy er medlem av United Nations Global Compact.

Lerøy skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, forhindring av barnearbeid og ivaretakelse av arbeidsrettigheter, både i Lerøy og overfor våre leverandører, underleverandører og handelspartnere.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en sentral del av Lerøys etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy. Alle har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Lerøy forventer at leverandører, underleverandører og handelspartnere opptrer i tråd med policyens formål og følger alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og fundamentale arbeidstakerrettigheter som beskrevet over så vel som lokal lovgivning innenfor sine geografiske områder, i hele verdikjeden.

I kontrakter med leverandører, underleverandører og andre handelspartnere skal det stilles krav til at innholdet i denne policyen og Lerøys etiske retningslinjer skal følges.

Lerøy har som en del av forbedringsarbeidet for en ansvarlig leverandørkjede etablert et system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av leverandører, inkludert kontroll av at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas som beskrevet over.

I tillegg til å følge prinsippene nevnt over er Lerøy særlig opptatt av følgende emner i forbindelse med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Regulære ansettelser

Forpliktelser overfor de ansatte, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser, skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

Alle ansatte har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Arbeid utført av barn og unge

Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, herunder nattarbeid.

Som en hovedregel skal barn under 15 år ikke ansettes. Hvor nasjonale lover eller forskrifter tillater det, kan det i spesielle tilfeller gjøres unntak som beskrevet i de etiske retningslinjene.

Lærlinger oppfyller de arbeidsoppgaver og følger de arbeidstider bedriften har til enhver tid.

Retningslinjer for arbeid utført av barn skal følges.

Lønn

Lønn til ansatte skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. 

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for den ansatte. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og samsvare med gjeldende internasjonale konvensjoner.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger

De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Tvangsarbeid

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

De ansatte skal ikke måtte betale depositum eller levere fra seg identitetspapirer til arbeidsgiver og skal stå fritt til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Diskriminering og trakassering

Det skal ikke foregå noen diskriminering på arbeidsplassen basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, språk, funksjonsvariasjon, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag. 

Brutal behandling

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og forskjellige former for ydmykelser.

 

Påvirkning av lokalmiljøet og samfunnsengasjement

Lerøy skal bidra positivt til å opprettholde et godt miljø for lokalsamfunnene der våre virksomheter holder til. Lokalmiljøet og produksjonsstedet skal beskyttes mot forurensningsskader.

Lerøy er opptatt av en åpen og inkluderende tilnærming når vi engasjerer oss i lokalsamfunn knyttet til vår virksomhet og vår verdikjede.

 

Bruk av ressurser

 

Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet eller hensynsløs utnytting av lokale naturressurser.

Lerøy skal verken direkte eller indirekte bidra til å ødelegge inntektsgrunnlaget til marginaliserte samfunn, for eksempel ved å legge beslag på store tomter eller andre naturressurser som disse samfunnene er avhengige av.

Kjemikalier eller andre farlige stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte.

Produksjon og utnyttelse av råvarer til produksjon skal ikke representere ødeleggelse av naturressurser.

 

Samhandling

Lerøy deltar i ulike fora hvor ivaretakelse av menneskerettigheter står på agendaen.

 

IVERKSETTELSE OG OPPFØLGING

Lerøy implementerer tiltak for å sikre at kravene i denne policyen blir overholdt. Disse tiltakene er blant annet å:

(a) identifisere risiko for at Lerøys aktiviteter kan forårsake eller bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og ta tak i slik innvirkning hvis den forekommer,

(b) gjennomføre egnede aktsomhetsprosesser for å redusere slik risiko,

(c) jobbe for å forhindre eller redusere negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som direkte skyldes Lerøys virksomhet eller bidras til gjennom våre handelsrelasjoner, og

(d) vurdere, kontrollere og rapportere Lerøys progresjon og resultater.

Lerøy oppmuntrer til åpenhet og har derfor innført et varslingssystem som gjør det mulig for ansatte i konsernet og tredjeparter å varsle om bekymringsverdige forhold. Dette er beskrevet ytterligere i Lerøys etiske retningslinjer og tilrettelegger for anonym varsling. Det er også mulig å gi direkte tilbakemelding til selskapet. Tilbakemeldingene registreres og behandles i selskapets system for hendelsesrapportering.

 

VIRKEOMRÅDE

Lerøy og dets ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer Lerøy.

 

DEFINISJONER

Ingen

 

RAMMEVERK OG PRINSIPPER

 • Lerøys etiske retningslinjer
 • United Nations Global Compacts

prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon

 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • Verdenserklæringen om menneskerettigheter
 • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter
 • Arbeidslovgivning

 

ROLLER OG ANSVAR

Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar menneskerettighetene på en god måte. Menneskerettighetene er en del av konsernets etiske retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. 

Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

RETNINGSLINJENES EIERSKAP OG GJENNOMFØRINGEN AV DEM

CHRO i Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet og er ansvarlig for oppdateringer.

Policyen er godkjent av konsernledelsen i Lerøy, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernstyret.

CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.

 

 

 

Policy

Policy: Matsvinn

Matsvinn Policy

Eier /Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra:  2021-04-29

 

Formål

Hele 7 % av globale utslipp er relatert til matsvinn, og 38% av det totale energiforbruket i global matproduksjon kan relaters til mat som blir tapt fra verdikjeden eller kastet. Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har forpliktet seg til å redusere matsvinnet i konsernet med 50% innen 2030. Formålet med policyen å beskrive hvordan Lerøy gjennom hele verdikjeden skal arbeide med å redusere mattapet og matsvinnet.

Lerøy skal gjennom hele verdikjeden etterstrebe ambisjonen at 1 kg fisk = 1 kg produkt til konsum.

Havbruk

Etterstrebe å øke overlevelse av laks og ørret for å redusere mattapet samt sikre at mest mulig av volumet går til prosessering til humant konsum

Villfangst 

Etterstrebe for å ta vare på mest mulig av restråstoffet, samt produsere mel, olje og ensilasje

Industri, VAP og Distribusjon

Etterstrebe å benytte hele fisken til produkter for humant konsum samt redusere gulvfisk, ubrukte innsatsfaktor og usolgte produkter. Vi skal arbeidet for lengst mulig forsvarlig holdbarhet på våre produkter samt ta i bruk ny teknologi for å øke den.

Gyldig for

Alle ansatte i Lerøy

Vi oppfordrer også våre ansatte til å redusere matsvinn privat.

Definisjoner

Matsvinn: Nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet

-Mattap: Nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden før eller under slakting.

Rammeverk og prinsipper

EU- Farm to fork strategy

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen. 
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt. 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering. 
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.  
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group. 
Policy

Policy: Klima

Policy for klima

Eier/godkjenner: Leder for ESG & Quality 

Gyldig fra: 2022-02-24

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteringer og retning samt å tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Denne policyen gir en kortfattet og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal jobbe med ansvarsfull miljøledelse og klimaforvaltning i egen virksomhet, samt hos våre leverandører.

Lerøy forplikter seg til å videreutvikle målrettet miljøarbeid og dermed bidra til å løse globale klima- og miljøutfordringer. Protein fra sjømat har et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre proteiner og globalt sett vil et større inntak av sjømat være med å redusere de globale klimautfordringene. Selskapet skal sende tydelige markedssignaler om at en klimanøytral karbonøkonomi innen 2050 er både mulig og ønskelig

Lerøy skal jobbe aktivt for å finne nye og innovative løsninger som kan hjelpe å kutte selskapets klimagassutslipp samt styrke eksisterende og inngå nye samarbeid for å nå klimamål og utvikle et lavutslippssamfunn.

Selskapet skal sørge for at dets aktiviteter ikke motvirker et mest mulig stabilt klima ved å måle, rapportere og redusere sitt karbonavtrykk. Selskapet skal ta omfattende grep og har forpliktet seg til å sette klimamål på tvers av drift og verdikjede.

Lerøy har satt vitenskapsbaserte mål for å nå klimamålene i Parisavtalen og tar gjennom dette et ansvar for å begrense den globale oppvarmingen:

 • Selskapet forplikter seg til 46% utslippsreduksjon (Område (Scope) 1+2+3) innen 2030 med basisår 2019. ( 1,5 graders mål)

Lerøy skal gjennomføre regelmessige klimarelaterte risikokartlegginger, vurderinger og analyser for videre beslutninger og nødvendige justeringer. Selskapet skal på basis av dette igangsette tiltak for reduksjon av klimautslipp.

 Eksempler på prosjekter som gjennomføres i verdikjeden:

 • Nye fòrråvarer som gir et lavere klimaavtrykk samtidig som de støtter fiskens behov for rett ernæring og bidrar til en robust fisk
 • Utvikle fòrkonsept som gir lavere fòrfaktor
 • Utfasing av villfisk arter i fòrråvare  som kan benyttes direkte til humant konsum
 • Innføring av mikroalger og insektsmel i fiskefòr
 • Effektivisering gjennom verdikjeden med fokus på logistikk
 • Teknologiutvikling spesielt med tanke på utfasing av MGO på større skip/arbeidsbåter/trålfartøy
 • Omlegging fra dieselaggregat til landstrøm på lokaliteter
 • Fokus på logistikk av varer ut til kunde, med spesiell vekt på flytransport
 • Økt fokus på bearbeidede produkter
 • Fokus på emballasje

 

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

Definisjoner

Område 1 (Scope 1) - All direkte utslipp av klimagasser fra bruk av fossile brensler som skjer innenfor egen virksomhet.

Område 2 (Scope 2) - Indirekte utslipp av innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/- kjøling.

Område 3 (Scope 3) - Indirekte utslipp fra innsatsfaktorer (innkjøpte varer eller tjenester).

Parisavtalen, 2015 (Paris agreement) - en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

Vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets) - mål som baserer seg på hva forskningen sier er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Målene må derfor bidra til å begrense global oppvarming til godt under 2°C, og tilstrebe å begrense den til 1,5°C.

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende miljøregelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol) - den mest brukte og anerkjente internasjonale standarden for beregning og rapportering av klimagassutslipp.

 ISO 14001: 2015 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015).

 ISO 14064:2018 Klimagasser - Del 1: Spesifikasjon med veiledning på organisasjonsnivå for kvantifisering og rapportering av utslipp og fjerning av klimagasser.

Risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer finnes i vårt bærekraftsbibliotek, www.leroyseafood.com, samt i vår CDP rapportering og TCDF rapport.

Måling og oppfølging av klima gjøres gjennom selskapets rapporteringssystem for klima.

Roller og ansvar

 • Styret i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvar for konsernets klimapolitikk. Styret godkjenner og følger opp mål som er utarbeidet av konsernledelsen i samråd med Leder for ESG & Kvalitet. Styret overvåker alle risikoer og muligheter, inkludert risikoer og muligheter relatert til klima.
 • Konsernledelsen i Lerøy er ansvarlig for å definere selskapets klima- og miljøretning og står ansvarlig for innholdet i denne policyen.
 • Konsernets strategi inkluderer klima og følges opp månedlig internt samt gjennom revisjonsutvalg og styret.
 • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å bidra til å oppnå selskapets klimamål.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisonsutvalet og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: Fiskehelse og fiskevelferd

Policy for fiskehelse og fiskevelferd

Eier/godkjenner: Fiskehelseansvarlig og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Lerøy jobber kontinuerlig med å tilpasse alle deler av produksjonen slik at fiskens behov dekkes i best mulig grad. Når vi holder fisk i fangenskap er det vårt ansvar å påse at fisken har så gode betingelser som mulig. Som et ledd i det pågående forbedringsarbeidet benytter vi oss av flere internasjonale standarder som omhandler fiskevelferd og biosikkerhet.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Dyrevelferd: Livskvalitet som oppfattet av dyret selv.

Velferdsindikator: Et indirekte mål på dyrevelferd.

Rensefisk: Villfangede eller oppdrettede arter i familien Labridae eller oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus) som benyttes til biologisk avlusning.

Biologisk avlusning: Lusebekjempelse i sjøproduksjon av laks og ørret ved hjelp av lusebeitende fiskearter.

Rammeverk og prinsipper

Som styringsverktøy for produksjonen vår bruker vi prosedyrer. Prosedyrene hjelper oss med å standardisere prosessene fisken skal igjennom, og de oppdateres så snart vi får ny kunnskap som er hensiktsmessig å ta til etterretning. Hele organisasjonen tilegner seg på denne måten den nye kunnskap raskt og effektivt.  Følgende punkter er viktig i vårt arbeid med fiskevelferd:

 • Vannkvalitet og mengde skal tilpasses fiskens krav ut ifra livsstadier og art.
 • Ernæringen skal være tilpasset fiskeart og livsstadier.
 • Det skal legges til rette for naturlig adferd hos rensefisk ved å lage et godt habitat.
 • Vi tilstreber å ikke benytte flere rensefisk enn det som anses nødvendig for å opprettholde god lusekontroll.
 • Det skal ikke benyttes antibiotika for å fremme vekst.
 • Avl skal ha fokus på robust fisk med økt motstandsevne mot ulike infeksiøse faktorer.
 • Ansatte som jobber med fisk, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta god fiskevelferd.
 • Svimere og svekket fisk skal så raskt som mulig fjernes fra produksjonsenhetene og avlives på en forsvarlig måte.
 • Det skal jobbes aktivt med smitteforebyggende tiltak for å hindre smitte å komme inn i anlegg, eller at det blir overført til andre anlegg.
 • All fisk skal være vaksinert med vaksiner som vil være formålstjenlig i de områdene den settes ut.
 • Alle anlegg skal ha regelmessig kontroll av autorisert fiskehelsepersonell for å kontrollere helsestatus og iverksette øyeblikkelige tiltak dersom nødvendig.
 • Alle innretninger og alt utsyr skal være utformet på en måte som ivaretar god fiskevelferd.
 • Alle slakteriene vi benytter bruker slag eller strøm, etterfulgt av bløgging som avlivingsmetode. Som en ekstra kontroll utføres det manuell overvåkning av prosessen.
 • CO2 benyttes ikke før avliving på noen av våre slakteri.
 • Som hjelpemiddel for å nå våre mål benytter vi oss aktivt av handlingsplaner på alle nivåene i verdikjeden, og rapporterer regelmessig på status opp mot fastsatte KPI'er.

 

Skånsom håndtering:

Lerøy etterstreber å håndtere fisk minst mulig. Stress og påvirkning av fiskens ytre barrierer vil med stor sannsynlighet gjøre fisken mindre motstandsdyktig mot sykdom. Ved all form for håndtering har vi derfor sterkt fokus på risikoreduserende tiltak som trykk- og temperaturendring, og å ha kontroll på trengetid og trengegrad. Lav håndteringsgrad gir bedre fiskehelse og fiskevelferd, og er en viktig målsetning for selskapet.

 

Velferdsindikatorer:

Systematisering og gradering av ulike velferdskritterier utføres i samsvar med retningslinjene i håndboka "Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd", som var et sluttprodukt av prosjektet "FISHWELL" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og utført av Nofima.

Velferdsindikatorene vi registrerer daglig er temperatur, oksygen, tilvekst, tetthet og kategorisering av dødsårsak. Velferdsindikatorer vi måler med regelmessig intervall er lus, gasser, salinitet, sikt, strøm, vaksinebivirkninger, ytre lyter, katarakt, gjellestatus, alger, maneter, agens og sedimentering under anlegg.

De ulike velferdsindikatorene har gitt oss mulighet til å måle og sammenligne på en objektiv måte hva ulike parametere har å si for hverandre og den totale velferden til fisken. På denne måten kan vi gjøre grep i produksjonen slik at man unngår forhold som gir dårlig fiskevelferd.

Systematisering av velferdsparametere på tvers av organisasjoner vil gi et større grunnlag for å sammenligne ulike produksjonsmetoder. Maskinlæring og økt mulighet til å analysere store datamengder på kort tid vil i framtiden trolig bidra i positiv retning for å finne bedre løsninger for å bedre fiskehelse og fiskevelferd.

Roller og ansvar

 • Alle som jobber med levende fisk i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar god fiskevelferd. Fiskehelsepersonell er ansvarlig for å påse at alle har riktig fokus og opplæringen de trenger for å ivareta god fiskevelferd. Produksjon er ansvarlig for den daglige gjennomføringen, samt å tilrettelegge for at riktige verdier blir lagt til grunn for beslutninger som tas.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.

Fiskehelseansvarlig er ansvarlig for å oppdatere policy

 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • COO Havbruk som er overordnet ansvarlig for policyen
Policy

Policy: Algeovervåking

Policy for algeovervåkning

Eier/godkjenner: Fiskehelsesjef LSG og COO Havbruk 

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Alger er naturlig i norske farvann og en viktig del av økosystemet. I enkelte tilfeller oppstår det store oppblomstringer av enkelte typer alger som en følge av gunstige miljøbetingelser. Algene kan enten produsere giftstoffer som er skadelig for fisk, eller de kan opptre i så stort antall at de tetter gjellene. Enkelte alger har i tillegg en overflatestruktur som skader gjellene, og ved høy tetthet av denne algen klarer ikke fisken å opprettholde normal gjellefunksjon. For å kunne sette inn tiltak i rett tid er det viktig med god overvåkning av algeforekomster.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Alger: Samlebetegnelse på svært ulike encellede og flercellede organismer som har det til felles at de har fotosyntese og lever i fuktige miljø.

Rammeverk og prinsipper

Den nasjonale overvåkningen av alger utføres av Havforskningsinstituttet og alle kan hente ut opplysninger på nettsiden algestatus.hi.no. Næringen og det offentlige jobber fortsatt med å finne den beste løsningen for å sammenstille data som næringen samler inn, med den overvåkningen som det offentlige foretar. Målsetningen er å få til en bedre og mer omfattende algeovervåkning enn det vi har i dag.

Algeovervåkningen som Lerøy foretar, er basert på risikoperioder og observasjoner som gir mistanke om algeoppblomstring. Ved mistenkelige funn varsles samtlige aktører i området dette gjelder for.

Dersom algeoppblomstring rammer en av våre lokaliteter har vi en klar handlingsplan på hva som skal gjøres. Avhengig av omfang vil raskt iverksatte tiltak være med på å redusere belastningen på fisken. I noen tilfeller kan det være aktuelt å avklare med myndigheter og andre aktører om fisken kan flyttes fra området som er rammet.

Roller og ansvar

 • Fiskehelse og produksjon i Lerøy er sammen ansvarlig for å vurdere grad av overvåkning og mulige tiltak ved episoder som rammer en lokalitet.

Eierskap og implementering av policyen

 • Policy er godkjent av Fiskehelsesjef LSG. Fiskehelsesjef er ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • COO Havbruk er overordnet ansvarlig for policyen.
Policy

Policy: Plast

Plast Policy

Eier/Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Hvert år havner over 8 millioner tonn med plast i havet. Plast i seg selv blir først et problem når det kommer på avveie og blir til mikroplast i havet. Plast skal aldri i naturen uansett. Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, er avhengig av et rent hav for å kunne produsere trygge og bærekraftig produkter.


Vi er bevisst vårt ansvar og denne policyen skal sikre at Lerøy reduserer forbruket av plast der risiko for plast på avveie er størst, samt at Lerøy fortrinnsvis benytter gjenvinnbar plast. Der det finnes alternativer til plast som tilfredsstiller tekniske krav og er mer bærekraftig skal dette foretrekkes. Avfallsplast skal kildesorteres slik at belastningen på miljøet blir minimal.

For hvert kg plast vi reduserer sparer vi 5kg CO2e.

Generelt

 Vi skal :

Generelt:

 • Erstatte plast med annet bærekraftig materiale som tilfredsstiller de tekniske kravene, der vi i dag benytter plast og hvor det er høy risiko for plast på avveie.
 • Benytte plast som fortrinnsvis skal være gjenvinnbar
 • Fortrinnsvis benytte resirkulert plast i plast som ikke er i direkte kontakt med mat
 • Ikke benytte mer plast til formålet enn det som dekker behovet
 • Kildesortere plast
 • Ha oversikt over plast innkjøpt og oversikt over hvordan disse plasttypene blir avfallshåndtert eller gjenvunnet
 • Søke å benytte bio -nedbrytbar plast der det er risiko for plast på avveie, men bio -nedbrytbar plast blir sortert som restavfall og må vurderes særskilt på andre områder
 • Ha en aktiv rolle i fjerning av plast fra miljøet samt oppfordre ansatte til å gjøre det samme
 • Oppfordre våre samarbeidspartnere til å bidra i kampen mot plast på avveie.

På produkter:

 • Lerøy skal ta initiativ i samarbeid med kunde for å redusere forbruket av plast
 • Produkter skal ha optimal fyllingsgrad for å redusere forbruket av plast
 • Plast som benyttes skal fortrinnsvis være gjenvinnbar
 • Svart plast skal ikke benyttes og fases ut pga. problemer på gjenvinningsstasjon med optisk sortering
 • Lerøy skal arbeide med å finne bærekraftige pakningsalternativer til plast.

Gyldig for

Denne policyen er gyldig for alle ansatte

Definisjoner

 • Gjenvinnbar plast - plast material som kan gjenvinnes til nye plast produkter
 • Biobasert plast er produsert av mais, stivelse etc som brytes ned av mikroorganismer
 • Fyllingsgrad - forholdet mellom mengde produkt og emballasjens volum
 • Svart plast - emballasje med farge carbon black som ikke leses av sorteringsmaskiner

 Rammeverk og prinsipper

 2019/904 av 5. juni 2019 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter
2002/72/EF (plastdirektivet).
2002/72/EF regulerer bruk av plast i matkontaktmateriale

 Roller og ansvar

 • Alle ansatte, men særlig ansatte med relasjon til innkjøp, produktutvikling og emballasje er ansvarlig for at denne policyen etterleves.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: Matvaretrygghet

Policy Mattrygghet

Eier/Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, skal levere trygg og bærekraftig kvalitetssjømat gjennom hele verdikjeden. Vår forpliktelse er å aldri gå på kompromiss med mattryggheten på noen av våre varer eller tjenester. Dette forutsetter at alle våre ansatte er dedikert og etterlever en høy mattrygghetskultur slik at vi leverer trygg og bærekraftig kvalitetssjømat hver dag, hele året. Som en integrert del av Lerøy sin verdikjede har hvert selskap en kvalitetsavdeling bestående av kompetent personell innen mattrygghet som alltid skal påse og sikre at våre produktene og tjenester er trygge.

Vi skal ha:

 • Levende fareanalyse med tiltak hvor faren reduseres eller elimineres
 • Interne revisjoner, eksterne revisjoner, leverandørevaluering, kontroll innsatsfaktorer og emballasje
 • Web basert overvåkning, kontroll og trend av kjemiske og mikrobiologiske analyser
 • Full sporbarhet på alle produkter med jevnlig testing av tilbakekalling/tilbaketrekning.
 • Kompetanse og risikoforståelse innen mattrygghetskultur
 • Videreutvikle og optimalisere hygienisk design
 • Etterleve krav til mattrygghet i henhold til GFSI.

Gyldig for

Denne policyen er gyldig for alle ansatte i Lerøy

Definisjoner

Mattrygghet - At mat som produseres ikke utgjør en risiko for konsumenten.   

Mattrygghetskultur - Mattrygghets-holdning, -verdi og -tro som deles av en gruppe mennesker

Rammeverk og prinsipper

Sertifiseringer: ASC, GlobalGAP, BRC, IFS, FSSC22000

Lovverk:  Matloven - General Food law regulation

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: HMS

Policy for Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS) ledelse

Eier/godkjenner: Leder for ESG & Quality 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Lerøy Seafood Group ASA (heretter - Lerøy) har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteter og retning samt tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Lerøy Seafood Group er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og yrkessykdom, samt proaktivt arbeide for å forbedre resultat i forhold til helse- og sikkerhet, oppfylle juridiske og andre relevante krav og jobbe mot å nå definerte helse- og sikkerhetsmål.

Denne policyen gir en kort og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal etablere og videreutvikle en bærekraftig og forebyggende arbeidsmiljøledelse i forhold til egen og forretningspartneres aktiviteter. Den beskriver også den langsiktige retningen for å støtte og kontinuerlig forbedre Lerøy sitt arbeid i forhold til HMS, samt rammer for å sette mål for HMS  på arbeidsplassen.

Lerøy har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og å forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom en sterk og tydelig HMS kultur på arbeidsplassen hvor vi lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative helse- og sikkerhetspåvirkninger.

Lerøy skal jobbe aktivt for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø – både fysisk og psykisk. Målet om å unngå skader og ulykker skal alltid ha høyeste prioritet i Lerøy. Systematiske helse- og sikkerhetstiltak skal være en integrert del av all vår virksomhet. Lerøy og dens virksomhet skal organiseres på en måte som sikrer at arbeidstakere og arbeidstakere er beskyttet mot skade på liv og helse. Forebygging av skader og ulykker skal alltid være selskapets høyeste prioritet.

Selskapet skal sørge for at de ansatte får nødvendig og regelmessig HMS-opplæring samt bidra aktivt til enda sterkere HMS-bevissthet i selskapet.

Lerøy forplikter seg til å:

 • Definere mål og oppgaver for selskapets HMS-aktiviteter;
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere og styre risiko;
 • Avvik og forbedringsforslag skal registreres i LQMS;
 • Måle og vurdere registret HMS-informasjon;
 • Iverksette nødvendige tiltak for å forbedre og styrke selskapets HMS-prestasjoner;
 • Støtte åpenhet og dialog om HMS for å kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i konsernet. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

 

Definisjoner

HMSHelse, Miljø og Sikkerhet

Kontinuerlig forbedringkonstant forbedring til det bedre, metode for å forbedre kvalitet på prosessene, utvikling og ledelse

LQMS - Lerøy Quality Management System (Kvalitetsstyringssystem)

 

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende HMS-regelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

ISO 45001: 2017 Ledelsessystem for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

 

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.
Policy

Policy: Kontroll med lakselus

Policy for kontroll med lakselus

Eier/godkjenner: Fiskehelsesjef i LSG  og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-04-06

 

Formål

Lerøys arbeid med kontroll av lakselus følger prinsippene i en IPM-strategi for å kontrollere lakselus på vedvarende lave nivå. Målet er å redusere negativ påvirkning på miljø og behovet for aktive tiltak. I denne policyen gis en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet arbeider med kontroll av lakselus.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Lakselus: Lepeophteirus salmonis. Krepsdyr som parasitterer på laksefisk.

Integrated pest management (IPM): En kontrollstrategi hvor ulike komplementære tiltak utfyller hverandre i målet om å kontrollere lakselus på lave nivå. De sentrale områdene i en IPM-strategi er forebygging, overvåkning og kontroll.

 

Rammeverk og prinsipper

Lerøys arbeid med kontroll av lakselus følger prinsippene i en IPM-strategi for å kontrollere lakselus på vedvarende lave nivå. Målet er å redusere negativ påvirkning på miljø og behovet for aktive tiltak. I det følgende beskrives de overordnede prinsippene som ligger til grunn for denne kontrollstrategien.

 1. Akseptable nivå: Myndighetskrav definerer til enhver tid de øvre maksimumsnivåene for kjønnsmodne hunnlus. Per i dag gelder følgende myndighetskrav:
  • Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 22 til og med søndag i uke 15 skal det til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
 • I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 20 skal det til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

I tillegg opererer Lerøy med egne grenseverdier som retningsgivende for når ulike forebyggende og aktive tiltak mot lakselus skal iverksettes.

 1. Forebyggende tiltak: Forebygging representerer førsteskanse tiltak og har til hensikt å kontrollere nivåene av lakselus gjennom bruk av passive kontrollmekanismer. Metodene som benyttes avhenger av lokale forutsetninger hvor en eller flere av de følgende tiltakene benyttes:
  1. Strukturelle tiltak med hensyn til lokalitetsbruk
  2. Samordning av drift i større geografiske områder
  3. Sonesamarbeid
  4. Brakklegging mellom produksjonssykluser
  5. Smoltkvalitet og smoltvekt som tiltak for å redusere eksponeringstid
  6. Bruk av ulike typer fysiske barrierer
 2. Overvåkning: Samtlige fiskegrupper overvåkes regelmessig med hensyn til forekomst og utvikling av lakselus. Slik overvåkning har til hensikt å sikre at virksomheten til enhver tid opererer innenfor forskriftskrav, og er videre en forutsetning for kontroll med lakselus gjennom at overvåkningen danner grunnlaget for de løpende vurderinger virksomheten gjør med hensyn til vurdering av tiltak for kontroll med lakselus. Slik overvåkning gjennomføres på merdnivå.
 3. Biologisk kontroll: Rensefisk representerer en behandlingsforebyggende metode og har til hensikt å redusere behovet for aktive tiltak. Bruken av rensefisk avhenger av lokale forutsetninger og er dynamisk og tilpasset forutsetninger som gjelder på enkeltlokaliteter.
 4. Aktive tiltak: Aktive tiltak deles inn i kategoriene:
 5. Ikke-medikamentelle metoder: Dette er metoder som baserer seg på ulike typer tiltak som ikke innebærer bruk av legemidler. Lerøy benytter metoder innenfor kategoriene ferskvann, spyling og temperert vann.
 6. Medikamentelle metoder: Dette er metoder som baserer seg på bruken av legemidler. For de tilfellene hvor legemidler benyttes er dette 1) foreskrevet av autorisert fiskehelsepersonell og 2) vurdert med hensyn til risiko for fiskevelferd, matvaretrygghet, miljø og resistens, 3) det benyttes utelukkende medikamenter godkjent av norske legemiddelmyndigheter.

 

Roller og ansvar

 • Policyen forvaltes av konsernets datterselskaper, som er ansvarlige for etterlevelse i tråd med beskrivelser gitt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.
 • Fiskehelsesjef i LSG er ansvarlig for å oppdatere policyen
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre
 • Policyen er godkjent av Bjarne Reinert, COO Farming
Policy

Policy: Medisinbruk

Policy for bruk av antibakterielle midler

Eier/godkjenner: Fiskehelseansvarlig og COO Havbruk 

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, legger vekt på en forebyggende driftspraksis med mål om å redusere antall tilfeller av sykdom hos fisk. I enkelte tilfeller vil imidlertid behovet og sykdomssituasjonen tilsi at antimikrobielle midler må benyttes for å behandle oppstått sykdom hos fisk.

Formålet med policyen er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet forholder seg til bruken av antimikrobielle midler.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Antimikrobielle midler: Aktive virkestoff som benyttes til behandling av bakterielle infeksjoner og som er klassifisert som legemidler etter norsk legemiddellovgivning. Antimikrobielle midler brukes kun når det foreligger medisinsk indikasjon for bruk.

Antibiotika resistens: Bakteriers evne til å motstå effekten av antibiotika. Antibiotika resistens drives av antibiotika bruk og det viktigste tiltaket for å unngå utvikling av antibiotika resistens er å redusere bruken av antibiotika.

Rammeverk og prinsipper

Bruk av antibakterielle midler:

Lerøy har som målsetning å unngå unødvendig bruk av antimikrobielle midler. Dette målet søkes oppnådd gjennom en rekke ulike forebyggende tiltak som inngår i en forebyggende driftspraksis herunder vaksinering, risikostyring, sykdomskontroll, strukturelle tiltak, tidlig diagnostikk med videre.

Bruk av antimikrobielle midler sees på som sisteskansetiltak, og benyttes kun i tilfeller hvor dette anses som nødvendig ut fra hensynet til fiskevelferd og hvor forhold knyttet til matvaretrygghet, miljø, resistens og effekt er avklart.

Antimikrobielle midler benyttes videre utelukkende etter foreskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell, og det benyttes bare preparater godkjent av norske legemiddelmyndigheter.

 

Forebygging av antibiotika resistens:

For tilfeller hvor antibiotika benyttes ivaretas risiko for resistensutvikling av følgende prinsipper:

 1. Valg av virkestoff: Bakterieisolater testes med hensyn til følsomhet før oppstart behandling. Virkestoffgrupper som faller inn under klassifiseringen til WHO som kritisk viktig antibiotika for humanmedisin (CIA) eller medisinsk viktig for matproduserende dyr (MIA) skal kun benyttes dersom en faglig vurdering tilsier at det er eneste mulighet for behandling.
 2. Medisinering: Medisinering foregår utelukkende på forskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell og etter instruks gitt av denne.
 3. Tilbakeholdelsestid: For fisk som behandles med antibiotika settes det tilbakeholdelsestid før slakt. Tilbakeholdelsestiden fastsettes av autorisert fiskehelsepersonell og har til hensikt å sikre at nivået av virkestoff i produkt til humant konsum er under fastlagte grenseverdier (MRL). Restmengder dokumenteres gjennom prøvetakning.
 4. Bruk av beskyttelsesutstyr: Ved all bruk av antibiotika benyttes beskyttelsesutstyr som klær og åndedrettsmasker for personell som kommer i nær kontakt med legemiddel, bl.a. for å forebygge antibiotika resistens hos de ansatte.
 5. Vask av kontaminert utstyr og materiell: Utstyr som har vært i kontakt med antibiotika vaskes før dette benyttes i videre produksjon.

 

Roller og ansvar

 • Policyen forvaltes av konsernets datterselskaper, som er ansvarlige for etterlevelse i tråd med beskrivelser gitt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.

Fiskehelseansvarlig er ansvarlig for å oppdatere policy

 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • COO Havbruk som er overordnet ansvarlig for policyen
Policy

Policy: Markedsføring

Policy for markedsføring

Eier/godkjenner: Head of Brand & Marketing 

Gyldig fra: 2022-02-03

 

Formål

Formålet med markedsføringen av Lerøy produkter er å holde en dialog med konsumenter og andre mottakere med balanserte og rettmessige budskap i den hensikt å bidra til et sunnere og mer bærekraftig kosthold. I en verden der planeten er under press og med et økende ubalansert kosthold, ønsker Lerøy å gi både informasjon, inspirasjon og lyst til å øke inntaket av sjømat, både som et ledd i å drive bærekraftig proteinproduksjon og samtidig bidra til den humane helsen.

Markedsføringen vil alltid følge regler og krav hva gjelder merking og informasjon av innhold, og skal samtidig inspirere til hvordan lage enkle og sunne retter. Lerøy er opptatt av at forbrukere skal føle på trygghet ved kjøp av våre produkter, og merke produktene med relevante og egnede sertifiseringer der dette er hensiktsmessig.

Sannferdig og ansvarlig kommunikasjon, herunder:

 • Hele tiden kunne dokumentere påstander både innenfor bærekraft og helseattributter
 • Ikke drive villedende markedsføring
 • Ikke drive spekulativ markedsføring
 • Være varsom og innenfor gjeldende regler dersom kommunisert mot yngre målgrupper < 18 år
 • Ikke drive spesifikk markedsføring rettet mot barn og unge med den hensikt å utløse salg
 • Følge til enhver tid gjeldene lovverk for kommunikasjon

Ærlig og åpen, herunder:

 • Være etterrettelig med de påstander vi fremlegger, også slagsider dersom det er tilfellet.
 • Være åpen om både fordeler og mindre fordelaktige sider ved økt konsum av sjømat
 • Fremsnakke egne produkter fremfor nedsnakke andre
 • Være åpne om hvordan vi produserer fisken og forvalter naturressursene
 • Deklarere alle sider ved produktinnholdet både i forhold til gjeldene lover og regler, men også der vi mener informasjonen er nyttig og interessant for konsumentene.

Bidra til en sunnere og mer bærekraftig livsstil, herunder;

 • Produkter rettet mot målgrupper med tilhørende innhold spesifikt for disse. Opplyse om anbefalte mengder av ulike typer av sjømat.
 • Vi skal bidra til å balansere kostholdet, og ikke gi inntrykk av at annet konsum er helsefarlig
 • All form for kommunikasjon skal fremme egne produkter som et innslag i et variert kosthold
 • Ved hjelp av sponsorater skal vi nå frem til den yngre delen av markedet og på den måten introdusere dem for et balansert og sunt kosthold allerede tidlig. Dette er en helseinvestering, så vel som vårt bidrag til mer bærekraftig konsum.
 • Utvelgelse av sponsorater og markedsføring gjennom dem, skal alltid plukkes ut med tanke på verdiene våre og med hensikt å skape en sunnere befolkning og mer bærekraftig planet.

Gyldig for

Hele konsernet

Definisjoner

Bærekraft, følger den definisjonen som ligger hos Head of ESG 

Rammeverk og prinsipper

Brand Master 

Lerøys etiske retningslinjer

Lerøys retningslinjer for sponsorater 

 

Roller og ansvar

Alle markedsselskaper og alle andre i konsernet som driver med noen form for produktmarkedsføring.

Eierskap og implementering av policyen

 • Eierskapet til policyen og dets innhold ligger hos dokumenteier, Head of Brand & Marketing.
 • Web & Social Media Manager ansvarlig for at GDPR og kommunikasjon via våre digitale kanaler er ivaretatt etter gjeldende policy.

Gjennomføringen av denne ligger i hvert enkelt markedsselskap som driver noen form for produktmarkedsføring med daglig leder i det enkelte markedsselskap som ansvarshavende.

Policy

Policy: Bruk av antibakterielle midler

Policy for bruk av antibakterielle midler

Eier/godkjenner: Fiskehelseansvarlig og COO Havbruk 

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, legger vekt på en forebyggende driftspraksis med mål om å redusere antall tilfeller av sykdom hos fisk. I enkelte tilfeller vil imidlertid behovet og sykdomssituasjonen tilsi at antimikrobielle midler må benyttes for å behandle oppstått sykdom hos fisk.

Formålet med policyen er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan konsernet forholder seg til bruken av antimikrobielle midler.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Antimikrobielle midler: Aktive virkestoff som benyttes til behandling av bakterielle infeksjoner og som er klassifisert som legemidler etter norsk legemiddellovgivning. Antimikrobielle midler brukes kun når det foreligger medisinsk indikasjon for bruk.

Antibiotika resistens: Bakteriers evne til å motstå effekten av antibiotika. Antibiotika resistens drives av antibiotika bruk og det viktigste tiltaket for å unngå utvikling av antibiotika resistens er å redusere bruken av antibiotika.

Rammeverk og prinsipper

Bruk av antibakterielle midler:

Lerøy har som målsetning å unngå unødvendig bruk av antimikrobielle midler. Dette målet søkes oppnådd gjennom en rekke ulike forebyggende tiltak som inngår i en forebyggende driftspraksis herunder vaksinering, risikostyring, sykdomskontroll, strukturelle tiltak, tidlig diagnostikk med videre.

Bruk av antimikrobielle midler sees på som sisteskansetiltak, og benyttes kun i tilfeller hvor dette anses som nødvendig ut fra hensynet til fiskevelferd og hvor forhold knyttet til matvaretrygghet, miljø, resistens og effekt er avklart.

Antimikrobielle midler benyttes videre utelukkende etter foreskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell, og det benyttes bare preparater godkjent av norske legemiddelmyndigheter.

 

Forebygging av antibiotika resistens:

For tilfeller hvor antibiotika benyttes ivaretas risiko for resistensutvikling av følgende prinsipper:

 1. Valg av virkestoff: Bakterieisolater testes med hensyn til følsomhet før oppstart behandling. Virkestoffgrupper som faller inn under klassifiseringen til WHO som kritisk viktig antibiotika for humanmedisin (CIA) eller medisinsk viktig for matproduserende dyr (MIA) skal kun benyttes dersom en faglig vurdering tilsier at det er eneste mulighet for behandling.
 2. Medisinering: Medisinering foregår utelukkende på forskrivning fra autorisert fiskehelsepersonell og etter instruks gitt av denne.
 3. Tilbakeholdelsestid: For fisk som behandles med antibiotika settes det tilbakeholdelsestid før slakt. Tilbakeholdelsestiden fastsettes av autorisert fiskehelsepersonell og har til hensikt å sikre at nivået av virkestoff i produkt til humant konsum er under fastlagte grenseverdier (MRL). Restmengder dokumenteres gjennom prøvetakning.
 4. Bruk av beskyttelsesutstyr: Ved all bruk av antibiotika benyttes beskyttelsesutstyr som klær og åndedrettsmasker for personell som kommer i nær kontakt med legemiddel, bl.a. for å forebygge antibiotika resistens hos de ansatte.
 5. Vask av kontaminert utstyr og materiell: Utstyr som har vært i kontakt med antibiotika vaskes før dette benyttes i videre produksjon.

 

Roller og ansvar

 • Policyen forvaltes av konsernets datterselskaper, som er ansvarlige for etterlevelse i tråd med beskrivelser gitt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.

Fiskehelseansvarlig er ansvarlig for å oppdatere policy

 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • COO Havbruk som er overordnet ansvarlig for policyen
Policy

Policy: Marine økosystem og biodiversitet

Policy for marine økosystem og biodiversitet

Eier/godkjenner: Leder ESG & Kvalitet i LSG 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Mat- og landbruksorganisasjonen (FAO) og FN`s Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) slår fast at økt bærekraftig havbruksproduksjon kan bidra til både en sunnere planet og sunnere mennesker. Havbruk har hatt en imponerende vekst når det gjelder andel av global sjømatproduksjon og tilgang på fisk til konsum.

Nesten en tredjedel av alle overvåkede globale fiskebestander er overfisket, og over 60 % fiskes til maksimalt bærekraftig utbytte. Ulovlig og uregulert fiske er også et stort problem. Og millioner av sjødyr (som delfiner) blir drept ved et uhell hvert år som «bifangst» – fanget utilsiktet i fiskeredskaper.

Det er viktig at denne veksten kombineres med forebyggende tiltak for å unngå negativ påvirkning på miljøet og akvatiske økosystemer. Målretting arbeid for å forebygge lakselus, rømming og sykdom vil sikre en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Veksten i produksjonen av sjømat har gitt en rask vekst i produksjonen av industrifisk som råvare til fôr til havbruk. Fôr har stor innvirkning på kvaliteten og hvor bærekraftig sluttprodukter blir.  Fôr står for rundt 70 prosent av det totale CO2-utslippet fra havbruksvirksomheten. Det er derfor et betydelig behov for bærekraftig fôr. Hvis råvarene ikke forvaltes eller spores på riktig måte, kan fôrproduksjon forårsake skade på både marine og terrestriske økosystemer.

Prinsipper for marine økosystemer og biologisk mangfold

Våre selskaper skal forhindre og minimere negativ påvirkning på marine økosystemer. Dette innebærer at våre selskaper kun fisker, kjøper og bruker i fiskefôr, arter fra vitenskapsbaserte forvaltede og regulerte fiskebestander, og kontinuerlig arbeider for å ta i bruk prosesser, løsninger og utstyr som minimerer vårt miljøavtrykk.

Sertifiseringer og forskrifter:

Våre selskaper forventes å handle i samsvar med internasjonal beste praksis for å beskytte truede arter og søke å overholde standarder som tar sikte på å bevare biologisk mangfold, som GlobalG.A.P., MSC og ASC. Våre selskaper forventes også å kontinuerlig evaluere virkningen av deres operasjoner på marine økosystemer for å sikre at de overholder lokale forskrifter. Alle våre operasjoner i sjø både innen havbruk og fiskeri er lisensiert av regulatoriske myndigheter som kreves av lokal lovgivning for å sikre at virksomheten er miljømessig levedyktig.

Utilsiktet rømming:

Våre selskaper forventes å ha et kontinuerlig fokus på å forhindre rømming innenfor vår havbruksvirksomhet. Siden det endelige målet er å forhindre at fisk rømmer, forventes det at våre selskaper gjør forebyggende tiltak som å optimalisere utstyr og rutiner. Hendelser med rømming eller hendelser som kan føre til rømming skal meldes til Fiskeridirektoratet og tiltak iverksettes.

Overvåking av havbunnskvalitet:

Våre selskaper forventes å følge lokale forskrifter og kontinuerlig arbeide for å minimere fotavtrykket på havbunnen under våre sjøanlegg. De er pålagt å overvåke havbunnskvaliteten, noe som inkluderer å utføre analyser før utsetting på et produksjonssted. MOM-B-målinger innebærer å ta prøver fra havbunnen under og rundt merdene i et anlegg for å utføre fauna, kjemiske og sensoriske undersøkelser. Undersøkelsene gjøres av et tredjeparts selskap. MOM B utføres jevnlig for å overvåke hvordan produksjonen på stedet påvirker havbunnen.

Bruk av råstoff:

Det forventes høyt fokus på effektiv bruk av knappe marine ressurser

Våre selskaper forventes å øke bruken av råvarer sertifisert i henhold til bærekraftsstandarder og å samarbeide tett med leverandører av fôringredienser for å utvikle bærekraftig fôr med mindre fotavtrykk.

Fôringredienser:

Hovedingrediensene i laksefôret vårt er fiskemel, soyaprotein, fiskeolje og rapsolje. Konsernet bruker kun ikke-GMO soya som er sertifisert av Round Table on Responsible Soy (RTRS). Soyaen er produsert bærekraftig, og den er fri for avskoging. Dersom fôrprodusenten kjøper soya som ikke er sertifisert etter en bærekraftsstandard, må leverandøren dokumentere at soyaen oppfyller de samme kravene som sertifisert soya.

Risikoindikatorer

Rapporter fra selskapene gitt regelmessig som inkluderer marine økosystemer og indikatorer for biologisk mangfold. For alle ekstraordinære eller prekære situasjoner er umiddelbar rapportering obligatorisk.

Gjelder

Alle selskaper innenfor Lerøy Seafood Group (LSG)

Definisjoner

MOM-B: Modellering – Overvåkning – Matfiskanlegg (Modellering - Overvåking - Fiskefarm)

 

Roller og ansvar

 • Alle som jobber i LSG er ansvarlige for å beskytte marine økosystemer og positivt sikre biologisk mangfold.
 • Den øverste ledelsen i hver virksomhet har ansvar for å sikre etterlevelse av denne policyen, og at organisasjonen har oppnevnt personell med kompetanse som er tillagt oppgaven å sikre etterlevelse.

Policyeierskap og implementering

 • Lederen for ESG & Kvalitet i LSG er eier av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
 • Policyen er godkjent av ledergruppen ved LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • CEO i LSG har det overordnede ansvaret for policyen.