Matsvinn

Utfordring

Totalt 7 % av de globale utslippene er forårsaket av matsvinn, og 38 % av det totale energiforbruket innen global matproduksjon kan tilskrives mat tapt fra verdikjeden eller kastet. Hvert kilo mat som kastes skaper klimagassutslipp på 2 kg CO2 og nesten 33 % av all mat som produseres på verdensbasis kastes.

Matsvinn er en av våre største utfordringer i moderne tid, ikke bare på grunn av vårt karbonfotavtrykk, men også fordi mat går tapt som kan brukes til å fø den globale befolkningen, noe som også resulterer i tap av verdiskaping. FNs bærekraftsmål inkluderer et mål om å redusere matsvinn med 50 % innen 2030.

 

Våre ambisjoner på dette området

100 kg fish = 100 kg produkt til konsum

 

Hvordan vi tar grep / Hvilke tiltak har blitt tatt

Gjennom vårt 50/50-prosjekt har vi implementert delmål for å redusere dagens matsvinn og mattap med 50 % fra 2019 til 2024.

Alle konsernselskapene vil samarbeide for å nå dette målet.

Oppdrettssegmentet har innført målrettede tiltak for å redusere mattapet ved å minimere fiskedødeligheten. Dette innebærer utsetting til sjø av større smolt, smolt utsett til rett tid,  høyt Omega 3 innhold i fôret vårt for å gjøre fisken vår mer robust, og investeringer i båter med slakteanlegg slik at fisk kan slaktes rett i merdkanten.

Segmentet villfangst har som mål å redusere mattapet ved å bevare restråstoff, produsere mel, olje og ensilering som kan returneres til Lerøys verdikjede. Denne prosessen innebærer å optimalisere produksjonen av mel, olje og ensilasje om bord på konsernets trålere, og investere i nye bygg som Kongsfjord, en båt som ble tatt i bruk i 2019.

VAP Salg & Disttribusjon-segmentet tar grep for å redusere matsvinnet ved å redusere antall fisk som faller på gulvet, bruke hele fisken med sitt nye konsept, "vi bruker alt", redusere antall usolgte produkter, utnyttet innsatsfaktorer i produksjonen, og optimalisere holdbarheten til produktene våre.

Hvordan vi måler effekten vår

Alle selskaper i konsernet rapporterer hvert kvartal sine resultater gjennom rapporteringsverktøyet Cemasys. Effekten visualiseres både på konsern- og selskapsnivå gjennom rapporter i PowerBI og evalueres kvartalsvis. Dersom resultattrenden avviker fra målet (0 eller negativ), må årsaken identifiseres og konkrete tiltak iverksettes, effekten av tiltakene evalueres og eventuelt justeres mot neste kvartalsmåling

Resultater:

  • Deltakelse i følgende prosjekter: Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen, administrert av Sintef
  • Pilottest av ny bærekraftig metode for utvinning av protein (pH Shift) fra restråstoff slik at vi kan utnytte hele fisken
  • Investering i fabrikk for utnyttelse av restråstoff fra egne fabrikker for å produsere ulike typer bearbeidet fisk (fiskekaker, fiskepudding)
  • 24 % økning i holdbarhet på forbrukerpakninger ved bruk av nye Co2-emittere i forbrukerpakninger. En lengre holdbarhet gir bedre forutsigbarhet og mindre avfall.
  • Videreutvikling av «vi bruker alt»-prosjektet ved å tilby kundene ulike produkter laget av restråvarer
  • Utnytting av restråstoff fra villfangstsegmentet i fôr til oppdrettssegmentet. Dette kan innebære å øke innholdet av marine råvarer i fôret, som igjen gjør laksen mer robust og øker overlevelsesraten, eller ytterligere reduksjoner i mengden villfanget fisk fra kommersielle fiskerier i fôret vårt.
  • Igangsetting av ny pakkemetode for hel laks og fileter. Dette innebærer bruk av ny teknologi som muliggjør transport av fersk fisk med båt over lengre avstander, hvor holdbarheten starter når pakken åpnes. Dette gir mer kontroll over tid og holdbarhet av råvarene som brukes i produksjonen

 

Results per KPI Mål per KPI og resultater per KPI

Mål: Reduser dagens matsvinn med 50 % fra 2019 til 2024, øk andelen til konsum

Angående resultat på overlevelse i sjø, mer informasjon tilgjengelig her.

På villfangst - produksjonen av mel, olje og ensileringsvolum har økt fra 2 669 tonn i 2019 til 5 439 tonn i 2021. Økningen er hovedsakelig årsak til at det nye fartøyet Kongsfjord produserer ensilasje og optimalisering av olje- og melproduksjon på andre fartøy. Volumene i 2022 vil ikke ha så betydelig økning, økningen vil hovedsakelig være i å optimalisere produksjonen av mel, olje og ensilasje.

Det har vært utfordrende å finne en god rapporteringsløsning for industri/VAP-anlegg for rapportering av gulvfisk og usolgt produkttotal for konsernet. Vi har derfor ikke tilstrekkelig data fra 2019 til å sammenligne med. Nivået av gulvfisk og usolgte produkter var i 2020 rundt 176 868 kg  og i 2021 167 383 kg totalt i gruppen (-5 %). Alle fasiliteter fungerer i henhold til handlingsplanen for å redusere gulvfisk og usolgte produkter.

 

 

 

Mål 2024

2021

2020

2019

Havbruk - Overlevelse i sjø

94%

92.5%

92,2%

93,4%

Villfangst – Produsere mel, olje og ensilasje

50%

       
         5 438 972                                   

5 022 947 2 668 779

Industri (kg gulvfisk og usolgte produkter)

-50%

167 478

        176 868           

-*       

* Data fra  2019 er ikke komplett. Baseår må derfor beregnes fra 2020.