UTFORDRING

De siste årene har ikke-organisk avfallshåndteringsteknologi blitt forbedret. Større mengder, og ulike avfallsfraksjoner, blir i dag materialgjenvunnet eller gjenbrukt sammenlignet med for ti år siden. Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå før avfallshåndtering på lokal og global skala kan betraktes som sirkulær.

Avfall som er utenfor en sirkulær håndteringssløyfe kan forurense havene våre, og er en av den største trusselen for livet i havet og det biologiske mangfoldet. Siden vår primære virksomhet hovedsakelig er lokalisert i fjordene i Norge, er det derfor viktig for oss å sikre at vårt avfall samles inn, behandles og deponeres på en trygg og bærekraftig måte.

Vår produksjonsvirksomhet er lokalisert i flere land i Europa, noe som gjør det vanskelig å standardisere hvordan vi sorterer, håndterer og kvitter oss med vårt eget genererte ikke-organiske avfall. Det er også vanskelig å gå i dialog med lokale myndigheter og renovasjonsselskaper om dette, fordi infrastrukturen og lovverket i de ulike landene er ulikt.

 

Vår ambisjon på området

Alt vårt ikke-organiske avfall blir gjenbrukt eller materialgjenvunnet.

 

Hvilken tiltak er blitt utført

  • Lokale initiativ med avfallshåndteringsselskaper for å øke gjenvinningsandelen av avfallet.
  • Konserninitiativ for å finne ett avfallshåndteringsselskap for vår norske virksomhet (ferdig 2022).
  • Strandryddeinitiativ (ca: 2000 tonn i Norge)
  • Fishing for Litter (208 tonn )
  • LSG-prosjekt for å redusere bruken av plast med 50 % innen 5 år (2019 basisår)

 

Hvordan måler vi vår påvirkning

Alle selskaper i konsernet rapporterer alt generert avfall etter fraksjon og deponeringsmetode på månedsbasis. Dette gjør oss i stand til å beregne våre CO2e-utslipp fra generert avfall i konsernet. Det gjør oss også i stand til å holde styr på og iverksette tiltak for å øke vår andel av resirkulering.

Resultater

Vårt dedikerte langtidsarbeid i konsernet for å øke bevisstheten om bærekraftige løsninger, og vårt fokus på datakvalitet i rapportering begynner å gi positiv avkastning sammenlignet med 2020. I tillegg har våre selskaper i 2021 vært i dialog med våre avfallsleverandører om hvordan vi sammen kan øke andelen resirkulert avfall. Vi har redusert vår andel av resirkulering med 0,49 % i 2021.

 

Mål per KPI and Resultatper KPI

 

Mål

2021

2020

2019

Øke andelen av ikke-organisk avfall som gjenbrukes eller materialgjenvinnes

+ 5%

-0,49

-6,99

NA*

*Ikke nok data for 2019