Rømminger

Utfordring

Oppdrettslaks i Norge er et resultat av rundt 15 generasjoner med målrettet avl, og er klassifisert som delvis domestisert og tilpasset et liv i merd. Hvis laksen rømmer fra merdene, er det en risiko for at den gyter sammen med villaksen, og det kan gi genetiske endringer i villaksbestandene.

Vår ambisjon på området

Lerøy Seafood Group har en visjon om null rømming

Hvordan vi arbeidet på området/Hvilken tiltak utføres

Det er iverksatt betydelige tiltak for å hindre rømming ved LSGs oppdrettslokaliteter. Konsernet har investert mye i både teknologi, kontrollsystemer og utvikling av nye rutiner for å hindre rømming.

Alle rømminger og mistenkte rømming meldes fortløpende til Fiskeridirektoratet og publiseres på følgende nettside. https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk.

Alle Lerøys anlegg overholder teknisk standard NS 9415:2009 Marine oppdrettsanlegg. Disse kravene er spesifisert i NYTEK-forskriften som regulerer marine oppdrettsanlegg, alle hovedkomponenter, konstruksjonselementer for fortøyning og ekstrautstyr

Hvordan måler vi vår påvirkning

Konsernet kontrollerer antall fisk i merdene ved hvert anlegg. Antall fisk som settes ut til hver merd fra smoltanlegget telles etter antall vaksinasjoner minus død fisk før utsetting. All fisk som tas ut av merden etter utsetting loggføres daglig. Når et ukjent antall fisk rømmer fra merden, brukes en brønnbåt for å telle gjenværende fisk, og ved å sammenligne brønnbåttellingen med havbrukets egne tall foretas et estimat på antall rømte.

Den nasjonale konsekvensen av rømming av oppdrettslaks i vassdrag er målt ved følgende prosjekt:

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag (national monitoring programme for farmed salmon escapees in watercourses).

Mål per KPI og resultat per KPI

Mål 2021: Ingen rømming

I 2021 meldte Lerøy Seafood Group om 4 rømminger fra sine oppdrettsanlegg.

2021

Dato

Selskap

Rømmningstall

Art

Årsak

30.01.2021

Lerøy Sjøtroll

2

Regnbueørret

Telling av lus

10.09.2021

Lerøy Midt

1

laks

Avlusningsoperasjon

16.11.2021

Lerøy Aurora

1

laks

Avlusningsoperasjon

I 2020 rømte totalt 208 fisk

I 2019 rømte totalt 85 fisk

Mål 2022: Null rømming

 

Tiltak utført som ewt resultat av KPI

Det er gjort forbedringer for å sikre bruk av sikkerhetstiltak ved fangst av fisk for avlusing og ved tilbakeføring av fisk til merden etter telling av lakselus, for å minimere mulig rømming.

Lerøy har samarbeidet med andre virksomheter for å etablere et nytt selskap, Sporbarhet AS. Målet er å sikre effektive sporbarhetstjenester for laks for å hindre rømming uten kjent opprinnelse. Sporingstjenestene som nå utvikles er basert på genotyping av all hannfisk som brukes til avl og ytterligere elementanalyser for å skille mellom fisk med samme genetiske opprinnelse.