Sporbarhet

Utfordring

Dersom det er en feil på et produkt uten sporbarhet, vil vi ikke kunne identifisere årsaken til avviket, iverksette tiltak eller kunne spore hvor produktet er solgt for effektiv tilbakekalling fra markedet. Hvis det oppstår en situasjon når folk blir syke på grunn av et produkt og vi ikke kan spore det effektivt, representerer dette en direkte risiko for mattryggheten.

Dagens forbrukere er bevisste; de ønsker å vite et produkts opprinnelse og hvordan det har blitt håndtert. Dette kravet ville vært umulig å oppfylle uten et godt utviklet sporbarhetssystem.

Våre ambisjoner på dette området

Lerøy skal være den fremste sjømatbedriften når det gjelder sporing og utvidet sporingsteknologi.

Hvordan vi jobber på området

Lerøys egenutviklede sporingssystem, Fishtrack, gir alle kunder tilgang til online sporingsinformasjon for et produkt, hele veien fra stamfisk til foredling. I hovedsak har kunden en CV for fisken de har kjøpt, inkludert informasjon om stamfisk, settefisk, plassering av havbruk, fôr, behandlinger, kvalitetsanalyser osv. Dette oppnår vi ved å koble havbrukssegmentets sporbarhetssystem med salgsavdelingens ERP-systemet. Én unik kode følger fisken gjennom hele verdikjeden, med tilhørende sporbarhetsinformasjon.

Lerøy kan nå spore og blokkere ethvert produkt på markedet innen fire timer, sammen med tilhørende råvarepartier og partier med ferdigvarer.

Link

Policy: Mattrygghet

 

Hvordan måler vi effekten vår

Konsernet gjennomfører sporbarhetstester/tilbakekallingsøvelser hvert år for å sikre at systemet vårt er effektivt og robust.

Produkttilbaketrekkingsprosedyren omfatter, men er ikke begrenset til, følgende faser:

1.   Skriftlig forklaring av avvik
2.   Klassifisering:
    1. Klasse I: Informasjonskrav
    2. Klasse II: Andre feil/avvik ved produktet
    3. Klasse III: Produkter som representerer en helserisiko
3.   Varsle produsent og ledelse/beredskapsteam
4.   Spor produkt og andre relevante batcher
5.   Bekreft avvik og konferer med ekstern ekspertise (dvs. lab)
6.   Varsle kunder og myndigheter
7.   Gi skriftlig erklæring om hva som skal tilbakekalles
8.   Utarbeide plan og administrere logistikk
9.   Utarbeide plan for håndtering av videre bruk/destruksjon
10. Korrigerende tiltak for å forhindre gjentakelse


Sporbarhetstestene bekrefter at sporbarhets- og tilbakekallingssystemet fungerer korrekt og er effektivt. Tilbakekallingsprosedyren vår kan iverksettes og brukes når som helst. Det er viktig å sikre at de ansatte får opplæring og at våre beredskapsprosedyrer forbedres for å sikre en effektiv tilbakekalling av produkter ved en faktisk hendelse.

En beredskapstest er en oppdiktet hendelse som involverer mattrygghet, og inkluderer: Foredlingsanlegg, slakteanlegg, havbruk inkludert settefisk, fôrleverandør, underleverandører, myndigheter og kunder. Alle parter skal levere korrekt, dokumentert informasjon. Testen omfatter også å sjekke om relevante nøkkelkontaktpersoner/kontaktinformasjon utenom åpningstid er oppdatert og er korrekt.

Etter en tilbakekallingstest utarbeides et sammendrag og forbedringer identifiseres og implementeres. En tilbakekalling av produkter har en maksimal tidsbegrensning på fire timer.

Det ble gjennomført 42 sporbarhetstester i 2021. Det ble ikke funnet alvorlige avvik som krevde tiltak.

Link

KPI: Tilbakekalling av produkter

 

Mål per KPI and resultat per KPI

 

Mål:

2021

2020

2019

Sporbarhetstester gjennomført av produksjonsenheter (%)

100%

100%

100%

100%

Utvikle konsernet til å være det fremste sjømatselskapet i verden når det gjelder sporbarhet og utvidet sporingsteknologi

 

Resultat

Lerøy var en av de første bedriftene som etablerte en sporbarhetsportal med direkte tilgang for forbrukere i Norge, med «gladlaks»-konseptet. Forbrukere kan bruke en kode på emballasjen for å få full sporbarhetsinformasjon spesifikt for laksen de har kjøpt, og mer detaljert informasjon om konseptet og Lerøys fiskeoppdrettsmetoder.

Vi har nå videreutviklet konseptet og kan tilby sporbarhetsinformasjon til BlockChain-systemer for flere europeiske kunder. Produkter har nå blitt lansert på markedet med en QR-kode som gir forbrukerne full sporbarhetsinformasjon om produktet, hvor det ble dyrket og behandlet sammen med relatert informasjon.

Kundene har tilgang til et kart der de kan se plasseringen av settefiskanlegget, oppdrettsstedet eller slakteanlegget hvor produktet er oppdrettet eller foredlet. Dette øker tilliten til produktet og i alle deler av verdikjeden.

Lerøy søker stadig muligheter innen sporingsteknologi for å forbli den fremste sjømatprodusenten når det gjelder sporbarhet. Lerøy kan tilby en omfattende sjømatsporingsportal for våre kunder.